[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abdl / biz / cyber / fit / k / komica / lit / pdfs ]

/qresearch/ - Q Research

Research and discussion about Q's crumbs
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp, webm, mp4, mov, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Welcome Page | Index | Archive | Q Posts | Notables | Q Proofs
Q's Board: /projectdcomms/ | Legacy Boards: /CBTS/ /TheStorm/ /GreatAwakening/ | Politics News & Debate: /pnd/

File: 96671798d4308ab⋯.jpg (82.66 KB, 1982x1333, 1982:1333, NL_OBB.jpg)

d428c4  No.14586201[Last 50 Posts]

Welkom bij Q-Research Nederland

Wij zijn onderzoekers die zich bezighouden met open-source informatie, met redenen omklede argumenten en dankbare memes. We strijden op het gebied van ideeën en ideeën alleen. We hebben het gebruik van geweld in ons werk hier niet nodig en keuren het ook niet goed.

"We beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk zijn geschapen; dat ze door hun Schepper zijn begiftigd met bepaalde onvervreemdbare rechten; waaronder leven, vrijheid en het nastreven van gelukkig zijn."

VINCIT OMNIA VERITAS | SEMPER FIDELIS | WWG1WGA

Q's Private Board

>>>/projectdcomms/ & Q's Trip-code: Q !!Hs1Jq13jV6

Onion Link

Access through Tor http://jthnx5wyvjvzsxtu.onion/qresearch/catalog.html

Nieuw hier? Q Proofs & Welcome

Welkom bij Q Research (Lees mij, GA DAARNA VERDER MET LURKEN) https://8kun.top/qresearch/welcome.html

100+ Q Proof Graphics qproofs.com

8kun FAQs https://8kun.top/faq.html

Vind Q drops hier

Main QAnon.pub - qresear.ch/q-posts - QAlerts.pub - operationQ.pub - QPosts.online - qanon.news/Q - 8kun.top/qresearch/qposts.html

Backups QAlerts.app - QAlerts.net - douknowq.com/134295/Q-Anon-Pub.htm -

Hoe om te gaan met Clowns & Shills

Nieuw? Gebruik logica en reden bij het evalueren van posts, kijk voorbij de inhoud en bepaal de intentie van de post(s).

>>2322789 How To Quickly Spot A Clown

QResearch Zoekmachine

* Vind alle posts van QResearch: https://qresear.ch/

General

- 8Kun Owner:

https://gab.com/JimWatkins

- Board Owner:

FastJack#1006 https://discord.gg/DG8XB4YMvz

- Donald J Trump:

https://www.donaldjtrump.com/, https://www.45office.com/, https://rumble.com/c/DonaldTrump

POST VOOR EIGEN VEILIGHEID ANONIEM

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14586209

Internationale Q Research

>>14385792 ————————————–——– Australia #18

>>13323637 ————————————–——– Balkan #8

>>13167439 ————————————–——– Brazil #2

>>14317266 ————————————–——– Canada #23

>>14262489 ————————————–——– France #5

>>14357399 ————————————–——– Germany #86

>>13226402 ————————————–——– Japan #2

>>13410974 ————————————–——– Mexico #3

>>14475779 ————————————–——– New Zealand #9

>>14493540 ————————————–——– Scotland #5

>>14081815 ————————————–——– South Africa #6

>>14352887 ————————————–——– UK #41

Tweet Tools

* Twitter Video Downloader: http://twittervideodownloader.com/

* Twitter Video Downloader: https://www.savetweetvid.com/

* Whats Tweeting https://onemilliontweetmap.com

* Check Hash Trends https://www.hashtags.org/

* Download Any Videos https://distillvideo.com/

Andere Tools

* Searchable Commercial Aviation Incident List: http://avherald.com

* Searchable Hussein WH visitor list: https://archive.org/details/WHvisitorlogs_2010-16_date

* Qcode Guide to Abbreviations: pastebin.com/UhK5tkgb

* Legal News: www.justice.gov/usao/pressreleases

* Updated All Google Search Operators: https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/

* Module Retired - Federal Procurement Data System: https://www.fpds.gov/fpdsng_cms/index.php/en/

* Federal Judicial Court dataset from 93 Federal Districts - Searchable db: https://bad-boys.us/

* Catalog of US Government Publications: https://catalog.gpo.gov/F?RN=306384688

* Webpage Archiver: http://archive.md/

* Baker Tools v0.7.5: https://controlc.com/a0409084

* Check Criminal Cases: https://www.justice.gov/usao/find-your-united-states-attorney

* Get your Q clocks anytime (0 - 59 min past posts): https://q-clock.com

* Compress Video https://video.online-convert.com/convert-to-mp4

* Remove Image Background https://www.remove.bg/

* Download Bitchute Video https://pastedownload.com/bitchute-video-downloader/

* Download Rumble Video https://pastedownload.com/rumble-video-downloader/

* Download Webpage as PDF https://webtopdf.com/

* Military Ship Tracker https://www.shiplocation.com/military/tracker

Bread Archives (sites)

Board Archive - The main /research/ board archive: https://8kun.top/qresearch/archive/index.html

Offsite Archive - qanon.news/archives

Bread Archives (downloads)

MasterArchivist qarchives.gq | masterarchivist.github.io/qarchives/

Supplement to MA main spreadsheet, 2nd tab (labeled)

Missing Catalog Bredz 10964-11007 https://pastebin.com/xT0PWKMf

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M2AzhZKh2PjL7L7GVPN42Em0hZXKWMdhGnj59ZQ3YcQ/edit#gid=0

Learn To Bake!

Simple instructions: https://pastebin.com/aY5LyDPY

Baker templates for formatting crumbs plus links: https://pastebin.com/36a1EXpR

Complete Apprentice baking instructions https://controlc.com/0cf78628

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14586213

Historische Nederland Draden

Nederland #6: https://8kun.top/qresearch/res/13105482.html

Nederland #5: https://qanon.news/archives/x/10497699

Nederland #4: https://qanon.news/archives/x/8826750

Nederland #3: https://qanon.news/archives/x/7227517

Nuttige Links

* Q onderzoek zoekmachine voor het zoeken naar alle berichten van Q Research https://qresear.ch/

* Wayback Machine voor oude gearchiveerde websites https://web.archive.org

* Tin Eye om originele posting datum en bron van foto' s te vinden https://tineye.com/

* Vrije Vertaler https://www.collinsdictionary.com/translator, https://translate.yandex.com/

* Verboden YouTube Kanalen Archief https://www.altcensored.com/channel/deleted

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14586238

File: 5f3bf7026b04eeb⋯.jpg (82.22 KB, BakerHotKitchen26.jpg)

Baksel

https://controlc.com/f060b0df

https://controlc.com/f060b0df

https://controlc.com/f060b0df

Baksel

De strijd barst los Anons!

Onderzoeken

Waarheden

Memes!!!

Vrijheid!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

636b2b  No.14586257

>>14586238

Nederland is terug! Bedankt, bakker!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

636b2b  No.14586306

YouTube embed. Click thumbnail to play.

🔥 De speech waar HEEL NEDERLAND het over heeft. Gideon van Meijeren vs. de hele Kamer

Forum voor Democratie

https://youtu.be/00jOWKDMRqw

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14587684

File: 05eb9ef3951e424⋯.png (9.64 KB, ClipboardImage.png)

Het begint nu wel zichtbaar te worden met wat voor medemensen we te maken hebben.

Figuren waar we het niet van vermoedden spreken zich ineens uit en lijken blij te zijn om pure mensen die zich verzetten tot schuldigen aan te duiden van de situatie.

Het zijn op dit moment niets meer dan bange geprogrammeerde npc's waarbij de empathie ontbreekt.

Best wel zielig, en gevaarlijk voor de maatschappij.

Zodra het tij gaat keren, en het Licht doorbreekt gaan diegenen zich de ogen uit de kop schamen. en terecht, ook al hebben velen van ons wel empathie met deze verloren zielen.

Het is niets meer dan rechtvaardig dat de elites, hun clowns, en de blinde volgers op de blaren gaan zitten.

Houdt stand Anons, we wisten dat dit zou kunnen gebeuren en we zijn opgestoomd voor de strijd van waarheid en vrijheid.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.14597724

File: 6881d157cfef840⋯.jpg (38.91 KB, 634x638, 317:319, 6881d157cfef8401ccad3cc5f8….jpg)

Dank bakkert

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

89570d  No.14600758

File: 476121260adb7ac⋯.png (1.94 MB, 1568x880, 98:55, ClipboardImage.png)

File: a33a04349bb007b⋯.png (1.88 MB, 1571x877, 1571:877, ClipboardImage.png)

File: 432a40d5fbbee2c⋯.png (2.09 MB, 1568x881, 1568:881, ClipboardImage.png)

Dankje bakkes.

Memes <3

Kek!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

89570d  No.14600777

File: 476121260adb7ac⋯.png (1.94 MB, 1568x880, 98:55, ClipboardImage.png)

File: a33a04349bb007b⋯.png (1.88 MB, 1571x877, 1571:877, ClipboardImage.png)

File: 1ff0ace5ed42753⋯.png (406.77 KB, 601x624, 601:624, ClipboardImage.png)

Kijk: Van Meijeren noemt satanisch ritueel misbruik in één adem met hooggeplaatste ambtenaren, en wordt afgekapt

Er zijn harde feiten aan het licht gekomen waaruit blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid pedonetwerken actief zijn die zich schuldig maken aan satanisch ritueel misbruik, zei Kamerlid Gideon van Meijeren donderdag tijdens het debat over kindermisbruik en seksueel geweld.

Hij wees erop dat slachtoffers totaal geen vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid van de commissie die zal worden gevormd om er onderzoek naar te doen omdat die commissie afhankelijk is van het ministerie van Justitie.

“In al die verhalen komen aan de lopende band namen van hooggeplaatste ambtenaren van onder meer het ministerie van Justitie naar voren,” zei Van Meijeren. “[De slachtoffers] hebben er keer op keer op aangedrongen om die commissie volledig buiten het ministerie van Justitie te plaatsen.”

Vervolgens werd het FVD-Kamerlid onderbroken door voorzitter Paul van Meenen (D66). “Het is hier de goede gewoonte om niet over ambtenaren te spreken,” zei de voorzitter. “Dus dat gaan we ook niet doen. Ik ga het ook niet toestaan, want ambtenaren kunnen zich hier niet verdedigen. Dus laat u dat even buiten uw verhaal.”

“Er liggen beschuldigingen waarin onder meer hooggeplaatste ambtenaren… Er is al heel vaak in de Kamer gesproken over ambtenaren, er zijn zelfs Kamervragen gesteld over bepaalde ambtenaren die zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik. Dus het is bizar dat wij daar niet over zouden mogen spreken,” zei het FVD-Kamerlid.

“Als ambtenaren zich schuldig maken aan pedofilie dan moet dat besproken kunnen worden,” benadrukte van Meijeren.

https://www.ninefornews.nl/kijk-van-meijeren-noemt-satanisch-ritueel-misbruik-in-een-adem-met-hooggeplaatste-ambtenaren-en-wordt-afgekapt/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14601499

File: a1addc2fe449341⋯.png (134.77 KB, 400x300, 4:3, 77.png)

>>14586306

>>14600777

Van Meijeren profileerd zich als een echte voorvechter die de corruptie echt ter sprake brengt.

Die man heeft bij mij in een korte tijd al heel veel respect afgedwongen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.14601883

File: 86b576e5d874cf3⋯.jpg (294.46 KB, 1420x1764, 355:441, E_eYOrCWEAQbWwH.jpg)

Dit zijn de namen welke niet tegen de Medisch fascistische dictatuur gestemd hebben.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cddf1b  No.14603049

File: 46121744f328974⋯.mp4 (7.78 MB, 848x480, 53:30, v06xyezpJR_QvQ0B.mp4)

>>14600777

>https://twitter.com/i/status/1438615501119365122

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cddf1b  No.14603127

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Thierry Baudet tegen het kartel: Dit gaat jullie IQ waarschijnlijk te boven…

Sep 17, 2021

Thierry Baudet

17.1K subscribers

https://youtu.be/xH8owmX8Ba0

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cddf1b  No.14603189

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Kijken! Thierry Baudet richt zich tot de Nederlander

Sep 16, 2021

Thierry Baudet

https://youtu.be/7O2qYAlm5_Q

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cddf1b  No.14603236

File: 49cb14d1ad5e70d⋯.png (819.79 KB, 798x748, 399:374, ClipboardImage.png)

File: cb879c0a50c6b64⋯.mp4 (14.71 MB, 848x480, 53:30, aAG1eVgNYFdnajx3.mp4)

Huig Plug (klokkenluider Justitie)

@PlugHuig

Vrijdag 17 september. Premier Rutte met WEF-tasje op het Binnenhof… #WorldEconomicForum

https://twitter.com/PlugHuig/status/1438924681764016136?s=20

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cddf1b  No.14603303

File: ea6805dfbccf1b8⋯.png (660.6 KB, 598x954, 299:477, ClipboardImage.png)

File: 6507d66ecdcb5a9⋯.png (4.69 MB, 1599x1066, 3:2, ClipboardImage.png)

Gideon van Meijeren

@GideonvMeijeren

Soms is gehoorzaamheid een misdaad en ongehoorzaamheid een heldendaad.

Aan alle helden - gevaccineerden en ongevaccineerden - die weigeren mee te werken aan onderdrukking en discriminatie:

BLIJF STERK!

We zijn niet alleen en samen gaan we deze strijd winnen!

En vergeet nooit:

Een volk dat voor tirannen zwicht

zal meer dan lijf en goed verliezen

dan dooft het licht…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cddf1b  No.14603333

>>14603303

saus:https://twitter.com/GideonvMeijeren/status/1437843672507289603?s=20

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cddf1b  No.14603335

File: 0cf50693e5b0e28⋯.png (276.58 KB, 1013x800, 1013:800, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14603718

File: 7d127c16a61147a⋯.jpg (198.57 KB, 800x1031, 800:1031, WillemDeZwijger.jpg)

>>14600777

>>14601499

>>14603333

777

99

3333

check'd

De Prinsenvlag, van de laatste (echte) Koning van Oranje en man van het Nederlansche volk, Willem de 'zwijger', vermoord en naam afgepikt door de blauwbloedigen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14603836

>>14603127

Het is gewoon echt bizar, de kneus van een vice president die daar met de rug naar de spreker gekeerd zit, en de minachting naar het volk (kinderen!) met het tegenstemmen op deze motie.

verraad

verraad

verraad

Verraders van Nederland werden in een verleden in kooien op straathoeken opgesloten in Den Haag.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14614467

File: e6e471d16bbf1c9⋯.png (944.69 KB, 750x1102, 375:551, schwab.png)

File: 64e971afa0df6cb⋯.jpg (812.08 KB, 2667x1500, 889:500, schwab_family_tree.jpg)

File: ed1b2e35bf9b587⋯.jpg (29.12 KB, 320x284, 80:71, GnomesZurich01.jpg)

Klaus Schwab werd in 1938 in nazi-Duitsland geboren. Zijn joodse moeder vluchtte het land uit, gedwongen haar eenjarige zoon in de steek te laten bij de vader van Klaus, wiens familiebedrijven nazi-collaborateurs waren.

In de loop van Schwabs leven heeft hij zich ingeburgerd bij de koninklijke huizen van het heilige roomse rijk, met als doel Europa - en nu de wereld - te consolideren onder de controle van hun Zwitserse bankiers, ook wel "de gnomes van Basel" en "gnomes van Zurich" genoemd.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14627924

YouTube embed. Click thumbnail to play.

"DENK is RECHTSER dan wij DENKEN"

'''allochtonen zijn mensen, conservatief rechts"

De gehele inhoud van de video verschaft weer bijzondere inzichten.

Ik zie het gebeuren dat door deze raakvlakken eenheid ontstaat tegen de linkse verloedering.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d3d635  No.14635093

File: f3cd55815be579d⋯.jpg (267.13 KB, 1425x1600, 57:64, IMG_20210917_WA0020.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.14636767

File: 078f35c3ef5e3f7⋯.jpg (63.08 KB, 768x871, 768:871, E_4RTGMVQAU2xzc.jpg)

De Nederlanders zijn ineens niet zo happig meer op prikken. Deze cijfers zeggen genoeg.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14649467

File: 2299ecfa2668642⋯.jpg (63.23 KB, 480x792, 20:33, climatenonsense.jpg)

File: 76c86a18dd2fb09⋯.jpg (73.1 KB, 767x960, 767:960, climate.jpg)

En ik durf te stellen dat anons meer om de natuur en het milieu geven dan de klimaatdrammers wat niets meer zijn dan echokamers van hun globalistisch/communistische meesters.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14674506

File: 3ad3f75d7a4afc9⋯.png (41.11 KB, 117x190, 117:190, ClipboardImage.png)

'Mark Rutte verzette zich tegen beveiliging'

In duitsland is er chatter dat SHAPE/SHAEF ingrijpt mbt onwetmatige verkiezingen.

