[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / india / jp / kemono / komica / tf / tftg / wg ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog   Archive

Learn more about the EARN IT Act, the latest attempt to gut Section 230
/fringe/ has been migrated.
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Board Lockdown due to the spread of Coronavirus. The Civilian Gov is disbanded, martial law is now impose.

File: 45fcbbd3db4ecb0⋯.jpg (17.09 KB, 540x359, 540:359, 49938378_2385220175040371_….jpg)

899346  No.969[Reply]

Chào mừng các bạn đến với /vietnam/, một imageboard của, và phục vụ vì cộng đồng người Việt.

Là một nơi phục vụ cho shitposter, giao lưu quốc tế,….,nên chúng tôi rất thoải mái về nội dung và bài đăng của các bạn.

Tuy nhiên, đây là một số LUẬT LỆ

1. Không được đăng CP ( (((aka child porn))) )

2. Không spam Ads, tin,….

3. Không giả làm người quản lý board, thành viên xung phong của board (à mà nếu bạn muốn tham gia quản lý thì có thể liên hệ với chúng tôi)

4. Không khuyến khích, kêu gọi các hành động tự làm hại bản thân, làm hại người khác.

Hình phạt:

Nếu vi phạm các điều 1,2,3, sẽ có 2 trường hợp sau xảy ra:

1: Nếu bạn vi phạm lần 1, 2, hình phạt sẽ là xóa post hoặc ban tạm thời

2:Nếu tiếp tục tái diễn đến lần 3, bạn sẽ bị ban IP vĩnh viễn

>Vậy tôi có thể làm gì nếu bị ban?

Liên lạc cho page trên Fb, hoặc đăng bài trên Gr yêu cầu kiểm duyệt lại lý do bị ban

>Tôi bị một người (hoặc nhiều người) bắt nạt khi ở trên đây

Bạn cần liên lạc cho chúng tôi qua Page Cộng đồng Chan Việt Nam, cung cấp bằng chứng cụ thể, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

>Sao mọi người trên này xấu tính vậy?

Đây là internet, chấp nhận đi, ý kiến của bạn hay của người khác không quan trọng đâu.

>Liệu địa chỉ IP hay thông tin cá nhân của tôi có bị lộ không/

Không, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin cho bạn.

Một số link hữu ích cho bạn:

https://8ch.net/faq.html

https://www.facebook.com/groups/303944733757349/

Post too long. Click here to view the full text.

6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

8c64b7  No.2831

đổi link đi admin, 8chan không còn nữa

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: bd6ff6cd0b0744d⋯.webm (1.55 MB, 304x640, 19:40, coronas boiz.webm)

075451  No.2769[Reply]

Citizen, please remain calm as we contain the virus. It is importance that you and your relative stay home and wait until further notice be made.

Sign

Head of the Ministry of Public Security

t.Admin No1

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

21df95  No.2777

Is this China, or Vietnam?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 6504a27dc440834⋯.mp4 (5.6 MB, 1094x624, 547:312, My Video2.mp4)

86b408  No.1911[Reply]

Hiện giờ địa chỉ Fb của board đã rời sang trang Nơi đăng nội dung của 4chanvn 3.0

Nguyên nhân do trang Cộng đồng 4chanVn 3.0 đã bị khóa, và sẽ cần thời gian xây dựng lại.

Những ai đọc được nội dung này có thể like trang này.

Mọi thắc mắc sẽ được trả lời trong post này

https://www.facebook.com/N%C6%A1i-%C4%91%C4%83ng-n%E1%BB%99i-dung-c%E1%BB%A7a-4chanvn-30-663635020732906/

also, lý do page cũ bị khóa

1. Đăng bài mang tính kì thị/phân biệt

2. ảnh không che

3. Không tuân thủ luật Fb

Cảm ơn các bạn vì đã đọc.

