[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir ]

/qresearch/ - Q Research

Research and discussion about Q's crumbs
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Welcome Page | Index | Archive | Voat Subverse | Poal Sub | Q Posts | Notables | Q Proofs
Q's Board: /PatriotsFight/ | SFW Research: /PatriotsAwoken/ | Bakers Board: /Comms/ | Legacy Boards: /CBTS/ /TheStorm/ /GreatAwakening/ /pol/ |

File: 6650e741337c8af⋯.jpeg (187.45 KB, 1280x853, 1280:853, 9DDF0607-CEB9-4074-9C84-F….jpeg)

7f7b19  No.5794762

Welkom bij Q Research Nederland

Het is duidelijk geworden dat de strijd 'Great Awakening' niet alleen in de USA

plaatsvindt, maar dat het Wereldwijd zijn effect heeft. Om het simpel te zeggen: Er is een strijd bezig tegen een groep criminele mensen die alles voor ons bepaalt. Ze gaan onder verschillende namen schuil: Deep State, De Nieuwe Wereldorde (NWO), The Swamp, The Cabal en/of de Illuminati. Zij bepalen wat er in de wereld gebeurt en dat doen zij al tientallen jaren. Zij hebben controle over ons financieel systeem via de Centrale banken. Zij hebben controle over de Politiek via hebzucht en/of chantage. Zij hebben ook via die middelen de controle over de Media, Religie, Justitie, Kunst en Cultuur, het Koningshuis, Hulporganisaties, Social Media, Entertainment en zij bepalen wanneer en met wie er oorlog wordt gevoerd. Kortom: controle over ALLES. Dus zo ook contole over ONS. Het doel wat zij nastreven is 1 wereldregering, 1 wereldreligie en 1 munteenheid. En wij functioneren verder als slaven voor hen. Vergis je niet! Dit is een strijd tussen Goed en Kwaad. WWG1WGA.

WAAROM WETEN WIJ DAT NIET?

Dit komt, zoals eerder genoemd, doordat de Media of wel genoemd: Main Stream Media (MSM) het nieuws stuurt, manipuleert, vervalst en alles eraan doet om nieuws te brengen wat in het straatje past van The Cabal. En als je ook nog in de avond op de tv aan diverse tafels hoort van de zogenaamde experts die het gebrachte nieuws ook nog ondersteunen, tsja wie ben jij dan om daar aan te twijfelen.

Genoeg is genoeg!

Na een paar jaar op de 4chan en de 8chan vertoefd te hebben, is het tijd geworden om ons eigen Nederlands broodje te gaan bakken. De Anons van de 8chan hebben nadrukkelijk gevraagd of er meer internationale broodjes gebakken kunnen worden. Dus in navolging van USA, Australië, Duitsland, Zuid-Afrika, Frankrijk, Polen, Noord Ierland, Canada,India, Nordic, Engeland, Nieuw-Zeeland en Brazilië, is er nu ook een Nederlands broodje. Hier kan je ‘alles’ anoniem posten.

Post geen en vraag niet naar of post geen link waarvan de inhoud illegaal is

'''Hoe post je op dit bord >>5271663

POST VOOR EIGEN VEILIGHEID ANONIEM!==

VINCIT OMNIA VERITAS

SEMPER FIDELIS

WWG1WGA

//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//BREAK1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

7f7b19  No.5794935

=Q Proofs & Welcome==

Welcome to Q Research (README FIRST, THEN PROCEED TO LURK) https://8ch.net/qresearch/welcome.html

Storm Is Upon Us - YT Channel - https://www.youtube.com/channel/UCDFe_yKnRf4XM7W_sWbcxtw

Recommended viewing chronologically, beginning with: Q - The Plan to Save the World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ

Q: The Basics - An Introduction to Q and the Great Awakening

PDF: https://8ch.net/qresearch/res/3082784.html#3082809

PICS: https://8ch.net/qresearch/res/3082784.html#3082821

PDF & PICS Archive: >>>/comms/3196

The Best of the Best Q Proofs >>4004099 SEE FOR YOURSELF

100+ Q Proof Graphics qproofs.com

Q's laatste 10 berichten

>>5793286 rt >>5793235 — THIS IS NOT A GAME. (Cap: >>5793272 )

>>5793235 — (51) children burned alive enough to change narrative for day(s)? (Cap: >>5793320 )

>>5792657 — Logical thinking.

>>5792112 — Did both of HUSSEIN’s parents learn “RUSSIAN”?

>>5791828 — “THE CLINTON FOUNDATION” (Cap: >>5791858 ; additional context: >>5792059 )

>>5791208 —Number(s) do not always equate to days. (Cap: >>5791384 )

>>5762016 — Listen carefully. (Cap: >>5762037 )

>>5760517 — 220px-Andrew_McCabe_official_portrait

>>5760511 — 220px-James_Comey_official_portrait

>>5760509 —220px-John_Brennan_CIA_official_portrait

Q's Prive Board >>>/patriotsfight/ | Qs Trip-code: Q !!mG7VJxZNCI

Past Q Posts

Those still on the board — https://8ch.net/qresearch/qposts.html or >>>/comms/226

All Q's posts, archived at - qanon.app (qanon.pub) , qmap.pub , qanon.news , qposts.online

//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//BREAK2\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5795044

ALGEMEEN

Als je in de catalogus kijkt van de 8ch, zie je diverse onderwerpen.

https:8ch.net/qresearch/catalog.html

==Belangrijke dag om nooit te vergeten: Ons eerste broodje op 19-02-2019== >>5262118

==Hoe ga je om met Clowns== Clown is een persoon die bewust misleid.

>>2322789, >>2323031 Hoe ontdek je snel een Clown?

Het Plan

The Plan To Save The World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ - Ned ondertiteld

Killing The Mockingbird - https://youtu.be/80s5xuvzCtg - Ned ondertiteld

Q - We are the Plan - https://youtu.be/MRtEgdgj_XQ - Ned ondertiteld

Q - Dark To Light - https://youtu.be/NGuyUyRBsA4 - Ned ondertiteld

==OPVALLEND BERICHT== Deze krijgen voortaan een OB reply

>>5262347. MSM suggereert dat Assad de vijand van zijn eigen volk is.

>>5262535. Opvallend nieuws krijgt voortaan de reply: OB

>>5262723. Verspreid het nieuws!

>>5280267. Argos: Verhaal van Lisa

>>5282343. Ronald Bernard Nederlandse bankier onthult!

>>5300831. Nederland help met betaling tussen geschil Iran en USA

>>5308271. Abortie handel ook in Nederland via PP?

>>5310059. Rutgers stichting basis van Planned Parenthood

>>5322160. Farah Karimi CEO voormalig Oxfam Novib die de seksfeesten

onder de tafel veegde, nu kandidaat voor GL EK

>>5325242. Vid voor normies die nog twijfelen over Qanon

>>5333191. Pedo netwerken in Nederland

>>5343402. Ploumen4Women, een zelfbenoemd “klein burger initiatief”

>>5343464. de 'goede doelen' donaties van het volk door de postcodeloterij. PDF 2017.

>>5574322. Vrouwen Spinners

>>5733021 Minerva

>>5750845 Filmpje NOS aanslag Utrecht

>>5754768 Schietpartij Utrecht.

War Room

Twat en Meme storm: raak hen met alles wat je hebt!

[1] Zet #QAnon & @realDonaldTrump IN ELKE twat/retwat/antwoord: Dit is hoe newbies & normies onze twats kunnen vinden'

[2] Plaats alle EXTRA hashtags die je wil! En #FactsMatter #SaveTheWorld #UnitedNotDivided

[3] Meme en Meme en Meme some MOAR! Jouw memes zijn wat de Normies wakker maakt.

Raak ze hard, vanuit elke hoek, met elke meme die je hebt, RT andere tweets. BLIJF DOORGAAN!

Wees je eigen twatterstorm leger.

HUIDIGE EXPOSURE #QAnon: 40-70 MILJOEN EXPOSURES/DAG!

Verspreid de BOODSCHAP!

JIJ BENT HET NIEUWS!

Q Proofs

Q Proofs Threads —- Proofs of Q's Validity >>4004099

QProofs.com ———- Website dedicated to Q Proofs

QAnonProofs.com — Website dedicated to Q Proofs

Book of Q Proofs —– https://mega.nz/#F!afISyCoY!6N1lY_fcYFOz4OQpT82p2w

Sealed Indictments

Sealed Indictment Master – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kVQwX9l9HJ5F76x05ic_YnU_Z5yiVS96LbzAOP66EzA/edit#gid=1525422677

Sealed Indictment Master Files Backup – https://drive.google.com/open?id=1iBS4WgngH8u8-wAqhehRIWCVBQKD8-5Y

Spread The Word

>>2006252 – The 'BE HEARD' Thread: Ideas, graphics and Q's in the wild

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5795069

QPosts Archives

* QMap & Mirrors PDF:

New QMap v. X.V (10.5) release

MEGA: https://mega.nz/#!liYk1C4L!fYd01ipkA7gUc_9TjJLAqX6R8MvBscSCBjNDzfSIOl4

SCRIBD: https://www.scribd.com/document/396947368/Q-Anon-The-Storm-X-V?secret_password=dyEKxNsrf3t0v3p41VUC

MEDIAFIRE: https://www.mediafire.com/file/iwbwkxbgme4u3p7/Q+Anon+-+The+Storm+-+X.V.pdf

* Spreadsheet QPosts Q&A and all images backup: docs.google.com/spreadsheets/d/1Efm2AcuMJ7whuuB6T7ouOIwrE_9S-1vDJLAXIVPZU2g/

* QPosts Archive, Players in the Game/ Analytics on Q posts & More: qmap.pub

* QPosts Archive, Searchable, interactive with user-explanations: qanon.pub qanon.app (Backup: qntmpkts.keybase.pub)

* QPosts Archive + RSS, Searchable, Analytics, Offsite Bread Archive: qanon.news

QResearch Search Engine

*Search all posts from QResearch: https://qresear.ch/

Tweet Tools

* Deleted Trump Tweets: https://factba.se/topic/deleted-tweets

* POTUS' Tweet Archive: trumptwitterarchive.com

* All My Tweets: Archive/Scan any Twatter account in text form: https://www.allmytweets.net/

* Twitter Video Downloader http://twittervideodownloader.com/

* Get your Q clocks anytime (0 - 59 min past posts): https://q-clock.com

Meme Ammo

40 >>5057528 39 >>4907653 38 >>4681853

NPC Memes 2 >>3522113, 1 https://mega.nz/#!lc8VCYxR!4xZoxqgglasf8DoYdKfg9rFDx-gBQIJ-qk-FPsWlKIU

Q Research Graphics Library https://mega.nz/#F!XtNhURSb!1Mdrvt-Y_onBw5VlFDRdCQ 37,000+ memes & infographs - 10.3 GB – Keyword-searchable filenames

Meme Generators https://imgflip.com/memegenerator , http://kek.gg/draw/

Meme War 2020 >>4731041

Bread Archives (sites)

Board Archive - The main /research/ board archive: https://8ch.net/qresearch/archive/index.html

Offsite Archive - qanon.news/archives

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5795093

File: 25bff28bc45b6dc⋯.jpeg (39.78 KB, 249x255, 83:85, CBBA9216-D98D-4A2A-B53F-D….jpeg)

Zo vers brood!

https://pastebin.com/6ApgtMWk

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5795146

File: 0446b425146ac95⋯.jpg (186.68 KB, 515x506, 515:506, dank-bakker.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e47f2d  No.5795281

File: 2960e4e12fc0fbf⋯.png (877.58 KB, 1272x939, 424:313, ClipboardImage.png)

Forum meteen grootste partij in Zuid-Holland

saus: https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/forum-meteen-grootste-partij-in-zuid-holland/ar-BBV1p2e?ocid=spartanntp

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5795487

NQP

>>5795457 #3031

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4b1ee1  No.5795592

File: 98ec304ffac31ef⋯.png (103.98 KB, 854x866, 427:433, ClipboardImage.png)

Exitpoll in samenwerking met Dennis Brouwer voor #EK2019 - #PS2019

saus: https://twitter.com/mauricedehond/status/1108469962241269760

live video saus: https://www.salto.nl/salto1

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5796137

File: 2eae8e7d6f3fb05⋯.jpg (116.87 KB, 899x1200, 899:1200, isis2019.jpg)

>https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1108479818000224256

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c72c13  No.5796288

File: 5627aa1cae91f3f⋯.png (1.19 MB, 2915x1876, 2915:1876, GOODvsEVIL_REVOLUTION.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5796362

NQP

>>5796335 #3132

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9ab0b5  No.5796813

Title updated OP, thank you.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5798008

>>5795146

👍🏻

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.5798136

File: 586e83fc519ed94⋯.jpg (65.61 KB, 849x555, 283:185, DutchBlessing.JPG)

Anon is content met de wakkere Nederlanders.

Power to the People!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

58e24e  No.5798435

>>5798136

Op dit moment geeft Maurice de Hond ze 50% kans om gelijk te komen met de VVD of zelfs hoger.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

439f7c  No.5798632

>>5798136

Nederland is half wakker anons!

WTF uil van Minerva ? TB kiest wel een aparte opening van zijn overwinningsspeech…..

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4b1ee1  No.5799143

File: 6196681f7792332⋯.png (2.02 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

>>5798632

Ja, ik heb het ook gezien. FvD klinkt allemaal goed en toch stemde ik weer PVV… Hier de wandelstok van Theo Hiddema, een gift na zijn operatie. (pic related)

saus: https://twitter.com/DHofbar/status/1090998271307378688

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4b1ee1  No.5799209

File: 275c33e92ddd25b⋯.png (22.58 KB, 784x173, 784:173, ClipboardImage.png)

saus: https://twitter.com/mauricedehond/status/1108523162508185601

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

58e24e  No.5799329

File: 31828b6025acef2⋯.png (72.93 KB, 854x634, 427:317, ClipboardImage.png)

saus: https://twitter.com/mauricedehond/status/1108528990304813056

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5801032

NQP's

>>5800988 #3133

>>5801012 #3134

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5801117

NQP

>>5801092 #3135

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5801201

NQP

>>5801158 #3136

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5801210

File: aaabf56de7a9afe⋯.jpg (44.11 KB, 675x1200, 9:16, BillClinton-RachelChandler.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5801247

NQP

>>5801230 #3137

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5801313

NQP

>>5801280 #3138

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5801337

NQP

>>5801306 #3139

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5801420

NQP's

>>5801380 #3140

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5801459

NQP

>>5801421 #3141

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5801494

NQP

>>5801455 #3142

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5801814

NQP

>>5801505 #3143

>>5801537 #3144

>>5801599 #3145

>>5801608 #3146

>>5801630 #3147

>>5801639 #3148

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5802062

NQP

>>5801813 #3149

>>5801837 #3150

>>5801868 #3151

>>5801902 #3152

>>5802012 #3153

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5802398

NQP

>>5802122 #3154

>>5802177 #3155

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5802731

NQP

>>5802556 #3156

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5802865

NQP

>>5802783 #3157

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5803263

NQP

>>5803214 #3158

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5803536

NQP

>>5803488 #3159

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5803609

NQP

>>5803571 #3160

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ce734e  No.5805234

File: 36e9f677def54cf⋯.jpg (1.02 MB, 2000x1404, 500:351, QHHO.jpg)

>>5262160

Goooooedemorgen Patriotten!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5807274

File: 0ae11040c7df567⋯.jpeg (48.45 KB, 474x474, 1:1, 00AB4F5A-8D47-4C43-BF40-C….jpeg)

>>5803609

Wow! ThanQs bakkertje.

Was weer latertje.

GoedLicht

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.5807456

File: 61d39687c1c6158⋯.png (1.07 MB, 1904x1214, 952:607, HumanSkin.png)

File: e79315a558dbdca⋯.png (345.07 KB, 640x640, 1:1, Pedo_Codes.png)

File: bab141dd497df55⋯.jpg (118.19 KB, 798x960, 133:160, Pedomedia.jpg)

File: 95f3eebdeb83128⋯.jpg (597.2 KB, 1920x1200, 8:5, TomHanks.jpg)

File: 6d3c965cf632a26⋯.png (1.78 MB, 1170x1299, 390:433, WhiteRabbit.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5808970

File: 050836eb212c37f⋯.png (781.32 KB, 2224x1668, 4:3, 3C9C3604-CEAB-4685-931E-27….png)

File: 7219c49504fd469⋯.png (7.38 MB, 2224x1668, 4:3, 8BF7B5B9-859F-47D7-A8C4-F3….png)

Nederland lijkt langzaam wakker te worden.

Van harte gefeliciteerd Thierry Baudet. 👍🏻

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5808996

>>5807456

Heb die posten lang geleden al gezien, maar blijft elke keer weer bizar en sick! Goed dat je dit weer onder aandacht brengt. Het hoort allemaal bij de Great Awakening. ThanQs

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5809841

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Haar naam kwam ik een paar maanden geleden tegen.dagen Dit i.v.m. Tony Podesta art. Ik vond het nogal hollandse naam. Zo ik ben verder gaan zoeken waarom TP zo in haar kunst is geinteresseerd dat hij het heeft opgenomen in zijn collectie. Nu snap ik het.

En omdat wij nu via Q ook Rachel Chandler nader onderzoeken. Toch een fotografe met een bedenkelijk achtergrond.

Graaf verder anons.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5809861

File: f0c392a26f9a441⋯.jpeg (513.5 KB, 2224x1668, 4:3, EE7AAEAE-B499-4476-B34C-C….jpeg)

Hellen van Meene

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5811210

File: 83520860159cf1e⋯.jpeg (312.33 KB, 2224x1492, 556:373, CAF740B4-A581-4008-9720-5….jpeg)

De Wereld wordt wakker!

Wij groeien en groeien.

Niets kan deze beweging meer stoppen!

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5811293

Voor de duidelijkheid.

Er zijn nu 401.656 bezoekers op zoek naar info op de Q map.

Geweldig!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6cdf3d  No.5811680

>>5809841

Thanks voor de handreiking.

Ik ben van plan me zeer binnenkort op Nederland te richten met onderzoeken, de Amerikanen kunnen het nu wel zelf af. ;)

Ik denk dat we in dit kikkerlandje/pepelandje aardig wat kunnen opduiken.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ac25f9  No.5812067

“Nu we in deze crisis verkeren, deze schemer, deze zonsondergang. Vandaag is de uil van Minerva opgestegen”

Luister naar de toespraak van baudet vanaf 0:50 min.

https://www.ad.nl/video/thierry-baudet-spreekt-achterban-toe~p72125

Wat moeten we hier van denken anon?

Denk eraan, PVV was gewoon gecontroleerde oppositie. Is dit een vervolg met een ander naampje?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

aa3a2c  No.5813077

File: d3ca4ab6133731f⋯.jpg (264 KB, 1093x574, 1093:574, WeSeeYou.jpg)

>>5812067

Of, Thierry is nog niet op de hoogte van de duistere achtergronden (wat goed mogelijk is).

Of, Thierry zit bij een 'geheim genootschap' en seint zo zijn vrienden.

Of, hij neemt de eigenschap van wijsheid van de uil om zo duidelijk te maken hoe hij wil leiden.