1+1=..

Zou het kunnen dar rutte niet beveiligd wordt, maar de Nederlandse bevolking nu tegen hem beveiligd wordt?

Zijn vrijheid is nu immers gigantisch ingeperkt, mocht de beveliging al waar zijn..

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14674722

Van : WIJ HET VOLK van het Grondgebied der Nederlanden

Datum : 9 juni 2021

Aan :Willem Alexander van Oranje Nassau, de ministerpresident, de ministers, zorg- en gezondheidsorganisatie, RIVM,

GGD, legerleiding Nederland, politieleiding Nederland,

inlichtingendiensten, burgemeesters, commissarissen van de koning,

artsen, specialisten, verpleegkundigen, apothekers, etc.

CC : Joint Chiefs of Staff US Army, Joint Chiefs of Staff NATO,

CC : US Ambassador of The Netherlands

Re. : BEVEL TOT STAKING EN BEËINDIGING

Aan wie het aanbelangt.

WIJ HET VOLK van het Grondgebied der Nederlanden brengen met

onmiddellijke werking onder uw aandacht en bevelen u te staken en

beëindigen ALLE genocidale en criminele handelingen jegens de

Mensheid onder Natuurlijke wetgeving, Gewoonterecht, handels- en

Maritiem recht, de Artikelen 6 en 7 van Statuten van het

Internationaal Hooggerechtshof, de Neurenberg Code van 1947, de

Geneefse Conventie, het Manifest der Verenigde Naties, de

Universele rechten van de Mens, onder welk gezag u opereert, als

zijnde de volgende:

1. ALLE COVID-19/Coronavirus vaccinaties en experimenten,

alsmede handelingen van biologische oorlogvoering;

2. ALLE PCR-testen;

3. De mondkapjesplicht in ALLE ruimten;

4. ALLE maatregelen voortvloeiende uit lockdowns, afstands- en

hygiëneregels;

5. De quarantaineplicht;

6. Grenssluitingen, avondklokken en reisbeperkingen, nationaal

en internationaal.

Dit bevelschrift is rechtsgeldig en beveelt u met directe ingang te

stoppen met alle bovengenoemde handelingen.

Verder verklaren wij geheel Nederland OPEN met ingang van de

datum van dit bevelschrift, inclusief het grensverkeer tussen België,

Duitsland en de Zee- en Luchthavens.

Neem speciale NOTA van het volgende:

a. De persoon met de naam Joe Biden is GEEN president van de

Verenigde Staten van Amerika;

b. De Amerikaanse strijdkrachten onder de Joint Chiefs of Staff

zijn sinds 14 januari 2021 constitutioneel bewindvoerder van

de Amerikaanse Republiek;

c. De Amerikaanse legerleiding heeft de Commandant van

SHAEF en de geallieerden op de hoogte gesteld van de

machtsovername;

d. De Amerikaanse legerleiding zal erkennen en bevestigen dat

het staatshoofd van de Nederlanden autoriteit over het

Nederlandse grondgebied heeft en dit aan de geallieerde

legercommandanten en SHAEF te kennen geven, inclusief de

Nederlandse legerleiding.

e. WIJ HET VOLK zullen internationaal erkenning als

staatshoofd van de Nederlanden zoeken en bevestigen.

WIJ HET VOLK van Nederland gaan over tot zelfregering onder een

directe democratie van één persoon, één stem. De transitie van

“democratie” naar “republiek” zal door referenda worden uitgevoerd.

Ieder persoon wordt getransfereerd naar mens. De CORPORATIE is

in liquidatie en zal worden afgewikkeld door de Hoge Commissaris

van de Republiek.

Getekend en verzegeld:

WIJ HET VOLK der Nederlanden

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/09/08/bevelschrift/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

114377  No.14685342

YouTube embed. Click thumbnail to play.

If someone is in the area, maybe joining them?

Beste Wünsche aus dem Nachbarland!

Hou de lijn vast.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

097e46  No.14685743

>>14635093

STFU brain dead Kike!

\o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o

\o \o \o \o \o \o \o \o

\o \o \o \o \o \o \o \o

\o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o

\o \o \o \o \o \o \o

\o \o \o \o \o \o \o

\o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o

░░░░░░░░░░░░░░▄▄▀▀██▀▄▄

░░░░░░░░░░░░▄▀░▄▀▀░░░▒▒▀▀▄

░░░░░░░░░░░▐░▄▀░░░░░░░░░░░█

░░░░░░░░░░░▌▌▒▒▒▒░░░░░░░░░░█

░░░░░░▄▄▄░▐▒▒▒▒▒▒░░▒▄▄▄▄░▄░░▌

░░░░▄▀░▄░▐▐▒▒▒▒▒░░░▀░░░░▀░▄▀▐

░░░█░▌░░▌░▐▐▀▄▒▒░░░▒▌██▐░░▌▄▐

░░▐░▐░░░▐░▌▐▐░▒░░░░░░▀▀░░░░░▀▌

░░▌░▌░░░░▌▐▄▀░▒▒▒░░░░░░░▄▀▄░░▐

░▐▐░▌░░░░▐▐░▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▄▄▄░░░▌

░▌░░▌▌░░░░▌░▐▒▒▒▒▒▒▄▄▄▄▄▄▄▄▀▄▄▀

░▐░░▌▌░░░░▐░░▌▒▒▒▒▒▄▀█▄▄▄▄▀

░▌▌░▌▌░░░░░▌░▐▒▒▒▒▒▒▀▄▀▀▀▄

▐░░░▐▐░░░░░▐▐░▌▒▒▒▒▒▒▒▀▀░▄▀█

▌▌░░░▌▌░░░░░█▐░▌▒▒▒▒▒▒▒▄▀░▄▐▄▄

▌░░░░▐▐░░░░░░▀░▐▒▒▒▒▒▄▀░░░▀▀▄▀▌

░░░░░░▌░░░░░▄▀█▄█▄▀▀░▀▄░░░░▀░▀▐

░░░░░░▐░░░░░░░▌░░░░░░▐▐░▀▄▀▄▀▄▀

░░░░░░░█░░░░░▐░░░▌░░░█▀▀▄▀▄▀▄▀

░░░░░░░░▀▄░░▄▄▄▀▐▄▄▀▀

░░░░░░░░░░▀▄▄▄▄▄▀

░█░▀█▀░▀░▄▀▀░░░▀█▀░█▄█▒██▀░░░░▒█▒██▀░█░░▒█░▄▀▀

░█░▒█▒░░▒▄██▒░░▒█▒▒█▒█░█▄▄▒░░▀▄█░█▄▄░▀▄▀▄▀▒▄██

DEATH TO ALL KIKES WW BRINGS PEACE TO THE WORLD!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

097e46  No.14685791

File: 5aef6cf95a2a734⋯.mp4 (4.64 MB, 854x480, 427:240, Vrijheid_en_recht_Dutch_na….mp4)

Vrijheid en recht

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

097e46  No.14685810

File: d08bf92714ed41a⋯.mp4 (3.5 MB, 632x480, 79:60, Waffen_SS_March_Romdiredom….mp4)

Waffen SS March

Romdiredom

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

097e46  No.14685824

File: 2f636e6606966f7⋯.mp4 (7.19 MB, 854x480, 427:240, Dutch_Waffen_SS_Oostlandli….mp4)

Dutch Waffen SS - Oostlandlied

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.14687511

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>14685743

Wrong board lefty larping glowfaggot

Anons here fight The NAZIS and FASCISTS who founded the THE EU and their influence today

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14688497

>>14685824

>>14685791

>>14685810

De muziek is niet slecht, dus dank daarvoor.

de ideologie en intentie zijn wel fout.

Wij zijn niet tegen ras, kleur, en mensen.

Onze strijd is tegen het kwaad', die kan in allen huizen; erev rav.

Iedereen wordt in het Licht gedrukt, de beschermlagen om mensen brokkeld af en daardoor zie je hun duistere aard naar buiten komen, vooral nu met de qr en gifprik.

Het is aan elk individu zelf de duistere aard af te schudden.

Pas dan, komt de goddelijke aard tot uiting.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14688597

>>14685342

Danke anon.

People there are waking up by the masses and delivered a great fight to protect restaurant Waku waku.

Police arrrested a lot after the masses called them out to shame.. being police must be a shitty job these times.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14691950

>>14685342

>>14688597

However many become suspicious this happening could be a setup.

restaurant owners are bowing now, crowdfunded 400k eoros in 2 days, and this all got much much more media attention than any other protest against the qr pass.

Owners are also part of the political party for animals (PvdD).

It could very well be a setup to scare others off because there where mass-arrests.

To all anons; be careful who you follow!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c081fe  No.14692403

File: 12bf211b6fb772b⋯.png (466.75 KB, 634x352, 317:176, From_Dark_To_Light.png)

>>14687511

>Anons here fight The NAZIS and FASCISTS who founded the THE EU and their influence today

Je bent of een Jood of totaal gehersenspoeld en geïndoctrineerd.

>>14688497

>De muziek is niet slecht, dus dank daarvoor.

Met plezier.

>de ideologie en intentie zijn wel fout.

Dat zijn ze niet, je bent gewoon te dom om dat te begrijpen!

>Wij zijn niet tegen ras, kleur, en mensen.

Ik ook niet. Ik ben een vriend van verschillende landen en culturen, want dat is kleurrijke diversiteit.

Als ik alles in een pot gooi en roer, komt er een stel bruine vogels uit die allemaal hetzelfde liedje zingen.

De Joodse wereldorde is niet kleurrijk maar bruin, stommelingen.

>Onze strijd is tegen het kwaad', die kan in allen huizen; erev rav.

De Jood is het kwaad dat mensen en de planeet al duizenden jaren kwelt.

>Iedereen wordt in het Licht gedrukt, de beschermlagen om mensen brokkeld af en daardoor zie je hun duistere aard naar buiten komen, vooral nu met de qr en gifprik.

Het is aan elk individu zelf de duistere aard af te schudden.

Pas dan, komt de goddelijke aard tot uiting

De Jood kan het kwaad niet van zich afschudden, hij is het kwaad!

Het wordt tijd dat je wakker wordt en de vijand herkent als hij voor je staat. Vergeet de leugens die de Joden je op school hebben ingeprent.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

89570d  No.14692900

>>14692403

Tjeetje… jij hebt nog een boel poep in je ogen.

Vandaar de bruine vogels.

De Jood zijn geloofsovertuiging is volgens mij net zo misbruikt als zovele.

Door ze allemaal over één kam te scheren ben je gewoon net zo slecht als een corrupte jood.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14695080

>>14692403

Je bedoeld vast de ashkenazi, dat zijn geen echte joden en met hun vele genetische afwijkingen denk ik ook niet dat het mensen zijn.. ze komen dichter bij de gedegenereerde ghreys.

Wat hun afstammellingen betreft die zich onder de mensheid gemengd hebben is meer research nodig!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14712530

File: 3eb9ed19b7c590c⋯.png (287.5 KB, 1080x1080, 1:1, ClipboardImage.png)

Minister of Finance

Wopke Hoekstra

Wopke Hoekstra is a former McKinsey & Co. partner with a law degree and an MBA.. He entered politics in 2011, winning election to the Netherlands’ Senate and taking a leading role in the center-right Christian Democratic Appeal (CDA) party.

Hoekstra continued to work for McKinsey while serving in Parliament on various Senate committees including finance, foreign affairs, and security and justice. He left the consulting firm when Prime Minister Mark Rutte appointed him minister of finance in October 2017.

Leaked documents show that in 2009, Hoekstra obtained shares in an offshore company, Candace Management Ltd., based in the British Virgin Islands. He acquired more shares in 2013 and 2014, while he was a senator.

Other shareholders, with Hoekstra, in Candace Management include several former and current executives of ABN AMRO Bank, one of the largest banks in the Netherlands. The group includes Tom de Swaan, chairman of the supervisory board for ABN AMRO Bank NV, and Jeroen Harderwijk, a former ABN AMRO director and Candace Management’s largest shareholder. De Swaan was also a non-executive board member for the Financial Services Authority in the U.K.

In 2003, Harderwijk co-founded a high-end safari firm, Asilia Africa, also known as Africanspirit Group. In 2019, Conde Nast Traveler said the safari company was “shaking up the status quo” by hiring women as guides and camp managers.” The article described Harderwijk as Asilia’s managing director.

Candace Management owns 25% of African Spirit Group, and NorFund, a Norwegian government investment fund, owns 32%.

In an email to ICIJ, Hoekstra said he sold his shares in Candace one week before becoming minister of finance.

Records show that as of May 31, 2017, Hoekstra held 627 shares in Candace Management; de Swaan had more than 1,500 shares; and Harderwijk owned more than 15,300.

https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/en/player/wopke-hoekstra

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14715303

File: 748f3b6c1a876d4⋯.png (187.22 KB, 1022x1388, 511:694, ClipboardImage.png)

>>14712530

Vanuit Q Research General #18611

>>14713257

Pandora Papers: Curb your Expectations

>Anons,

Just wanted to let you know that the ICIJ (the group publishing these docs) is a pozzed organization. Pic related is from their donor page here:

https://www.icij.org/about/our-supporters/

It started off as part of the Center for Public Integrity, but it was "spun off in February 2017 into a fully independent organization," which means it had to be privately funded–and you can see from the link who is funding them. It reads like the guest list of a Globalist Asshole Supervillain Gala.

I'm not saying that everything they put out is useless information; IMO, this is just a cabal hit on cabal—in this case, the enemy of our enemy is still our enemy, and you should keep that in mind.

Sponsor o.a. is Nationale Postcode Loterij

Wha?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14727826

Prep je free speach toegang

8 Kun IP's als backup

193.178.169.117 8kun.top

193.178.169.117 sys.kun.top

193.178.169.117 media.kun.top

193.178.169.117 softserve.kun.top

Tor en Loki >> https://isitwetyet.com/8kun/

Lokinet adressen:

Duke : http://pijdty5otm38tdex6kkh51dkbkegf31dqgryryz3s3tys8wdegxo.loki

Dune: http://s5swbfcf4joom9tzf8w7ss5fptywwpnnfop3pxcf5ebjnz8ioksy.loki

Rosie: http://pchpjz7ubqsfwa7qeyotqszrx5ayt3p1y4mbfnuffoupwq53nury.loki

Tor adres:

http://www.jthnx5wyvjvzsxtu.onion

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14734383

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Groots

Dat dit wordt uitgesproken in de tweedekamer, het onderwerp omvolking.

+++

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.14741587

File: fc38f130143313e⋯.jpg (123 KB, 749x644, 107:92, FA4hs1FXEA04BVJguyguy.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14748438

File: 807a0a1de35b8b6⋯.png (577.41 KB, 600x496, 75:62, ClipboardImage.png)

#Demmink

tik

tok

tik

___

time to unleash hell on these child fuckers, expose darkness

___

Let there be Light

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14789528

File: 4b69c2cf9f3fb75⋯.mp4 (6.18 MB, 1280x720, 16:9, SXltR9DkgVkXrG_i.mp4)

Non ziet het massaal prikken als het kwaad – Nederlands ondertiteld

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1f871f  No.14792656

File: 0038445fb72c815⋯.png (1.26 MB, 1013x940, 1013:940, ClipboardImage.png)

Just a nice screenshot with the flag at the bottom!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14795903

File: d10fe864ade33d1⋯.png (1006.75 KB, 1319x683, 1319:683, flage.PNG)

File: 5a8d884599843bb⋯.jpeg (28.56 KB, 1200x400, 3:1, Flynn_Decode.jpeg)

File: 7bcbb84916a9e75⋯.png (502.69 KB, 923x519, 923:519, Image2_resized_.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14795913

File: 889cd511f32305a⋯.png (249.62 KB, 1487x420, 1487:420, ClipboardImage.png)

>>14792656

I noticed something in the white banner.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14795920

File: 1a4e39b704f675f⋯.png (556.41 KB, 1905x404, 1905:404, ClipboardImage.png)

>>14795913

Young Donald!.

https://www.donaldjtrump.com/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14806886

File: 780b144935ddc29⋯.png (10.1 KB, 462x127, 462:127, ClipboardImage.png)

File: d49f14280a8f105⋯.png (8.75 KB, 458x113, 458:113, ClipboardImage.png)

File: ddeed846b6e4ac0⋯.png (8.89 KB, 464x113, 464:113, ClipboardImage.png)

Het broeit in de athmosfeer, ik voel het.

De bevolking van het Europese continent pikken het niet meer.