Admin No1

17 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

0d5fc7  No.2381

File: f24663e3476bc23⋯.jpg (170.38 KB, 800x533, 800:533, migraint-farm-workers.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1ee3ecde29c6f85⋯.png (15.5 KB, 539x720, 539:720, dust_bin_4875414_960_720.png)

51b5a6  No.2876[Reply]

Cho bất cứ thứ gì vào đây

1 post omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d8168d  No.2878

File: 108b33d7b5e8641⋯.pdf (326.73 KB, Ket_qua_so_bo_TDT_DS_2009.pdf)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0efd63  No.2879

69.130.216.7:9228

86.4.125.55:6881

138.75.117.171:33499

92.35.192.224:20749

128.70.171.37:43610

85.174.53.206:18602

31.211.1.129:49759

91.205.245.68:39564

81.190.17.175:6881

88.118.168.11:21167

78.56.83.223:1

94.126.59.199:28940

80.99.144.239:37579

82.131.234.162:22147

5.147.52.241:24781

77.199.200.166:22443

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

53914a  No.2908

File: a860d99e6905556⋯.png (1.52 MB, 3840x2160, 16:9, mpv_shot0001.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ae0aa6  No.2910

-Hematit đỏ: Fe2O3 khan

-Hematit nâu (limonit): Fe2O3.nH2O

-MAHETIT: Fe3O4

-Xiderit: FeCO3

-Pirit: FeS2

-Cromit: FeO.Cr2O3

-BOXIT: Al2O3.nH2O

-CRYOLIT: Na3AlF6 hay AlF3.3NaF

-Cao lanh: Al2O3.2SiO2.2H2O

-Mica: K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O…

-Fenspat: Na2O.Al2O3.6SiO2

-Tecmit: Al, Fe2O3

-Diêm tiêu: NaNO3

-Sivinit: KCl.NaCl

-Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O…

(Dựa vào độ tan khác nhau của các muối clorua đối với nhiệt độ để tách riêng KCl).

- NitroPhotka: (NH4)2HPO4 và KNO3

-Amophot: (NH4)2HPO4 và NH4H2PO4

-CaCO3 (đá vôi, đá phấn)…

-Quặng dolomit CaCO3.MgCO3 (đá bạch vân).

-Florit: CaF2.

-Apatit: Ca5F(PO4)3 hay 3Ca3(PO4)2.CaF2

-Photphorit: Ca3(PO4)2

-Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O

-Magiezit: MgCO3

_ Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O = KAl(SO4)2.12H2O

_ Phèn nhôm: .Al2(SO4)3.24H2O ( với M là Li+, Na+, NH4+)

_ Phèn Crom-Kali: K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O = KCr(SO4)2.12H2O

_ Phèn sắt amoni: (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O

_ Đồng thau: Cu-Zn

_ Đồng thanh: Cu-Sn

_ Đồng bạc: Cu-Ni

_ Vàng 9 cara: Cu-Au

_ Hợp kim Inva: Ni-Fe

_ Thủy tinh lỏng: K2SiO3 và Na2SiO3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

17b947  No.2913

File: 7d94a32734626e7⋯.jpg (35.39 KB, 1280x535, 256:107, boinc_logo_black.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f135f8b8eefaf1a⋯.jpg (78.04 KB, 680x907, 680:907, 402.jpg)

d88a8c  No.2832[Reply][Last 50 Posts]

toehoe

55 posts and 54 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dad535  No.2903

File: 03adc33571575b7⋯.png (596.38 KB, 1000x1000, 1:1, 2h72r67f0.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ff0141  No.2904

File: d73b549d38370e6⋯.jpg (3.44 MB, 3355x2053, 3355:2053, 60267167h3456.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

111ce6  No.2905

File: 4ffe51183f1144f⋯.jpg (330.37 KB, 2048x1450, 1024:725, 78g56f456.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

440bb3  No.2911

File: d477c8b46084838⋯.png (1.22 MB, 900x900, 1:1, 5824.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