Of, ….

Al met al wel een onderwerpje om de vinger aan de pols te houden. ook gezien de wandelstok..

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5814801

>>5812067

Je hebt zeker een punt anon. Kan zomaar net als PVV een gecontroleerde oppositie zijn. Wat wel goed is dat de VVD zijn meerderheid kwijt is maar helaas niet zijn streken. Ben het met je eens dat de partij FVD, een partij is om in de gaten te houden. Zeker toen Baudet over Minerva begon dacht ik: he what the f.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

439f7c  No.5815069

>>5813077

Of hij is echt een held als Tump en word misschien op de achtergrond gesteund in het wereldwijde plan om de wereld te redden.

In dit geval is het een keiharde uithaal naar het kartel, ik kan mij echt niet voorstellen dat ze iemand met dezelfde doelen als Trump en die ze op dezelfde manier hebben gedemoniseerd deel van hun plan zou zijn.

Als dit wel zo is zijn we zowiezo de Sjaak hier.

Ook bracht hij een doodscult ter sprake op Paaseiland volgens mij, geeft TB dutchanons crumbs?

Ik vermoed dat op dit niveau TB wel op de hoogte is van geheime genootschappen en hun symbologie, de vraag is wie trollt hij?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c72c13  No.5815345

File: b984db0d3d1440f⋯.png (3.01 MB, 2398x1671, 2398:1671, [FREEMASONRY_ILLUMINATI].png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

439f7c  No.5815683

File: 52b0a700e882ab4⋯.png (565.22 KB, 791x602, 113:86, ClipboardImage.png)

https://www.youtube.com/watch?v=iKU6GBDHCGc

Toch wel bizar als je gaat zoeken naar een doodscult op paaseiland!

Paul shäfer en Josef Mengele

Een afgesloten gemeenschap met vreemde praktijken.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

439f7c  No.5815735

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>5815683

embedded

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0e8e50  No.5818687

Uhhh waarom heeft Trump besloten om Golan hoogte te herkennen als Iraeli grondgebied?

Kijk even naar de Strategic advisory board van Genie. Weet de reden niet maar vind het wel vreemd.

https://en.wikipedia.org/wiki/Genie_Energy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cdee5d  No.5822956

>>5812067

>>5814801

Blijft altijd kritisch en let op de daden (en niet de beloften)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5823476

Rachel Chandler Notables

>>5815549

>>5817300

>>5816711

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.5823704

File: 85836bb5466b7de⋯.jpg (982.38 KB, 1200x1200, 1:1, Quinquatrus_FakeGodWorship….jpg)

De Quinquatria of Quinquatrus waren feestdagen die jaarlijks in het oude Romeinse Rijk gevierd werden ter ere van de godin Minerva. Het festival vond plaats van 19 tot 23 maart; de vijfdaagse duur was ook de basis voor de naam (in het Latijn betekent quinque "vijf").

Op de eerste dag van de festiviteiten werd er voedsel geofferd aan Minerva, maar er vonden geen slachtingen van offerdieren plaats. De drie dagen daarop werden voornamelijk gevuld met gladiatorengevechten, en op de vijfde dag hield men een stille processie in de straten van Rome. Tijdens het gehele feest werden er toneelvoorstellingen opgevoerd, en de kunst werd op straat hevig bediscussieerd. Ook werden tijdens de vijf dagen de wapens, paarden en trompetten van het Romeinse leger in Rome gezuiverd om geluk in toekomstige veldslagen te garanderen.

Wetenschappers en onderwijzers kregen vrij tijdens de Quinquatria, en er werd van hen verwacht dat ze offers aan hun beschermgodin Minerva brachten. De leraren kregen na het festival geschenken van hun leerlingen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Quinquatria

——

Quinquatrus - Feest ter ere van Mars, door de Saliërs gevierd op 19 maart, de vijfde dag na de Iden. Dezelfde dag werd beschouwd als de geboortedag van Minerva, zodat het ook werd beschouwd als een feest ter ere van deze godin.

https://www.ensie.nl/grieks-romeinse-oudheid/quinquatrus

Al met al een paganistische verering.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5826617

File: 9cf38f9c474bbcd⋯.jpeg (22.57 KB, 195x255, 13:17, 55473EC3-23A5-4C3E-9E6F-8….jpeg)

De wereld lijkt te ontwaken!

Gisteren op een gegeven moment waren er

580.078 bezoekers op qmap.pub. Dit is geweldig!

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ac25f9  No.5827878

File: 2336d25d7797844⋯.png (788.09 KB, 774x1014, 129:169, robin-de-puy-Marina-Abramo….png)

File: a5e7b3e85e6594f⋯.pdf (3.99 MB, voorrobin2.pdf)

Dig in Rachel Chandler > Purple Diary > Robin De Puy > Marina Abramovic

http://www.robindepuy.nl/

Robin De Puy

Born in 1986, Robin de Puy grew up in her parents’ family hotel in the small village of Oude-Tonge, South Holland. She graduated from the Fotoacademie Rotterdam in 2009, and won the Photo Academy Award the same year. In 2013, she received the Dutch Photographic Portrait Prize for a shot of fellow photographer An-Sofie Kesteleyn; in 2015 she took a 10,000km road trip across the US on a Harley Davidson, making images that she published as the book If This Is True, I’ll Never Have to Leave Home Again in 2016, and exhibited in the Fotomuseum The Hague.

“The American road trip is a photographic trope that’s often abused by countless photographers, but Robin de Puy, through her truly personal approach, has produced an opus that sets her apart from the masses. Her American road trip spanned 8,000 miles on a motorcycle, but you’ll rarely see pictures of stunning landscapes in her work. Instead, the Dutch photographer chose to focus on the people she met – sharing personal experiences that many photographes would shun. The result is a stunning study of today’s America made all the more relevant after Donald Trump’s election.” ~ TIME MAGAZINE about her first book ‘If This Is True’.

Her new series, Randy, started on her 2015 roadtrip when she spotted the teen in Ely, Nevada. He rode past her and she asked if she could take his photograph; back home in The Netherlands, she found he stuck in her mind, and returned to see him at the end of 2016, in February 2017, and in May 2017, making “hundreds” of portraits. An exhibition of this work, which includes photographs and videos, is on show at the Bonnefantenmuseum in Maastricht from 26 January-13 May; Hannibal also recently published the series as a photobook.

“A Joyous, Mysterious Portrait of Rural American Boyhood.” ~ The New Yorker

http://purple.fr/diary/model-nanna-in-copenhagen-photo-robin-de-puy-and-make-up-marie-thomsen/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5828762

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

116aa9  No.5833639

File: 028daf5491bef9d⋯.png (112.29 KB, 335x337, 335:337, ClipboardImage.png)

File: 6fd734bc2adc9a7⋯.png (85.16 KB, 1050x525, 2:1, ClipboardImage.png)

File: 96c046f7e5a073c⋯.png (30.41 KB, 200x200, 1:1, ClipboardImage.png)

File: ddf123a1b39c079⋯.png (1.51 MB, 1276x720, 319:180, ClipboardImage.png)

>>5823704

Interdasting;-) Ik had wat onderzoek gedaan naar het logo van FvD door jouw post en omdat ik het heb zien veranderen. Ik keek net naar Fox, dus hier ook maar screenshot van…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5834732

File: e662072d0362ac1⋯.jpg (154.92 KB, 787x690, 787:690, 2019-03-23 01.39008726.jpg)

File: 10126133d845000⋯.jpg (68.85 KB, 497x623, 71:89, 2019-03-23 01.42008727.jpg)

>>5833639

>https://nl.wikipedia.org/wiki/Forum_(Romeinse_Rijk)

>http://www.betekenis-definitie.nl/forum

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ccf0b6  No.5835988

q has een comment over bringing the house down. ik denk dat hij daarmee bijde de tweede kamer en het engelse parlement bedoeld

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5841511

NQP's (Nachtpost)

>>5836091 #3161

>>5836164 #3162

>>5836480 #3163

>>5836740 #3164

>>5837376 #3165

>>5838347 #3166

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5841801

File: f3a87bfc1407fbb⋯.jpg (147.39 KB, 814x816, 407:408, 2019-03-23 01.14008705.jpg)

File: bcddf6dbb3c98d5⋯.jpg (126.53 KB, 819x819, 1:1, 2019-03-23 01.15008707.jpg)

File: 578f9f7f2a1f887⋯.jpg (129.08 KB, 821x867, 821:867, 2019-03-23 01.29008722.jpg)

File: 2323a445a2bfdbc⋯.jpg (152.96 KB, 822x866, 411:433, 2019-03-23 01.29008723.jpg)

File: 5872819bd93edd3⋯.jpg (130.61 KB, 820x806, 410:403, 2019-03-23 01.03008694.jpg)

Rachel Chandler

Iemand die vaak wordt gezien in de buurt van RC is Olivier Zahm (en zijn vriendin/vrouw Amanda Wall).

Olivier Zahm (born 25 September 1963) is a French magazine editor, art critic, art director, curator, writer, and photographer. He is the co-founder, owner, and current editor-in-chief of the bi-annual art and fashion magazine Purple. In addition to his innovative print publishing, he is a recognized pioneering cultural influence at the dawn of the electronic era during the Digital Revolution. His early blogs garnered notoriety, and featured highly stylized photographs taken by him, that took his audience on daily tours of his fantasyland populated by the artists, intellectuals, designers, filmmakers, socialites, models and celebrities who regularly appeared in his magazine. His aesthetic has been described as anti-fashion, counterculture, and unfettered by the constraints of the mainstream publishing world. His online activity served as an early electronic precursor to popular social media platforms like Facebook and Instagram. His magazine remains one of the only independent and privately owned publications of its kind. Created in the beginning of the 1990s - it still remains a major reference for other alternative magazines today.

>https://en.wikipedia.org/wiki/Olivier_Zahm

Foto's: een kijkje op http://purple.fr/ met zoekterm "Rachel Chandler" levert o.a. de bijgevoegde plaatjes op. Feestjes waar ook RC aanwezig was.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5841863

File: cebbc5cbdad7afb⋯.jpg (144.85 KB, 820x804, 205:201, 2019-03-23 01.03008692.jpg)

File: daa5637af6a5621⋯.jpg (146.14 KB, 819x778, 819:778, 2019-03-23 00.55008675.jpg)

File: 5fb27e7dd3d685e⋯.jpg (151.77 KB, 819x806, 63:62, 2019-03-23 00.55008674.jpg)

File: 5510448fa5e02bf⋯.jpg (144.65 KB, 823x802, 823:802, 2019-03-23 00.57008679.jpg)

File: 54c5efa64dd7daa⋯.jpg (174.53 KB, 818x806, 409:403, 2019-03-23 00.59008681.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5841867

>>5841801

Een kijkje op Instagram

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5841891

File: 84164e98336fdb8⋯.jpg (204.22 KB, 1395x882, 155:98, 2019-03-23 00.12008659.jpg)

File: d9f854446078d59⋯.jpg (208.67 KB, 1392x883, 1392:883, 2019-03-23 00.15008660.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5841928

File: c3fd0c319477a05⋯.jpg (135.84 KB, 832x637, 64:49, 2019-03-22 23.32008646.jpg)

File: 75c85f2d597f5e7⋯.jpg (118.23 KB, 819x633, 273:211, 2019-03-22 23.31008645.jpg)

File: ceccbbb4b5c504a⋯.jpg (93.96 KB, 821x586, 821:586, 2019-03-22 23.35008650.jpg)

File: 5912dfea53f302c⋯.jpg (112.05 KB, 817x630, 817:630, 2019-03-22 23.33008647.jpg)

File: 55edcb00a1d0701⋯.jpg (163.11 KB, 820x875, 164:175, 2019-03-23 00.50008669.jpg)

>>5841801

Meer foto's op purple.fr laten zien dat er veel bekenden op de feestjes komen waar Zahm als redacteur in geinteresseerd is. Let op: nog steeds met zoekterm "Rachel Chandler"

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5841959

File: 2cef3d3843580f6⋯.jpg (84.33 KB, 818x597, 818:597, 2019-03-23 00.48008668.jpg)

>>5841801

Hier staat Zahm op de foto met Juergen Teller, ook fotograaf. Eens even naar zijn werk kijken. Zie volgende post.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5842035

File: 2e0186b23ed9053⋯.jpg (95.83 KB, 882x581, 126:83, 2019-03-23 08.38008729.jpg)

File: e6c24cfa9f47087⋯.jpg (126.93 KB, 981x611, 981:611, 2019-03-23 08.39008730.jpg)

>>5841959

Een pagina waar zijn werk op staat… veel bloot.

>https://www.lehmannmaupin.com/artists/juergen-teller

Zoekresultaten in Google:

>https://www.google.com/search?q=juergen+teller&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv0uGv3pfhAhXRyqQKHcDLBxgQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969#imgrc=HQfUWtqHZHx2pM:

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5842074

File: e3127b8adc403dc⋯.jpg (382.55 KB, 1393x886, 1393:886, 2019-03-23 00.37008661.jpg)

File: 89e53dc9256f59a⋯.jpg (277.71 KB, 1383x876, 461:292, 2019-03-23 00.37008662.jpg)

File: 7a20238765ed49f⋯.jpg (206.38 KB, 1391x887, 1391:887, 2019-03-23 00.39008664.jpg)

File: 237e362edc23e60⋯.jpg (286.96 KB, 1383x885, 461:295, 2019-03-23 00.40008667.jpg)

File: 6ca4ea06260024d⋯.jpg (55.27 KB, 908x795, 908:795, 2019-03-23 08.48008731.jpg)

>>5841801

Alles loopt door elkaar, is met elkaar verbonden. Een model dat vaak terugkomt is de BFF van Walter Pearce, de zakenpartner van Rachel Chandler. Zie foto's.

Dit model lijkt zwaar onder de invloed van drank en drugs. Zij is Russisch, Unia Pakhomova. Werkt voor de grootsten in de mode-industrie.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5842143

File: 88fa62398e7c6bd⋯.jpg (43.55 KB, 447x444, 149:148, 2019-03-23 08.51008732.jpg)

File: a59bce8e6bd8a6a⋯.jpg (85.17 KB, 728x529, 728:529, 2019-03-23 08.55008737.jpg)

File: 4c6a09d16eeac9b⋯.jpg (50.07 KB, 427x577, 427:577, 2019-03-23 08.52008734.jpg)

File: 86353b1add3a92f⋯.jpg (74.03 KB, 417x579, 139:193, 2019-03-23 08.52008733.jpg)

File: 2029b2a666052fd⋯.jpg (62.92 KB, 429x574, 429:574, 2019-03-23 08.54008736.jpg)

>>5842074

https://models.com/models/unia-pakhomova

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5842571

NQP

>>5842541. #3167

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5842678

NQP

>>5842648. #3168

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5842744

NQP

>>5842693. #3169

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5843947

File: 8c5208800eadf30⋯.jpeg (17.47 KB, 255x143, 255:143, 1D71E5A3-229C-4817-930F-C….jpeg)

Laatste bericht 8ch 12.36 ? Geen nieuwe broodjes meer?

Problemen dat iemand heeft gehoord?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ac25f9  No.5844412

File: 66002db0cb66ada⋯.png (199.19 KB, 550x314, 275:157, freshbread.png)

>>5843947

just follow the fresh bread

Lijkt erop dat catalogus niet bijwerkt voor nu

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5844546

>>5844412

Klopt. Ben al twee uur bezig om dit te melden. Nu eindelijk zie ik ook deze vraag in de andere treads. We wachten het gewoon af.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.5844558

catalogus is bevroren, volg hier de links naar recente broden

Q Research General #7476 https://8ch.net/qresearch/res/5843663.html

Q Research General #7477 https://8ch.net/qresearch/res/5844518.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5845018

>>5844558

ThanQs

Als je nieuwe links hebt, graag posten. 👍🏻

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.5845448

Q Research General #7477 https://8ch.net/qresearch/res/5845312.html

(fout genummerd)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5845500

>>5845448

Ik zag het. Maar toch thanQs

Moet 7478 zijn.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5846015

Catalog 8ch lijkt te zijn ontdooid. Yeahh

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5853045

NQP

>>5873007. #3170

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5853073

NQP

>>5853007. #3170

Vergeet eerste

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5853257

NQP

>>5853115. #3171

>>5853176 #3172

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5853617

NQP

>>5853545. #3173

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5853661

NQP

>>5853603. #3174

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5854075

NQP

>>5854029. #3175

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5860658

File: 39e5ce394a07906⋯.jpg (147.7 KB, 933x497, 933:497, 2019-03-24 10.42008766.jpg)

May hangt couppoging boven het hoofd

LONDEN - Ministers in het Britse kabinet willen dat premier Theresa May direct aftreedt. Dat bericht de krant The Sunday Times, die sprak met elf rebellen binnen de regering.

De opstandige ministers zouden van plan zijn hun politieke baas maandag te confronteren. Ze kunnen dan dreigen collectief op te stappen als de premier weigert te vertrekken. ,,Het einde is nabij, ze is binnen tien dagen vertrokken'', zou een van de ministers hebben voorspeld.

May kwam aan de macht in de chaotische periode na het referendum in 2016. Ze ondermijnde haar gezag door in 2017 vervroegde verkiezingen uit te schrijven en een teleurstellend resultaat te boeken. De Conservatieve Partij zag haar parlementaire meerderheid toen in rook opgaan. May sloot vorig jaar een Brexitdeal met de EU, maar slaagde er vervolgens niet in die door haar eigen Lagerhuis te loodsen.

'Unaniem'

De ministers zouden nu op haar plaats een interim-premier willen installeren. May's secondant David Lidington, milieuminister Michael Gove en minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt worden genoemd als mogelijke kandidaten. Een bron rond de regering meldt volgens de krant Mail on Sunday dat het kabinet het er ,,unaniem'' over eens is dat May zo snel mogelijk moet opstappen.

De krant The Guardian bericht dat het handjevol overgebleven politiek bondgenoten van May probeert haar toch in het zadel te houden. Zij waarschuwen dat haar vertrek kan leiden tot nog meer verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij of nieuwe verkiezingen. May zou zondag krijgsraad houden in haar buitenverblijf Chequers.

De tijd dringt voor de Britten om een oplossing te vinden voor de impasse rond de Brexit. Als het Lagerhuis alsnog de deal van May goedkeurt, dan volgt een ordelijke Brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen tot 12 april de tijd om een alternatief plan op tafel te leggen.

>https://www.telegraaf.nl/nieuws/3340384/may-hangt-couppoging-boven-het-hoofd

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5860809

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Video: Bosma's reactie op Freek de Jonge die het nodig vond om weer de aandacht naar zichzelf toe te trekken tijdens opening Boekenbal. "Openen met een statement over Baudet bla bla bla…" Hebben jullie vast wel over gelezen.