Ontheemde zielen ontwaken.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14822915

File: fd466e0eb292a31⋯.png (308.41 KB, 800x564, 200:141, ClipboardImage.png)

The case of Julian Assange is a deeply political one. Assange has remained in Belmarsh for the last two years, and continues to be treated as the state treats dangerous, violent people convicted of the worst crimes.

The truth is that Assange is dangerous, not to ordinary, working people, but to the establishment and to Western imperialism. Assange’s only offence is his crucial work uncovering the war crimes of the West in Afghanistan and Iraq, attempting to hold the US government to account in the process.

He has endured almost a decade of incarceration, having first sought refuge in the Ecuadorian embassy in London in 2012 and since spent two years in Belmarsh, the majority in solitary confinement.

Since the pandemic, Assange has faced even more restrictions and has been largely unable to speak to anyone aside from his lawyer, including his family and young children. As it stands, Assange is in limbo, waiting for the US to appeal District Judge Vanessa Baraitser’s decision to block his extradition to the US. This appeal will begin at the end of October and will entail yet another legal battle in which Assange’s character is questioned and criticised by two of the most powerful establishments in the world.

His lawyers and supporters have been arguing for the best part of a decade, any extradition to the US would be severely detrimental to Assange’s mental and physical health. He would face up to 175 years in prison if found guilty in the US – a life sentence.

The last two years in solitary confinement in Belmarsh have been nothing short of torture to Assange, and it is beyond cruel that anyone should have to live a life in a tiny concrete box. It is beyond the pale that Assange has had to do this without ever being found guilty.

The reality is that the establishment does not want us to feel any sympathy for Julian Assange, as the repeated attacks on everything from his personality to personal hygiene over the last decade have proven. It would be very easy to believe Assange as nothing but a slightly eccentric but unlucky whistle blower, but we must view the attacks on his work as attacks on journalism. Truth is difficult to find in a world of cover-ups, war crimes and government lies, but the truth is paramount and all of us owe something to Julian Assange for uncovering it.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1f871f  No.14822997

>>14822915

Rättegången mot svenske programmeraren Ola Bini ställs in

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rattegang-mot-svenske-programmeraren-ola-bini-stalls-in

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.14855246

File: b1fd045c877e4e0⋯.jpg (36.92 KB, 877x729, 877:729, FCkKQkbXEAUOgY8.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

04d1b9  No.14855638

>>14855246

echt, ik ken de kop van die neus niet meer zien

walgelijk vies reserve-bolsjewiekertje met zijn platgesnoven guppekop

belachelijk dat 'de mensen' die clowns nog geloven! Allemaal helemaal genocide-geil geworden ofzo?

altijd afgevraagd hoe die jaren 30 shit allemaal kon gebeuren, nu maak ik het live mee…foekin bizar toch?!

[system failure]

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14874143

YouTube embed. Click thumbnail to play.

#9 ON TRENDING

Van Houwelingen tegen De Jonge: Vindt u het dehumaniseren van ongevaccineerden normaal?

116,457 viewsOct 27, 2021

5.5K

136

SHARE

SAVE

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9177b0  No.14895063

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

23a008  No.14926266

File: 3fd266278ebc222⋯.jpeg (231.55 KB, 1080x1611, 120:179, 4C7823F0_DCB8_48A5_8FD4_4….jpeg)

Verbeter het, gebruikt het, deel het. Wees creatief! Wij gaan winnen!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14926416

File: 6f16f21ac6da36e⋯.png (411.63 KB, 802x802, 1:1, Pepe_ET.png)

File: 9fcea5d00614274⋯.png (1.11 MB, 853x811, 853:811, Nasal_Brain_Delivery1.png)

File: f276f5823fe8987⋯.jpg (68.86 KB, 1500x1481, 1500:1481, nose_inside.jpg)

File: 073f67ddf0f7003⋯.gif (1.44 MB, 720x720, 1:1, pepe_mandelbrot.gif)

File: a1b455de6ba1f74⋯.png (462 KB, 434x434, 1:1, WeRise.png)

>>14926266

Nooit, neem nooit een mrna injectie.

Blijf puur van dna!

Wij reizen en evolueren, en je wilt je lichaam meenemen.

Een pcr is tevens af te raden, je wilt echt je bovenzintuigelijke waarneming behouden.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14978783

De spin het web, Wallenberg familie (meer research nodig!

Op 19 januari 1945 wordt Raoul Wallenberg in Boedapest gearresteerd door SMERSH ('dood aan de spionnen'), de militaire contra-spionagedienst van de Sovjets. Dat bemoeienis van SMERSH duidt op verdenking van spionage en dat was niet onlogisch. Raoul was niet zomaar een gevangene; het Kremlin was over zijn gevangenschap geïnformeerd en zeker is dat ten minste minister van Buitenlandse Zaken Molotov, de chef van de KGB en de toenmalige minister voor Staatsveiligheid zich met zijn geval hebben bemoeid. Pas in februari 1957 komt Moskou met het bericht dat Wallenberg op 17 juli 1947 aan een hartaanval in de Moskouse Ljoebjanka-gevangenis was overleden. Vermoedelijk is hij doodgeschoten en gecremeerd om de sporen van de executie uit te wissen.

Uit het schaarse archiefmateriaal dat inmiddels in Rusland boven water is gekomen, worden we helaas niets wijzer over de motivatie om hem voorgoed vast te houden. Hebben de Russen in die tweeëneenhalf jaar tussen arrestatie en overlijden niet het doel bereikt dat ze bij zijn arrestatie voor ogen hebben gehad? Volgens Soedoplatov probeerde de KGB hem als agent te recruteren om zo de KGB van nog meer informatie over Jacob en Marcus te voorzien. Ook zijn verblijf in de Ljoebjanka zou daarop duiden, want volgens de KGB-generaal voor 'speciale operaties' stonden de gevangenen daar op de nominatie om te worden aangeworven óf te worden geliquideerd. Ook is mogelijk dat hij een pion was in de Amerikaans-Russische strijd om de medewerking van Jacob en Marcus: de ABC-affaire versus het miljardenkrediet. Of was het een simpele wraakoefening voor wat Jacob en Marcus tijdens de oorlog hadden aangericht? De conclusie lijkt onontkoombaar dat Raouls verdwijning in direct verband staat met de operaties van het Wallenberg-concern tijdens de oorlog.

De Wallenberg-broers hebben zich nooit voor zijn vrijlating ingespannen en het is maar de vraag of ze op zijn terugkeer zaten te wachten. Waarom worden de zakentalenten van Raoul en zijn onmiskenbare connecties met de Wallenberg-sfeer tot op de dag van vandaag zo hardnekkig ontkend?

Na de oorlog kreeg uitsluitend zijn werk voor de WRF aandacht. Omdat Raoul uit Zweden kwam, werd zijn humanitaire werk steeds meer vereenzelvigd met zijn geboorteland. Raoul Wallenberg is uitgegroeid tot de beschermheilige van zijn geboorteland en de personificatie van een beleid dat in werkelijkheid nooit heeft bestaan. Dankzij hem ontstond het beeld dat Zweden synoniem was met oprechte neutraliteit en het was ook aan hem te danken dat Zweden werd gezien als een volk dat op de bres had gestaan voor bedreigde joden.

Zweden heeft zich dat imago graag laten aanleunen, maar heeft die beeldvorming niet actief bevorderd. Hoe kon het ook? Het tegendeel is waar. Net als Zwitserland stuurden de Zweden de meeste joden, behalve Noorse en Deense, tot ongeveer 1944-1945 aan de grens terug. De 'J' die de Duitsers in de passen van joden stempelden, had de instemming van de Zweedse regering en was zelfs (mede) op haar aandringen tot stand gekomen, omdat op die manier joden aan de grens sneller konden worden geïdentificeerd.

Over de periode 1941-1944 - van Raouls aantreden in Meropa tot aan zijn vertrek naar Boedapest - is verrassend weinig bekend. Onderzoek naar de activiteiten van Raoul over die periode zou nieuwe feiten over de handel en wandel van het Wallenberg concern (en dat van de Zweedse overheid) kunnen opleveren. Waarschijnlijk zit geen van beide partijen daarop te wachten en is dat de reden dat de archieven van Buitenlandse Zaken, de Säpo (veiligheidsdienst) en de militaire inlichtingendienst nog steeds (deels) gesloten blijven. Ook de familie Wallenberg wil van toegang tot hun archieven niets weten, ook al heeft ze publiekelijk het tegendeel beweerd. De Tweede Wereldoorlog kan nog steeds, ook al behoort ze inmiddels meer dan een halve eeuw tot de geschiedenis, reputaties aantasten of vernietigen.

https://www.nrc.nl/nieuws/1997/04/19/hoe-het-wallenberg-imperium-oorlogsbuit-heelde-verhuld-7350332-a473907

Reload / stop reload voor volledig artikel. ;)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14978853

>>14978783

https://en.wikipedia.org/wiki/Wallenberg_family#Bilderberg_Group

Bilderberg Group

The Wallenbergs were instrumental in its creation and have been members of the Steering Committee of Bilderberg Group since its creation and invited CEOs from the Wallenberg sphere and other Swedish companies as well as editor-in-chiefs from mass media, Swedish politicians, and scientists to the meeting. The Wallenberg-owned Grand Hotel Saltsjöbaden hosted the meeting thrice, in 1962, 1973 and 1984. Marcus Wallenberg Jr. was a member of the Steering Committee and attended the meeting twenty-two times from the 1950s to 1981, a year prior this his death. His grandson Marcus Wallenberg has attended it eight times, as a member of the Steering Committee, and his other grandson, Jacob Wallenberg, seventeen times, as a member of the Steering Committee.

Trilateral Commission

Members of the Trilateral Commission include Marcus Wallenberg Jr., Peter Wallenberg Sr., Jacob Wallenberg and Marcus Wallenberg.

Former members of the Wallenberg sphere include former Vice President of SEB, diplomat and advisor for Investor AB and the Wallenbergs, Erik Belfrage, the Irish lawyer, former Investor AB employee, and friend of the Wallenbergs, Peter Sutherland.

ICC — International Chamber of Commerce

The Wallenbergs have their own room, the Wallenberg room, in the headquarters of ICC in Paris.[36]

Peter Wallenberg was Immediate Past President of the ICC in Paris. Marcus Wallenberg Jr. was a long serving Chairman, and his grandson Marcus Wallenberg is the longest serving Chairman in the history of ICC and is now an Honorary Chairman.

European Round Table of Industrialists

Jacob Wallenberg, CEO of Investor and Vice Chairman of FAM, is a member of European Round Table of Industrialists Steering Committee, representing Investor AB. Other people from the Wallenberg sphere at ERT are Börje Ekholm, CEO of Ericsson, Ulrich Spiesshofer, CEO of ABB, Leif Johansson, CEO of Astra Zeneca, CEO of ABB Björn Rosengren.

Former members from the Wallenberg sphere include Curt Nicolin, CEO of ASEA, Carl-Henric Svanberg, and Pehr G. Gyllenhammar, the initiator of the group back in 1983.

Institute of International Finance

Marcus Wallenberg is Vice-Chairman and Treasurer of the Institute of International Finance.

World Economic Forum

Jacob Wallenberg was vice-chairman of World Economic Forum and his cousin, Marcus Wallenberg, has been a participant.

ECGI - European Corporate Governance Institute

The Wallenberg-owned Investor AB sponsors ECGI.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14978909

>>14978853

>>14978783

The Wallenbergs control and are majority owners of most large Swedish and other European industrial groups, such as world leading telecommunication multinational Ericsson, Scandinavian and Baltic bank giant Skandinaviska Enskilda Banken, one of the world's largest paper and pulp and multinationals Stora Enso (which is world's oldest limited liability company), world's second largest stock exchange Nasdaq, Inc., [5] global leader in smart technologies and complete lifecycle solutions for marine and energy markets Wärtsilä, world's second-largest appliance maker Electrolux, one of the world's largest power, automation and robotics multinationals ABB, one of Europe's largest aerospace and arms manufacturers SAAB, Scandinavian airliner SAS Group, world's largest ball-bearing company SKF, manufacturer of compressors, vacuum and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems Atlas Copco, Europe's fourth largest pharmaceutical multinational AstraZeneca, [6] outdoor power products, consumer watering products, cutting equipment and diamond tools manufacutrer Husqvarna, mining and infrastructure business company Epiroc, investment conglomerate Investor AB, the Grand Group hotel, BraunAbility, world's largest powdered metal company Höganäs AB, IPCO, Laborie Medical Technologies Inc., investment firm with portfolio companies in Europe, Asia and the USA EQT Partners, Nefab, Permobil [ sv ], Piab, Sarnova, 3 Scandinavia, Kopparfors Skogar, one of largest mills in the world Hylte Bruk AB, [7] Munters, Kivra, Glo which develops nanotubes for LED. Sister company to QuNaNo and SolVoltics, AMEXCI design, certification and education in additive manufacturing, Combient development programs for industrial digitisation, Peltarion which develops platforms for AI applications, Cinder Invest, SEEQC, investment company for startups 82an Start Ups, reinsurance company Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd, etc. Former holdings include, among others, fifth-largest truck manufacturer in the world Scania AB, [8] Saab Automobile and Sobi.

In the 1970s, the Wallenberg family businesses employed 40% of Sweden's industrial workforce and represented 40% of the total worth of the Stockholm stock market. [9] By 2011, their conglomerate holding company, Investor AB, had an approximate ownership of 120 companies. [10] Wallenbergs, through the Knut and Alice Wallenberg Foundation, allocate annually SEK 2 billion to science and research, which makes the Knut and Alice Wallenberg Foundation one of the largest private research foundations in Europe, and has, until 2020, awarded SEK 31.2 billion in grants.

https://wikimili.com/en/Wallenberg_family

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14978973

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>14978783

>Alice Wallenberg Foundation

>>14978853

>Alice Wallenberg Foundation

>>14978909

>Alice Wallenberg Foundation

https://kaw.wallenberg.org/en

Blood Brain Barrier – proteins like you’ve never seen them before

184 viewsOct 22, 2021

4

0

SHARE

SAVE

Wallenbergstiftelserna

6.07K subscribers

The Blood Brain Barrier is the brain’s boarder control, preventing harmful substances but also useful drugs coming through. The researchers within the Human Protein Atlas-project at SciLifeLab are mapping out the proteins in 3D. This makes it possible for Evelina Sjöstedt to voyage through the brain to study the cells and proteins involved in the brains protection system. In the video you can see the endothelial cells, the blood vessels branching out in the brain and the star shaped astrocytes, the barrier’s building blocks. It is important to understand the blood brain barrier to be able to make drugs that can pass through it.

Produced by Faktabruket

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14979133

File: 82401eb2baea5c3⋯.png (82.47 KB, 822x672, 137:112, ClipboardImage.png)

https://www.investorab.com/investors-media/the-investor-share/ownership-structure/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5348ad  No.14982302

Zijn er gekende dokters in de regio die praten over de problemen dat de injecties veroorzaken? Mijn moeder heeft al de typishe negatieve reacties(klonters, beroerte, hartproblemen, etc…) en de dokters in de ziekenhuis hier in België zeggen niets over de duidelijke oorzaak tegen haar en ik wil haar wijzen naar iets in het Nederlands om haar te informeren zo dat ze ten minste niet denkt om nog een derde te nemen in de toekomst.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.14986692

>>14982302

Als er binnen een jaar tijd al een 3de nodig is, zegt dat al genoeg.. toch?

1-2 zijn dus niet genoeg

3-4-5-6 verspoedigt afbraak

Geen dokter hier, rationeel denken lijdt alleen tot gezondheid.

God Bless

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.14993185

>>14982302

https://www.ninefornews.nl/

Heeft dagelijks Nederlandstalige artikelen en een groot archief

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.14993203

>>14993185

https://thecovidblog.com/

Is Engelstalig maar laat slachtoffers zijn van wie naam en online profiel bekend is

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

334cd7  No.15002900

File: f789094b2c84773⋯.png (2.18 MB, 1140x2128, 15:28, ClipboardImage.png)

>>15002685 (QR)

Uitprinten en plakken.