440bb3  No.2912

File: f75d9652dc3db7a⋯.png (2 MB, 2200x2600, 11:13, 9033.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 33c4c9685b56f28⋯.png (32 KB, 1060x300, 53:15, 322CF8B0_1837_4889_9959_B3….png)

d88d4b  No.2844[Reply]

Đôi khi tôi thấy biết ơn vì cái nhà mạng khốn nạn này cho tôi chút băng thông.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

718ab3  No.2845

File: 6cc7395143a99ca⋯.png (192.65 KB, 750x1334, 375:667, EF4D32C9_7331_48F0_AA41_F2….png)

Dải IP be bét cũng làm tôi khốn khổ do bị liệt vào danh sách đen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a3db9f  No.2847

Lồn

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4a5dd4  No.2909

File: c0241cf707c1f4f⋯.png (39.61 KB, 735x304, 735:304, H_nh_ch_p_t_2020_05_23_19_….png)

>>2845

>Vietnamobile

Tại ông thôi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 03f40e3fa165326⋯.jpg (330.57 KB, 1200x900, 4:3, 2018047ad8a8-f5f6-4b55-ab9….jpg)

461957  No.2796[Reply]

why is bord so ded

3 posts omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

37699e  No.2829

Setup đẹp. Sao tôi không nghĩ ra lót tấm kia lên ghế nhỉ.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

531d27  No.2849

Chết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d8c015  No.2890

Chết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

72261b  No.2906

Chết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

98df29  No.2907

Chết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 4763c19c69bcc99⋯.jpg (203.14 KB, 1332x1863, 148:207, ia_100003078.jpg)

079227  No.2779[Reply]

hello vietnam I'm so fucking drunk rn

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ad0e8  No.2780

Hello drunk mate

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c7cbd0  No.2828

File: a3bb72532a261d8⋯.jpeg (36.46 KB, 1024x502, 512:251, 91908433_6777_4012_BF10_5….jpeg)

hello

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0385e4  No.2846

k

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 3cecd41f5b4a7a5⋯.jpg (108.35 KB, 640x640, 1:1, 55528354.jpg)

68f697  No.2614[Reply]

Bình thường thủ dâm bao nhiêu lần 1 ngày/tuần/tháng là tốt nhỉ mấy ông ? Tôi làm trò này hơn 4 năm rồi mà còn chưa biết tầng suất tốt nhất cho mình, có lúc 1 ngày 3 lần, có lúc 1 tháng 1 lần. Tôi hỏi chỉ

muốn tốt cho cậu bé của tôi.

9 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

63e7c9  No.2776

Thủ dâm mùng 2 tết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1cbe7c  No.2802

Thực sự thủ dâm tốt mà không tốt

Tốt là mình ngủ dễ hơn, tự tiêm một tí dopamine vào não. Hơn nữa, thủ dâm làm giảm nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt

Không tốt là chú bị… Ờ… Đen vâu và về sau sẽ rất đau và có nguy cơ cao bị liệt dương (quá mạnh và quá nhiều)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e8a9a0  No.2827

>>2802

Sau một thời gian thủ dâm cường độ mạnh và tần suất cao thì như kiểu tôi chán nghịch chim luôn rồi ấy. Thích thì vẫn cương lên được nhưng không muốn sục. Đọc hentai ecchi các thứ vẫn thích nhưng không bị rỉ nước hay nứng. Thế này có là bình thường không?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5fd225  No.2833

>>2827

liệt dương

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f0ddbc  No.2835

>>2827

haha hỏng chim

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.7eb506  No.2663[Reply]

địt mẹ chúng mày

xem board còn sống ko

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.2664

>>2663

đoán xem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

335bbd  No.2665

>>2663

tôi không biết , ông thấy như thế nào?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

588d30  No.2669

>>2663

Vãi lồn tên miền .top

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6eeb2c  No.2834

chết vãi lồn luôn anon ơi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: d465e8f915c11c0⋯.png (4.95 KB, 390x219, 130:73, 2019.png)

99b836  No.2681[Reply]

Sắp sang thập kỉ mới rồi.