>https://www.freekdejonge.nl/blog/voorstelling/1985-radio-freedom-2/

>https://socialhistory.org/en/node/2123

"Martin Bosma heeft daar een onthutsend boek over geschreven; Minderheid in Eigen Land. Daarin beschrijft hij de vuile oorlog van het ANC tegen Inkatha, de grootste anti-apartheidsbeweging van Zuid-Afrika.En de massale steun die daarvoor uit Nederland kwam. Deze burgeroorlog kost in de jaren tachtig 20.000 mensen het leven, onder meer door het ‘autobanden’ van tegenstanders. Het ANC heeft martelkampen maar in Nederland is Mandela een halve God voor het IKV, CNV, CPN en PvdA. De organisatie is communistisch, betaald door de USSR en de DDR en weigert mensen op basis van ras. Freek de Jonge, Rosenmöller, Jan Pronk, Paul Witteman en Jeroen Krabbé kiezen blind voor het ANC. Het geweld werd aangejaagd door Radio Freedom, een omroep gesteund door Maartje van Weegen en Pia Dijkstra (Hoi!) Zij kregen hun zin: het ANC kwam aan de macht. Geen land ter wereld kent nu zoveel rassenwetten als het nieuwe Zuid-Afrika: de ANC-apartheid. Er sterven meer mensen in politiecellen dan ooit. Criminaliteit, racisme en corruptie heersen. Onderwijs, landbouw, watervoorziening en gezondheidszorg hollen achteruit. Blanke Afrikaners vrezen voor een genocide en zien hun cultuur uitgewist. Nooit een excuus gehoord van Links…"

Dit is een reactie op onderstaand artikel.

>https://opiniez.com/2018/09/12/de-wrange-politieke-context-van-de-zuid-afrikaanse-plaasmoorde/robertbor101/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5860826

>>5860809

Excuus, reactie van Bosma is ouder. Was al een reactie op een eerdere publieke vertoning van De Jonge. Maar net zo relevant.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f7b19  No.5864763

File: 4ee79a3c3d79dcf⋯.jpeg (32.27 KB, 255x202, 255:202, AB239D76-7263-4642-A07B-8….jpeg)

Het zal toch niet? 🤭

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5878712

File: fec8ede103b8da8⋯.png (568.26 KB, 1000x500, 2:1, relaxing-anons01.png)

File: b74476b428cac5e⋯.png (556.22 KB, 1000x500, 2:1, relaxing-anons02.png)

File: 69882bc502f031d⋯.png (625.76 KB, 1000x500, 2:1, relaxing-anons03.png)

File: 58aa628ef26301a⋯.png (570.98 KB, 1000x500, 2:1, relaxing-anons04.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5878733

File: 7c6127cc4d0f7ce⋯.jpg (5.03 MB, 3600x4400, 9:11, update20190324-the-epoch-t….jpg)

October 12, 2018 Updated: March 24, 2019

>https://www.theepochtimes.com/spygate-the-true-story-of-collusion_2684629.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.5879497

File: 5ebcbebe9304726⋯.jpg (2.06 MB, 3272x2896, 409:362, ClintonFoundationRussiaUra….jpg)

De enige echte russische connecties.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5880623

File: 421edb27f60d763⋯.jpeg (365.38 KB, 2224x1492, 556:373, 127600E0-DA4B-45AF-832A-E….jpeg)

File: 94435ed1c6f401e⋯.jpeg (336.28 KB, 2224x1492, 556:373, 125DFBB2-045F-45D5-8D22-4….jpeg)

File: b148282b495503e⋯.jpeg (462.55 KB, 2224x1492, 556:373, 9D6F6F14-4DE5-4F2E-88D3-2….jpeg)

Op 13 juli 2018 schreef ik een klein stukje over Maud Oortwijn. Vandaag wilde ik kijken of er nog een update was toegevoegd. Opmerkelijk te moeten ontdekken dat haar wordpress account niet meer bestaat en dat haar nieuws sinds 22 maart 2019 als fake news wordt bestempeld. 🤔

Op zulke momenten denk ik echt: Hmm dat is wel erg toevallig.

Dit zaakje stinkt aan alle kanten. Onderstaand heb ik nog van een ander forum kunnen halen. Is alleen helaas de inleiding. Ik had er een link aan toegevoegd zodat de rest van haar verhaal duidelijk werd door de vele fotoos en documenten. Toegevoegd een foto van Maud en bevestigen. Capgemini speelde een belangrijke rol in haar verhaal vandaar de toegevoegde foto.

Als iemand weet hoe de actuele status van Maud Oortwijn is, graag hier posten.

Dan

Mijn reisgenoot maakte, zonder dat ik dit wist, foto’s in Bangkok, van de Koninklijke familie.

▪ Op 6 december 2000 zag ik de Koninklijke familie samen met minister Benk Korthals in Bangkok in een compromitterende situatie.

▪ Om eerlijk te zijn, ik had ze aanvankelijk niet eens herkend, want heb niets met het Koningshuis (ik lees de bladen niet).

▪ Ik wilde niets doen met de in Bangkok opgedane  kennis. Het lukte me te ontsnappen naar Cambodja en ik dacht niet gezien te zijn. Ik wist dat er een pedofeestje was, maar niet hoe prominent de gasten waren.

▪ Zonder dat ik het wist, had mijn reisgenoot echter foto’s gemaakt. De foto’s (waarvan ik het bestaan niet kende) waren reden voor Beatrix om mij te laten stalken op gruwelijke wijze.

▪ Het Koninklijk Huis zag deze foto’s zogenaamd als bedreiging (daarom waren ze boos). In werkelijkheid hadden zij ons bewust in die val gelokt. Het werkt alleen niet.

Dit las ik een paar jaar geleden en was voor mij een bevestiging van allerlei vermoedens, geruchten, video’s en blogs wat ik heb gelezen/gezien door de tijd.

Het kwam ongelooflijk over, dus eerst maar een kijken wie Maud Oortwijn is. Zij is namelijk de hoofdpersoon over wie dit gaat.

Maud Oortwijn heeft een gedegen opleiding genoten. Zij is van vwo naar de universiteit van Groningen gegaan. Daarna naar University of Cambridge en als laatste door omstandigheden naar de University of Warnick.

Maud Oortwijn is een dame waarvan ik schat dat zij nu rond de veertig jaar is.

Zij is welbespraakt in haar blogs en komt bij mij over als een realistisch individu.

Alles wat zij te berde brengt, ondersteunt zij met foto’s, emails, brieven en allerlei documenten. Zij kan het complot tegen haar erg goed analystisch duiden.

Wat wij nu weten door de informatie, buiten Maud Oortwijn om, verzameld, lijkt dit toch een bevestiging van een bestaand pizzagate en van het bestaan van personen die dit complot onder de tafel willen houden. Kost wat het kost.

Ik beveel deze site van harte aan en vergeet niet op alle links te klikken. Helaas sommigen zijn dode links,maar er blijft genoeg over om van de ene na andere verbazing te vallen. https://maudoortwijn.com/

Capgemini. Ik zelf heb al een tijdje geleden ontdekt, dat via in de Raad van Bestuur ook de naam Rotschild groep weer opduikt. Kan geen toeval meer zijn toch? En als ik kijk naar hun logo: een schoppenkaart. In de masonic betekenis is dat de dodemanskaart. Verder zij hebben pas een nieuwe logo gemaakt. Zij zeggen over de kleuren: Het zijn frisse nieuwe lichte kleuren die je zou moeten gebruiken in een nieuwe wereld.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5883405

NQP

>>5882797. #3176

>>5882921. #3177

>>5883120. #3178

>>5883177. #3179

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5883604

NQP

>>5883573. #3180

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5883691

NQP

>>5883651. #3181

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e7ff8a  No.5884145

File: a99849e7230d80c⋯.png (268.62 KB, 511x719, 511:719, wilders-mossad.png)

>>5814801

PVV is zonder twijfel gecontroleerde oppositie.

Het doel is om Wit Nationalisme te reduceren tot een belachelijke, debiele schreeuwpartij.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ac25f9  No.5885256

File: e5c4436cf4e8261⋯.png (836.8 KB, 1136x640, 71:40, 483E4D6B-B4A2-46CF-8560-FF….png)

File: ea8ef020f36fabc⋯.png (1.16 MB, 1136x640, 71:40, B28A47B4-24A3-427F-8DD2-9A….png)

File: 7d3bc9386a7481f⋯.png (1.12 MB, 1136x640, 71:40, 539C296F-7E0C-40A8-94AB-37….png)

En wat moeten we hier nu mee?

antifa

https://www.nu.nl/267189/video/vrouw-uit-doodsbedreiging-richting-baudet-bij-demonstratie.html

Vrouw uit doodsbedreiging richting Baudet bij demonstratie

De politie heeft maandag een 21-jarige vrouw uit Nijmegen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aan Thierry Baudet gerichte doodsbedreiging. Bij een demonstratie in Amsterdam uitte een betoger doodsbedreigingen aan het adres van de fractievoorzitter van Forum voor Democratie.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ac25f9  No.5885759

File: 51586fccb26a1b8⋯.jpeg (129.43 KB, 640x906, 320:453, 3A00D4CF-D5DD-4797-8A31-3….jpeg)

Het evenement van antifa van afgelopen zaterdag

https://www.vrijebond.org/23-03-antifa-blok-samen-tegen-racisme-demo/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5887652

NQP

>>5887618 #3182

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5887824

NQP

>>5887803 #3183

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5887917

NQP

>>5887894 #3184

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5887955

NQP

>>5887933 #3185

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5888091

NQP

>>5888047 #3186

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5888827

NQP

>>5888801 #3187

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5888883

NQP

>>5888857 #3188

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5889794

NQP

>>5889767 #3189

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5891386

NQP

>>5891366 #3190

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5894187

NQP

>>5894159 #3191

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5894375

NQP

>>5894341 #3192

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5894516

NQP

>>5894508 #3193

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5894637

NQP

>>5894619 #3194

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5899137

NQP

>>5897520. #3195

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5900756

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Hoi,

Ik kwam deze vid tegen van George W Bush. Hij sprak daar over: Order out of chaos’. Ik dacht dat ik die uitspraak eerder gehoord en gelezen had. Ik dook even in een van mijn oude blogs.

Prins Bernard heeft op 12j juni 1943 Het 322 Dutch Squadron RAF opgericht met alleen maar Nederlandse piloten.

Hier een kort stukje van mijn blog:

-Prins Bernard heeft in Engeland een squadron opgezet met alleen Nederlandse piloten. Bernard heeft bewust het nummer 322 voor dit squadron gekozen. In dat geval was hij dus al op de hoogte van het geheim genootschap en stond hij achter hun motto: ‘Ordo ab Chao’. of wel: ‘Orde door Chaos’. Toegevoegd het logo van de Dutch Squadron. Die papegaai is zomaar gekozen. Een piloot had deze in zijn vrije tijd gekocht, en iedereen vond het wel prachtig als deze papegaai de mascotte zou worden van hun squadron. Let wel even op het nummer onderin-

De connecties zijn overal als je daar voor openstaat.

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5900787

File: 023523327e415c0⋯.jpeg (52.81 KB, 300x297, 100:99, D187A0FB-88BD-42D4-B7EC-8….jpeg)

File: 728d401c18062c4⋯.jpeg (59.48 KB, 406x589, 406:589, 69CC8F3B-309C-444E-A059-9….jpeg)

File: 4510468e39250f4⋯.jpeg (27.01 KB, 474x474, 1:1, 2412FB0E-680B-4EA6-B6FC-2….jpeg)

File: 99ec8e7f880451e⋯.jpeg (53.56 KB, 474x654, 79:109, 167907CE-B14E-465C-B0B9-5….jpeg)

File: 9a136e13d2ced05⋯.jpeg (96.43 KB, 400x297, 400:297, 4B828023-D30D-4576-B8E1-E….jpeg)

Vervolg post Bernard.

Hier nog de fotoos want die gingen niet ineens.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5900877

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5900956

File: f28857e6f4e4081⋯.png (154.7 KB, 2952x1236, 246:103, afst-geert-wilders.png)

File: 4302aab9d482df5⋯.png (81.02 KB, 788x1080, 197:270, oma-meijer-geert-wilders.png)

>>5814801

Wie kunnen we vertrouwen in Nederland en waar kun je nog op stemmen?

WE WETEN HET NIET

Elke partij lijkt wel wat skeletjes in de kast te hebben. Als ze het niet hebben, dan heeft hun agenda niet onze prioriteit, althans niet de mijne.

N.a.v. de berichten over GW heb ik de afstamming van GW bekeken. Hij mag dan familie hebben gehad die in Indonesië geboren is maar zo te zien allemaal van Europese komaf, Duits en Nederlands. De tak van moeder is het interessantst. Daar zit zelfs een jonkvrouwe en jonkheer in. De tak van Wilders' oma aan moeders kant, zie afbeelding.

Verder ben ik op zoek gegaan naar wat info. Lees en oordeel zelf. Ik heb nog niet alles gelezen maar na wat scannen denk ik dat deze wel aardig zijn.

Leesvoer voor een regenachtige avond, KEK ~O¿O~

>>https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3991733,00.html

>>https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3666568,00.html

>>https://www.stopdebankiers.com/is-geert-wilders-nu-eigenlijk-weten-we/

>>https://www.thenation.com/article/sugar-mama-anti-muslim-hate/

>>https://www.haaretz.com/israel-news/report-dutch-secret-service-investigated-far-right-leader-s-ties-to-israel-1.5469496

>>https://outline.com/b44V4r

>>https://www.wanttoknow.nl/politiek/geert-wilders-is-de-mol/

>>https://www.vn.nl/de-israel-connectie-van-geert-wilders/

>>https://www.sivmo.nl/data/upload/files/geertwilders.pdf

>>http://www.indigorevolution.nl/2016/09/12/is-geert-wilders-een-slachtoffer-van-op-trauma-gebaseerde-mind-control-technieken-html/

>>https://www.academia.edu/28157462/E-magining_ThePeople_On_Geert_Wilders_and_the_Promises_of_Twitter_s_Populist_Reason

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5901072

File: ae227ce1c9aff65⋯.jpg (81 KB, 550x550, 1:1, ordo-ab-chao-02.jpg)

>>5900756

De truc van de cabal. Eerst heimelijk chaos creëren, dan orde (her)stellen en men heeft de schapen aan hun kant.

>>https://www.youtube.com/watch?v=pivMEyM1u-g

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

53a9e3  No.5901245

File: 2862d9402cb4b75⋯.png (459.01 KB, 1113x642, 371:214, ClipboardImage.png)

File: 8d3a060b402d73d⋯.png (4.35 MB, 1265x6311, 1265:6311, ClipboardImage.png)

File: ad741c464e12723⋯.png (2.4 MB, 691x3996, 691:3996, ClipboardImage.png)

File: 3c50d8ff9009653⋯.png (3.35 MB, 2048x2048, 1:1, ClipboardImage.png)

Cartoonist doet aangifte van Baudet-bedreiging: ‘misbruik mijn werk niet’

Politiek tekenaar Ruben L. Oppenheimer heeft aangifte gedaan van een bedreiging van politicus Thierry Baudet. In een reactie op een cartoon van Oppenheimer wenst iemand de Forum-voorman dood. ‘Mijn werk moet niet misbruikt worden om geweld tegen politici te propageren'.

saus: https://www.ad.nl/binnenland/cartoonist-doet-aangifte-van-baudet-bedreiging-misbruik-mijn-werk-niet~ab72594a/

saus: https://twitter.com/RLOppenheimer

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5901856

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Sacha Stone

In our interview with Sacha Stone, he says the "deep state" has already lost, and credits the Trump administration and Putin legacy for “ratting out the Babylonian Priesthood.”

“The intelligence agencies of the world are largely responsible for human trafficking and pedophile rings—and drugs and guns and gold—but good people within those agencies have come together and appear to be ratting out the nefarious elements. That, I think, is a signature of where we're at right now, as a civilization. Good people within these government agencies and even within the deep state of the military intellectual complex—good military brass and good intelligence officers—are coming together and ratting out, cleaning house themselves. That is absolutely a signature of 2018-2019. Actually, I'd say it's a signature of the Trump administration and certainly the Putin legacy as well. I think history will reflect that Putin and Trump are two living men of the living soil who have managed to rat out the Babylonian Priesthood, one way or the other, and that's not necessarily a testament to their own vision and their own noble expression, but they are certainly the totems that are at the front of the incumbencies of the Russian presidency and the American presidency that have aligned for the first time, I believe, in history."

>>https://www.zerohedge.com/news/2019-01-03/sacha-stone-deep-state-has-already-lost

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5901899

>>5901628

Over de Epstein-rechter die plots 'overleden' is.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5902144

File: 231cc47dfb42a34⋯.jpeg (30.77 KB, 474x316, 3:2, 9FCF20D8-101F-4D44-9AAB-5….jpeg)

>>5900956

Wow Lekker bezig geweest anon. 👏🏻

OB

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5902661

File: a48abbc07b4a92c⋯.jpeg (22.01 KB, 185x255, 37:51, 2209D437-A83D-4C9D-9F44-5….jpeg)

What the hell is zojuist happend?

Zestien aanklachten! Poef! Weg?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5903551

NQP

>>5903527. #3196

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5903618

NQP

>>5903586. #3197

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5903764

NQP

>>5903723. #3198

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5903922

NQP

>>5903895. #3199

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5903955

NQP

>>5903921. #3200

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5904091

NQP

>>5904054. #3201

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e31a55  No.5904231

Een zwarte dag voor onze internet vrijheid!!

https://www.rt.com/news/454782-eu-lawmakers-approve-controversial-copyright/

The European Parliament has voted to adopt the highly controversial Article 13 provision which would govern the production and distribution of content online under the auspices of increasing copyright protections.

Tuesday’s move will update the EU's 20-year-old copyright rules and will govern audiovisual content, much to the dismay of many social media users who have already begun outpouring their grief online.

However the parliament said in a statement that sharing memes and gifs has been protected “even more than it was before” and they will continue to be available and shareable on online platforms.

MEPs passed the legislation by 348 votes to 274 Tuesday. Opponents had hoped for last-minute amendments to be made but their efforts were in vain.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5904390

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5904441

NQP

>>5904397. #3202

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5904617

NQP

>>5904599. #3203

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5904744

NQP

>>5904715. #3204

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5905233

NQP

>>5905183. #3205

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5906143

NQP

>>5906111. #3206

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5906788

NQP

>>5906747. #3207

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5906867

NQP

>>5906839. #3208

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5907083

File: c340640919289c5⋯.jpeg (532.69 KB, 2224x1492, 556:373, 740A938F-F9DE-42DD-BD13-9….jpeg)

‪#Censuur‬

‪#EUtraitors ‬

‪#GreatAwakeningWorldWide ‬

‪#WakkerWordenNederland 🙏🏻‬

‪#UnitedNotDivided ‬

DEEL DE MEME OP SOCIAL MEDIA!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5908437

NQP

>>5908420 #3209

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5908749

NQP

>>5908738 #3210

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5909028

NQP

>>5909008 #3211

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5909350

NQP

>>5909322 #3212

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5909405

NQP

>>5909342 #3213

>>5909363 #3214

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5909482

NQP

>>5909464 #3215

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5909638

NQP

>>5909596 #3216

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5909740

NQP

>>5909718 #3217

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5910038

NQP

>>510024 #3218

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5910053

>>5910038

Correctie

>>5910024 #3218

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5910115

NQP

>>5910092 #3219

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

58e24e  No.5916338

YouTube embed. Click thumbnail to play.

