[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/feri/ - /cica/

Le Perv
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


További magyar táblák: cicachan, kocsog, turul, tutturu, voros

File: d458bf772ef5c30⋯.png (113.55 KB,428x538,214:269,q.png)

 No.1845

Tudom, hogy nem a táblatulajdonos hatáskörébe tartozik, de megint visszatért a bug?

Nem frissíti a fonalakat új posztok esetén.

Lásd https://archive.is/sl9B8

Hiányoznak a mai fekete cicás képek a kemono fonálból a főoldalon, csak a tegnapi bejegyzések látszanak utoljára.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1846

File: c0354a45fc61987⋯.png (453.64 KB,1044x721,1044:721,fonalhatarok.png)

>>1845

kép releváns

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1851

>>1845

Szerintem az sosem ment el. A sys-el kezdődő linkek mindig később frissülnek (posztolás után 99% ezeket kapod vissza). A miértjére, és hogyanjára nem tudok válaszolni.

http://8ch.net/feri/res/973.html

versus

https://sys.8ch.net/feri/res/973.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1960

>>1851

Nem emlékszem a sys-re a link elején.

De mindegy is, most úgy tűnik, hogy jó.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2060

Valamikor a hét folyamán elment lekvárt kapálni a CSS, most, hogy amikor hozzá nyúltam volna, megjavult. Magától. Lolwut.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]