Các ông review thập kỉ vừa rồi của các ông đi.

>Bệnh hơn nhiều (do Internet + (((tuổi đó))) )

>Được tiếp xúc Internet không giới hạn khi được tặng máy tính

>Tìm ra 4chan trong vòng 4 tháng sau khi có máy tính đầu tiên

<Và vài trang web khác

>Lần đầu tiên hòa đồng với lớp -> lần đầu tiên có nhiều bạn

>Vài kỉ niệm đáng nhớ

>Không có thành tích gì

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

44569c  No.2682

File: 6e8e4fb9dbad580⋯.gif (897.09 KB, 800x430, 80:43, 1545997920882.gif)

>>2681

thập kỉ này ko phải thời của t, có lẽ thập kỉ sau có thể là thập kỉ của tôi

>tfw tôi mua con laptop ở một hiệu cầm đồ với giá 3 triệu, và sau 4 năm nó vẫn khỏe vl. Tôi dùng nó vừa để chơi game, làm việc, kiếm tiền,….

Tôi nghĩ đôi khi rác của người này lại là gia tài với người khác

Chúc mừng năm mới mọi ng

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ef55ad  No.2687

Thập kỷ mà tôi từ một thằng trẻ con lên thiếu niên.

> rất nhiều chuyện xảy ra

> có nhiều thành tựu mà tôi nghĩ là chấp nhận được

> chiếc máy tính của tôi đã ròng rã từ 2009 đến nay. Tôi đã tháo ổ cứng vì nó đang caution rồi, đã archive và gói ghém cất kĩ. Một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ mở nó ra vậy

> đã dùng qua 16 cái điện thoại

> lưu trữ được nhiều sách, tài liệu, phim ảnh

> đã tham dự nhiều sự kiện lớn trên internet, chứng kiến sự phát triển và lụi tàn của các trend/forum/website,… tôi nhớ vns, vn-z, truongton, xacchet, cab, haivl,

> minecraft, 2015 thì agario

> xem anime, đọc manga, trở thành một fan touhou

> không thành công như người khác nhưng tôi thấy đây là một thập kỷ đáng nhớ. Tôi đã có nhiều kỷ niệm buồn vui trong những năm này.

> lần tới chúng ta lại review khi đến dịp tết âm

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ef55ad  No.2830

Xem thread này tôi thấy như kiểu mọi dự định hồi đầu năm của tôi bỏ đi hết ấy.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 819389d39565852⋯.jpeg (Spoiler Image, 806.26 KB, 3264x2448, 4:3, 784CF345_BA4F_4607_B640_C….jpeg)

66bcb5  No.2826[Reply]

ảnh cứt

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 54b7ffa37352ca9⋯.jpeg (28.94 KB, 472x376, 59:47, C0CF7581-BC63-4474-9EC9-6….jpeg)

81f9d4  No.2054[Reply]

>một nhóc lớp 11

>ngồi trong lớp chờ nghỉ hè

>channan.mkv

>không chơi game, cũng không đem earphone để xem phim

>lướt 8chan

Vãi cứt có ông nào up ảnh lesbian transgender dưới kia và nó thu hút sự chú ý của đám bạn cùng lớp

>edgelord xuất hiện

Trở thành một tên bệnh hoạn

:(

Btw, có ông nào chỉ cho tôi cách giết thời gian mà có ích không.

Có điều gì mà tôi nên làm trước khi kết thúc cấp 3?

18 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ef29f4  No.2812

>>2792

>lol, tôi lướt 8kun và 4chan trong cyber lol

Chad thực sự luôn.