NQP

>>5915048 #3220

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

84dca7  No.5916776

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e31a55  No.5918343

File: 97e491971fc9310⋯.pdf (3.67 MB, Safari - 27 mrt. 2019 08:2….pdf)

>>5907083

Wrong button? 10 MEPs who voted to reject debate on Article 13 say they didn't mean to

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5918681

NQP

>>5915048. #3220

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5918941

File: 3e1caf8f2f31af0⋯.mp4 (8.42 MB, 640x360, 16:9, harris-smollett.mp4)

File: a54455360c0ad16⋯.mp4 (2.07 MB, 640x360, 16:9, harris-smollett-cnn.mp4)

Harris… en die gaat voor presidentschap in 2020. Denk niet dat ze het haalt… glashard liegen op Fake CNN.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5920245

File: 9d34a93e8d216fa⋯.jpeg (44.83 KB, 474x359, 474:359, 0D296DF4-11BA-4F38-9D4B-9….jpeg)

>>5916338

OP hier:

Bedankt voor je nachtelijke alertheid om de Q post op te pikken en te posten. 👍🏻

DanQ anon.

Boobs voor de inzet. O7

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5925605

NQP

>>5925256 #3221

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5925771

File: 5df1890c04a4e0c⋯.jpg (163.04 KB, 723x628, 723:628, 2019-03-27 21.16008790.jpg)

Ik-anon was hiervan al op de hoogte maar deel het toch nog even voor de anderen…

Afbeelding van: >http://xandernieuws.punt.nl/content/2019/03/Topadviseur-UNICEF-veroordeeld-wegens-verkrachten-kinderen

"The United Nations is turning a blind eye to child rape within its own ranks"

>https://www.independent.co.uk/voices/united-nations-soldiers-paedophilia-un-child-rape-ngo-staff-a7648791.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5926074

NQP

>>5926054 #3222

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5926318

NQP

>>5926283 #3223

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5928003

NQP

>>5927994 #3224

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5928027

NQP

>>5928012 #3225

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5928123

NQP

>>5928096 #3226

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5929558

NQP

>>5929534 #3227

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5929641

NQP

>>5929554 #3228

>>5929587 #3229

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5930820

NQP

>>5930410. #3230

>>5930471. #3231

>>5930643. #3232

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5931701

NQP

>>5930977. #3233

>>5931097. #3234

>>5931177. #3235

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4b1ee1  No.5935506

NQP UK Bread #3

>>5935020 #3236

>>5935122 #3237

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4b1ee1  No.5935617

NQP UK Bread #3

>>5935455 #3238

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4b1ee1  No.5935844

NQP UK Bread #3

>>5935704 #3239

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e47f2d  No.5936008

NQP UK Bread #3

>>5935884 #3240

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5938159

File: 44daba1ab070711⋯.jpg (52.99 KB, 614x399, 614:399, 2019-03-28 08.02008804.jpg)

>https://threadreaderapp.com/thread/1111151599035006976.html

Het artikel (zou met deze link gratis te lezen moeten zijn):

>https://www.ftm.nl/artikelen/rekenmodel-tesla-subsidie-black-box?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5938174

NIET MEER BLIJ DAT IK RIJ

European Cars Will Soon Slow Down Automatically If You're Speeding

In the next step toward becoming a utopian Brave New World at the hands of suffocating and dehumanizing regulation, all new cars sold in the UK and Europe will soon be fitted with speed-limiting devices, which will automatically stop drivers from exceeding the speed limit, according to the Guardian.

The concept is part of sweeping safety changes being implemented to vehicle safety rules that the EU has provisionally agreed to. Despite the fact that Britain may not be part of the EU when the rules take effect - they're slated to be fully rolled out by 2022 - UK regulators have said they will mirror the safety standards across the Channel. The rules still need to be ratified by the European parliament, which could happen by September.

In addition to speed limiters, other features to be made mandatory in 2022 include automated emergency braking, electronic data recorders and improved visibility. The move is being described as "one of the biggest leaps forward in 50 years" for auto safety and it is estimated that it could save 25,000 lives by 2037.

The speed limiter device, called intelligent speed assistance (ISA), uses GPS and sign recognition to detect speed limits, and will sound a warning and automatically slow a vehicle down if it is exceeding the limit. Drivers will be able to "override" the device by pressing hard on the accelerator, the article says although that act may also quietly notify any nearby police. Some motorist groups have argued that speeding up can sometimes actually be the safer option, such as when a person needs to swiftly pass a vehicle ahead of it.

Antonio Avenoso, executive director of the European Transport Safety Council, told the Guardian: "There have only been a handful of moments in the last 50 years which could be described as big leaps forward for road safety in Europe. The mandatory introduction of the seatbelt was one, and the first EU minimum crash safety standards, agreed in 1998, was another. If last night’s agreement is given the formal green light, it will represent another of those moments, preventing 25,000 deaths within 15 years of coming into force."

Joshua Harris, director of campaigns for road safety charity Brake, said: “These lifesaving measures come at a vital time, with road safety in a concerning period of stagnation with more than 70 people still being killed or seriously injured on British roads every day. The government must commit to adopting these lifesaving regulations, no matter what happens with Brexit.”

We also recently reported that Volvo was implementing new safety systems that would allow their vehicle to determine if a driver was impaired or distracted and then, in the case of a drunk driver, intervene on various levels and also "call the authorities".

We're sure that, especially for automobile aficionados, these limiters and new automated safety systems will bring the joy right back to driving.

>https://www.zerohedge.com/news/2019-03-27/european-cars-will-soon-slow-down-automatically-if-youre-speeding

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5938446

Globalism's Last Disgrace: The Army Vs The Yellow Vests

There are few people in this world more odious than French President Emmanuel Macron after his behavior this week. I’m sure there are child molesters who are worse. But as a man who is pivotal in the future of hundreds of millions of people, his decision to order the French military to quell the Yellow Vests protests with live ammunition is simply vile.

Moar:

>https://www.zerohedge.com/news/2019-03-27/globalisms-last-disgrace-army-vs-yellow-vests

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5939581

File: 9ecae26dee569b9⋯.jpeg (152.31 KB, 636x627, 212:209, 8E96A0B5-D807-4C9B-B789-5….jpeg)

File: f28d3114a1a2e17⋯.jpeg (23.28 KB, 142x255, 142:255, E40AEAFF-85D1-4208-BE2A-E….jpeg)

Het blijft opmerkelijk. En dan te weten dat de ‘Nederlandse onderzoek journalist 😂' daar zijn nieuws haalt/kopieert.

Zou het toch geweldig zijn als er een nederlandse journalist opstaat met hetzelfde lef als POTUS.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e47f2d  No.5939592

File: a0292f750baf387⋯.png (372.65 KB, 855x516, 285:172, ClipboardImage.png)

>>5920245

Graag gedaan en thnx for the boobs!:-)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5943143

NQP

>>5943096. #3241

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5943191

NQP

>>5943130. #3242

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5943238

NQP

>>5943194. #3243

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5943336

NQP

>>5943295. #3244

Helaas op dit moment de 8chan tread bevroren.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

49aa9e  No.5943357

File: 4ddd0011a8ace8c⋯.jpeg (136.19 KB, 828x655, 828:655, C56B6345-F372-46C6-BC95-5….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5943484

NQP

>>5943423. #3245

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5943564

NQP

>>5943535. #3246

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5943716

NQP

>>943665. #3247

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5943740

NQP

Correctie

>>5943665. #3247

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5943781

NQP

>>5943751. #3248

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

231303  No.5944013

File: 9946490a6245f48⋯.png (874.15 KB, 1743x879, 581:293, ClipboardImage.png)

I remember watching Trey say this live…I knew Comey was our guy after that..video disappeared for a while to when I looked for it later…So watching Comeys antics was very intriguing having my opinion..and of course Mueller play his Donnie Brasco as well….what is their connection? What would you do for you and yours???

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5944046

NQP

>>5944004. #3249

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5944164

NQP

>>5944119. #3250

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5944479

NQP

>>5944447. #3251

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5944528

NQP

>>5944492. #3252

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5944576

NQP

>>5944536. #3253

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5944607

File: 04b9e01c193f4de⋯.jpeg (37.22 KB, 255x245, 51:49, B98C1759-1042-4284-BD0B-C….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5944729

File: 72eba93d46c671d⋯.jpeg (39.91 KB, 255x237, 85:79, 6BD6BE7E-0282-4E9D-8859-5….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5944879

NQP

>>5944859. #3254

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5944951

NQP

>>5944908. #3255

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5944997

NQP

>>5944970. #3256

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5945119

NQP

>>5945074. #3257

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5945249

NQP

>>5945210. #3258

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6f6d0b  No.5945608

>>5944859

Based on that, it would mean that all of those celebrities (and others) who posted on twitter that they wanted someone to kill our beloved President are guilty of treason and should be put in jail for up to 20 years.

Q, please make sure that justice is served.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

925b28  No.5945812

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>5945608

De-Mystifying The Occult, Part II – Jay Parker – Time Of Decision

Occult whistleblower Jay Parker gave this presentation as part of Mark Passio's De-Mystifying The Occult II: Satanism & The Dark Occult seminar in Philadelphia, PA on February 6, 2016.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5945829

NQP

>>5945780. #3259

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5946340

NQP

>>5946299 #3260

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5946598

NQP

>>5946567 #3261

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5946727

NQP

>>5946671 #3262

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5946782

NQP

>>5946755 #3263

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5946986

NQP

>>5946936 #3264

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5947014

NQP

>>5946995 #3265

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5947128

NQP

>>5947041 #3266

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5947180

NQP

>>5947167 #3267

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5947231

NQP

>>5947187 #3268

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5947284

NQP

>>5947264 #3269

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5947408

NQP

>>5947374 #3270

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5947437

NQP

>>5947414 #3271

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5947725

NQP

>>5947488 #3272

>>5947538 #3273

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5947823

NQP

>>5947752 #3274

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5947886

NQP

>>5947846 #3275

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5947895

File: 97d43d064f508f8⋯.jpeg (377.79 KB, 2224x1492, 556:373, ABF2EE8C-B573-4C3D-A2F6-8….jpeg)

WOW Q IS ON FIRE zoals we in goed nederlands zeggen.

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5947968

NQP

>>5947913 #3276

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948008

NQP

>>5947941 #3277

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948071

NQP

>>5948009 #3278

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948105

NQP

>>5948084 #3279

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948160

NQP

>>5948102 #3280

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948198

NQP

>>5948159 #3281

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948254

NQP

>>5948195 #3282

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948313

NQP

>>5948229 #3283

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948331

NQP

>>5948315 #3284

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948423

NQP

>>5948334 #3285

>>5948387 #3286

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948476

NQP

>>5948406 #3287

>>5948441 #3288

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948543

NQP

>>5948479 #3289

>>5948511 #3290

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5948559

File: 3bef1d98b2ee63c⋯.jpeg (29.05 KB, 255x254, 255:254, F495A787-46A2-475C-BB23-3….jpeg)

Alsof je in een postkantoor staat.

De Q post vliegt om je oren en ik vind het heerlijk.

Wat een Q gozert.

En wat zie ik uit naar de rally van POTUS.

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948586

NQP

>>5948529 #3291

WE ARE Q

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948631

NQP

>>5948569 #3292

>>5948590 #3293

ENJOY THE SHOW

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948686

File: 1979317062c7499⋯.png (156.9 KB, 410x410, 1:1, ClipboardImage.png)

NQP

>>5948625 #3294

>>5948641 #3295

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948720

NQP

>>5948656 #3296

>>5948690 #3297

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948847

NQP

>>5948706 #3298

>>5948737 #3299

>>5948778 #3300

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

42d943  No.5948954

File: d50ee5528fadd71⋯.png (123.21 KB, 640x474, 320:237, 402b08227f54cdba7f21da483b….png)

File: f53a292a62c5f26⋯.jpg (1.18 MB, 3000x2000, 3:2, alexandria-ocasio-cortez-b….jpg)

File: 0d4789a726c7210⋯.png (1.89 KB, 549x473, 549:473, ClipboardImage.png)

>>5948686 (pb)

Food for thought.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5948990

NQP

>>5948854 #3301

>>5948880 #3302

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5949487

NQP

>>5949454 #3303

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5958963

>>5938159

TNO: rekenmodel voor subsidie elektrisch rijden in Klimaatakkoord is ‘ongeschikt’ voor de toekomst

Onderzoeks- en adviesbureau TNO legt een bom onder de mobiliteitsplannen van het Klimaatakkoord. Het gebruikte rekenmodel is op lange termijn niet geschikt voor de doorrekening van het vele miljarden kostende beleid voor elektrische auto’s, zegt TNO na vragen van Follow the Money: ‘Er is nieuw instrumentarium nodig.’

Ruim 12 miljard euro. Dat is het bedrag dat het kabinet wil uitgeven aan de fiscale stimulering van elektrische auto’s tot en met 2030. De uitgave wordt gedaan in het kader van het Klimaatakkoord, maar voor de doorrekening van dat beleid wordt een model gebruikt dat zelfs voor de overheid een black box is. Alleen de eigenaar van het model, consultancybureau Revnext, weet hoe het werkt.

Onderzoeks- en adviesbureau TNO was vorig jaar in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) betrokken bij een evaluatie van dit zogeheten Carbontax-model, om de plausibiliteit van berekeningen te controleren.

Meer:

>https://www.ftm.nl/artikelen/tno-rekenmodel-elektrisch-rijden?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5959032

Bestuurders Huis voor Klokkenluiders lieten klokkenluiders vallen

In december 2018 deelde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer mee dat twee klokkenluiders misstanden hebben gemeld over – nota bene – het Huis voor Klokkenluiders. Er zou van alles mis zijn met de benoeming van directie, personeel en bestuurders. Uit onderzoek van FTM en NRC Handelsblad blijkt dat er inderdaad veel fout ging.

De rest:

>https://www.ftm.nl/artikelen/bestuurders-huis-voor-klokkenluiders-lieten-klokkenluiders-vallen?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5959068

File: dd0f6ea31667e84⋯.jpg (47.65 KB, 387x357, 129:119, 2019-03-29 09.49008819.jpg)

OM ziet af van vervolging CASA-abortusklinieken

Abortuskliniek CASA en bestuurder Bert van Herk worden niet strafrechtelijk vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar mogelijke subsidiefraude gestaakt. Weliswaar is er gerommeld met declaraties, maar het was ook onduidelijk wat gedeclareerd mocht worden. Het OM ziet daarom af van strafvervolging; dat maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend.

Ron Leenders was nog maar kort aangetreden als bestuurder van de CASA-klinieken toen hij eind 2016 met zijn ontdekkingen over de boekhouding van de CASA-klinieken de Nederlandse abortuszorg op zijn kop zette. Volgens hem had de keten van zeven abortusklinieken ten onrechte miljoenen aan zorg gedeclareerd bij verzekeraars en de overheid. Er zouden op grote schaal fouten zijn gemaakt bij het registreren en declareren van zorg. CASA verstuurde declaraties van behandelingen die werden uitgevoerd door een kliniek die medisch specialistische zorg aanbood. Hierdoor declareerden zij een hoger tarief dan voor een gewone behandeling.

Meer:

>https://www.ftm.nl/artikelen/geen-vervolging-casa-abortusklinieken?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5959099

Heineken in Afrika: de hulp blijft achter op de handel

Heineken kreeg miljoenen euro subsidie voor landbouwprojecten in Afrika, die de regering prijst als hét voorbeeld van geslaagd beleid van hulp en handel. Ze leveren de brouwer veel goede publiciteit en belastingvoordeel op, maar nu blijkt dat de doelstellingen bij lange na niet zijn gehaald.

Beleggers en analisten reageerden vorige maand opgetogen op de jaarcijfers van Heineken: omzet en volume zijn gegroeid en de winstgevendheid is hoog. Wat dieper verstopt in het jaarverslag, op pagina 132, staat minder goed nieuws: een programma dat ertoe moet leiden dat Afrikaanse brouwerijen meer lokale grondstoffen gebruiken is off track, wat in dit geval een eufemisme is voor ‘mislukt’.

Dit tegenvallende resultaat heeft Heineken er niet van weerhouden volop sier te maken met de landbouwprojecten. ‘Je kunt er goede, positieve verhalen over vertellen die we bij pr natuurlijk graag gebruiken,’ erkent woordvoerder John-Paul Schuirink. Invloedrijke media, zoals Nieuwsuur, de Telegraaf, de Volkskrant, Financial Times en Forbes namen die verhalen de afgelopen jaren nagenoeg kritiekloos over. Het beeld is ontstaan dat Heineken bijdraagt aan armoedebestrijding en de ontwikkeling van de Afrikaanse landbouw.

De regering is dermate enthousiast over de ambitie van Heineken dat zij die tussen 2009 en 2019 ondersteunde met 7 miljoen euro belastinggeld

De totale publieke steun bedraagt ruim 10 miljoen euro.

Ook in Burundi, waar Heineken nauw samenwerkt met een dictatoriaal regime, profiteert de brouwer van een accijnskorting van 80 procent op bier dat vooral met lokale grondstoffen wordt gefabriceerd.

Alles:

>https://www.ftm.nl/artikelen/heineken-in-afrika-de-hulp-blijft-achter-op-de-handel?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5959141

File: 7f53b6a818936f3⋯.jpg (103.63 KB, 1024x856, 128:107, 2019-03-29 10.14008821.jpg)

Zoveel doneren machtige multinationals aan Europese politieke partijen

De Franse president Emmanuel Macron heeft de flirt met de Europese ALDE-familie afgekapt. De reden: deze Alliantie van Liberalen en Democraten in Europa ontvangt donaties van biochemische multinationals als Monsanto-Bayer. Dat is niet de enige onderneming die politieke partijen een duit toestopt. Follow the Money inventariseert hoe vrijgevig het bedrijfsleven is.

De liberalen zijn lang niet de enigen die zonder blikken of blozen geld aannemen van machtige multinationals. Ook de Europese Volkspartij (EVP), waar het CDA in zit en ACRE, waar Thierry Baudets Forum voor Democratie zich recent bij aansloot, houden regelmatig de hand op bij het bedrijfsleven.

Alles:

>https://www.ftm.nl/artikelen/zoveel-doneren-machtige-multinationals-aan-europese-politieke-partijen?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=linkbutton

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5959212

>>5959141

>https://www.parlement.com/id/vhnnmt7l3ozz/partijfinanciering

>https://nos.nl/artikel/2162007-welke-partij-kreeg-de-meeste-giften-en-wie-geeft-het-meest-uit.html

>https://wnl.tv/2017/03/08/geldschieters-politieke-partijen/

>https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/publicaties/2017/03/08/overzicht-giften-en-schulden-politieke-partijen-tweede-kamerverkiezingen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5959236

File: 1c10c598685f8d4⋯.jpg (56.6 KB, 770x534, 385:267, 2019-03-29 10.42008822.jpg)

>>5959099

>https://www.aandelencheck.nl/aandelen/heineken/winst-en-verlies/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5959287

Helicopter crashes terug tot augustus 2018

>https://www.rotor.org/publications/rotor-daily/rotor-daily-article?PID=1482&evl=0&CategoryID=114&CategoryName=Accidents-and-Incidents

Aviation Global Incident Map

>https://aviation.globalincidentmap.com/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5959606

>>5959133 (TY Anon!)