Deze gaat niet fijn meer de straat op zometeen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

334cd7  No.15002925

File: e5fa693af76999c⋯.png (410.05 KB, 591x442, 591:442, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15020746

File: 9851cdd789ac703⋯.png (1.29 MB, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15020750

File: 9851cdd789ac703⋯.png (1.29 MB, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15020755

File: 9851cdd789ac703⋯.png (1.29 MB, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5348ad  No.15033357

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15083790

File: a19855a9101decc⋯.jpg (1.2 MB, 1680x945, 16:9, FE0444lWUAobODQ.jpg)

File: 4c019bba55531bb⋯.jpg (153.98 KB, 1080x1920, 9:16, FE1LmnSXwAIceXo.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15083793

File: 1424bfe2b8f7a1a⋯.jpg (123.72 KB, 900x1144, 225:286, FE1cvQoXsAckI7Y.jpg)

File: 4a26d8294fefdad⋯.jpg (117 KB, 897x521, 897:521, FE53Xr_WQAIS8e5.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15083890

File: deec74627830659⋯.jpg (69.07 KB, 750x751, 750:751, FFILoNiWQCUdr8R.jpg)

File: 44721a9b0ac7597⋯.jpg (119.11 KB, 1080x1920, 9:16, FFIRMdbXsAUB1rX.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15083929

File: 8abf0da7ef11bd3⋯.jpg (173.79 KB, 1930x1080, 193:108, FFIGE66X0Asuq8M.jpg)

File: d45da9478c67d66⋯.png (92.17 KB, 401x429, 401:429, 0e8ae7cae824d46dab97fce623….png)

File: 5996aafaba9c91e⋯.jpg (40.9 KB, 500x667, 500:667, FFIJgvaWYAEQGSB.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15083952

File: 67afc041f4c549c⋯.jpg (77.18 KB, 694x765, 694:765, FFGyHzSX0BMonF2.jpg)

File: f78eee32b47e263⋯.jpg (96.42 KB, 930x1280, 93:128, FFIq2K8XoAQxFJC.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15083976

File: 945dfe824dea8bc⋯.jpg (89.34 KB, 825x993, 275:331, FFIlZeLXwAEU9q4.jpg)

File: 9912d5ae48201e8⋯.jpg (72.65 KB, 750x888, 125:148, FFIf_bKXEAEWhZC.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084039

File: 1201eb81c0ff93f⋯.jpg (321.09 KB, 1268x2047, 1268:2047, FFIhza1WYAMC0my.jpg)

File: 1851cb0a5681ec9⋯.jpg (92.06 KB, 993x559, 993:559, FDNhPWWXMAAAnh4.jpg)

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084225

File: 3e4292f8311025a⋯.jpg (33.47 KB, 540x960, 9:16, FFIqFkJWYAYPGNA.jpg)

File: d4c32877c7a610a⋯.jpg (75.74 KB, 720x531, 80:59, FFDUqAfXwAE8gCd.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084230

File: 69d5e2dc0d7613b⋯.jpg (133.18 KB, 1252x867, 1252:867, FFEMFSsWUAMI0Qg.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084234

File: ea96f6ed18ca90a⋯.jpg (329 KB, 1280x1482, 640:741, FFDNqqvXwAQtIzf.jpg)

File: 782435fff7fc3e7⋯.jpg (83.58 KB, 720x889, 720:889, FFHFV36X0BAAbGK.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084238

File: 31f001112df00de⋯.jpg (46.68 KB, 680x447, 680:447, FFJHrzDXIAAfcdt.jpg)

File: 14f84a366712633⋯.jpg (426.96 KB, 1000x934, 500:467, FE_FpaJXsAEjnnb.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084242

File: beb7a48ee807b64⋯.jpg (125.76 KB, 1080x1075, 216:215, FFJJ9XmXwAAhdVK.jpg)

File: 6a734034e2b7d04⋯.jpg (104.99 KB, 1000x1000, 1:1, FFJHf5WXIAg1hsn.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084250

File: a0899da1dffe286⋯.jpg (114.46 KB, 1080x1350, 4:5, FFJI_JNXEAYPRTm.jpg)

File: a37e5905eb8de04⋯.jpg (28.68 KB, 473x679, 473:679, FFJIMu_X0AktJW5.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084257

File: 0c4bdfa52ff2e28⋯.jpg (59.64 KB, 546x714, 13:17, FFJOmC5XsAMRqWV.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084274

File: 539ba9a46769349⋯.jpg (240.67 KB, 1611x1413, 179:157, FFIiqBwXwAEcu_t.jpg)

File: 5f16acf03e8f92e⋯.png (246.97 KB, 679x471, 679:471, FFJP0iLWQAkbuWE.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084297

File: 9cc2efe9c6c1b0a⋯.mp4 (2.69 MB, 466x564, 233:282, yGeJfvgD6A3v3mFf.mp4)

https://twitter.com/2Ajaxfriend/status/1464315409805492236

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084308

File: 2882f1eb483a87f⋯.jpg (81.93 KB, 680x487, 680:487, FFIzZADXsAQA2RL.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084312

File: fab8e1151cec56f⋯.mp4 (711.66 KB, 448x640, 7:10, IwfwxHUcvj14VUMP.mp4)

Voor de Keks

https://twitter.com/JordanMichielse/status/1464297290504585217

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084334

File: 277024cb1272c42⋯.jpg (38.94 KB, 464x686, 232:343, FE04BlDWUAkYMNX.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084390

File: f1d0a2d062194c9⋯.jpg (132.5 KB, 740x1040, 37:52, FFJQ8feX0AE_Bqt.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084448

File: f1d0a2d062194c9⋯.jpg (132.5 KB, 740x1040, 37:52, FFJQ8feX0AE_Bqt.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084588

File: 44b6923a446948c⋯.jpg (44.35 KB, 720x361, 720:361, FFJcwpjXMAEO7du.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084592

File: 89fe8ca87231ca8⋯.mp4 (777.07 KB, 304x640, 19:40, 0M0uIHoOVtZlStlf.mp4)

Voor de keks

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084612

File: e14d206ab36aabc⋯.jpg (42.28 KB, 720x542, 360:271, FFJdnNnXIAg2jS6.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084680

File: bd8afe69f2f7158⋯.png (238.92 KB, 384x512, 3:4, Screenshot_2021_11_26_at_1….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084851

File: 0235b84ead95b52⋯.jpg (93.66 KB, 1130x694, 565:347, FFJonY6X0AoHszd.jpg)

Je zou zeggen dat groepsimmuniteit inmiddels bereikt is. Vaccinatie zijn overbodig geworden…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

89570d  No.15084852

File: f0e9e83718814d8⋯.jpg (53.75 KB, 696x960, 29:40, sneez.jpg)

File: bc7ab429af6a0e7⋯.jpg (879.92 KB, 1600x1004, 400:251, what_f_35.jpg)

File: 686da9a2884b346⋯.jpg (68.17 KB, 436x310, 218:155, WatchMovie.jpg)

File: ab13fb21bd263f0⋯.png (341.55 KB, 494x598, 19:23, I_Win_Bitches.png)

Het wordt wel gezegd van 'hold the line', maar wordt het niet eens tijd die loopgraven verderop in te nemen?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15084958

File: dce1587adfcc412⋯.jpg (59.74 KB, 720x720, 1:1, FFDQKtNXwAYeKja.jpg)

>>15084852

Juist. Tijd voor een meme oorlog

Elke succesvolle revolutie is begonnen met super veel satire

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15085014

File: c0e56345aaeea95⋯.mp4 (7.64 MB, 1280x720, 16:9, jFEu0dl77R1_FogT.mp4)

Oostenrijk, terwijl burgers vanwege de lockdown geen glas wijn mogen drinken op de kerstmarkt, vieren regeringsleden, minister van Volksgezondheid en bondspresident een gala-avond zonder mondkapje, afstand en met een slotfeest.

https://twitter.com/Kees71234/status/1464313862610735109

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15085119

File: 23316e58f931983⋯.jpg (42.78 KB, 720x443, 720:443, FFJxzDcXwAweCeW.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15085151

File: 0345f5d2298f677⋯.jpg (602.57 KB, 1565x755, 313:151, FFJyu8tX0AQW8eh.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15085265

File: 8bfbec82d378278⋯.jpg (78.91 KB, 1080x730, 108:73, FFJ3stIXMAAfsH1.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15085314

File: 0f1edf8cbce04fb⋯.jpg (283.91 KB, 1240x880, 31:22, FFJ78dHXsAYCqHS.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15085389

File: 80898c009b03653⋯.jpg (650.7 KB, 1236x1690, 618:845, FFJ78dHXsAYCqHSUGUGUBYGUUU….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15085743

File: 572d83835ac7931⋯.mp4 (1.07 MB, 640x368, 40:23, db_ciiYz1AyVC_kf.mp4)

Voor de Keks

https://twitter.com/i/status/1464387826972119042

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15085823

File: 557c9abee898b9c⋯.jpg (101.27 KB, 987x995, 987:995, FFKSC2sX0AASRXN.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15085832

File: c1e99592024aaf4⋯.jpg (341 KB, 2048x1068, 512:267, FFKSnzMX0AYy9m6.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086076

File: 1790dfc520835a5⋯.png (537.2 KB, 654x729, 218:243, 10498791286347.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086079

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086080

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086083

File: 6b686ee030c93a6⋯.png (984.33 KB, 741x595, 741:595, 09957812986043.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086084

File: bf36734aa435932⋯.png (896.34 KB, 758x620, 379:310, 980450761264398.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086088

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086090

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086092

File: 86ee3df60034c51⋯.png (1.01 MB, 671x648, 671:648, 9561454322188.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086099

File: d026ee6c67b4256⋯.png (1.05 MB, 817x720, 817:720, 8571298057634.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086102

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086105

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086107

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086109

File: 282638fcf631ddf⋯.png (817.1 KB, 526x621, 526:621, 1348634009765469.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086114

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086115

File: b4ac70161b671c2⋯.png (589.54 KB, 610x604, 305:302, 78346892189540987.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086119

File: 715390d05ca974c⋯.png (685.64 KB, 521x616, 521:616, 107634096843510789.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f19a60  No.15086124

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15086142

File: f307d289b654063⋯.png (580.99 KB, 960x719, 960:719, 6626f3102b5cd3388e783b5244….png)

Gewoon de 66 spamflikker filteren

Dan is hij weg en bumpt hij het brood naar top van de catalog intussentijd

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15086668

>>15086142

Het is een psyop for sure, een eenmans actie wellicht.

Bij mij rijst de vraag; heeft ie gelijk?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15086731

File: 3a9d62a7d2afac0⋯.png (62.12 KB, 910x656, 455:328, Screenshot_2021_11_26_at_2….png)

>>15086668

Tuurlijk waar maar in de USSR geschiedenis

Maar dat is het punt niet

Hij infiltreert met regel 7 van radicale Marxist godfather Saul Allinsky

https://steelonsteel.com/saul-alinsky-rules-for-radicals/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15086740

File: 840f06511215a6e⋯.png (64.96 KB, 240x240, 1:1, c61399ff4f6e55af9e46d86d5a….png)

>>15086731

En regel 11

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15089288

File: d043bfcb79bb5a6⋯.jpg (104.08 KB, 1307x673, 1307:673, FE55HhwXIAYAgKP.jpg)

File: 3b7336bef63cd9a⋯.jpg (68.49 KB, 956x268, 239:67, FE57SKQWUAEh3ZA.jpg)

File: ca1d055bcf226a6⋯.png (97.08 KB, 1536x437, 1536:437, FE59q5lXsAE0rvk.png)

File: 253b47d9ff4ad62⋯.jpg (52 KB, 1048x510, 524:255, FE5_3yBXsAgjIPx.jpg)

Pandemie van de gevaccineerden

Zowel politici en media pundits gebruiken nog steeds rivm cijfers uit de zomer toen er vrijwel geen corona/griep was

Ze zijn (net als met de meer dan 100 onderzoeken naar ivermectine) blind voor nieuwe data wat niet in hun straatje past.

Hier actuele RIVM cijfers over gevaccineerd vs ongevaccineerd in het begin van het griep/corona seizoen.

Zeer zorgelijk, zeker aangezien gevaccineerden veel minder vaak moeten testen.

https://twitter.com/sebastian_paul/status/1463249715160653826

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15089355

File: 17ed75273343d23⋯.jpg (48.74 KB, 828x617, 828:617, FFHi4smXIAAeJAg.jpg)

File: d1eb5f4be3b2580⋯.jpg (70.41 KB, 828x615, 276:205, FFHi4suXwAAXUAL.jpg)

>>15089288

Dit zijn cijfers uit de UK. Gevaccineerden sterven massaal met covid

Daarnaast is er een bizarre oversterfte wat niet aan covid gelinkt kan worden maar wel aan vaccinaties

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15089606

File: 6be0a8eb5b7bc59⋯.jpg (71.25 KB, 1076x673, 1076:673, FFKEodkX0AQ9Tj6.jpg)

File: 3b3016f476ed7ca⋯.png (135.73 KB, 587x605, 587:605, 8efa17d0b6ab17a8739c61198e….png)

Gemodelleerde angstige variant uit Botswana in Zuid Afrika vs werkelijke covid cijfers in Zuid Afrika

Het model komt niet overeen met de werkelijkheid. Daarnaast is het snel zomer in Zuid Afrika, meerdere maanden met weinig covid/griep

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15089632

File: 92e4e53b906cd0e⋯.png (12.02 KB, 829x773, 829:773, FFHMS87XoAMohly.png)

File: 2bdd182a4073577⋯.png (8.61 KB, 752x440, 94:55, FFHMVc4WUAMgGeO.png)

File: c418ba6985770f8⋯.png (8.87 KB, 772x455, 772:455, FFHMc73XsAYb3Y5.png)

File: d684e76805d9550⋯.png (9.48 KB, 764x510, 382:255, FFHMtLzWQAUBBpF.png)

Nieuwe verdeling gevaccineerden/ongevaccineerden in de golf in Vlaanderen:

(obv RAG rapport)

gemeten besmettingen : 93% vaxxed

hospitalisaties : 82% vaxxed

IC opnames : 71% vaxxed.

https://twitter.com/p_jvanos/status/1464176825815474191

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15089748

File: 44b05e774a2d0e4⋯.png (65.18 KB, 684x373, 684:373, FFOBZR1XMA0b9U5.png)

Rapport van het OMT beslaat een maandenlange periode dus geeft geen inzicht in de verhouding de laatste weken. In landen om ons heen blijkt dat de laatste weken gevaccineerden veel vaker op de IC komen.

Daarnaast wordt er een statistische truc toegepast. Mensen worden pas na 2 weken na vaccinatie aangemerkt als deels of volledig gevaccineerd. Mensen met korte termijn vaccinatie schade welke in het ziekenhuis of IC belanden worden dus als ongevaccineerd beschouwd, de meeste vaccinatie schade gevallen zijn er binnen 2 weken na de vaccinatie.

Deze truc zorgt voor dubbeltelling verschil. Vele in het ziekenhuis door de vaccinatie worden in de groep van ongevaccineerden gezet

Dit verklaart ook de snelle verandering van de verhoudingen, het maandelijks aantal van mensen welke zich laten vaccineren neemt af

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15089798

File: 182c9632479ebc2⋯.mp4 (954.68 KB, 1280x720, 16:9, IsR_BI65i_ZDSd3U.mp4)

>>15089748

Arts België 6 november:

Patiënten die wij in GZA op dit moment op de IC hebben liggen zijn eh.. allemaal gevaccineerd.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15089819

File: 54a011a43994546⋯.mp4 (707.97 KB, 640x360, 16:9, ZK_yzTss_MBUuoVr.mp4)

>>15089798

Hebben we met kerst een triage?

We hebben problemen als vorig jaar.

We zien dat gevaccineerden ook besmet raken en de gevaccineerden hebben intensivere zorg nodig en liggen LANGER op de IC

Bron: NDR

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Wie-ist-die-Corona-Lage-auf-den-Intensivstationen-in-MV,nordmagazin90806.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15089876

File: a9635fa9b76ee2e⋯.jpg (243.91 KB, 922x2048, 461:1024, FFNC1POXwAAZUfQ.jpg)

File: 24d08769089b644⋯.jpg (227.14 KB, 922x2048, 461:1024, FFNC1alX0A4K6GN.jpg)

Twee weken geleden was Portugal nog het wonder, het had corona verslagen door hoge vaccinatiegraad(98%+). Nu worden er weer maatregelen ingevoerd door oplopende besmettingen. Na vaccinatie houdt het niet op.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15090019

File: 7a92b675ef26bef⋯.jpg (111.72 KB, 876x1081, 876:1081, FFIbzdDXoAo6PQV.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15090988

A dark winter

Globalist power brokers have been warning of an eminent cyber attack of epic proportions to follow the covid pandemic. just as they have warned of a coming pandemic before 2020. WEF president Klaus Schwab went as far as to say the coming cyber attack will make the covid pandemic look like a “small disturbance” in comparison.

The precursors are being played out already: cyber attacks disrupting pipelines in the US, causing power outage in Texas, causing food delivery shortages world wide, closing of meat factories. Some of these disturbances were swiftly blamed on Russian hackers. Of course.

In June 2019, the last Bilderberg meeting before the Covid pandemic was held in Montreux, Switzerland (at the shore of lake Geneva). it was also the last Bilderberg Meeting which is known to have taken place to this date.