>>2808

Ta khá là trẻ, dại mà ngày thơ, cảm xúc nó đến nó đi một cách lạ thường và đôi khi ta không thể biểu hiện nó hoàn chỉnh đc. Nên có những nguòi bạn thân để mình có thẻ tám chuyện tuổi hồng, đùi con kia ngon không, blah blah… Quan trọng là mình muốn và để người khác hiểu mình và họ cũng sẽ mở lòng với mình sau này.

Việc gì cũng khó, lập thói quen cũng như bỏ chẳng khác gì tự xây lên một con người mới. Quan trọng là tần suất và thời gian. Nếu đạt đc thì tự mình bay lên vũ trụ cũng được.

Dành cho những bruhanon vẫn đã và đang không thể thoát khỏi vòng lặp luân hồi của bản thân.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1c8971  No.2813

>>2812

Các ông sống trong dịch thế nào rồi?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1fa2b2  No.2814

>>2813

Ngồi nhà 2 tháng và không làm bất cứ việc gì

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

98c629  No.2815

>>2813

ngủ

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a329bc  No.2825

Nghỉ tết hơi dài và tôi cũng quên kha khá kiến thức rồi. Ít ra thì có vẻ tôi sẽ không trượt tốt nghiệp.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1bbbb864b54aa3a⋯.png (553.43 KB, 680x676, 170:169, 701.png)

4a92b3  No.2786[Reply]

Dành cho những ông nào chưa ra trường: Hai tuần vừa rồi các ông làm gì?

Tôi thì chỉ ngồi nhà.

3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

42d4e5  No.2807

File: 134bb71a97e22ed⋯.gif (1.78 MB, 400x279, 400:279, 1541963991970.gif)

>>2806

có những thứ mà ta chỉ đơn giản là không thể chạy trốn được

khi thần chết đã muốn gặp bạn, lựa chọn duy nhất của bạn là gặp ông ta

resistance is futile mate

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8e1e4e  No.2810

Đã 7 tuần.

Suốt thời gian đó tôi không làm gì.

Ra khỏi nhà đúng 3 lần.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5b6d8c  No.2811

>>2807

Bruh, tùy thôi, tui cũng chẳng biếy nếu mai như thế nào. Ở nhà thì như cầm tù, bên ngoài là bãi chiến trường.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

35d40d  No.2822

Cái dm hình như lớp của tôi học từ xa.

Mà tôi éo có fagbook nên cũng chả biết có hay không.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f86332  No.2824

Tuần sau tuần sau tôi phải đi học rồi. Tuần sau phải lết lên trường mà dọn nữa chứ. Cảm ơn nCoV vì giúp tôi giảm khả năng trượt tốt nghiệp.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 839ced1169be4b5⋯.gif (3.35 MB, 642x414, 107:69, 1546269525309.gif)

0a24c2  No.2688[Reply]

Tôi nghĩ tôi bị đuổi việc ae ạ

Lần này ko greentext đc do cái phím mũi tên không chạy, với cả tôi lười làm kiểu đấy.

So, câu chuyện đại khái ntn

T đang làm ở một quán cafe, dạo gần đây bà quản lý thấy tôi làm việc kém nên định cho tôi nghỉ, nhưng do thiếu người với cả lão quản lý quán đó giữ tôi nên bà kia chưa đuổi. Thực ra tôi cũng sắp nghỉ mẹ nó rồi, t chỉ muốn lấy tháng lương 12 với thưởng tết, xong cũng té sớm.

Sáng nay, tôi ngủ quên, lúc tôi dậy là 9h30, và lẽ ra tôi phải làm lúc 6h30. Thường thì t làm ca tối, như do cửa hàng khác thiếu ng nên tôi bị đẩy về bên kia. Đồng hồ báo thức của tôi ko kêu, và sau khi tỉnh dậy, tôi với ngay đt gọi bà kia.

Tầm 10h bà nhắn tin, bảo tôi nhận ca kiểu gì, và sau đó nói về việc tôi thiếu trách nghiệm, và trích cái luật nếu nhân viên không báo nghỉ trong khoảng 60p tính từ đầu ca thì sẽ bị coi như nghỉ trái phép và bị trừ lương.