Belangrijke namen en organisaties uit het Nellie Ohr transcript

Naam van het bedrijf waar ze eerst onderzoek naar deed (voor Fusion GPS)

>Vlad Models (sex trafficking) (p. 10)

Naam van het bedrijf waar ze werkte in 2000 dat verschillende overheidsinstellingen contracteerde

>Mitre Corporation (p. 18)

De persoon waar ze direct verslag aan deed bij Fusion GPS

>Jake Berkowitz (pp. 32)

Het bedrijf waar de ongenoemde partner van Steele met Brits accent werkte

>Orbis (p. 35)

Het derde project dat haar aangeboden werd, maar afweerde om te werken aan "a case involving a video made by – that involved'"

>Planned Parenthood (p. 86)

De naam van Fusion GPS Ukraniense bron

>Serhiy Leshchenko (p. 114)

Saus:

>https://dougcollins.house.gov/sites/dougcollins.house.gov/files/10.19.18%20Nellie%20Ohr%20Interview.pdf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5959800

>>5959606

Vlad Models, tienermodellen, pure handel

>http://vladmodels.tv/models

Mitre

>https://www.mitre.org/

Orbis (UK tak)

>https://gbr.orbis.org/en

Serhiy Leshchenko

>https://dailycaller.com/2019/02/06/nellie-ohr-fusion-gps-leshchenko-ukraine/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5959851

En dan krijgt Trump de schuld van haar hartkwaal…

EXCLUSIVE: 'I would pull over and park so I wouldn't go hit a tree.' Barbara Bush revealed how she fell into a deep depression and considered suicide while her husband George carried on decade-long affair with younger aide, explosive new bio reveals…

Meer:

>https://www.dailymail.co.uk/news/article-6861667/Barbara-Bush-devastated-humiliated-Georges-affair-aide-considered-suicide.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5959890

File: 87925d1935be0d5⋯.png (1.04 MB, 1100x850, 22:17, ClipboardImage.png)

Geen verrassing…

Kim Foxx Spoke at Fundraiser Hosted by George Soros Son this Month

>https://www.breitbart.com/politics/2019/03/28/kim-foxx-spoke-at-fundraiser-hosted-by-george-soros-son-this-month/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e47f2d  No.5961289

File: 1a89a6bb2edba9c⋯.png (4.36 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

File: 1653905d18ab256⋯.png (866.05 KB, 624x589, 624:589, ClipboardImage.png)

File: 39452734794f008⋯.png (2.93 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

File: 7afa6007adb393b⋯.png (3.9 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

"NachtbrakerAnon" hier;-P Ik heb nog wat screenshots gemaakt vannacht. Heel opmerkelijk de Fox 17 microfoon…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5961531

>>5961289

Goed opgemerkt. 👍🏻

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5961555

File: 240606a65e50612⋯.jpeg (398.89 KB, 2224x1492, 556:373, EBE6EE49-C8CB-48B1-8639-8….jpeg)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5966066

NQP

>>5966027 #3304

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5966390

NQP

>>5966375 #3305

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

516a05  No.5966425

>>5966390

FUCK THIS. IT'S LEADING NOWHERE !

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

516a05  No.5966456

>>5966390

Who gives a shit…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5966997

NQP

>>5966972 #3306

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5967057

NQP

>>5967016 #3307

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5967111

NQP

>>5967079 #3308

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5967543

NQP

>>5967516 #3309

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5967819

NQP

>>5967783 #3310

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5972527

File: 58160d44a4cab80⋯.jpg (1.85 MB, 4000x3954, 2000:1977, models-where-are-they-now.jpg)

>>5801494

WHERE ARE THEY NOW

Q-post #3142

13 van de 15 gevonden. Alle 13 met recente Instagram posts dus ik neem aan dat ze nog rondlopen. Dit zijn ze:

1. Rai Langlois

Instagram @raimundolanglois

Agency http://www.theclawmodels.com/book/117-rai-langlois/

2. Izzy Josephine Adams

Instagram @rlylonelybillionaire

Agency https://www.fashionmodeldirectory.com/models/izzy+josephine_adams/photos/

3. ?

4. Eva Varlamova

Instagram @evavarlamova

Agency https://www.imgmodels.com/evavarlamova

5. SQUIDNICE (musician/rapper)

Instagram @squidnice

Agency http://midland.agency/squid

6. Rachel Sykes

Instagram @gingie_snaps

Agency http://www.heffnermanagement.com/Portfolio/women/mainboard/women/957840/rachel-sykes

7. Fran Summers

Instagram @fransummers

Agency https://www.stormmanagement.com/model/fran-summers/

8. Matt 'Cubanbreaad'

Instagram @cubanbreaad

9. Katie Neels

Instragram @katiemayneels

Agency https://www.firstmodelmanagement.co.uk/image-women/katie-may-neels-65208/portfolio/image-women

10. Arselajda Buraku

Instagram @arselajdaburaku

Agency Muse via https://models.com/oftheminute/?p=87476&page=62

11. Alexandra Albright

Instagram @alexandraalbright

Agency http://arquettetalents.com/?q=divisions_portfolio&id=1069&cat=Women

12. ?

13. Maeve Whalen

Instagram @maevewhalen

Agency http://www.theidentitymodels.com/models/638-maeve-whalen/

14. Thais Martins

Instagram @tthaismarttins

Agency http://www.musenyc.com/talent/thais-martins

15. Veronika Rusakova

Instagram @nikarusakova

Agency https://models.com/models/veronika-rusakova

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5977160

File: ace0595033464a8⋯.png (8.69 MB, 2224x1668, 4:3, 70D3BAA1-4C89-400E-8F61-DD….png)

De bende van acht!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.5977165

File: 1cd0e7f8e3bc5cf⋯.jpg (77.86 KB, 726x719, 726:719, 2019-03-30 14.44008901.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.5979111

File: e77175fc86009d4⋯.jpeg (544.57 KB, 2224x1492, 556:373, 19F6524F-678F-45EC-8DD3-F….jpeg)

Voor diegene die vinden dat alles te lang duurt.

Er zijn natuurlijk wel enkele operaties en /of onderzoeken bezig.

Vertrouw het plan

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5dc303  No.5988988

File: 005f6755cc940e5⋯.jpeg (1.24 MB, 1784x1243, 1784:1243, D67A2150-F511-4C44-92BB-0….jpeg)

Good morning friends!

Ik wens u allen een fijne zondag!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6002765

File: a3a3636b19388e1⋯.jpeg (130.64 KB, 400x600, 2:3, 03D03CD9-E7A7-4C83-B388-8….jpeg)

File: 779b686b1aa3e65⋯.jpeg (95.03 KB, 400x600, 2:3, F608599D-8593-40E3-BE88-D….jpeg)

File: 3d96bc2396c170f⋯.jpeg (92.58 KB, 400x600, 2:3, 7777D786-60CA-4EBD-98F4-4….jpeg)

File: 03115ef66cc7b2f⋯.jpeg (73.89 KB, 400x600, 2:3, C19D5AB8-20EA-439A-98C2-4….jpeg)

File: ebaa26b4e551da2⋯.jpeg (170.71 KB, 800x534, 400:267, D709C7EF-983D-4225-92F2-6….jpeg)

Nou hebben we Unicef al een paar keer besproken. Maar nu kwam ik weer een site tegen van Unicef uit jaar 2015 die voor sponsers,supporters e.d. Een gemaskerd bal hielden. Ik heb de foto’s en video bekeken en de namen doorgenomen. Als vb een paar foto’s en uiteraard een link, zodat je het zelf kan bekijken. De symbolen vliegen op je oren. Waarom organiseert een organisatie zoals een Unicef zoiets extravagants?

http://www.unicefmasqla.org/#home-section

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d59cce  No.6004082

https://ec.europa.eu/belgium/news/180426_vaccination_nl

https://nl.wikipedia.org/wiki/Annie_Schreijer-Pierik

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_Pierik

http://www.annemiekenieborg.nl/?p=1529

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6004705

File: 57d56e2c33c02f5⋯.jpeg (22.44 KB, 255x204, 5:4, 73C36A8A-00F1-4261-9DA8-D….jpeg)

OPROEP

Ben het weekend even van de forums gebleven. Niet dat ik dan niets doet of onderzoek. Ik heb flink nagedacht over hoe je meer mensen op de forums krijgt en meer wakker krijgt. Is een grote en moeilijke taak en misschien niet eens voor nu haalbaar. Het is eerlijk gezegd ook frustrerend.

Vele mensen hebben echt al gehoord van Qanon, Greatawakening en/of de GeleHesje beweging maar denken dat het een hobby is van complotdenkers. Dit komt mede door de media die dat idee graag de wereld in helpt. Zodra er een bericht over een actie naar buiten dreigt te komen of er is een actie, dan de mensen neer zetten als: verward, onruststokers en/of gekke complotdenkers. En als dat niet helpt, dan ‘gewoon’ het dragen van een geel hesje verbieden. Dit gebeurt dus in een ‘democratisch’ land!

We zien het nu in Franrijk. De politie draait door. Er is een ongeschreven regel dat de politie geen mensen onverwachts van achteren met onbeschermd hoofd, daar even een wapenstok op laat kletteren. Toch heb ik dit een paar keer live op tv gezien. Mensen protesteren omdat zij de beslissingen die hun gekozen regering neemt, niet kunnen waarderen. In een democratisch land, mag je daarom en daartegen protesteren. Dat democratisch recht wordt nu met traangas en een wapenstok de mensen ontnomen. En als wij verder niets doen, wacht ook ons dat lot! Alleen dat nieuws wordt ons bewust onthouden.

Kijk, sinds vandaag 1 april 2019 hebben wij welgeteld 17.307.386 mensen in Nederland. Daarvan zijn er ongeveer een MILJOEN onder de armoedegrens. Dat opzich is al een reden om de criminele organisaties (Cabal) aan te pakken. Maar houdt ook in dat 16.307.386 mensen het wel redelijk tot goed hebben in dit land. Wat zal hun het een reet schelen wat er verder in de wereld gebeurt. En deze gedachte wordt natuurlijk ook weer in stand gehouden door de fake nieuws. De entertainment industrie zorgt dat je elke avond naar die glazen buis staart, al is het een testbeeld. Dus het idee dat mensen meer geinteresseerd raken in Q movement en daar voor open staan, is te hoog gegrepen. Zij hebben het over het algemeen te goed. Wat wij wel kunnen doen, is het meer duidelijk maken.

Wat kunnen wij nu doen?

Ten eerste er overpraten op de forums. Brainstormen! Dat gebeurt echt te weinig! Samen zijn we zoveel sterker!

Wij moeten de boodschap van Q meer en beter uitdragen.

Wij zijn nu het nieuws toch?

Er is een discord. Een forum waarop wij met andere gelijkgestemden ideeën kunnen uitwisselen. https://discord.gg/fBuyXey

Sinds 19 febuari is er een Nederlands broodje op de 8chan. Daar moet natuurlijk wel gepost worden. https://8ch.net/qresearch/catalog.html

Wij zouden die links meer moeten delen.

Ikzelf heb de keuze gemaakt om visitekaartjes te maken via Vistaprint en deze kaartjes overal achter te laten en/of een praatje met mensen te maken.

Voor 32 eurries heb je 500 kaartjes. Idee?

Kan ook een zo’n zelfklevend memo blok nemen, daar Q of gerelateerd boodschap opschrijven en plakken waar je wilt.

Of, als je nog biljetten hebt, WWG1WGA opschrijven. Geld gaat door vele handen.

Ken je mensen die met Gelehesjes acties meedoen? Vraag of zij hun foto’s en/of verhalen op de chan plaatsen. (Nederlands broodje)

Meer meme’s maken over Nederlandse politici en bedrijven.

Kunnen wij de Q proofs vertalen en delen op social media?

Bekijk de symbolen en de namen die altijd terug komen. Kijk in de map symbolen (discord KU-EN-EL). Eenmaal gezien, dan zie je die symbolen overal.

Als je dan een bedrijf of persoon wilt onderzoeken, let dan op de symbolen en de namen. Wat zijn dan de namen die je tegenkomt en waarvan je weet, dit kan onderzoek waard zijn.

Hier een kleine greep:

Rothschild, Soros, Leiden, Vaticaan, Clinton Foundation, Harvard, Standard, Bush, Soetero, Shell, Koningshuis, Centrale bank, NWO, Demmink, EU, Unicef, Rode kruis, Mabel, Warchild, Bilderberg, Marina Abramovic, Bernard, Postcodeloterij, Talpa en zo zijn er nog vele markers.

Wij zouden Q & Q+ meer moeten helpen om ons zelf te helpen/bevrijden.

WWG1WGA

Hebben jullie nog ideeën?

Geef het door!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

454a8b  No.6005123

Update discord link?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6006996

File: 4b96b703dbc5205⋯.png (1.59 MB, 2500x1750, 10:7, who_is_rachel_chandler.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6007576

>>6005123

Niet jezelf doxse anon. Geen naam invullen.

Wat bedoel je met vraag?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6007662

File: be689af17f2da9b⋯.jpeg (19.26 KB, 255x255, 1:1, 5BA1E18E-5223-4451-8AA6-6….jpeg)

File: 40a15053f01bb64⋯.jpeg (286.18 KB, 2224x1492, 556:373, 4E84B23A-5107-4641-9347-D….jpeg)

File: e834c7364c1f4f0⋯.jpeg (19.15 KB, 255x245, 51:49, FD4B2421-BB8C-4917-A79F-A….jpeg)

File: de42d5dc6a6c530⋯.png (369.93 KB, 1500x1018, 750:509, 6BE804AE-E23F-4D04-A804-49….png)

Hier nog blanco templates. Om zelf er teksten bij te schrijven.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6007695

File: 3358e5ce99cab9a⋯.png (1.58 MB, 2500x1750, 10:7, wie_is_rachel_chandler.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

454a8b  No.6008585

File: 858b96ebddf095d⋯.png (24.28 KB, 478x392, 239:196, ClipboardImage.png)

>>6007576

Sorry nieuw hier

De discord link is waarschijnlijk verlopen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e31a55  No.6008588

>>6004705

Goeie inzet anon! Vind je eigen weg om mensen wakker te maken. Voor iedere anon kan dit anders zijn. Het is geweldig dat we hier nu een bord hebben, kleine stapjes die ons steeds meer samenbrengen!

Laten we alles droppen wat we tegenkomen dat in ons land gebeurt en we zo de connecties kunnen maken. Input geven voor diegene die memes willen maken, die het willen delen. Iedere anon zn ding doen. Anons worldwide!

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6009155

>>6005123

Ojee ik snap nu wel je vraag. Link was niet meer geldig terwijl die dat wel had moeten zijn. Hier een geldige link

https://discord.gg/5CsxXw2. 👍🏻

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6009547

File: a56ae42768bf523⋯.png (3.34 MB, 1920x1080, 16:9, word-wakker-001.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6009582

>>6004705

Corectie discord link

https://discord.gg/5CsxXw2

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6009631

File: 2b53c78d0f38e81⋯.png (2.69 MB, 2490x1682, 1245:841, word-wakker-002.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6009702

File: b3a499fb6172758⋯.png (1.08 MB, 1240x698, 620:349, word-wakker-003.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6010078

File: 944caba16da6fc3⋯.png (220.37 KB, 1138x758, 569:379, word-wakker-004.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6010649

File: 8c78b31ac693e27⋯.png (1.86 MB, 2400x1200, 2:1, vermist.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6010745

>>6010649

>https://globalmissingkids.org/awareness/missing-children-statistics/

>https://bureaubeke.nl/doc/2015/PK72A%20_download.pdf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a409ec  No.6014615

>>6009582

Is Discord link ook in de browser te benaderen? Ben niet van t gebruiken van apps hiervoor.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6015207

>>6014615

Ja, zet het adres gewoon in je adresbalk van je browser.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6015221

File: 234daec55615093⋯.png (46.13 KB, 1125x356, 1125:356, vervuiling-afrika.png)

File: 1f82a7a2987050c⋯.png (1.7 MB, 1136x2566, 568:1283, vervuiling-azie.png)

File: 8438de3ee5d0bd0⋯.png (324.09 KB, 1137x2556, 379:852, vervuiling-europa.png)

File: 22f38819870956e⋯.png (316.25 KB, 1140x2544, 95:212, vervuiling-n-amerika.png)

File: 77f1916f48dffa1⋯.png (294.13 KB, 1133x2387, 103:217, vervuiling-z-amerika.png)

>https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities?continent=&country=&state=&page=1&perPage=50&cities=

Vervuilingsrapport

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6015230

File: 6afe839f08e2cbb⋯.png (787.31 KB, 1146x1454, 573:727, vervuiling-nederland.png)

>>6015221

Maar Nederland moet van het gas af… maar klimaatverandering, maar wij moeten de auto laten staan, maar maar maar…

Als ze niet eerst in India en China beginnen, heeft het allemaal geen nut.

Eén grote massahysterie.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e58ea9  No.6017914

To ALL agencies, and governments. We know you watch this board.

Stop fucking around. I did not vote for Baudet. The party won big time, plain and simple.

You are not allowed by law to set it on the sideline. The party won LAWFULLY.

You know what to do.

#StopScrewingThePeople

#BaudetIsInEstablishmentOUT

And here some mildly waking up music for those who still adore the papers.

ZINGENDE DODEN

https://www.youtube.com/watch?v=-0OnyuF8fWg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6018003

YouTube embed. Click thumbnail to play.

De Qanon song by Thought Gum

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6018331

File: 613929f283622bb⋯.jpeg (22.22 KB, 255x189, 85:63, 1AAB1604-F8AA-4734-8854-4….jpeg)

‪#GreatAwakening ‬

‪#Qanon‬

‪#DigitalArmy ‬

‪#UnitedNotDivided ‬

‪WWG1WGA‬

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6021306

File: a09591b028e0d38⋯.jpeg (26.46 KB, 474x266, 237:133, A9AB9A8D-F298-4925-94DA-6….jpeg)

File: 69ce0173c90464c⋯.jpeg (49.17 KB, 474x489, 158:163, F63A9707-C064-4827-B514-B….jpeg)

File: c9576dca0a14919⋯.jpeg (23.22 KB, 474x272, 237:136, ED04F8AB-2798-4A76-A9C2-1….jpeg)

Tarik.Z

Deze student uit Pijnacker staat sinds 29 jan 2015 bekend als de ‘ Journaalkaper’.

TZ toen twintig jaar oud, was overtuigd door info verkregen via een hackers forum, dat onder andere de NOS het volk manipuleert via het acht uur journaal.

Om die reden koos hij ervoor om ‘zijn boodschap’ live te brengen van achter een NOS desk.

In hoger beroep werd hij veroordeeld op 22 dec 2015 tot drie jaar en vier maanden.Dit zou dus betekenen dat TZ vrij komt in April 2019.