Friday July 9, 2021, the World Economic Forum is getting together with an event called “cyber polygon 2021” that simulates a “hypothetical” cyber pandemic. They will go through a scenario that would unfold if the world’s power grid was disrupted: no food, no gasoline, no heating- cooling, you get the picture. The same group of course assembled before, just a few months before COVID-19 outbreak to play out the simulation of a global virus pandemic.

https://www.weforum.org/projects/cyber-polygon

Next: Tribunals against crime to humanity

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15093363

File: e05d70df591a39c⋯.jpg (193.62 KB, 1080x1710, 12:19, FFPVXrSVUAc_DyF.jpg)

Toeval?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15096818

>>15093363

Thanks, zeker geen toeval.

Afpersing; zit een natie de DS/Cabal tegen, dan worden er nadelige onwaarheden over betreffend land de wereld ingeslingerd.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15100314

File: 63fed0fde853e7b⋯.jpg (102.84 KB, 750x859, 750:859, FFSyvLoWYAQ1Hia.jpg)

File: 4a8a0bbe1887fdb⋯.jpg (77.45 KB, 750x893, 750:893, FFSyvLkXsAE7N3H.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15100320

File: 2dfb2f916af12be⋯.jpg (160.44 KB, 1242x1376, 621:688, FFS02s9X0AEPu6T.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15100458

File: 1084e9777a22cc1⋯.jpg (103.4 KB, 1169x1152, 1169:1152, photo_2021_11_18_13_13_38.jpg)

Media probeert de vele mikramen dit jaar te linken aan covid. Dus hier wat tegengas

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983

According to data from V-Safe Pregnancy Registry in the New England Journal of Medicine 2021, 827 pregnant women got the Covid19 jab. Of those 827, 104 were in the first trimester. Of those 104, 96 ended in miscarriage. That’s 92.3077%. What’s the average rate of first-trimester miscarriage, sans the Covid19 vaccine? Approximately 10%.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15101041

File: be4c1bbcbe07145⋯.jpg (232.37 KB, 1353x1601, 1353:1601, FFYbQbaXwAAnZpp.jpg)

File: fc55d2cd06cb7bd⋯.jpg (77.44 KB, 595x842, 595:842, FFYeTUPXwAI8cx3.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1a694f  No.15101100

Kompanons. Kom eens door ajb met ludieke ideeën om, groots, te ageren tegen de woedende waanzin. Een publieke red pill zo je wilt. Er is een beperkt budget, maar hebben een behoorlijke groep mensen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15101359

File: f0c4610ce48e52e⋯.png (315.48 KB, 928x449, 928:449, Screenshot_2021_11_29_at_1….png)

File: feacd6837d32c41⋯.jpg (5.49 KB, 250x250, 1:1, feacd6837d32c41ee186899d99….jpg)

>>15101100

Laser graffity op hoge gebouwen. Filmpjes ervan zullen wereldwijd viraal gaan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15102862

>>15101100

De publieke omroep hacken als men weer eens aan het beeld gekluisterd zit voor de zoveelste persconferentie van de twee bedriegers.

Een uitzending eroverheen, ala "V".

Misschien niet helemaal wat gevraagd wordt, of toch wel, de angst-verslaafde massa moet bereikt zien te worden.

Graffitti landsweid, effectief, maar dat is meer voor ons kompanons om te bewerkstelligen.

God give us wisdom.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15103004

>>15101100

Een ludieke actie; ga met veel, heel veel mensen naar iets waar qr benodigt is en je de toegang wordt ontzegd.

Kom met zoveel dat de hele bende daar in de soep loopt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d3d635  No.15105427

File: f3cd55815be579d⋯.jpg (267.13 KB, 1425x1600, 57:64, IMG_20210917_WA0020.jpg)

hier wat leuks om te printen en te flyeren

QR gaat naar filmpje op utube

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a29899  No.15105628

>>15105427

d3d635 smerige Jood

Vieze, smerige, afschuwelijke Joodse!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a29899  No.15105636

File: 64de1c421e5a3c0⋯.png (154.51 KB, 357x237, 119:79, wezfdfvcs.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15105666

File: 1297037c50e3b4b⋯.jpg (92.03 KB, 355x640, 71:128, corona1986.jpg)

File: efe9e2a7f854a76⋯.jpg (200.77 KB, 906x862, 453:431, WhereChildrenvs_COVID.jpg)

File: 0dbfd7a13045565⋯.jpg (198.14 KB, 1194x1200, 199:200, AskRedCross.jpg)

File: df3906ad065a1d8⋯.jpg (115.66 KB, 713x845, 713:845, plandemic.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d3d635  No.15105734

>>15105628

>>15105636

echt te dom om te schijten…

je moeder had je in moeten slikken

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a29899  No.15105816

>>15105734

Brain-dead JOOD!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a29899  No.15105825

File: 95e464bcdc019fa⋯.png (252.92 KB, 493x725, 17:25, 8f434c4f2ebaade1cdff4d8e55….png)

File: 1483570d49382d4⋯.png (1.21 MB, 803x640, 803:640, d286ffeb4a1f1fba7f12106e96….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

89570d  No.15106511

File: 9e3a6524667a4ad⋯.jpg (912.99 KB, 4928x3280, 308:205, AC130GAtling.JPG)

d3d635

a29899

2 chills zo plotseling uit het niets.

Ga een andere plek vervuilen met jullie bagger.

Niet hier.

DIVIDERS will FAIL

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a29899  No.15108273

File: 7b631010d921bc8⋯.jpg (31.57 KB, 400x400, 1:1, 7b631010d921bc8334c353b54d….jpg)

File: 15190ee1bd519c8⋯.png (181.91 KB, 407x472, 407:472, The_good_Goyim.png)

>>15106511

>DIVIDERS will FAIL

Nog zo'n sukkel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15109625

>>15106511

Volgens mij komen deze fags wel vaker, JIDF shills of iets dergelijks, staan erom bekent dader en slachtoffer te spelen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15117340

File: 266ce46f7f94efe⋯.jpg (47.05 KB, 830x548, 415:274, 266ce46f7f94efefcbd11ce411….jpg)

>>15108273

We weten dat je gloeit, en/of een DS bruikbare linkse linke idioot bent

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b2250a  No.15117588

File: b22ee595ed686fb⋯.jpg (211.93 KB, 962x641, 962:641, Jewish_Clown_kids.jpg)

>>15109625

>>15117340

Jullie domme Jodenkinderen weten niets!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121677

File: b2dbc92e8b5d823⋯.png (950.04 KB, 980x608, 245:152, 1784078567355.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121680

File: ca407368fa70601⋯.png (1.01 MB, 755x603, 755:603, 0984612963489.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121683

File: 5293dcdd217cb2c⋯.png (825.32 KB, 1057x603, 1057:603, 1320864980164300.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121687

File: 998c485a679bfa5⋯.png (889.13 KB, 616x613, 616:613, 17893498045761.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121693

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121710

File: 0edf67bb6206365⋯.png (456.47 KB, 1014x958, 507:479, 18006724567870875.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121713

File: 362866d7d8010d7⋯.png (452.4 KB, 509x674, 509:674, 193408769438691826.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121714

File: 1790dfc520835a5⋯.png (537.2 KB, 654x729, 218:243, 10498791286347.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121719

File: c41c1f8d0cd2fbf⋯.png (220.66 KB, 709x640, 709:640, 10783405640963433.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121720

File: 2bc2dd758c2f1ef⋯.png (943.56 KB, 595x666, 595:666, 128934009612986.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121721

File: a06c8f655371d9b⋯.png (676.81 KB, 551x577, 551:577, 3490878906127563498.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121724

File: c5fa321d2dcc004⋯.png (1008.78 KB, 811x614, 811:614, 198237000234765532.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121726

File: b2d816b525d0f31⋯.png (584.52 KB, 689x621, 689:621, 36363680073461263.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121728

File: 6b686ee030c93a6⋯.png (984.33 KB, 741x595, 741:595, 09957812986043.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121730

File: 9d56f98fdf3cb6b⋯.png (443.24 KB, 578x571, 578:571, 5408978902361296834.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121732

File: 095b2d6919bbdc3⋯.png (874.72 KB, 597x648, 199:216, 089450634968.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbe376  No.15121739

File: d75e079806c28bb⋯.png (393.31 KB, 768x516, 64:43, 0034617643968.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15130501

>>15117588

Laatste keer dat ik checkte vonden de DS het vreselijk om baby bloed drinkende satanisten genoemd te worden

En als ze jood genoemd worden zis de DS helemaal in zijn element en happy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15132956

>>15130501

Zou dat zijn omdat de joden eens het volk van God waren, voordat deze geinfiltreerd werden door draconische slangenmensen die de duistere prinsen vereerden en met bloedoffers duisterheid oproepen om in de geesten van mensen neer te dalen?

Kortom in hebreeuw taalgebruik; 'Erev Rav'.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15182248

File: ec29b0600b88fbc⋯.png (668.12 KB, 680x680, 1:1, a58f48230f8ae051b2cd9b3ea1….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

062ff0  No.15182249

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0cee0b  No.15190772

File: 65c2f21d15e5cde⋯.jpg (12.41 MB, 7136x4392, 892:549, SouthAfricaSatanists5.jpg)

Tipoff regarding Dame Linda Dobbs.

The Dame often visits Cape Town, South Africa and used to stay over with Jorje Pringle and Mirko Manojlovic's house in Newlands Cape Town (11 Rose Avenue)

They are very good friends and she was also at Jorje's son's wedding.

Please see the Dame here at the wedding at the 4:00 Mark https://www.youtube.com/watch?v=mqVEa1aNBTw

Now this may seem perfectly innocent, but some questions remain:

1. Mirko Manojlovic has had many court cases against him since the 1990s up until recently. Here is one such case http://www.saflii.org/za/cases/ZAWCHC/2017/167.html

Mirko won this court case, but it was under very strange circumstances. He put a company into business rescue in order to avoid creditors.

Mirko also has a trust called THE HERMES TRUST which is at Investec Private Bank. Registered 1998 or 1999.

If you search for more on Mirko on Google, its all gone, but if you search on DuckDuckGo.com, you may find quite a bit of information on him. He has spent years having everything on him removed.

There is a large group of people whom he has scammed and stolen from over the years. It is easily 50 to 100 people. Many people out of jobs because of this thief.

2. Jorje Pringle is linked to Retired ex Brigadier General McGill Alexander. They attended school together.

This general became a diplomat and in the late 90s he was held hostage in Taiwan. This can be found on the internet

The general works with foster kids. But is this legit or is there something more sinister going on here?

The general posts strange things regaring Pizza (known pedo symbol) and spiral logo (another pedo symbol).

3. Why did many of the Dame's cases involve light sentences for child abuse?

4. Mirko, Jorje use many satanic type symbols.

One eye symbolism

Masks

Owl symbol

Snake/Oroboros

Sunesi snake

5. How did Jorjes' son drive at 180km/h and 250km/h on the highway and not get prosecuted?

https://www.iol.co.za/news/south-africa/western-cape/bit-of-fun-on-the-road-1018619

https://www.youtube.com/watch?v=rsm08yiDWsk

https://www.youtube.com/watch?v=PwCT2QUhIvQ

Shandor posted these videos on Youtube himself. These are backups.

He since crashed the blue Subaru in a legal race in Knysna. So he is not such a good river as he makes out. Endangering lives for his thrill.

The dame is seen at the wedding at the 4:00 mark. This is the same guy - Shandor Hrabar (son of The good friend of the Dame).

Did the good friend, The Dame pull strings?

Is the General legitimate or was there more to this story about the hostage in Taiwan? Was Chen the hostage taker really innocent?

This information will be released to the press soon, but you are welcome to do a story on this.

I suspect that any of the above will cause huge chaos regarding the HBOS investigation which I believe is just a delay tactic to cover for the bank fraud.

DAME FRIENDS WITH SOUTH AFRICAN FRAUDSTERS

DAME ATTENDS WEDDING OF SPEEDSTER WHO WAS NOT PROSECUTED

https://mirkomanojlovicblog.wordpress.com/

Or is the Dame really a very bad judge of character? Is she an idiot? I doubt she is an idiot. Then she must know or be complicit? Either way she should not be investigating a billion pound HBOS matter.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

89570d  No.15193341

Yeah right…

Gecrashte netwerkschijf veroorzaakt problemen bij Openbaar Ministerie

dinsdag 14 december 2021, 16:36 door Redactie, 13 reacties

Een gecrashte netwerkschijf veroorzaakt problemen bij het Openbaar Ministerie waardoor meer dan duizend medewerkers nagenoeg niet kunnen werken, zo meldt NRC op basis van interne communicatie. Op de datadrager zijn onder andere bestanden, persoonlijke instellingen, inloggegevens en mailbestanden opgeslagen. De in totaal 1089 getroffen OM-medewerkers kunnen geen verbinding met de netwerkschijf maken.

Verschillende officieren van justitie laten tegenover NRC weten dat zij tijdens zittingen in de rechtbank moeilijkheden ondervinden omdat in steeds meer zaken strafdossiers alleen digitaal te raadplegen zijn. Zo valt het GPS-systeem (Geïntegreerd Processysteem Strafrecht), dat dit mogelijk moet maken, nu regelmatig uit. Volgens de officieren moeten ze soms in een zitting rechters vragen om hun dossier te mogen gebruiken.

Een woordvoerder van het OM erkent de storingen in het GPS-systeem en dat die problemen op zittingen veroorzaken. Het OM heeft naar eigen zeggen geld en mankracht uitgetrokken om de problemen te verhelpen, maar dit heeft nog geen einde aan de storingen gemaakt.

Aanklagers stellen verder dat door problemen met de netwerkschijf stukken weg zijn, alsmede mailarchieven. Daardoor weten ze niet met wie ze over een strafzaak communiceerden. Ict-directeur Van der Made noemt de storing zo ernstig dat herstelwerkzaamheden niet zomaar zijn uit te voeren. Ook is hij bang dat een herstelactie de data op de netwerkschijf onherstelbaar beschadigt.

Een woordvoerder van het OM laat weten dat de belasting van het netwerk veel groter is geworden doordat de organisatie meer digitaal is gaan werken. Daarnaast zorgt het vele thuiswerken voor een grotere belasting. Hierdoor zijn de grenzen van de capaciteit eerder bereikt. Volgens het OM zal er nog wel "enige tijd overheen gaan" voordat medewerkers veilig en adequaat kunnen thuiswerken.

https://www.security.nl/posting/734152/Gecrashte+netwerkschijf+veroorzaakt+problemen+bij+Openbaar+Ministerie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15194245

File: 7a5a46bcccfa842⋯.jpg (130.68 KB, 1080x1332, 30:37, FGhbsIaWUAoIQ1o.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15198917

File: 38650be23c41b65⋯.jpg (295.19 KB, 576x770, 288:385, Henricus_InstitorisINHIINP.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15198927

File: 3731e4973b6fcbf⋯.jpg (300.92 KB, 576x770, 288:385, Henricus_InstitorisINHIINP….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15199008

File: 4c32928fc87fc6c⋯.jpg (304.05 KB, 576x770, 288:385, Henricus_InstitorisINHIINP….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15214662

File: 345e35588be4b12⋯.jpg (127.19 KB, 1079x1348, 1079:1348, FG6jO0zXoAMk_cH.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15214817

File: 662a2810bfd1e7f⋯.jpg (44.21 KB, 827x798, 827:798, FG42hYwX0AodTrl.jpg)

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15214894

File: 2b94ce0ca0307af⋯.mp4 (959.26 KB, 640x360, 16:9, nT70pzqVIQaLoHM3.mp4)

https://twitter.com/ForumLandFvD/status/1472305512909844480

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15214990

>>15214662

Een harde lockdown voor de overheid komende 1000 jaar zal zeker bevordelijk zijn.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15215009

File: 1474ddf65d56516⋯.jpg (187.34 KB, 923x921, 923:921, FG61PUcXEAsMyOs.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15215023

File: 449d517adb1ba15⋯.jpg (54.62 KB, 750x739, 750:739, FG62BxBWUAQgaYp.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15215060

File: fdd34f0ba236848⋯.jpg (77.03 KB, 1080x1018, 540:509, FG63cPXWUAUR2uJ.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15215066

File: a270e737f4992b0⋯.jpg (47.41 KB, 1078x674, 539:337, FG64FiCXIAUXNX3.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15215233

File: 5a851c2cb04e528⋯.jpg (47.72 KB, 680x546, 340:273, Pepe_shitposter.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe9a65  No.15215290

File: 54900ffc6095bbe⋯.png (63.68 KB, 616x822, 308:411, 654C40CD_5E27_4BE9_B147_D4….png)

WEF straft Nederlanders 🖕🏻

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15215496

File: 0a50a1d0b6a10fd⋯.mp4 (2.22 MB, 886x472, 443:236, ym932akSv0kcbbJ7.mp4)

Rutte over waarom de supermarkten om 20:00 uur dicht moeten: ‘Ik zou het echt niet weten, maar we hebben het de vorige keer ook zo gedaan.

https://twitter.com/TvanGroningen/status/1472302326748696584

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215516

File: 473d07ca3ef4973⋯.png (80.68 KB, 535x619, 535:619, 1437896217043765.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215520

File: ca90792ccdf408b⋯.png (398.02 KB, 629x617, 629:617, 112112124879098632.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215525

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215539

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215542

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215555

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215557

File: 2cb5c57f308c447⋯.png (486.37 KB, 580x579, 580:579, 458076128645893.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215562

File: f4b10d6105fdb55⋯.png (869.04 KB, 858x589, 858:589, 120978430968436912.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215569

File: a3f9956559a0b5e⋯.png (486.1 KB, 580x579, 580:579, 12317864507436128.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215572

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215579

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215581

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215593

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215596

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215606

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215615

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

628e75  No.15215622

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15215666

File: b22faa56248a396⋯.mp4 (1.12 MB, 480x848, 30:53, Rotterdam1.mp4)

File: 6e2484c6720e186⋯.mp4 (453.56 KB, 480x270, 16:9, Rotterdam2.mp4)

Rotterdam tijdje terug was best machtig.