Tôi nghĩ đây là một cách nói khác của câu nghỉ việc đi, như tôi không chắc.

mà kệ mẹ nó, mai chai mặt đi làm, nếu bị đuổi thì tôi về ngủ.

thôi, ngủ đây, để mai xem chuyện gì xảy ra.

8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

06fdef  No.2818

>>2816

okay, so tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục kể

Tôi nhớ là đợt đấy cũng sắp đến tết, so tôi cũng có một số dự định

1.tôi chuyển nhà sang chỗ rẻ hơn

2.tôi sau khi nhận thưởng tết thì sẽ té khỏi chỗ đó

Khi tôi đến nhà mới, tôi quen lão chủ nhà, người thuê tôi làm rửa bát ở quán xôi dưới chỗ tôi thuê và đổi lại tôi được ăn 3 bữa, free housing và có hỗ trợ.

Có một vấn đề là chỗ quán cafe bắt nhân viên làm đến 29 tết, và tôi thì còn lâu mới làm, nhung tôi cũng không thể bỏ vì tôi phải lấy thưởng tết rồi mới phắn. Sau một hồi tranh cãi thì lão cửa hàng trưởng quyết định sẽ làm hết 29, còn tôi thì 27 sẽ nghỉ. Tối hôm 26 gì đó, chỗ cửa hàng có đi ăn liên hoan, và tối hôm đấy cũng sẽ là lúc nhận thưởng. Trước lúc đi ăn thì tôi cũng chả kì vọng thưởng tết sẽ cao, tôi vẫn nghĩ bét nhất cũng được 1 củ gì đó vì tôi cũng đã làm với họ 3 tháng gì đó rồi, cơ mà hóa ra thưởng còn thấp hơn, tôi nhận được 500k. Trong lúc đang ăn thì tôi check email do quá chán, trong hòm thư có 1 thư gửi đến từ bên công ty nước ngoài mà tôi đã apply và thi hồi trước tết, họ gửi tôi lời mời gia nhập công ty họ với bản hợp đồng đi kèm mức lương gấp đâu đó gấp 10 lần lương quán cafe của tôi, và làm chỉ bằng 1/3, công việc chuyên về mảng quảng cáo mạng cho đám google. Thề với mấy ông địt mẹ lúc đấy tôi vui vl, và tôi có gọi điện về báo cho gia đình về việc tôi được trúng tuyển. Tôi xin kết thúc bữa ăn sớm, về nhà để gửi email xác nhận và kí qua loa vài cái hợp đồng về làm việc và bảo mật trg công việc sớm nhất có thể.

Tuy nhiên thì tôi vẫn còn đi làm 1 buổi sáng nữa, và tôi muốn tận dụng nó nhất có thể. Tôi đợi con mẹ quản lý đến tầm lúc trưa, và ra hỏi về tiền thưởng và nói tất cả những kìm nén của tôi vào mặt con mẹ đó. Bà ấy ngồi yên, nhìn tôi không nói gì, tôi nhớ là tôi nói về việc lương thấp, đối xử tệ và tại sao lại có nhiều người không thể trụ được, sau đó tôi đứng dậy, ném cái tạp dề xuống đất và bỏ về.