TZ bekend met een hackers forum, een gewone rustige student, vond het zijn taak om het volk in te lichten over het fake nieuws wat de NOS dag in dag uit brengt. Opzich een nobel streven, alleen de manier waarop was niet zo slim. TZ wilde juist geen slachtoffers maken en koos daarom voor een alarmpistool en dat alleen om indruk te maken. Toen de politie dan ook de studio binnenviel, liet TZ het alarmpistool direct vallen. Nogmaals hij wilde geen slachtoffers, hij wilde alleen het volk voorlichten over het feit dat wij elke dag fake nieuws voorgeschoteld krijgen.

Nadat TZ was opgepakt kwamen gelijk de bekende termen de hoek om waaien: Hij is verward, hij heeft waandenkbeelden, het is een complotdenker en eigenlijk wel gevaarlijk als die zijn ‘boodschap’ op deze manier brengt.

Maar dan toch op een gegeven moment na onderzocht te zijn door twee psychiaters, was hun oordeel dat TZ ‘waanachtige ideeën’ had, maar niet gevaarlijk. ‘Is dat echt wel zo’ vroeg een bange rechter die hem echt wel voor een hele lange wilde opsluiten. ‘Ja’ zeiden de twee psychiaters, ‘ niet gevaarlijk luidt ons oordeel en hij weet zelf wel wanneer hulp in te roepen’.

De advocaat van TZ, Ton Visser zegt dat hij geen psychiater is maar door zijn lange ervaring met cliënten, kan hij toch wel zeggen dat TZ geen agressie in zich heeft en de zaken wat verkeerd heeft beoordeeld.

Dan komt ook Stef Aupers de hoek om kijken. Want toch om de een of andere reden moet TZ worden weg gezet als iemand die fictie niet van feiten kan onderscheiden. Stel je eens voor dat TZ gelijk heeft!

Stef Aupers is een cultuursocioloog. Hij praat graag over: De moderne complotdenker. In zijn ogen , na onderzoek’ is dat iemand die kritisch, wantrouwend maar toch welbespraakt zijn argumenten ter berde kan brengen. Alleen door de ingegeven info bv bonnetjes affaire Teeven of 9/11 worden de complot theorieën versterkt en op gegeven moment wordt fictie een feit voor de moderne complotdenker. Mooie theorie Stef! Je kan natuurlijk ook de theorieën onderzoeken die gedragen worden door talloze documenten, getuigenverklaringen en video’s i.p.v hoe een ‘complotdenker’ denkt. Of jij Stef bent heel erg naïef, blind voor wat recht in je ogen staart of en dat is erger, je doet bewust de boel misleiden. Eigenlijk hetzelfde wat NOS doet.

Hoe dan ook. TZ heeft niet zijn verhaal kunnen doen. Het enige wat vrij is gegeven is een briefje wat hij had meegenomen, met daarin wat dreigende eisen. Als je dit leest, ja dan schrik je even. En dat is precies wat het volk heeft gezien. Het spinnen van het verhaal is direct mee aangevangen. TZ weggezet als een moderne complotdenker met wat waanachtige ideeën. Niemand is meer geinteresseerd in zijn verhaal, en dat was nou precies de opzet.

Ik denk dat TZ uit een nobel streven ons ‘het volk’ oprecht heeft willen inlichten over het fake nieuws wat je nu als onderwerp overal hoort. De manier waarop TZ dit heeft gedaan was niet de juiste manier. Ik denk ook dat hij wat te vroeg was om het volk voor te lichten. Na jaren research over de verschillende complotten, ben ik tot conclusie gekomen dat TZ gelijk had en heeft.

Nu is de beweging Great Awakening opgestaan. Deze heeft ten doel om alle corruptie wereldwijd aan te pakken. Ik hoor nu al verschillende mensen lachen maar deze mensen zijn nog gehersenspoeld. Normies noemen wij hun, die nog de blauwe pil als zoete koek slikken. Ik denk dat TZ de ontwikkelingen met een glimlach gade slaat, nu hij weet dat hij niet alleen meer staat in zijn streven om de wereld beter te maken. Ik hoop als hij vrij komt een rustig leven kan leiden en kan zien dat er meer mensen , de strijd die hij wilde beginnen, gaan voortzetten.

TZ o7

WWG1WGA

'''

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6028490

Jonge vrouwen in treinen door het hele land bij billen, borsten en kruis gegrepen door Eritrese trein-aanrander

"Als het aan het OM ligt, gaat de 19-jarige Aman K. uit Eritrea achttien maanden naar de gevangenis voor het aanranden van meisjes en jonge vrouwen in het hele land. Zijn slachtoffers, vooral jonge vrouwen, waren veelal niet in staat om direct te reageren. Verstijfd van angst. En bang om voor racist te worden uitgemaakt."

Bam! Direct gevolg van Rutte-aan-de-macht en linkse indoctrinatie. De aanrandingen beginnen na Duitsland dus nu ook hier en niemand durft zijn klep open te doen omdat het 'racistisch' zou zijn om een zwarte te beschuldigen van aanranding. Dit soort lui hebben niets meer te willen… UITZETTEN EN WEL DIRECT!

Lees wat voor smeerlap het is:

>https://www.dvhn.nl/drenthe/Jonge-vrouwen-in-treinen-door-het-hele-land-bij-billen-borsten-en-kruis-gegrepen-door-Eritrese-trein-aanrander-24325889.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6028531

File: 60d846f0e828af9⋯.png (826.47 KB, 2000x671, 2000:671, ClipboardImage.png)

Als wat @thierrybaudet zegt en doet duidt op fascisme, hoe heet dan wat Rutte deed in Syrië (het steunen van terroristen) en nog steeds doet in Oekraïne (het steunen van leger dat deels bestaat uit eenheden met nazi-tekens op voertuigen en uniformen)?

TERUGBLIK Sept. 9, 2014:

German TV Shows Nazi Symbols on Helmets of Ukraine Soldiers

Germans were confronted with images of their country’s dark past on Monday night, when German public broadcaster ZDF showed video of Ukrainian soldiers with Nazi symbols on their helmets in its evening newscast. In a report on the fragile cease-fire in eastern Ukraine, Moscow correspondent Bernhard Lichte used pictures of a soldier wearing a combat helmet with the "SS runes" of Hitler’s infamous black-uniformed elite corps. A second soldier was seen with a swastika on his gear. “Volunteer battalions from nearly every political spectrum are reinforcing the government side,” the ZDF correspondent said in his report.

The video was shot last week in Ukraine by a camera team from Norwegian broadcaster TV2. “We were filming a report about Ukraine’s AZOV battalion in the eastern city of Urzuf, when we came across these soldiers,” Oysten Bogen, a correspondent for the private television station, told NBC News. Minutes before the images were taped, Bogen said he had asked a spokesperson whether the battalion had fascist tendencies. “The reply was: absolutely not, we are just Ukrainian nationalists,” Bogen said.

>https://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/german-tv-shows-nazi-symbols-helmets-ukraine-soldiers-n198961

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6028554

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>6028531

Hier een korte video.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6028577

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>6028531

En nog eentje met Nederlands commentaar en wie hebben we o.a. ook in beeld? Jawel, fascist Guy Verhofstadt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6028619

File: f10118b0467450c⋯.png (737.45 KB, 1024x576, 16:9, ClipboardImage.png)

Naamsverandering ministeries kost minimaal 31,7 miljoen

Een naamsverandering hier, een nieuw ministerie daar. Het kabinet Rutte III schudde de ministeries flink op bij het aantreden in 2017. Er kwam een nieuw ministerie, en drie veranderden van naam en dat heeft 31,7 miljoen euro gekost. Dat bedrag kan nog oplopen.

Dat meldt Auditdienst Rijk (ADR), de accountant van de overheid die valt onder het ministerie van Financiën. Die deed onderzoek naar de kosten van de naamswijzigingen en herverdeling van taken.

In september vorig jaar stond de teller op bijna 32 miljoen. Dat loopt waarschijnlijk nog op, schrijft ADR. Het proces is nog niet afgerond en bedrijven die meehielpen, hebben nog niet alle rekeningen gestuurd.

Extra ministerie

Het duurst pakte de heroprichting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid uit: 26,3 miljoen euro. Economische Zaken kreeg de toevoeging & Klimaat, dat kostte 1,3 miljoen. De naamsverandering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar Infrastructuur en Waterstaat kwam uit op 1,7 miljoen.

Het schuiven van taken tussen de verschillende ministeries kostte nog eens 1,6 miljoen euro. De grootste uitgaven waren voor ict, daar ging ruim de helft van het uitgegeven bedrag naar toe.

Woordwissel van twee miljoen

Het opmerkelijkst is misschien wel het omwisselen van de woorden 'Veiligheid' en 'Justitie'. Het naamsverandering voor het huidige ministerie van Justitie en Veiligheid kostte ruim 2 miljoen euro, meldt de Volkskrant, die als eerste schreef over het ADR-rapport dat al uit oktober 2018 stamt. De naamswijziging is overigens pas in mei klaar, omdat het een karwei is dat 'precisie en tijd' vergt.

De ministeries hebben hun best gedaan om de naamsveranderingen op een 'sobere' manier te doen, schrijft de krant. Zo zou een ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken & Klimaat alle enveloppen opnieuw door de printer hebben gehaald om er '& Klimaat' bij te drukken.

>https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/4662991/naamsverandering-miljoenen-veiligheid-justitie-waterstaat-milieu

Welkom in Nederland waar ruim 1 miljoen mensen in armoede leven en de rijen bij de voedselbank dik zijn.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6028626

>>6028619

Welkom bij Voedselbanken Nederland

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen ons hierbij. Met geld, met eten, met hun diensten.

Zo bestrijden we samen armoede. En zorgen we ook dat voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Ons motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

In 2018 deelden we met 11.700 vrijwilligers één of meer keer per week voedsel uit aan ongeveer 140.000 Nederlanders vanuit 169 lokale voedselbanken.

>https://www.voedselbankennederland.nl/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6030076

YouTube embed. Click thumbnail to play.

“This 💩 is coming down like a fucking rotten tree…

I’m so excited. I can’t wait to tell you my news; but, I can’t yet until next week. It’s so AWESOME.”

Roseanne

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6030116

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Doctors Who Discovered Cancer Enzymes in Vaccines all Found Murdered

(Doktoren die kankerenzymen vonden in vaccinaties allen vermoord gevonden)

>https://www.dcclothesline.com/2019/03/29/doctors-who-discovered-cancer-enzymes-in-vaccines-all-found-murdered-3/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6030122

Accounts manager, 29, died on first day of holiday with Foxtons tycoon's family when he was thrown from banana boat, inquest hears

>https://www.dailymail.co.uk/news/article-6881005/Accounts-manager-29-died-day-holiday-Foxtons-tycoons-family.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6030129

REVEALED: Woman who was raped and photographed nude by Nxivm founder Keith Raniere when she was just 15 is now running sex slave group DOS and may be called as a DEFENSE witness by the cult leader's lawyer'

>https://www.dailymail.co.uk/news/article-6879501/Keith-Raniere-rape-victim-15-Nxivm-founder-assaulted-testify-behalf.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6030132

File: 49b91d5225233bc⋯.png (1.04 MB, 1024x770, 512:385, ClipboardImage.png)

Picture of Robert Mueller Working With Paul Manafort’s Ukrainian Client Surfaces

>https://thepoliticalinsider.com/robert-mueller-paul-manafort-ukranian-client/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6030138

File: d91213028666184⋯.png (1.15 MB, 1126x836, 563:418, ClipboardImage.png)

SEALED INDICTMENTS

En de teller staat op 88.350!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6030176

Nellie Ohr Caught Lying to Congress About When She Obtained Her Ham Radio License

>https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/nellie-ohr-caught-lying-to-congress-about-when-she-obtained-her-ham-radio-license/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6030210

Hillary Clinton PERSONALLY Arranged For Chinese Vaccine Manufacturers to Avoid US Government Scrutiny…

Chinese Made Vaccines are “Pre-Approved” by the World Health Organization (WHO). They Completely Bypass Any US Agency Inspections… Hide Your Children…

>https://bolenreport.com/hillary-clinton-personally-arranged-chinese-vaccine-manufacturers-avoid-us-government-scrutiny/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6030219

>>6030210

https://www.who.int/bulletin/volumes/92/9/14-020914/en/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6030230

File: 03deadff2b69824⋯.jpeg (939.53 KB, 2224x1492, 556:373, 1158EB98-F62D-4351-BC56-4….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6030239

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ac25f9  No.6034919

File: a9098ac6e1f27a5⋯.png (175.65 KB, 616x755, 616:755, 5G Burum afluisterschotels.png)

5G in NL - Verhuizing afluisterschotels in het plaatsje Burum moet sneller

In het Friese plaatsje Burum staan nu nog enorme schotels waarmee op grote schaal communicatie wordt afgeluisterd door onze diensten. Het kabinet maakte vorig jaar bekend dat het noodzakelijk lijkt om die grote apparaten, of delen ervan, te verplaatsen. Het wil namelijk dat er in Nederland overal snel mobiel internet komt via 5G, de opvolger van 4G. Maar die technologie verstoort de afluister-schotels van de inlichtingendiensten.

Tegelijkertijd kan die uitrol ook vertraagd worden, omdat er nog discussie plaatsvindt over in hoeverre buitenlandse bedrijven als het Chinese Huawei straks onze telefonie via 5G mogen verzorgen.

Volgens de AIVD valt niet uit te sluiten dat data via Huawei bij Chinese veiligheidsdiensten terechtkomt.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3391344/verhuizing-afluisterschotels-moet-sneller

De inlichtingendiensten liggen wel vaker dwars, zoals ook in 2016, toen natuurlijk over invoering van 4G.

https://tweakers.net/nieuws/117811/afluisterstation-burum-zit-ingebruikname-3ghz-frequenties-voor-4g-in-de-weg.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6041972

Consumentenprijzen in maart 2,8 procent hoger

Consumentengoederen en -diensten waren in maart 2,8 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat is de hoogste stijging na augustus 2013. In februari betaalde de consument 2,6 procent meer dan vorig jaar.

De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De CPI is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Meer:

>https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/14/consumentenprijzen-in-maart-2-8-procent-hoger

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6043728

File: 0233f0b4fa5940a⋯.jpeg (496.61 KB, 2224x1492, 556:373, 25239971-AA9F-4A71-AE7F-4….jpeg)

It’s true!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bacafa  No.6043856

File: 957b119a071266a⋯.png (1.38 MB, 891x4038, 297:1346, ClipboardImage.png)

Hoe zeker is Forum voor Democratie over de nexit-wens?

saus: https://nos.nl/artikel/2278976-hoe-zeker-is-forum-voor-democratie-over-de-nexit-wens.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6045930

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6049610

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Oproep voor as zaterdag Landelijke demonstratie in Amsterdam. Komt allen! En graag foto’s en vids en je verhaal hier posten.

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6050629

File: ba38d34fcc8d622⋯.png (232.23 KB, 986x900, 493:450, mnga.png)

File: 577fa6c110e0b07⋯.png (147.96 KB, 816x685, 816:685, mnga2.png)

File: 8af81dca50eff9f⋯.png (609.59 KB, 1000x1000, 1:1, mnga3.png)

DOWNLOADEN EN OVERAL NEERPLEUREN

o7

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6050658

File: a2b0568903d68b3⋯.png (299.23 KB, 1250x1250, 1:1, punisher-Q-NL-relief-zonde….png)

File: 306bb988cb02f19⋯.png (288.44 KB, 1250x1250, 1:1, punisher-Q-NL-thuglife.png)

File: 150fafd61543546⋯.png (313.42 KB, 1250x1250, 1:1, punisher-Q-NL-zonnebril.png)

File: d6f97ae0286c7c1⋯.png (492.45 KB, 1250x1250, 1:1, punisher-Q-NL-zonnebril-us….png)

File: c9e1f288593a49b⋯.png (666.13 KB, 1250x1250, 1:1, punisher-Q-NL-zonnebril-us….png)

DOWNLOADEN EN OVERAL NEERPLEUREN

o7

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6050669

File: fdb1689003a55ff⋯.png (478.94 KB, 1250x1250, 1:1, punisher-Q-NL-rabbit.png)

TICK TOCK

o7

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6050929

File: 91d9ceafed4e11d⋯.png (401.67 KB, 1250x1250, 1:1, punisher-Q-NL-zonnebril-zo….png)

File: 8f7641d9085a441⋯.png (298.67 KB, 1250x1250, 1:1, punisher-Q-NL-topgun.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6056960

File: 1e2a2f6adb2d524⋯.mp4 (2.86 MB, 360x640, 9:16, CNN-climate-discussion-hoa….mp4)

Pipo van CNN wordt even goed de les gelezen over klimaathoax, KEK!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6059985

>>6050658

Mooi werk anon. 👍🏻

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6070517

File: f41fcf093784926⋯.jpeg (770.18 KB, 2224x1492, 556:373, 0CE28C54-BCF9-47A0-A38D-4….jpeg)

Come on patriots. Laat van je horen. Vul dit broodje met meme’s, foto’s, artikelen, lopende acties en/of ideeën.

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6070642

File: 99278d525640b87⋯.png (1.34 MB, 1278x716, 639:358, Stealth_Time_Strike.PNG)

File: 625509276837136⋯.jpg (108.79 KB, 1000x600, 5:3, dROPtHEmEMES.jpg)

File: 93b3fe3466b18bb⋯.png (93 KB, 848x424, 2:1, Intellimeme.PNG)

File: 2f1597e3b469da3⋯.jpeg (271.7 KB, 1200x1299, 400:433, keepfighting.jpeg)

File: 70048f078027d12⋯.png (436.51 KB, 596x873, 596:873, OurTurn.png)

Het zwaard van Damocles is niet altijd zichtbaar.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6070676

File: 4eb13e8f8026cf9⋯.jpg (23.13 KB, 397x397, 1:1, MEME.jpg)

File: d324626b9ffd701⋯.png (591.38 KB, 610x481, 610:481, Rep.png)

File: 836a7efdd7a35c3⋯.jpg (70.72 KB, 934x960, 467:480, Adrenochrome2.jpg)

File: d5195a6b386b3dc⋯.jpg (68.34 KB, 455x779, 455:779, Adrenochrome1.jpg)

File: 94db48aa3ee14fd⋯.jpg (56.3 KB, 492x253, 492:253, pedowood.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6070689

File: bba5d8e93d9b3f1⋯.jpg (101.09 KB, 750x500, 3:2, Hil.jpg)

File: a6708cbcee7df32⋯.jpg (21.89 KB, 720x393, 240:131, NOS.jpg)

File: 0d3513b049c6329⋯.jpg (150.56 KB, 1024x576, 16:9, Oba.jpg)

File: 47a80b1d8440c74⋯.jpg (141.66 KB, 1200x800, 3:2, Rod.jpg)

File: 0ece54b28ef9446⋯.png (514.6 KB, 800x416, 25:13, Sor.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6070909

File: 5ebcbebe9304726⋯.jpg (2.06 MB, 3272x2896, 409:362, ClintonFoundationRussiaUra….jpg)

File: b8c9329d5a129e6⋯.jpg (118.11 KB, 773x960, 773:960, GTU.jpg)

File: f7c535675dca35a⋯.jpg (79.26 KB, 960x541, 960:541, umap.jpg)

File: 070944d7afa8d42⋯.jpg (45.24 KB, 480x480, 1:1, Uranium.jpg)

File: 93d0fa3f46b12a9⋯.jpg (389.09 KB, 2048x1313, 2048:1313, UraniumOneTimeline.jpg)

Russia collusion..