Het ging er hard aan toe, misschien is dat ook wel nodig.

Het mooie is de eenheid die er is gesmeden tussen autochtonen en allochtonen.

We zijn allemaal nationalisten = bescherming van het eigen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15215707

>>15215666

Die dag ruikt naar een valse vlag reiksdag vuur poging

- Agent provocateurs in de groep

- Meerdere politiewagens onbeheerd achtergelaten

- Met veel te weinig politie beetje stoer doen, met rijden op het plein

Beleid was erop gericht om uit de hand te lopen. Je hoort er niet veel meer over omdat de politie 2 mensen had neergeknalt van grote afstand zonder nood

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15215763

File: 2323e017bc26d4d⋯.jpg (70.43 KB, 525x730, 105:146, FG7VVeEXEAMup5j.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15215824

>>15215707

Uiteraard een mogelijkheid, maar ik betiwijfel het.

>- Agent provocateurs in de groep

< Yeah, ook gezien… toch er is een behhoorlijke groep mensen in de voorhoede. "Ongeleide" projectielen die naar ik meen geen onbekende leider gaan volgen.

>- Meerdere politiewagens onbeheerd achtergelaten

< IDD verdacht, bwapend kunnen ze dat niet doen al zijn ze bang, dan laf

>- Met veel te weinig politie beetje stoer doen, met rijden op het plein

< Onvoorbereid en niet opgewassen tegen een overmacht aan boze burgers?

Van dichtbij gevolgd, ik schat het op burgers met een poging van de oveheid het te hijacken.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15215885

File: bf9bf9541051dfe⋯.jpg (27.57 KB, 1054x721, 1054:721, FG7Y91gXMAEdcxF.jpg)

>>15215824

Bijna iedereen was idd een wappie (geuzennaam). Met vele achtergronden.

Die unity is idd nodig om de DS te verslaan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15215988

File: c4fa48ea54c35cd⋯.jpg (192.62 KB, 1078x1124, 539:562, FG7dNrRXwAYDxri.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15216067

File: 50c76020aa6512d⋯.mp4 (2.12 MB, 640x360, 16:9, SeA0CnaqJubP17fW.mp4)

Rutte compilatie, zo te horen heeft hij een prikje teveel gehad

https://twitter.com/top_politiek/status/1472361576699248640

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15216351

>>15216067

heeeft hij een rijbebewijs?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15216656

File: e31302ef868e0a2⋯.mp4 (1.77 MB, 640x360, 16:9, QxTPJv3FAQtF7yb4.mp4)

Gezondheids minister in Engeland, Waar van Dissel zijn Data op baseert om nu een harde lockdown te doen

https://twitter.com/Partisangirl/status/1472339796496240640

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15216895

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Voor de Keks. Fijne Kerst en nieuw jaar

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

53593e  No.15226234

File: 577369f36469fdf⋯.png (1.33 MB, 960x1280, 3:4, ClipboardImage.png)

File: b1b1c36e4f5454f⋯.png (3.52 MB, 1242x1959, 414:653, ClipboardImage.png)

Gelekte brieven van Klaus Swab's WEF aan Wobke Hoekstra en Sigrig Kaag (Great Reset push)!!!!

Welke krant / journalist gaat hier dieper in graven?

Kaag wordt hier genoemd als:

"co-chair of the Forums Action Group and a member of the

Regional Action Group for the Middle East and North Africa"

Hoekstra wordt genoemd als:

"a member of the Regional Action Group for Europe and Eurasia"

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

53593e  No.15226248

>>15226234

Bron qr : https://8kun.top/qresearch/res/15224422.html#q15224946

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

53593e  No.15226259

>>15226234

Zie ook

https://twitter.com/UnityNewsNet/status/1472919920602140691

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

89570d  No.15226266

>>15226234

"Of course, the meeting will only be held if the forum can guarantee safety and health of all participants."

Omicron forces WEF to postpone flagship event again

On Monday, WEF said it would defer the gathering of influential global business and political heads from the planned date in January to an undefined time in early summer.

WEF organisers said the spread of the Omicron variant made it “extremely difficult to deliver a global in-person meeting” and had decided to defer the event following advice from the Swiss authorities.

The flagship meeting, which regularly assembles 3,000 decision-makers from politics, business, civil society and culture, was cancelledExternal link last year after plans to move it to SingaporeExternal link proved unworkable.

In September, WEF announced that the annual meeting would return to its traditional home of DavosExternal link from January 17-21. But the subsequent spread of the Omicron coronavirus variant has put paid to these plans.

WEF has not given a precise date or location for moving the event this year.

“The deferral of the Annual Meeting will not prevent progress through continued digital convening of leaders from business, government and civil society,” said WEF founder Klaus Schwab in a statementExternal link. “Public-private cooperation has moved forward throughout the pandemic and that will continue apace. We look forward to bringing global leaders together in person soon.”

The move will again be a blow to the Swiss Alpine resort of Davos that relies on the annual gathering each year to boost its economy.

https://www.swissinfo.ch/eng/business/omicron-forces-wef-to-postpone-flagship-event-again/47206348

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

53593e  No.15226294

>>15226234

>sorry voor de typo's

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

89570d  No.15226432

>>15226266

De aandrijving van dat clubje van de 'few' loopt toch wat stroef.

Te laat voor de 'window of opportunity'..

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15227117

Notabelen ~240

>>14586306 🔥 De speech waar HEEL NEDERLAND het over heeft. Gideon van Meijeren vs. de hele Kamer

>>14600777 Kijk: Van Meijeren noemt satanisch ritueel misbruik in één adem met hooggeplaatste ambtenaren, en wordt afgekapt

>>14601883 Dit zijn de namen welke niet tegen de Medisch fascistische dictatuur gestemd hebben.

>>14603236 WEF slet Mark Rutte

>>14712530, >>14715303 Pandora Papers: Wopke Hoekstra

>>14727826 8Kun backup IP's en Lokinet

>>14978783, >>14978853, >>14978909, >>14978973 Wallenberg family dig

>>15084257 10 jaar Rutte, de cijfers

>>15089288, >>15089355 Pandemie van de gevaccineerden

>>15193341 Digitale Netwerk problemen OM

>>15215496 Rutte's harde lockdown logica: ‘Ik zou het echt niet weten, maar we hebben het de vorige keer ook zo gedaan.

>>15215988 Ken de stappen van de tegenstander

>>15216656 Gezondheids minister in Engeland, Waar van Dissel zijn Data op baseert om nu een harde lockdown te doen

>>15226234 Gelekte WEF brieven aan Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag

>>15226266 WEF meeting in Januari '22 uitgesteld

De mentale strijd, het gevecht tegen opkomende dictatuur

>‘Ik zou het echt niet weten, maar we hebben het de vorige keer ook zo gedaan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15227342

File: c0c2350fee42f99⋯.jpg (137.34 KB, 1080x1205, 216:241, FHFsnItXoAcsZvd.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15227489

File: cb77ce566c594ca⋯.jpg (281.25 KB, 2048x1102, 1024:551, FHFvu0HXIAka8Hb.jpg)

>>15227117

Top bakker. Mooie notables

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15230107

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Even terug in de tijd.

Hoe Putin Rutte confronteerd met zijn pedofiele overheid.

Apr 26, 2021

Poetin: Nederland heeft pedofielenclub, Rusland niet

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

53593e  No.15233167

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15233871

File: 94077c1d30c6f82⋯.pdf (893.86 KB, EASJHCS_31_14_42.pdf)

Scandemic is World Communist Coup by World Economic Forum

EAS Journal of Humanities and Cultural Studies

Abbreviated Key Title:EAS J Humanit Cult Stud

ISSN: 2663-0958 (Print) & ISSN: 2663-6743 (Online)

Published By East African Scholars Publisher, Kenya

Volume-3 | Issue-1| Jan-Feb 2021 |

29 pages pdf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15234028

>>14614467

KLAUS SCHWAB AND THE FOURTH REICH

Michael McKibben of Leader Technologies and his group of researchers have done a DEEP dive into the history and the lineage of the World Economic Forum’s Klaus Schwab. He shares their shocking discoveries in this audio, with AIM4Truth’s Douglas Gabriel.

Klaus Schwab was born in Nazi Germany in 1938. His Jewish mother fled the country, forced to abandon her year-old son with Klaus’ father, whose family businesses were Nazi collaborators.

Over the course of Schwab’s life, he has ingratiated himself to the royal houses of the Holy Roman Empire, with the goal of consolidating Europe – and now the world – under the control of their Swiss bankers, aka “the Gnomes of Basel”.

Excellent background information on those who would would enslave you and the entire planet – do not miss this!

Check link voor 1 uur durende audio: https://forbiddenknowledgetv.net/klaus-schwab-and-the-fourth-reich/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15234174

21 Goals of the Illuminati and The Committee of 300

By Dr. John Coleman.(Written ca. 1993)

http://educate-yourself.org/cn/johncolemangoalsofIlluminati.shtml#top

21 Goals of the Illuminati and The Committee of 300 by Dr. John Coleman (ca. 1993)

F rom: Conspirators' Hierachy: The Story of The Committee of 300

…….

…….

..

………

15. To export "religious liberation" ideas around the world so as to undermine all existing religions, but more especially the Christian religion. This began with the "Jesuit Liberation Theology", that brought an end to the Somoza Family rule in Nicaragua, and which today is destroying El Salvador, now 25 years into a "civil war". Costa Rica and Honduras are also embroiled in revolutionary activities, instigated by the Jesuits. One very active entity engaged in the so-called liberation theology, is the Communist-oriented Mary Knoll Mission. This accounts for the extensive media attention to the murder of four of Mary Knoll's so-called nuns in El Salvador a few years ago. The four nuns were Communist subversive agents and their activities were widely documented by the Government of El Salvador. The US press and the new media refused to give any space or coverage to the mass of documentation possessed by the Salvadorian Government, which proved what the Mary Knoll Mission nuns were doing in the country. Mary Knoll is in service in many countries, and placed a leading role in bringing Communism to Rhodesia, Moçambique, Angola and South Africa.

16. To cause a total collapse of the world's economies and engender total political chaos.

17. To take control of all foreign and domestic policies of the US.

18. To give the fullest support to supranational institutions such as the United Nations, the International Monetary Fund (IMF), the Bank of International Settlements, the World Court and, as far as possible, make local institutions less effective, by gradually phasing them out or bringing them under the mantle of the UN.

19. To penetrate and subvert all governments, and work from within them to destroy the sovereign integrity of the nations represented by them.

20. To organize a world-wide terrorist apparatus [Al-queda, ISIS, ISIL, etc.] and to negotiate with terrorists whenever terrorist activities take place. It will be recalled that it was Bettino Craxi, who persuaded the Italian and US Governments to negotiate with the Red Brigades kidnapers of Prime Minister Moro and General Dozier. As an aside, Dozier was placed under strict orders not to talk what happened to him. Should he ever break that silence, he will no doubt be made "a horrible example of", in the manner in which Henry Kissinger dealt with Aldo Moro, Ali Bhutto and General Zia ul Haq.

21. To take control of education in America with the intent and purpose of utterly and completely destroying it. By 1993, the full force effect of this policy is becoming apparent, and will be even more destructive as primary and secondary schools begin to teach "Outcome Based Education" (OBE).

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

737333  No.15235164

Catalog is faggot

Use the index to find the current bread

Index link:

https://8kun.top/qresearch/index.html

(Just scroll down until you see the Qresearch graphic to find the bread)

<Link below for current bread

Current Bread:

>>15234745

>>15234745

>>15234745

>>15234745

>>15234745

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d8806a  No.15236076

Current Bread

Welcome To Q Research General

https://8kun.top/qresearch/res/15234743.html#q15234743

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

737333  No.15236264

File: 76d81e61461a2ee⋯.jpeg (362.45 KB, 660x656, 165:164, 74DAEE6C_E9B0_4D30_AE1B_6….jpeg)

Looking for Q research general?

Catalog is fucked.

Use the index and find de bread:

https://8kun.top/qresearch/index.html

Current Bread:

>>15234743

>>15234743

>>15234743

>>15234743

>>15234743

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15248923

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Voel vrij om internationaal te delen

The Movement episode 1 'Oikophobia'

By Dutch anti globalist party leader Thierry Baudet

https://www.youtube.com/watch?v=28GdnZs8hy0

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d2078d  No.15251483

File: 605fc9310fb60bb⋯.png (1.72 MB, 1557x1549, 1557:1549, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15296315

File: 10ea9f745dbfa4d⋯.jpg (546.46 KB, 1536x2048, 3:4, FIHFeA4WQAATkPb.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15296322

File: 3d968d887019d4f⋯.jpg (67.3 KB, 1024x565, 1024:565, FIHj7khXoAcrTxt.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15296635

File: 38513b266943055⋯.jpg (294.56 KB, 800x2048, 25:64, FIHmKU2XwAISBkR.jpg)

File: 04f15cdea026fbe⋯.jpg (142.2 KB, 540x900, 3:5, FIHmUsiXsAAE8Ge.jpg)

File: ba8c975092c50d9⋯.jpg (117.52 KB, 680x510, 4:3, FIHmUuQXIAIKz1e.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15297249

File: 8092403c6a68d5d⋯.jpg (113.41 KB, 728x1011, 728:1011, FIHxZG0XMAA182U.jpg)

>>15296315

Template voor wie zelf posters wil printen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15307626

File: e94bc409be496dd⋯.jpg (294.49 KB, 2048x1536, 4:3, FIIz4q_XsAMqhKd.jpg)

File: 69e0765f2fec214⋯.jpg (92.15 KB, 826x584, 413:292, FIQ_865XwA8FIOy.jpg)

File: 4c6e44c0d980cd7⋯.png (24.03 KB, 478x367, 478:367, Screenshot_2022_01_04_at_1….png)

File: 3f34d833222d6bd⋯.jpg (130.85 KB, 624x900, 52:75, FIRDXzFXoAw4N3O.jpg)

Politiegeweld in Nederland is internationaal viraal

Verzameling reacties van internationale instanties

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15308413

File: ef8b14dc979cb0f⋯.png (38.93 KB, 478x292, 239:146, Screenshot_2022_01_04_at_1….png)

File: a86cc2455719dba⋯.png (120.58 KB, 596x620, 149:155, Screenshot_2022_01_04_at_1….png)

De cover foto lijkt op de spirit cooking heks Abramovic

https://twitter.com/croissant2030/status/1478420575378939906

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15314243

File: d062d2a75b4bc34⋯.jpg (76.42 KB, 703x315, 703:315, JUUIPIJPPJJ.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

89570d  No.15321520

Update deze niet meer in de catalogus?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15322104

>>15321520

Dat lijkt zo ja

Misschien werkt bumpen niet meer na een x aantal posts

Anders BO/BV vragen wat er aan de hand is

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15322114

File: 54dd0fea2b88789⋯.png (18.24 KB, 478x226, 239:113, Screenshot_2022_01_06_at_1….png)

De fakkelman met jezus leeft petje is een extreem linkse extinction rebellion activist

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15322634

>>15322114

Hier is de saus

Bekende tactiek in de VS. Kopie van de ingehuurde fakkeldragers met rode petjes in de unite the right rally. Links associeert dat met Nazi's

https://twitter.com/UID_/status/1479158264965251074

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15325540

>>15321520

>>15322104

Ja vreemd.

Ik heb zojuist de bread gerapporteerd.

Hopen dat BO/BV er iets aan kan doen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15328956

YouTube embed. Click thumbnail to play.