Cái tết năm nay trôi qua theo một cách kì lạ, với tôi là thế. À mà tôi có nhớ đến cái câu tôi nói với gia đình tôi khi xem bản tin về dịch bệnh kì lạ bùng phát ở Vũ Hán là sẽ đéo có chuyện gì xảy ra đâu. Well bây h tôi thực sự muốn rút lại câu đóPost too long. Click here to view the full text.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

06fdef  No.2819

File: 8b1575a593c43a0⋯.jpg (95.39 KB, 653x490, 653:490, 1542467388780.jpg)

>>2818

sau tết tôi ra làm rửa bát ở chỗ quán xôi, cũng không có quá nhiều thứ xảy ra tbh, đa số toàn là tiểu tiết và tôi cũng quá lười để kể

also, ở chỗ tôi thuê là một khu phố ẩm thực với hàng quán ăn uống, bên cạnh chỗ tôi thuê là 1 cái động phò, hàng chục con sống ở đó, so nó khá là kì quặc vì tôi ko có ưa đám kia lắm. Đến một hôm thì chỗ tôi có người chuyển vào, 7-8 người sống trong 1 căn phòng 30m2. Lúc đầu tôi nghĩ chắc chỉ là đám sinh viên nghèo, nhưng sau vài phút fact check khi bọn nó ăn xôi dưới tầng, tôi đã đưa ra kết luận là bọn nó cũng là đám gái dịch vụ. Bọn nó trong rất trẻ, tầm 20-23, và sau này tôi biết rằng trong số đó có 1 con học ở trường Học viện ngân hàng (no shit). Bọn nó thường làm việc từ lúc tối 8-9 giờ cho đến 5h sáng, có 3 thg ma cô hay cái cak gì đó trông 6 đứa con gái, bọn nó kiêm luôn việc kiểm tiền và chở bọn kia. Theo nhu cầu của khách thì bọn nó sẽ chở đủ số người, thường thì sẽ có 5 đứa đi, khi về chắc có 2 hay 3 con về, thi thoảng thì bọn nó đi riêng, và trong lúc đông thì nó sẽ gọi mối khác hỏi mượn nhân viên. Căn phòng bọn nó sống là một nơi bẩn thỉu và chật hẹp, chúng trải đệm xuống sàn và ngủ ở đó, ăn uống thì bày ở tầng lửng. Tôi không rõ là bọn kia bị bán, ép buộc hay làm sao, nhưng biểu hiện của đám gái với mấy thg kia cũng bình thường, không có vẻ gì là gượng ép. À, các ông có nhớ đến cái chi tiết tôi bảo là cạnh chỗ tôi thuê là 1 động gái không, có vẻ như đám này là một đám khác, không chung đám kia. Vậy thì tại sao tôi lại biết điều đó, đấy là vì cái con trùm của đám kia gọi tôi ra để đe dọa tôi là nếu động vào miếng ăn ng khác thì cứ cẩn thận hay gì gì đó. Cái con mụ trùm kia giống mấy dạng ng mà ông sẽ gặp ở chùa ấy, to béo và yêu phật (mỉa mai thay), và bà ta nghĩ là tôi, một thg rửa bat ở quán xôi, có quan hệ với đám phò kia. Tôi nói với bà ta là không, tôi chỉ là thg nhãi rửa bát và bà sẽ cần nói chuyện với sếp của tôi, không phải tôi.

Uhmm, ngoài ra cũng không có gì cả, tôi có quan hệ bthg với bọn kia, và tôi cố giữ điều đó. Tôi sẽ chuyển ra chỗ khác vì nay tôi có khả năng chi trả, với cả sống chỗ đó thực sự không hề tốt cho tôi lắm

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

06fdef  No.2820

>>2819

hiện giờ tôi đang ở nhà bác tôi, vừa làm việc, shitpost và học trực tuyến. Tôi hi vọng là mấy ông đều ổn

Also, nhớ giữ an toàn cho mình

peace

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

06fdef  No.2821

>>2820

tôi có nhiều mẩu chuyện nhỏ, các ông có thể hỏi tôi vì tôi có kể thì nó cũng dài và tôi cũng ko rõ là nên kể cái ji

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

365d32  No.2823

>>2821

Có vẻ ông đang ổn, nhưng tôi cũng chẳng biết hỏi cái gì. Ông kể một chuyện mà ông gặp gần đây nhất đi.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / india / jp / kemono / komica / tf / tftg / wg ]