En wat ik mij dan afvraag; hoe veilig is dat 'yellow cake' over de wereld gesmokkeld?

Ik vermoed gewoon in onbeschermde containers.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6072473

>>6070909

Goeie vraag anon. En mooie bijdrage 👍🏻

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e4852f  No.6072980

Fijn te zien dat Q eindelijk in NL ook begint te leven en dat mensen in de gaten krijgen hoe diep dit allemaal gaat. Ook onze eigen politici zijn bij de goorste zaken betrokken. Tijd om zaken op orde te stellen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

80af1a  No.6073346

File: d76aed031ce4d8c⋯.png (555.61 KB, 675x1200, 9:16, DnVuIbsX0AIjgm8.png)

File: 01f9e2e3384177f⋯.jpg (274.62 KB, 1568x858, 784:429, IMG_20181206_003918.jpg)

File: b9d5c3286135903⋯.jpg (9.72 KB, 467x350, 467:350, FB_IMG_1543525693486.jpg)

File: 6360cd5dae76291⋯.png (98.46 KB, 255x255, 1:1, 694eddb964820f914f56ba240b….png)

File: 89a74d5bd32aa3e⋯.png (658.7 KB, 960x880, 12:11, f10ee9013b9f604ed722b2aaf5….png)

Paar memes….

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

20f7ab  No.6073764

YouTube embed. Click thumbnail to play.

No need for popcorn, truth fears no "Q"uestions.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e4852f  No.6074094

>>5818687

Ik dacht dat het deze video van SerialBrain2 was waarin werd uitgelegd dat het om de bodemschatten zoals olie e.d. gaat. Trouwens erg aanbevolen de SerialBrain2 video's van And We Know

https://youtu.be/9Og73zGa4bE

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e4852f  No.6074764

File: 6342dbb12bc778d⋯.jpg (55.46 KB, 444x452, 111:113, BidenInappropriateTouching….jpg)

File: a7c141abf83f053⋯.jpg (89.33 KB, 555x624, 185:208, BidenInappropriateTouching….jpg)

File: ea180992d697c00⋯.jpg (145.68 KB, 444x563, 444:563, BidenInappropriateTouching….jpg)

File: 327c57d00fb3cfd⋯.jpg (173.64 KB, 1111x748, 101:68, BidenInappropriateTouching….jpg)

File: e7c8d4bbb20a13e⋯.jpg (206.62 KB, 444x686, 222:343, BidenInappropriateTouching….jpg)

Creepy Joe Biden voor president in 2020?

#Qanon #memewar #biden2020 #metoo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e4852f  No.6074850

File: fd67bdf0c14c430⋯.jpg (145.61 KB, 370x794, 185:397, BidenLetMeGoMBNN.jpg)

File: b6021d07c3a1bc5⋯.jpg (180.34 KB, 555x598, 555:598, BidenLetMeGobiden-kissing.jpg)

File: 585243f91d21cd6⋯.jpg (92.51 KB, 628x762, 314:381, BidenSecondBase.jpg)

File: 2bc77821b582d5e⋯.jpg (113.5 KB, 528x408, 22:17, theres_no_hidin_from_joe_b….JPG)

File: 29eeb2997825abe⋯.jpg (175.17 KB, 1111x695, 1111:695, Bidenletmego3.jpg)

>>6074764

#qanon #biden2020 #metoo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e4852f  No.6074952

File: c6d5c28adfb5df5⋯.mp4 (3.77 MB, 640x480, 4:3, Verhofstadt2.mp4)

>>6028577

Eentje met Guy Verhofstadt?

U vraagt, wij draaien…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6076326

YouTube embed. Click thumbnail to play.

QNN journaal!

WIJ ZIJN NU HET NIEUWS.

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

439f7c  No.6082018

https://www.ad.nl/show/jeroen-van-koningsbrugge-slaat-voedsel-voor-35-jaar-in-voor-einde-der-tijden~aa155454/

Zijn we wakker anons??

Jeroen van Koningsbrugge is prepped en brengt 911 truth naar buiten via MSM .

NEVER FORGET drop van Trump geen toeval!!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

439f7c  No.6082113

File: 764b7c7fa0f9893⋯.png (106.35 KB, 1033x638, 1033:638, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6082868

File: e731f137d9d520a⋯.jpg (776.91 KB, 2560x2560, 1:1, e731f137d9d520a28a880bd81e….jpg)

File: eea0a69353c6c95⋯.jpg (11.33 KB, 660x371, 660:371, Google_China.jpg)

File: e78fe659a873274⋯.png (706.79 KB, 952x498, 476:249, Huabye.PNG)

File: d0e097ba5cb8782⋯.png (587.68 KB, 904x506, 452:253, SpyRoom.PNG)

File: 541f2669f524b0e⋯.jpg (57.39 KB, 1280x720, 16:9, SpySamsung.jpg)

IF NSA HAS ABILITY TO 'ABSORB' DATA STREAM UT IN-HOUSE TOOLS, DOES C_A HAVE ABILITY TO 'COLLECT' DATA STREAM FROM 'FUNDED''NETWORKED' OFFSHOOTS [BIG TECH]?

Q2984

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6082917

File: 06ee18878ae5430⋯.jpg (144.39 KB, 500x791, 500:791, ZuckKillBox.jpg)

File: 44873d82a134c21⋯.jpg (229.03 KB, 1360x861, 1360:861, Lifelog.jpg)

File: e6b531e94e1d905⋯.png (150.94 KB, 929x808, 929:808, zuckfbsale.png)

File: 8eaeeda8477e9b4⋯.jpg (64.41 KB, 703x500, 703:500, fakebook.jpg)

File: fd28948e7593cf1⋯.jpg (81.56 KB, 750x454, 375:227, ZuckOwesUsMoney.jpg)

En toch denk ik dat markie ook maar een poppetje is om het geweervuur op te vangen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6082967

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6082998

File: ea92c948c8c6b39⋯.jpeg (154.18 KB, 1106x998, 553:499, inv.jpeg)

File: a4b42f2fcc96d36⋯.png (248.46 KB, 327x445, 327:445, geo.png)

File: f6a4e8efee1e174⋯.png (976.51 KB, 585x874, 585:874, tre1.png)

File: 6c119ad9776bb8e⋯.jpg (36.01 KB, 445x398, 445:398, tre2.jpg)

File: 08d739336eb1d83⋯.png (404.38 KB, 478x612, 239:306, 112.png)

Dit is nou al zo ingemasseerd in de bevolkingen > DECLAS please.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6083817

File: ff0cbe0e1d5e8d5⋯.png (4.8 MB, 2224x1492, 556:373, D9C08DDB-35E8-4783-9916-48….png)

File: 78d9a7162b057f7⋯.png (2.87 MB, 2224x1492, 556:373, 5B774E4E-62A8-409C-9AF7-7F….png)

File: a4e7fc7453deefa⋯.png (3.88 MB, 2224x1492, 556:373, 64A7BA68-CCDA-4C26-BF50-9B….png)

‪ Ik lees een pracht van een interview van Jeroen v Koningsbrugge. Het enige wat de MSM eruit haalt, dat Jeroen een complotgekkie is. Dus het idee van hem ‘iedereen willen redden’ dat vindt men mooi, maar als die zijn eigen gezin voor eventule ramp wilt redden is hij een complotgekkie. Rare wereld. Deel de meme’s op social media.‬

‪==WWG1WGA‬==

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0e1856  No.6083887

File: fcdf82f94337a68⋯.jpg (63.8 KB, 472x606, 236:303, No.jpg)

>>6082998

Corrected

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6094108

HookTube embed. Click on thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6094264

Trump: Windmolens veroorzaken kanker en vermoorden vogels

4 april 2019

President Trump vertelde woensdag in een speech waarom het goed is dat de VS de belangrijkste producent van grondstoffen in de wereld is en vooral waarom ze niet op windenergie over moeten gaan.

https://www.bndestem.nl/video/kanalen/buitenlands-nieuws~c401/series/snel-nieuws~s921/trump-windmolens-veroorzaken-kanker-en-vermoorden-vogels~p73999

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6095151

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6095165

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Jensen. Leerlingen spreken zich uit over het feit dat hun leraren, een partij zoals FVD afbranden in de klas. Er is geen echte discussie.

Schrijnend voorbeeld. Dappere leerlingen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6095431

File: e9b16c03df84dce⋯.png (5.61 MB, 2224x1668, 4:3, D987FA1C-179E-4B8B-8C74-8E….png)

Stand Brexit.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5dc303  No.6099039

File: 73f9643bedef50e⋯.jpeg (1.7 MB, 1634x1536, 817:768, F5F07442-5ED2-4600-AD7F-B….jpeg)

File: 04a7190bb87850c⋯.jpeg (1.32 MB, 879x1442, 879:1442, 23545853-EEDA-49E3-97FE-1….jpeg)

http://www.theconservative.online/tCn-04.pdf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0e8e50  No.6099776

https://nieuws.nl/entertainment/20190408/landen-dreigen-sociale-media-aan-te-pakken/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0e8e50  No.6099787

File: 536198af95036cc⋯.png (466.01 KB, 637x610, 637:610, Screen Shot 04-08-19 at 10….PNG)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6107250

>>6099787

Hier het hele artikel

>https://wnl.tv/2019/04/08/landen-willen-regels-social-media-aanscherpen-om-negatieve-beinvloeding-te-voorkomen/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e47f2d  No.6108276

File: 139813c05d791e1⋯.png (3.22 MB, 1533x863, 1533:863, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6113078

File: 80fea06fdec835c⋯.png (3.61 KB, 242x82, 121:41, Q2171.PNG)

File: 832bd8964c542b1⋯.png (20.92 KB, 447x299, 447:299, Q1941.PNG)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6120257

YouTube embed. Click thumbnail to play.

’’’NOS is the Dutch CNN’’’

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6121549

File: cd4e7759c264544⋯.png (2.72 MB, 2224x1492, 556:373, A6A4368F-805B-4129-AE19-99….png)

File: 55476e9f8747e74⋯.png (1.39 MB, 2224x1492, 556:373, 39D85ADF-3C4C-48E1-944F-FE….png)

NOS is de Nederlandse CNN

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6121982

NQP

>>6121936. #3311

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6133399

File: 13403ef0a68c886⋯.jpeg (128.13 KB, 1148x647, 1148:647, 1F85D6B7-A8DA-4AA8-ACC5-A….jpeg)

WikiLeaks-klokkenluider Julian Assange gearresteerd in Londen

Hoeveel agenten nodig om een verzwakte man te arresteren? Shame on you!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6133900

File: e854c88bcbe2c5c⋯.jpg (512.49 KB, 676x1280, 169:320, Spygate_Epoch-TImes.jpg)

File: b4f226f4f1cf8ac⋯.jpg (64.37 KB, 700x420, 5:3, Spygate-2.0_The-Epoch-Time….jpg)

File: 05c3b17d07d9a03⋯.jpg (166.2 KB, 592x724, 148:181, spygate.jpg)

File: 1cf7daa50629a31⋯.jpg (1.46 MB, 2990x1570, 299:157, doj-fbi-infographic.jpg)

Op 28 maart 2019 (geüpdate tot en met 8 april 2019) publiceerde The Epoch Times het stuk Spygate: The Inside Story Behind the Alleged Plot to Take Down Trum

Het is nu vertaald. Zeker lezen om het verhaal te kunnen begrijpen en waarom sommigen zo hard schreeuwen.

NEDERLANDS

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/10/spygate-the-inside-story-achter-het-vermeende-plot-om-trump-te-verslaan/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6134176

File: a5a52c7a9f6f698⋯.png (1.21 MB, 2224x1492, 556:373, qnn-bill-barr-nl.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6134407

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6135481

File: ad24bd77ae01b03⋯.png (2.52 MB, 2224x1492, 556:373, CCDE502E-9DF9-43D1-B8C6-A6….png)

PAPAGAAI MEDIA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6138910

NQP

>>6138770. #3312

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a409ec  No.6140599

Internet Archive ontving meerdere e-mails van de EU IRU waarin werd gevraagd om de links offline te halen

De EU Internet Referral Unit (EU IRU) van Europol heeft 550 links van Internet Archive bestempeld als terroristische propaganda. Dat is volgens de archiefwebsite onterecht.

Internet Archive ontving meerdere e-mails van de EU IRU waarin werd gevraagd om de links offline te halen, omdat die "terroristische propaganda" zouden bevatten. De links leiden onder meer naar een verzameling van muziek van Grateful Dead en naar video's van oude tekenfilms.

De archiefsite kreeg ook een bericht van een Franse overheidsafdeling met het verzoek een link offline te halen. Die verwees naar een pagina met commentaar op de Koran. In de e-mail stond als reden dat de link "terrorisme uitlokte of vergoelijkte".

Internet Archive heeft de links niet verwijderd. De website deelt de "valse meldingen" van de EU om aan te tonen dat nieuwe wetgeving rond dit onderwerp afbreuk zou doen aan de vrije verspreiding van informatie en de vrijheid van meningsuiting.

Voorstel: terroristische content binnen een uur offline

Het Europees Parlement werkt aan een verordeningsvoorstel, waarin staat dat websites en organisaties verplicht zijn om content binnen een uur te verwijderen nadat die inhoud als terroristisch is aangemerkt.

Internet Archive stelt dat het binnen de organisatie niet mogelijk is om hieraan te voldoen. Dat komt door het kleine aantal werknemers en door verschillende tijdzones. Verzoeken vanuit Europa om content offline te halen, zouden in veel gevallen pas 's nachts bij Internet Archive binnenkomen.

Het zou al erg genoeg zijn als de verkeerd aangemerkte links naar obscure pagina's zouden leiden, maar de EU IRU verwijst naar enkele van de meestbezochte pagina's op de site." De archiefsite zegt dat daarop materiaal wordt verzameld met "een grote waarde voor onderzoek en educatie".

https://blog.archive.org/2019/04/10/official-eu-agencies-falsely-report-more-than-550-archive-org-urls-as-terrorist-content/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7419bc  No.6140828

File: 3b0aac441ebe6bb⋯.png (11.7 KB, 741x137, 741:137, Knipsel.PNG)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6141606

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6148941

File: 3f4d7e4b3cf1e3c⋯.png (259.88 KB, 800x480, 5:3, Barack-Obama-collusion.png)

Barack Obama: Een levenslange geschiedenis van Russische samenspanning

Verschillende Amerikaanse presidenten hebben oprecht samengewerkt met Rusland of de voormalige Sovjet-Unie, maar niemand meer dan de 44e president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Het is niet overdreven om te zeggen dat Obama zijn hele carrière te danken heeft aan Russische samenspanning.

In maart 2012 maakte president Obama zijn beroemde “off mic” opmerkingen aan de toenmalige Russische president Dmitry Medvedev: “Dit is mijn laatste verkiezing. Na mijn verkiezing, heb ik meer flexibiliteit.” Medvedev antwoordde: “Ik begrijp het. Ik stuur deze informatie door naar Vladimir.”

Was dit een onschuldige opmerking, of was het precies zoals het lijkt: een vriend die een bericht doorgeeft aan een vriend?

Obama heeft zich zijn hele leven lang omringd met pro-Moskou “vrienden”. Waarom zou hij zijn vrienden verlaten, alleen maar omdat hij president van de Verenigde Staten van Amerika was?

Alles:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/12/barack-obama-een-levenslange-geschiedenis-van-russische-samenspanning/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6149797

File: bd01b3023324068⋯.png (3.74 MB, 1633x1661, 1633:1661, ClipboardImage.png)

File: 1e56b444400a6ba⋯.png (15.94 KB, 679x290, 679:290, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6150080

File: 3e1311535ded61a⋯.png (2.56 MB, 2224x1492, 556:373, 52341BD4-3469-4650-A462-72….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

439f7c  No.6153395

File: 7990ce159e76be1⋯.png (602.25 KB, 954x597, 318:199, ClipboardImage.png)

Anons, een tijdje geleden was er een verdwijning van een Nederlander die banden had met Wikileaks/Assange.

Is hier inmiddels wat over naar buiten gekomen?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6161229

File: 23ad5906c4813e1⋯.jpeg (55.04 KB, 1260x710, 126:71, A9F5C976-AF03-4F89-A015-2….jpeg)

>>6153395

Zoektocht is op 21 sept 2018 gestaakt. Onderzoek gaat pas weer verder als er nieuwe info opduikt. Bij mij weten, is dat niet gebeurd.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6161740

File: fd68cd4ad12d784⋯.png (678.61 KB, 694x463, 694:463, ClipboardImage.png)

>>6153395

Een bericht van 20-12-2018 in het AD:

Complotscenario's rondom verdwijning Arjen Kamphuis

Vier maanden geleden verdween Arjen Kamphuis van de radar. De verdwijning van de cyberexpert die het opnam tegen de spionagezucht van wereldmachten blijft omgeven door raadsels. Leeft hij nog? Wilde hij zelf verdwijnen? Verslag van een zonderlinge zoektocht.

>https://www.ad.nl/binnenland/complotscenario-s-rondom-verdwijning-arjen-kamphuis~a13a78bd/

Link naar ^^^ stond in dit artikel van 11-04-2019 (recent dus):

Je belt over Assange? Dit is een open lijn, we moeten voorzichtig zijn

Het steekspel rond Julian Assange is riskant: ook Nederlanders uit het Wikileaks-netwerk hebben mogelijk te vrezen van de Amerikaanse opsporingsdiensten. ,,Dit is een wespennest.’’

Wie in Nederland behoort tot het netwerk van Julian Assange? Onder anderen Arjen Kamphuis, zeggen verschillende bronnen vandaag in koor.

De cyberexpert uit Amsterdam ging weleens bij Assange op bezoek in de ambassade; de twee kenden elkaar al voor het ballingschap van de Australische hacker in de Britse hoofdstad. ,,Het is niet zo dat hij echt projecten deed voor Wikileaks’’, zei een vriend van Kamphuis eerder tegen deze site. ,,Arjen heeft gewoon een groot netwerk.’’

Kamphuis is nog altijd spoorloos. Na zijn vermissing werd in de media driftig gespeculeerd over de relatie tussen Wikileaks en Kamphuis, tot frustratie van diens intimi. Een vriendin verweet het klokkenluidersplatform zelfs een ‘show’ te maken van zijn vermissing.

Meer:

>https://www.ad.nl/buitenland/je-belt-over-assange-dit-is-een-open-lijn-we-moeten-voorzichtig-zijn~a2a9c45c/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6162006

File: 7f8f29859e04019⋯.jpeg (26.09 KB, 186x255, 62:85, DDCB74B9-DC35-4106-89F4-D….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6162479

File: d8df4fae06995c2⋯.png (3.93 MB, 2224x1492, 556:373, 76C39B22-C314-452A-9156-53….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6162767

File: acb0f99ddd95c02⋯.jpg (432.39 KB, 1100x619, 1100:619, julian-assange.jpg)

Wordt Assange een pleidooi aangeboden voor onthullen bron DNC-e-mails?