The Movement episode 2 'Climate Change'

Disclaimer

- Papers tellen is geen wetenschappelijke basis voor meningen

- modellen gebruiken grofweg 90% tot 115% opwarming door de mens als basiswaardes, dus de 50% vraag wat men daarvan vind is een zinloze vraag

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15332492

Het duurt 2 weken na de prik tot men geregistreerd wordt als gevaccineerd

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/06/vaccinatiebewijs-wordt-twee-weken-na-volledige-vaccinatie-verstrekt

Dit is logisch vanuit virologisch standpunt, het duurt even tot voldoende antistoffen opgebouwd zijn.

Maar dit is problematisch voor de ziekenhuis data. Wanneer je een bijwerking hebt van de vaccinatie en binnen 2 weken in het ziekenhuis of op de ic beland, dan wordt dat geregistreerd als "niet (volledig) gevaccineerd"

Uit Amerikaanse vaccinatieschade meldpunt VEARS blijkt dat 80% van de vaccinatie schades binnen 2 weken na de prik optreden

80% van de vaccinatie schades worden dus geregistreerd als niet (volledig) gevaccineerden in het ziekenhuis of op de IC

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

950e4a  No.15376798

Looks like bump lock was on, toggled it off.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15376834

File: a3d0dc9bb59b5bd⋯.jpg (212.89 KB, 780x488, 195:122, a3d0dc9bb59b5bd3406d62ad18….jpg)

>>15376798

Woah, bred is fixed. Thx Bo/Bv

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15377349

File: f88ba2a46f53e05⋯.png (2.18 MB, 1330x826, 95:59, AlwaysPresent.PNG)

>>15376798

Thank you a lot. <3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15381724

File: b2425680c09c8ce⋯.mp4 (5.14 MB, 720x860, 36:43, b2425680c09c8cefab3fe5d278….mp4)

Nederlandse media berichten over het feestje van Boris Johnson tijdens de lockdown en op de vooravond van de begrafenis van Prins Philip

Maar ze laten geen beelden zien, dus bij deze

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15381860

File: 6d25b392f825074⋯.mp4 (7.55 MB, 720x860, 36:43, 6d25b392f825074018955e4b6c….mp4)

>>15381724

Clownworld versie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15381898

File: 510ace9986dd548⋯.jpg (95.53 KB, 1280x720, 16:9, FJFY1rtXMAgcgBR.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

636b2b  No.15421508

File: 9a823dfe5c04889⋯.png (527.1 KB, 576x1650, 96:275, ClipboardImage.png)

Per e-mail: Beste,

PVV-Europarlementariër Marcel de Graaff stapt per direct over naar Forum voor Democratie. Hij kan zich niet langer verenigen met het PVV-standpunt over corona.

De Graaff zal zich namens FVD in het Europees Parlement inzetten tegen de oprukkende vaccinatiedwang en zal gaan bouwen aan een Europese coalitie van coronacritici.

Wij heten De Graaff van harte welkom bij Forum voor Democratie. Het is nu belangrijker dan ooit dat we samen in verzet komen tegen de coronamaatregelen.

Lees hieronder de verklaring van Marcel de Graaff:

"Ik wil geen deel uitmaken van een partij die zich hard maakt voor - en die oproept tot - vaccinatie met dit schadelijke, experimentele middel.

Ruim 11 jaar lang heb ik mij met volle overtuiging ingezet voor de PVV, maar de huidige koers ten aanzien van Corona heeft mij doen besluiten de overstap te maken naar Forum voor Democratie, de enige partij die daadwerkelijk inziet dat we helemaal niet te maken hebben met een pandemie of een covidcrisis.

We hebben een kapotbezuinigd zorgsysteem en een regering die dikke vriendjes is met het World Economic Forum. Onze vrijheden worden systematisch afgepakt. Er wordt ons een QR systeem opgedrongen en mensen worden gedwongen tot vaccinatie. De covid vaccins zijn vele malen schadelijker dan het covid virus zelf en zetten het leven en de gezondheid van mensen op het spel. Ik wil geen deel uitmaken van een partij die zich hard maakt voor - en die oproept tot - vaccinatie met dit schadelijke, experimentele middel.

Onze gezondheid, vrijheid en democratie worden wezenlijk bedreigd. Daar moeten we tegen in verzet komen voor het te laat is. De enige partij die dat doet is Forum voor Democratie en daar sluit ik me dan ook per direct bij aan."

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15425984

File: dc3b78fe98364e8⋯.png (976.17 KB, 728x1011, 728:1011, ba1eae919d45abadeab85050ac….png)

File: e8c745011c6420e⋯.png (820.44 KB, 648x900, 18:25, 91b310e2466ddc4527cc83f8bf….png)

File: e3d94624ad62ddd⋯.png (980.52 KB, 728x1011, 728:1011, 75b5fee8b673f0b116e52b052a….png)

USA versie templates van de printable poster

>>15297249

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b3f1e9  No.15428423

File: ce5f1067a62a1da⋯.mp4 (9.5 MB, 762x480, 127:80, Bishop_Richard_Williamson_….mp4)

….

Bishop Richard Williamson telling the truth about the "holocaust"

https://www.bitchute.com/video/uvygwq2lsBiH/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

572520  No.15428681

File: ae8e522722f4c24⋯.jpeg (37.66 KB, 804x504, 67:42, photo_2022_01_21_15_05_41.jpeg)

>>15426119

>POTUS threw out a bunch of numbers tonight. At one point, he mentioned 500 followed by 121. If there's something to it, Q500 attached and 121 might be 1-21?

Thank you for pointing this out, where was this? I got the patterned asperg pings in my head. Check drop #206 and witness a beautiful 50 month delta, which leaves 0, and 121. Today is 50 months, since green light delta of #206, 0121 is January 21 today. STANDB YBYBYBYBYBBYBYBY!!!! :D

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15450970

File: 6fe2532ed301632⋯.jpg (89.93 KB, 861x960, 287:320, FJ0PC7DWQAoAPUC.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15494778

File: 2dead5a855cd4cc⋯.jpg (216.12 KB, 1200x1011, 400:337, FKTqTAOWYAglem_.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15496081

File: f0e53d2877a6d28⋯.png (32.8 KB, 633x253, 633:253, ClipboardImage.png)

Met het aanzicht van digital ID wordt het tijd om tegendruk te geven met het eisen van een "Internet Bill Of Rights".

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521554

File: b86b376ed856acb⋯.png (279.74 KB, 932x508, 233:127, 54890702309817089754.png)

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521559

File: 3e4d4bd8597fa96⋯.png (999.99 KB, 904x598, 452:299, 8405118438977.png)

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521566

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521592

File: 4ad19121ec28a18⋯.png (622.83 KB, 885x621, 295:207, 178349078436.png)

.

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521600

File: b7761bbc8d11fbf⋯.png (617.94 KB, 885x621, 295:207, 1340876663278.png)

.

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521612

File: a706d474432850d⋯.png (630.06 KB, 885x621, 295:207, 13780034907789.png)

..

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521616

.

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521626

,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521640

,,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521648

.,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521651

File: 6720b5be4f4259f⋯.png (663.1 KB, 606x582, 101:97, 93408612980734568.png)

,

,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521659

.

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521661

File: f91c05d615aba7f⋯.png (706.59 KB, 709x605, 709:605, 87231083420236847.png)

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521667

File: bc6f143ea8d859f⋯.png (815.9 KB, 724x655, 724:655, 13400780945116767.png)

,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521675

File: 62bd657682a110c⋯.png (463.69 KB, 771x587, 771:587, 54980137643.png)

,.,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521678

.,

.

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521682

File: 29ea851e0e296e2⋯.png (466.82 KB, 800x580, 40:29, 50112273278.png)

..

,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521685

File: a9ebe2650cdfcd5⋯.png (607.09 KB, 501x648, 167:216, 897634145678311.png)

,,,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521690

.,,.

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521699

,,,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521706

..

..

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521713

File: bea84c6972409d8⋯.png (449.55 KB, 726x586, 363:293, 3407986908812688945.png)

,.,.

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521716

File: 98f27c60c5b6b08⋯.png (602.64 KB, 651x588, 31:28, 09845798128768934.png)

..

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521721

File: 60fdd048b33e104⋯.png (224.92 KB, 755x594, 755:594, 074869812645011.png)

…….

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521733

,,,,,,,,,,,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521737

File: 03b36d0cf5e9c78⋯.png (230.43 KB, 755x594, 755:594, 089346129086456893208.png)

,.,.

,.

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521742

File: fc30ffc264e64cc⋯.png (256.95 KB, 609x580, 21:20, 154978076127634.png)

…………………

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521750

File: 9640d5fb6d333cf⋯.png (735.7 KB, 793x588, 793:588, 17890450346550.png)

,,,….,,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521758

File: 423638d200f2204⋯.png (676.16 KB, 857x589, 857:589, 45761297864500936.png)

..,,

,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521762

File: e2ea72411d72c31⋯.png (1.08 MB, 823x597, 823:597, 663408908991230144.png)

,,.,.,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521767

File: 53f362fb1e443b7⋯.png (39.85 KB, 554x526, 277:263, 1643980045786342.png)

..,.,..,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521768

File: d26ec2cd7f60b21⋯.png (41.88 KB, 554x526, 277:263, 1687946120908476.png)

.

,

..

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521773

File: dd57fc6d113fd76⋯.png (1.18 MB, 681x616, 681:616, 1145079231289.png)

.,..,..,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521774

File: a982b1f8c640cc2⋯.png (425.99 KB, 1133x604, 1133:604, 9804709812398764.png)

.

.

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521778

.

,

.

,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521785

File: def96545c341724⋯.png (812.48 KB, 949x585, 73:45, 54786239100132.png)

,,,,,,,,,,,,,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521792

File: 7f4eadffaa73a8a⋯.png (666.33 KB, 552x522, 92:87, 4590877891236834689.png)

…,,,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521799

File: 79b7607ea94dd1e⋯.png (240.12 KB, 743x600, 743:600, 084576901263489.png)

,,,

.

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521801

File: 1b08208631b930e⋯.png (426.8 KB, 603x583, 603:583, 187614564370007.png)

..

..

,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521807

File: 9b05725ff8f334f⋯.png (483.64 KB, 776x638, 388:319, 5479691236457827.png)

,..,..

..

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521812

File: 133b4042dd42aad⋯.png (977.32 KB, 753x567, 251:189, 347612689480487.png)

,,,,,,,,

……

,,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521820

File: 2cb5c57f308c447⋯.png (486.37 KB, 580x579, 580:579, 458076128645893.png)

'

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521826

File: b3d7eb1ccfc6862⋯.png (370.26 KB, 634x552, 317:276, 183487645093827.png)

;

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521831

File: 6f136a3d62f2962⋯.png (249.08 KB, 947x597, 947:597, 45906812906843.png)

''

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521839

File: 8ce4c1f61083bac⋯.png (520.32 KB, 621x620, 621:620, 56313455699056.png)

';'

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521843

'.'.

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521854

File: a3f9956559a0b5e⋯.png (486.1 KB, 580x579, 580:579, 12317864507436128.png)

','.',

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521860

File: a586af1ddf3219a⋯.png (339.31 KB, 970x664, 485:332, 09437669812645.png)

;;;

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521864

File: ead00c0c4ae0edf⋯.png (579.76 KB, 714x591, 238:197, 677531560067.png)

..'',

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521869

File: 351f5b59817287a⋯.png (893.45 KB, 674x669, 674:669, 8450127862731.png)

..;;'

.

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521873

File: 62096938ee2b5b6⋯.png (533.15 KB, 723x587, 723:587, 34901207566625.png)

';;;'

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521878

File: fcbdba40eb20faa⋯.png (428.86 KB, 640x609, 640:609, 043601298645.png)

;;.;'

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521895

File: 0edf67bb6206365⋯.png (456.47 KB, 1014x958, 507:479, 18006724567870875.png)

...

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521904

.

'

'

.

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521905

..;;''

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521912

File: d03fa9a480b3c99⋯.png (827.63 KB, 663x616, 663:616, 17450876347893268.png)

'

,,,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521916

;;;;;;

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521924

File: a6da13d735c4b61⋯.png (1.24 MB, 772x636, 193:159, 1789450072346722.png)

,,,,,,,,………….

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521925

File: 0cf82d91c1b42b0⋯.png (446.17 KB, 632x585, 632:585, 347896123789643.png)

;;;'';;

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521930

File: 907b879e315dbb3⋯.png (150.29 KB, 629x595, 37:35, 613420766312840018.png)

',',',',','

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521934

File: 29ecc314cafb553⋯.png (680.33 KB, 701x708, 701:708, 661230746120457.png)

;.;.;.;.;.;

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521939

;;;;;;;;;;;;;

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521945

File: c650f4504553930⋯.png (209.86 KB, 593x512, 593:512, 459087127634.png)

'

'

'

'

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521950

File: 87b4320e549a773⋯.png (362.33 KB, 499x568, 499:568, 45098712678934.png)

''';'

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521955

File: 31cdb1c68698d6b⋯.png (893.8 KB, 805x602, 115:86, 45789612764367567.png)

;;…,,

''

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4555d7  No.15521958

File: 0404eb1ac9dde1c⋯.png (697.65 KB, 701x663, 701:663, 662387934079612135.png)

….''

,,

Verbotenes Wissen

66 Million

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e0ba7b  No.15522548

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e0ba7b  No.15522557

File: 4ad19121ec28a18⋯.png (622.83 KB, 885x621, 295:207, 178349078436.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e0ba7b  No.15522559

File: b7761bbc8d11fbf⋯.png (617.94 KB, 885x621, 295:207, 1340876663278.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e0ba7b  No.15522572

File: a706d474432850d⋯.png (630.06 KB, 885x621, 295:207, 13780034907789.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a3097e  No.15528116

>>14586201

i like your funny words eurofag

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

89570d  No.15529340

File: 3fcbdb2224f1e7a⋯.png (90.46 KB, 283x215, 283:215, ClipboardImage.png)

Ik ben ook nooit zo'n fan geweest van ashkenazi met hun genetische afwijkingen.

Net of het niet echt mensen zijn.

De bron van leugens en bedrog.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

636b2b  No.15543467

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Van Meijeren (FVD) zet alle feiten op een rijtje: het coronabeleid is één grote leugen

Forum voor Democratie

https://youtu.be/Ky7b9eS4sWY

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

636b2b  No.15543475

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Oorlog met Rusland? Rookgordijn voor revolutionaire agenda

Forum voor Democratie

https://youtu.be/NKBM5IHVUdU

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15547839

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Undercover bij de GGD | "Blijf van onze kinderen af" - REPORTAGE

277,557 viewsFeb 3, 2022

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

688f32  No.15553930

Olietransporten in Europese Oliehub vertraagd na cyberaanvallen

4 Februari 2022

Reuters

Door Julia Payne

Londen, Feb 4 (Reuters) - Tanker en barge zendingen in en uit Europa ' s grootste olie hub zijn vertraagd door maximaal een week als vier opslagbedrijven klauteren om activiteiten te hervatten na cyberaanvallen, bronnen bekend met de zaak zei.

Sinds eind vorige week zijn opslagbedrijf Oiltanking en oliehandelbedrijf Mabanaft, beide eigendom van de Duitse Marquard & Bahls, getroffen door hackers. Ook de Belgische Zeetank en de Nederlandse brandstofopslagonderneming Evos zijn getroffen.

De bedrijven hebben een aantal operaties moeten opschorten, wat gevolgen heeft voor de oliestromen in Nederland, België en Duitsland. Het is niet duidelijk of de cyberaanvallen zijn gekoppeld.

De Duitse krant Handelsblatt meldde dat Oiltanking en Mabanaft werden aangevallen met een ransomware-programma. De bedrijven weigerden commentaar te geven.

Ze verklaarden overmacht op hun Duitse operaties eerder deze week en olie major Shell stapte in om alternatieve leveringen om te leiden.

Een bron dicht bij Mabanaft zei dat benzinestations normaal werkten, maar vrachtwagenladingen waren nog steeds problematisch.

SEA-TANK en Evos hebben ondertussen opslag in en rond de Oliehub Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen, met hun problemen die leiden tot drukte buiten de haven.

Volgens refinitiv Eikon ship tracking data zaten voor de Belgische kust minstens zeven tankers te wachten om in Antwerpen te laden. Het Havenbedrijf Antwerpen weigerde commentaar te geven.

Ook schepen die brandstof moesten vervoeren tussen havens en het binnenland langs de Rijn liepen vertraging op.

"De uitval heeft invloed op de hele keten, omdat schepen moesten worden omgeleid naar andere functionele havens. Sommige barge exploitanten hebben vertragingen van ongeveer een week te verplaatsen brandstof in het binnenland of tussen raffinaderijen en depots in het gebied," Lars Van Wageningen van market intelligence firm Insights Global zei.

SEA-TANK exploiteert vijf locaties in de haven van Antwerpen. Ze werden gedwongen om capaciteit te snijden vanaf zondag. Een bron bekend met de zaak zei dat ze waren "terug naar normaal, maar niet op volle snelheid" vanaf vrijdag. SEA-TANK ' s moedermaatschappij SEA-Invest reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Evos zei vrijdag dat het vertraging had opgelopen bij zijn terminals in Terneuzen in Nederland, Gent in België en Malta.

"Evos blijft werken op alle terminals…. De bron van de verstoring wordt onderzocht," een woordvoerder zei. (Reporting by Julia Payne, additional reporting by Ron Bousso, Rowena Edwards, Toby Sterling in Amsterdam en Christoph Steitz in Frankfurt Editing by Mark Potter)

https://gcaptain.com/oil-shipments-in-european-oil-hub-delayed-after-cyber-attacks/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

745d54  No.15564603

We have a lot of Pedo Bear CP activity.

This thread is not real active, would appreciate it if anons here could CHECK for cp at least once every 24 hours and go a Global report if you find it.

TY Neder Anons!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7d314b  No.15564868

>>15564603

Roger that

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

745d54  No.15565032

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d428c4  No.15565495

>>15564603

Checking daily.

Thank you for the notification.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

688f32  No.15578923

File: 8ba880dacaa17d0⋯.png (239.46 KB, 582x495, 194:165, 8ba880dacaa17d094e5d653bdc….png)

File: 5cecf3e389af0d7⋯.png (121.11 KB, 660x715, 12:13, 5cecf3e389af0d7bd338aaa872….png)

File: d008b32371d5a19⋯.png (123.14 KB, 1903x947, 1903:947, Screenshot_2022_02_08_at_1….png)

Nieuw: covid-19-vaccinproductie stilletjes opgeschort bij Johnson & Johnson

General Research #19700 >>>/qresearch/15578760

NEW: COVID-19 vaccine production quietly suspended at Johnson & Johnson

https://twitter.com/thehill/status/1491128958540296193

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15625730

File: d8b4f86e145052e⋯.png (340.89 KB, 560x379, 560:379, FLkns7VWYAEg1Zq.png)

File: 93b473dc79be8b8⋯.jpg (49.17 KB, 720x395, 144:79, FLkRWz4WQAgWEyy.jpg)

File: 9eb8824e40cb3a3⋯.jpg (130.4 KB, 2048x1152, 16:9, FLjIvBXXoAUNK7b.jpg)

File: 94665a5a4d1f0c6⋯.jpg (69.06 KB, 601x800, 601:800, FLaNQnbWYAA8WU0.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15625736

File: 9c2c2042c1a3d20⋯.jpg (179.75 KB, 1118x1200, 559:600, FLjjKE7XEAEDNMQ.jpg)

File: 988c6f0d98de589⋯.jpg (254.76 KB, 3780x3780, 1:1, FLj6m2WXEAQTMrs.jpg)

File: 489ae87d6a7cb79⋯.jpg (256.27 KB, 3780x3780, 1:1, FLjk7bhXEAIMyGN.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15625827

File: 45917bc5cb55c23⋯.png (350.55 KB, 483x466, 483:466, Screenshot_2022_02_14_at_1….png)

File: 4c5e25a47c1e39d⋯.jpg (87.04 KB, 1080x1080, 1:1, FLfc7uXX0AQrfyP.jpg)

File: b82bb5dace36e73⋯.jpg (117.14 KB, 1080x1080, 1:1, FLijvqgXoAEA4xE.jpg)

File: de04df9b8527d1d⋯.jpg (74 KB, 960x641, 960:641, FLgb6uFWUAoD_Ii.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15626124

File: f02d09fe5301e5e⋯.png (446.27 KB, 720x540, 4:3, FLive4tXEAIl2Tu.png)

File: e4f6e1fd4c5780f⋯.jpg (367.43 KB, 2160x2160, 1:1, FLeFoGaXEAIDha7.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15626744

File: 715bb7cafe60a67⋯.jpg (89.91 KB, 1080x1214, 540:607, FLlKpSZXEAQBpSM.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15626942

File: 73a7e3c5227436e⋯.jpg (83.35 KB, 680x680, 1:1, FLaO_eQX0Ack9y_.jpg)

File: e248506dcb21b59⋯.jpg (125.05 KB, 1439x765, 1439:765, FLbGCgWWQAEZaTk.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15626960

File: 93d480621aac079⋯.jpg (31.9 KB, 675x380, 135:76, FLksOB_WUA0g1UI.jpg)

File: 88879a90231d9c8⋯.jpg (223.26 KB, 2048x1576, 256:197, FLayBnwXwAAaz8n.jpg)

File: 1736f20154f7a07⋯.jpg (258.41 KB, 2048x1152, 16:9, FLayBmFX0AU3TGd.jpg)

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15627220

File: 668f39478f7b9a7⋯.jpg (115 KB, 924x945, 44:45, FLlbjebXwAABxBB.jpg)

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15627471

File: 86f31b5e502684d⋯.jpg (38.5 KB, 828x1035, 4:5, FLlk0UQXEAAhOBP.jpg)

File: 7f5f5463b311678⋯.jpg (151.8 KB, 1079x603, 1079:603, FLlk0FOXMAUmI_1.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15628593

File: 24fe75e51b619b6⋯.jpg (146.64 KB, 1024x1280, 4:5, FLLxnSPWUAMaZmC.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15628989

File: 2323e017bc26d4d⋯.jpg (70.43 KB, 525x730, 105:146, FLNundkX0AA_3HU.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15629090

File: fec9cde013fb28e⋯.jpg (94.67 KB, 507x680, 507:680, FLQ_S1wXoAAzaeT.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15629269

File: e4ba9fccdd0588c⋯.jpg (92.47 KB, 1080x772, 270:193, FLWa1CfWYAM7aIG.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15629363

File: 291e76863ba8c77⋯.jpg (80.78 KB, 750x518, 375:259, FLlfffEWUAY89yu.jpg)

Als het aan Timmermans ,Hoekstra,Rutte,Kaag,

Klaver en 40% van hun stemmers ligt komt er oa een Co2 budget in je #DigitalID

#SocialCreditSysteem 🤡

Vaag ze weg op 16 Maart !

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15629411

File: 8d0f94eec2b48d2⋯.mp4 (7.92 MB, 640x360, 16:9, 692cMyBlFcT4P4_3.mp4)

BREAKING

Nieuwe documentaire

‘Houtkoorts - 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬’,

Serie van 7 episodes waarin de internationale biomassazwendel wordt onthuld.

Bekijk nu de TRAILER!👇 (1 min)

https://twitter.com/fenokkio/status/1459147634476822532

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15633340

File: 8879b11c3901c93⋯.jpg (129.51 KB, 1080x1056, 45:44, FLoG_TPWUAQXdhS.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15633790

File: 3fdb4985739d48a⋯.jpg (29.99 KB, 372x496, 3:4, FLpukqVX0AMp889.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15633843

File: a12656028f65aba⋯.jpg (76.62 KB, 719x665, 719:665, FLp1iTDWYAET_Mn.jpg)

File: f1eddf87ceea0c7⋯.jpg (28.54 KB, 680x437, 680:437, FLp1iTAXoAYpn0p.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15633848

File: 834802731a43569⋯.png (241.72 KB, 397x562, 397:562, Screenshot_2022_02_15_at_1….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15634420

File: 8af38d06a583f13⋯.jpg (54.02 KB, 648x650, 324:325, FLqGjt3X0AMeIEh.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15634633

File: d9abf3b6d306990⋯.jpg (125.72 KB, 898x1264, 449:632, FLqM3R8WUAg07v3.jpg)

File: 89e346504d1509b⋯.jpg (420.89 KB, 1538x2048, 769:1024, FLqLyC8XEAEJ4Tl.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15634684

File: 4932a5b70043f5e⋯.jpg (118.24 KB, 1061x1454, 1061:1454, FLqN2DJWUAkwZG7.jpg)

File: cff97b3f8e55a7a⋯.jpg (69.54 KB, 1080x730, 108:73, FLqOKQeXIAMMexA.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15634803

File: 4c31cf272d936de⋯.jpg (128.03 KB, 1050x1350, 7:9, FLqQhkVXsAItNqD.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0d5ebf  No.15635229

>>15629667

refresh

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15635409

File: e7719e73574db08⋯.jpg (123.45 KB, 2160x2160, 1:1, FLqbNXlXoAY7rKb.jpg)

File: 2a93f1798d34b9d⋯.jpg (56.06 KB, 1172x1600, 293:400, FLqjcNsXoAgH6M7.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15635751

File: 2008a6d9ddd2062⋯.jpg (120.15 KB, 828x1472, 9:16, FLqulycX0AkJQKT.jpg)

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15635829

File: 40fcd4c76d0ca9e⋯.jpg (260.87 KB, 1600x900, 16:9, FLqxz_VXEAQG5GU.jpg)

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15635917

File: 6d1d01639a4aac7⋯.jpg (41.86 KB, 568x658, 284:329, FLq1ZNRXoAgRozB.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15636093

File: 6b081f28589d57c⋯.jpg (160.42 KB, 1263x696, 421:232, FLq5m_OWQAYFaDN.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15636310

File: e471a61375e1aba⋯.png (719.03 KB, 1080x1041, 360:347, e471a61375e1aba7bbce605faf….png)

Groot Canadees experiment wijst uit dat de OMT conclusies over werkende maatregelen onjuist zijn.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15636341

File: 2e2352cd68b9ecf⋯.png (120.49 KB, 811x690, 811:690, FLqfg_GXIAANsop.png)

File: b0ad5a28d0ad1d9⋯.png (114.85 KB, 771x703, 771:703, FLqfkdeXMAE2sEx.png)

"Zonder boosters was het aantal opnames volgens RIVM twee keer zo groot geweest."

In 2020 waren er toch geen boosters?

Vergelijk 2020 met 2021

https://twitter.com/Wim04789402/status/1493682105603309569

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15636385

File: a2122e5f89add3f⋯.png (464.51 KB, 490x680, 49:68, FLfgXIcWQAcYDOV.png)

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15636412

File: f0098d796c8236c⋯.jpg (147.89 KB, 844x1034, 422:517, FLpULNLXMA0e5Or.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15636495

File: 5365777d5c54a4a⋯.png (81.4 KB, 1311x788, 1311:788, FLrInmbUUAIBJqN.png)

Mondkap toch in het OV @NS_online ?? De 1,5 meter vervalt! Die maatregelen moest enkel omdat de 1,5 meter daar niet kon

https://twitter.com/Slinksnieuws/status/1493727945130536964

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15641218

File: 7420d1bb7c9749b⋯.jpg (52.76 KB, 800x1200, 2:3, FLtapewXsAECHDo.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642410

File: ed7112b398384db⋯.png (2.58 KB, 140x50, 14:5, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642425

File: 8195c7eb5b04272⋯.png (101.92 KB, 237x255, 79:85, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642431

File: b482505577607bc⋯.png (107.33 KB, 255x248, 255:248, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642435

File: 0cf4ccdd183afe5⋯.png (95.96 KB, 255x205, 51:41, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642459

File: b0ec4664b69a1a4⋯.png (121.83 KB, 255x222, 85:74, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642462

File: 64813184abd7e05⋯.png (80.71 KB, 255x246, 85:82, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642464

File: cefbca1359a9da8⋯.png (84.04 KB, 255x137, 255:137, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642479

File: 0b389526920da94⋯.png (71.94 KB, 241x255, 241:255, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642482

File: 1a0f81c2e608b90⋯.png (80.74 KB, 255x219, 85:73, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642494

File: 1b3020528c8d38c⋯.png (66.45 KB, 255x167, 255:167, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642498

File: 56613b1e79166de⋯.png (52.56 KB, 255x162, 85:54, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642504

File: 739fceaa0b4d5b6⋯.png (57.46 KB, 161x255, 161:255, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642510

File: c528b59ff5c393d⋯.png (59.93 KB, 255x143, 255:143, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642516

File: 19d8bb0db594231⋯.png (93.78 KB, 255x167, 255:167, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642519

File: 135bc537c751fc8⋯.png (58.14 KB, 255x237, 85:79, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642521

File: b1099cf234dd838⋯.png (109.51 KB, 202x255, 202:255, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642522

File: 93f15f14d4c3b4c⋯.png (73.32 KB, 255x143, 255:143, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642530

File: 0a81e5f7e9aa525⋯.png (73.23 KB, 250x202, 125:101, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642533

File: 86797a359a5fc52⋯.png (102.34 KB, 187x255, 11:15, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642544

File: f2d546a5ea42ae6⋯.png (126.63 KB, 255x255, 1:1, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642546

File: 6f1885d08a8b6da⋯.png (117.13 KB, 230x255, 46:51, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642548

File: fccd1b243728719⋯.png (70.59 KB, 255x170, 3:2, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642551

File: b3ad320fe9592bc⋯.png (84.33 KB, 255x225, 17:15, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642556

File: 3c7728a854d41a5⋯.png (62.44 KB, 161x255, 161:255, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642560

File: f835b7f66e0915f⋯.png (45.47 KB, 150x150, 1:1, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642563

File: 1bbb5b5d33a3d17⋯.png (116.35 KB, 255x189, 85:63, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642567

File: 183a5f02f14d5ef⋯.png (58.87 KB, 255x113, 255:113, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642569

File: 556681778cfabbb⋯.png (62.22 KB, 255x170, 3:2, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642574

File: c0ab7d853f94b15⋯.png (95.51 KB, 255x255, 1:1, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642575

File: 73d6434b06adfbe⋯.png (59.74 KB, 242x255, 242:255, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642580

File: 8f83780833889c6⋯.png (84.19 KB, 255x170, 3:2, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642583

File: 1883cb9bc16ade3⋯.png (76.56 KB, 236x255, 236:255, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642587

File: 60e3684c25a98cf⋯.png (96.66 KB, 255x250, 51:50, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642589

File: c628fdb1af4c87f⋯.png (98.3 KB, 207x255, 69:85, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642603

File: ffc985939b6be61⋯.png (70.2 KB, 255x135, 17:9, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642606

File: 7186eaa9e948a31⋯.png (111.86 KB, 255x195, 17:13, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642609

File: 29fd1e909e05104⋯.png (110.28 KB, 219x255, 73:85, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642612

File: 4a6b01266198236⋯.png (89.08 KB, 189x255, 63:85, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642615

File: 5fe31e9cf18a867⋯.png (75.96 KB, 153x255, 3:5, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642617

File: a0715dc16b1bfd5⋯.png (102.41 KB, 249x255, 83:85, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642622

File: 87a305b1527220f⋯.png (68.55 KB, 255x255, 1:1, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642626

File: 262bd23c61d5d89⋯.png (99.09 KB, 251x254, 251:254, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642628

File: 5ae52ea9e2a97dc⋯.png (86.02 KB, 255x145, 51:29, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642631

File: bdb804d5a82bc1a⋯.png (106.07 KB, 202x255, 202:255, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642632

File: 46f1a13bfe89750⋯.png (65.23 KB, 246x255, 82:85, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642636

File: 5a16a0a121602be⋯.png (102.99 KB, 252x255, 84:85, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642638

File: 50028a55533ceb8⋯.png (90.8 KB, 255x245, 51:49, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642642

File: 2f6d243209ec9fe⋯.png (113.44 KB, 255x252, 85:84, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642646

File: b9b3de175506ad9⋯.png (65.45 KB, 255x166, 255:166, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642647

File: 96f4053049f4fa6⋯.png (139.59 KB, 255x191, 255:191, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642650

File: 500452dbaa20b92⋯.png (107.3 KB, 255x255, 1:1, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642654

File: 05e4156e630799a⋯.png (126.09 KB, 255x255, 1:1, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642656

File: 20fc02a0b9121b9⋯.png (77.17 KB, 255x255, 1:1, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642664

File: 2bb56cce607ad87⋯.png (88.75 KB, 255x215, 51:43, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642668

File: 161cd0f534cd657⋯.png (113.29 KB, 255x245, 51:49, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a330df  No.15642673

File: 0658283b1ec4ecc⋯.png (142.21 KB, 255x255, 1:1, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8d7d1  No.15642872

test

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5a330b  No.15642910

File: 17aa805f8cf60ca⋯.png (81.31 KB, 255x182, 255:182, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5a330b  No.15642918

File: 9c030920d0cf848⋯.png (108.88 KB, 300x250, 6:5, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5a330b  No.15642929

File: 70423cbaaaab24e⋯.png (725.46 KB, 1440x1023, 480:341, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5a330b  No.15642948

File: 3311924ef476ab8⋯.png (1.01 MB, 800x800, 1:1, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5a330b  No.15642954

File: 26f11b3806c5828⋯.png (105.42 KB, 728x90, 364:45, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5a330b  No.15642986

File: 52874ba42d7a435⋯.png (127.06 KB, 300x250, 6:5, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5a330b  No.15642987

File: 9c030920d0cf848⋯.png (108.88 KB, 300x250, 6:5, ClipboardImage.png)