Opiniestuk geschreven door Brian Cates.

De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, verbleef sinds 2012 in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, toen zijn asiel op 11 april werd ingetrokken en hij werd gearresteerd door de Britse politie.

Tegelijkertijd ontzegelde het Amerikaanse ministerie van Justitie een aanklacht tegen hem en vroeg om zijn onmiddellijke uitlevering aan de Verenigde Staten.

Die aanklacht zorgt voor verhelderend leesvoer. Het lijkt erop dat Assange, in plaats van alleen een passieve ontvanger te zijn van geheime informatie van betrokken klokkenluiders, actief bezig was om een ​​bron te helpen bij zijn poging om in te breken in het Secret Internet Protocol Network van het Ministerie van Defensie.

Die bron was niemand anders dan de beruchte Bradley “Chelsea” Manning, de voormalige Amerikaanse militaire inlichtingenanalist die bijna vier complete databanken met documenten stal en ze in 2010 naar WikiLeaks stuurde. WikiLeaks publiceerde vervolgens het grootste deel van die geheime informatie.

Vorige maand weigerde Manning samen te werken met een Federal Grand Jury die onderzoek deed naar de assistentie die Assange hem had geboden bij het proberen te hacken van het Secret Internet Protocol Network en werd vervolgens werd gevangengezet. Voordat Obama zijn ambt verliet, was een van zijn laatste handelingen het reduceren van de 35-jarige gevangenisstraf van Manning voor de diefstal van geheime documenten om te zetten. Manning had slechts zeven jaar van de straf uitgezeten…

Alles:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/13/wordt-assange-een-pleidooi-aangeboden-voor-onthullen-bron-dnc-e-mails/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6174079

File: e66631d2540ee18⋯.png (449.02 KB, 1026x629, 1026:629, ClipboardImage.png)

Frens, deze MOET je lezen! Verplicht leesvoer!

Zijn Bill & Hillary Clinton betrokken bij kinderhandel?

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/14/zijn-bill-hillary-clinton-betrokken-bij-kinderhandel/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6174119

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6174163

File: 4d48f9bf3229a53⋯.png (2.59 MB, 2224x1492, 556:373, 45D09F95-85E9-4F36-BABB-C0….png)

>>6135481

Toch wel irritant als er spelfouten in staan. Vandaar een update.

PAPEGAAI MEDIA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7332eb  No.6179986

File: 6c19e39db0232cf⋯.jpg (13.92 KB, 300x300, 1:1, nowclock.jpg)

Justice is coming.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6184230

File: 575b516bee39913⋯.png (2.38 MB, 2224x1668, 4:3, 90DDA965-00AF-4EB0-A2EC-B4….png)

Laatste Europese hobbel is genomen: copyright-richtlijn komt er definitief.

Volledige artikel https://nos.nl/l/2280560

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6209600

File: 3dd6d41bdf78669⋯.png (4.48 MB, 2224x1492, 556:373, 6CAED177-268C-41A3-856D-1F….png)

File: 85d3fda185d113a⋯.png (4.47 MB, 2224x1492, 556:373, 11A8C769-C82B-4DB2-B59E-B8….png)

File: ca1749bbd56f9c7⋯.png (4.35 MB, 2224x1492, 556:373, B61DB570-F086-46EE-AC9D-B2….png)

Hier een paar meme’s en een blanco. Zo kunnen jullie zelf een tekst verzinnen.

Waarom staat dit broodje stil?

Er is toch zat nieuws, er gebeurt een hele hoop.

Wij hebben het er over om mensen ‘wakker’ te maken, maar ik heb het iedee dat hier de patriotten ook een dutje aan het doen zijn.

Misschien ‘Calm before the storm’.

Ik hoop dat dan maar.

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6215062

File: c4ef186c79c577f⋯.jpg (112.13 KB, 1336x645, 1336:645, 2019-04-17 22.47009117.jpg)

Is Dana Boente een ‘stealth bomber’ in de Assange-zaak?

Vandaag zat ik te luisteren naar een van de dagelijkse podcasts van Dan Bongino. Ik volg hem niet echt want hij valt onder de noemer MSM, hij is namelijk vaste commentator op Fox News. Maar als er niet veel te doen is, zet ik hem even op. Hij kwam in deze podcast met een aannemelijk verhaal dat door zijn bronnen was aangegeven en het deed mij denken aan de ‘Stealth Bomber’ waar Q het een paar keer over heeft gehad, onder andere in post #2676.

Lees hier verder:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/17/is-dana-boente-een-stealth-bomber-in-de-assange-zaak/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

316b69  No.6219843

File: 5d9e1d86117b4e6⋯.png (294.12 KB, 816x701, 816:701, 1ThePlan.png)

File: 38bebe6a0601e7c⋯.jpg (53.13 KB, 550x313, 550:313, FISA_DECLAS.jpg)

File: 366ee795c350ca8⋯.png (342.88 KB, 1042x380, 521:190, GreatAwakening.png)

File: d28b507a2c61d54⋯.jpg (178.49 KB, 1000x308, 250:77, worldwide.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e31a55  No.6220877

>>6215062

Post je bevindingen hier Anon.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6221658

>>6220877

Mooie dag voor openbaar maken van Mueller report. Er zullen niet zo veel onthullingen uitkomen zoals sommige zullen wensen. Wat meer interessant wordt, zijn de reacties daaromheen. Zoals de MSM. Verheug mij daar nu al op.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6221920

File: ce89e36cd7e3928⋯.png (304.18 KB, 600x434, 300:217, 4AB2BCFD-41CB-42AD-8A36-9E….png)

The final Wakeup Call

Peter. B. Meyer

NEP ECONOMIE

Begin het grote beeld te begrijpen

Het economisch model van de Centrale Bank

Centrale Banken dicteren de rente

Kapitalisme werkt door creatieve vernietiging

Centrale Banksters zijn de probleemmakers

Verandering ten goede is opkomst

Brexit is een gedane zaak

De Grote Ontwaking

 

Verandering komt of de cabal het leuk vindt of niet

Markten stoppen niet alleen omdat de elite-insiders willen dat ze stoppen; markten reageren op het publieke spektakel, maar ze volgen ook diepere stromingen. Schulden krimpen niet alleen omdat deze niet kunnen worden betaald. En de toekomst wacht niet totdat mensen er klaar voor zijn. Verandering gebeurt of je het wilt of niet. Waarschijnlijk binnenkort; zal het gewicht van schulden, leugens, bedrog, waanideeën, mythen en chaos ertoe leiden dat de vloer bezwijkt.

 

De economie waarin we ons bevinden is de economie van de Centrale Bank, de economie waar we naar toe willen is de volkseconomie, dat het grote verschil zal maken, maar we zijn nog niet zover. Dus, vooralsnog draait de wereld op de centrale bank economie geleid door incompetente managers, die competent zijn in het incompetente.

Lees het hele artikel:

http://finalwakeupcall.info/blog/2019/04/17/nep-economie/

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6222004

File: 14b739ec3820063⋯.png (4.44 MB, 2224x1492, 556:373, 9BB61865-20F7-4AA7-8111-B2….png)

File: 7bd11b76f1defa8⋯.png (4.48 MB, 2224x1492, 556:373, EFDF9E4C-6451-4E9E-95FF-2E….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6222303

File: af85548a73570d5⋯.jpg (65.7 KB, 700x420, 5:3, Barr-Huber.jpg)

Tijdlijn in aanloop naar publicatie Mueller-rapport

Nieuwsanalyse door Jeff Carlson.

De weken voorafgaand aan de publicatie van het Mueller-rapport gaven ons een bijna ongekend volume aan nieuwsevenementen in verband met het Spygate-schandaal, Oekraïne en lopende onderzoeken.

Vanaf de publicaties van verklaringen tot de laatste opmerkingen van de nieuw geïnstalleerde procureur-generaal William Barr, is de nieuwsstroom bijna overweldigend geweest. Hier is een wandeling door enkele van de meer belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Lees de tijdlijn:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/18/tijdlijn-in-aanloop-naar-publicatie-mueller-rapport/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6222654

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6222673

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6224130

File: 48313f6ee56f806⋯.jpeg (116.03 KB, 1333x750, 1333:750, 4A612E4F-2A87-47A7-B991-0….jpeg)

No Collusion

No Obstruction

AG W. BARR

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6225756

Mueller rapport

https://files.catbox.moe/m25zjt.pdf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6228512

NQP

>>6228098. #3313

>>6228198. #3314

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6229903

File: 55b405970204088⋯.png (327.5 KB, 768x464, 48:29, donald-trump-mueller-repor….png)

Het rapport van Mueller beëindigt ‘WitchHunt’, maar wat zich nu ontvouwt, is het echte verhaal

Attorney General William Barr benadrukte donderdag tijdens zijn persconferentie dat hoewel Special Counsel Robert Mueller 10 ‘afleveringen’ van acties door president Trump beschreef die mogelijk een belemmering van de rechtsgang vormden, geloofden noch de DOJ, noch Deputy Attorney General Rod Rosenstein dat die acties de wet hebben geschonden.

Barr zei op basis van het bewijs dat de actie van Trump “niet-corrupte motieven” had. De geredigeerde versie van het Mueller-rapport werd vandaag (donderdag 18-04-2019) vrijgegeven. De weinige redacties in het kolossale rapport tonen de redenen voor de beslissingen, die gebaseerd waren op aanbevelingen van de inlichtingen-diensten, DOJ en het Mueller-team om geclassificeerde informatie, bronnen en methoden van het inwinnen van informatie met betrekking tot lopende geschillen te beschermen.

Het rapport van ongeveer 400 pagina's is nu beschikbaar voor het publiek. Na meer dan twee jaar en nationale media-consumptie van alle mogelijke geruchten is tot de conclusie gekomen dat noch president Trump, noch iemand binnen zijn campagne, noch andere Amerikanen samenspanden met Rusland om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

Godzijdank. We zouden het moeten vieren. In plaats daarvan speuren veel mediakanalen die het Trump-samenspanningswater naar dorstige 'anti-Trumpers' en boze Democraten droegen in de pagina's op zoek naar iets om hun mislukte pogingen om een ​​behoorlijk gekozen president te verwijderen, te redden.

De realiteit is echter dat het voorbij is voor degenen die de nu ontkrachte Trump-Rusland-samenspanning onder druk zetten. Het is een afgesloten hoofdstuk. Wat overblijft, zijn echter nog steeds meerdere hoofdstukken die moeten worden geschreven. Wat zich zal ontvouwen, is een onderzoek naar wat historici zullen beschouwen als een van de grootste politieke 'heksenjachten' in de Amerikaanse geschiedenis. Als gerechtigheid wordt gediend, zullen de verantwoordelijken bekend worden gemaakt en worden vervolgd.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/18/het-rapport-van-mueller-beeindigt-witchhunt-maar-wat-zich-nu-ontvouwt-is-het-echte-verhaal/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6242474

NQP

>>6242335. #3316

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

049ebb  No.6243554

>>6222004

What fucking language is that even? If you're going to shill, at least shill in english.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

049ebb  No.6243601

>>6243554

LOL my bad foreign anons. No Idea how tf I ended up in here.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6250152

>>6243554

That fucqing language is Dutch

Thanqs for visit us.

I also like beer. Kek

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6250187

File: d9f74f2aed0323c⋯.jpg (25.74 KB, 266x376, 133:188, greta.jpg)

File: 7ef718daa1527e4⋯.jpg (169.08 KB, 1191x719, 1191:719, 2019-04-20 09.46009124.jpg)

File: 519310dd60d067e⋯.jpg (174.05 KB, 967x734, 967:734, greta-luisa.jpg)

Greta, 16 jaar, klimaatactiviste, minderjarige puppet om onze kinderen te hersenspoelen.

Een van haar begeleiders is Luisa Neubauer ←– ONTHOU DIE NAAM want ik denk dat we die nog veel meer gaan tegenkomen.

>https://de.wikipedia.org/wiki/Luisa_Neubauer (gebruik even een vertaaltool als je geen Duits kan)

Neubauer werkt o.a. voor http://one.org. One wordt gefinancierd door o.a. Bill and Melinda Gates, Bono, Open Society van George Soros.

Bekijk het lijstje van donoren en alle alarmbellen gaan weer af:

>https://www.one.org/nl/over-one/financien/

Het is niets anders dan wéér een actie van de NWO-elite maar nu totaal gericht op de schoolgaande jeugd.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6250384

>>6250187

Veel van de financiers van One.org zijn ook donoren van de Clinton Foundation.

$25.000 of meer gegeven aan One én gedoneerd aan Clinton Foundation:

Ann en John Doerr

Bank of America

Bill & Melinda Gates Foundation

Bloomberg Philanthropies

Cargill Foundation

Ryan Beedie

Coca Cola Company

Dangote Group

Denis O'Brien

Fossil Foundation

Google Inc

New Venture Fund

Omidyar Network

Open Society

Patrick McKillen

Ronald O. Perelman

SAP

Sherwood Foundation

David Geffen Foundation

Parker Foundation

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6250713

File: c98066d151d1978⋯.jpeg (241.87 KB, 1024x720, 64:45, B1CF8873-0308-4920-BCEB-A….jpeg)

Open brief aan Mark Rutte

In een open brief geeft professor Guus Berkhout – medeoprichter van de nieuwe Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) – minister-president Mark Rutte een dringend advies om klimaatbeleid over een geheel andere boeg te gooien. Samenvattend zegt hij: 1) Neem afscheid van de klimaattafels met ja-knikkers, 2) Haal milieu- en klimaatbeleid uit elkaar, 3) Stop met de omvangrijke houtkap, 4) Temporiseer de energietransitie en 5) Geef de burger juiste informatie over de nationale kosten.

Ook vertrouwt professor Berkhout de minister-president toe, dat de laatste wetenschappelijke stand van zaken laat zien dat we ruim de tijd hebben om met deskundige critici – die tot nu toe niet aan de klimaattafels mochten plaatsnemen – een alternatief voorstel op te stellen met als beginsel: aanpassen aan zaken waar de mens geen invloed op heeft (‘adaptatie’) en voorkomen van zaken waar de mens wél invloed op kan uitoefenen (‘mitigatie’). Hij eindigt zijn brief door de vraag te stellen: ‘Is het bestuurlijk niet onverantwoord van uw kabinet om klimaatbeleid te gaan uitvoeren zonder kennis te hebben genomen van de nieuwe inzichten in het alternatieve voorstel?’

Lees hele artikel.

https://www.climategate.nl/2019/04/open-brief-aan-mark-rutte/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6261724

File: ffd576c9679d0dd⋯.jpeg (16.91 KB, 474x314, 237:157, 85449C40-C737-45E2-AE24-2….jpeg)

==Hoe iemand te redpillen== part 1

Deze vraag hoor ik de laatste tijd vaker. Hoe kan je nu iemand redpillen, zonder dat die gelijk hard weg loopt?

Ja dat is een probleem. Het hangt van een paar factoren af:

1 Ten eerste ligt het natuurlijk aan jezelf. Hoe breng jij de boodschap over?

2 In welke omgeving bevindt jij je met je gesprekspartner?

3 Staat je gesprekspartner open voor jouw ideeën?

4 Wat is je doel van het gesprek? Overtuigen of zaadje planten?

5 Kan je goed actief luisteren?

6 Hoeveel info heeft je gesprekspartner al tot zich genomen?

7 Is het een familielid of een totaal vreemde?

8 Is zonnige of regenachtige dag?

Om met het laatste te beginnen. Als ik mensen op straat aanspreek, en is een zonnige dag, lijken de mensen meer tijd voor je nemen. Ook grote kans dat ze ergens rustig zitten. Dat is weer mooi voor de omgevingsfactor.

Nou zit je natuurlijk niet altijd buiten, dus uiteraard is een rustige omgeving ergens binnen aan te bevelen. Je kunt natuurlijk ook gewoon social media gebruiken.

Als je praat met een familielid, kan je toch iets makkelijker praten dan met een vreemde. Hou er rekening meer als het familie is, dan je die op een later tijdstip weer gaat zien. Dus maak er geen ruzie van. Kijk en luister alleen of diegene openstaat voorje verhaal. Wil niet zeggen dat je met die vreemde wel een ruzie moet maken natuurlijk. Maar het verhaal/boodschap blijft redelijk hetzelfde. Kom ik straks op terug.

Goed luisteren en daar bedoel ik actief luisteren mee. Ga niet je hele riedel afdraaien, maar luister actief naar de opmerkingen en probeer daar op te reageren. Laat zien dat je niet alleen jouw verhaal kwijt wilt, maar ook bereid en openstaat voor eventuele tegenargumenten.

Je merkt al snel genoeg of je gesprekspartner al wat weet over b.v Qanon of the Great Awakening. En/of zij openstaan voor een gesprek nadat jij de naam Trump hebt genoemd in later deel van het verhaal.

Verder over hoe meer info jij beschikt, dus goed voorbereid bent, hoe makkelijker je de vragen kunt beantwoorden en/of hun tegenargumenten kan counteren. Als het jouw doel is om je gelijk te halen en iemand te willen overtuigen van jouw gelijk, dan kom je meestal van een kouwe kermis thuis. En terecht. Want daar gaat het niet om. Het gaat om de mensen bewust te maken, dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. Dat zij de mogelijkheid gaan overwegen, dat bijvoorbeeld het nieuws niet altijd even betrouwbaar is.

Als jij je riedel gaat afratelen en daardoor nerveus overkomt, komt ook je boodschap niet over. Als jij zelf je huiswerk hebt gedaan, dan is het nergens voor nodig om nerveus te zijn. Praat rustig, kijk je gesprekspartner aan en geef hem de ruimte om te reageren.

Uit eigen ervaring weet ik dat in dit alles één grote valkuil ligt. Dat komt omdat jij zelf al zoveel info hebt vergaard. Er zoveel in je hoofd zit, en bovendien alle info met elkaar is verbonden. Dus als je gaat praten, ben je geneigd om van de hak op de tak te springen. Je moet daarom een klein maar duidelijk verhaal hebben. Als zij dat hebben aangehoord, en vragen gaat stellen, weet jij vanzelf welke lijn jij moet volgen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6261733

File: 731f59cb29e06eb⋯.png (438.86 KB, 640x432, 40:27, 4A3FD0C0-B2DB-401B-A576-BB….png)

=Hoe iemand te redpillen== part 2

Het verhaaltje

Wist jij dat er een criminele organisatie bestaat, die de wereldwijd is vertakt en die alles onder controle wilt hebben? Hun doel is zoveel verdeeldheid te veroorzaken tussen alle bevolkingsgroepen, dat daardoor hun criminele activiteiten verborgen blijven. Zij hebben geen moraal, geen grens, geen empathie, zij hebben hun eigen zieke code’s en in feite zijn het sociopaten.

Door corruptie in vrijwel alle disciplines proberen zij de macht en de controle te houden. Een mensenleven is voor hun een vlieg die zij dood slaan met een krant.

Nu is er een groep opgestaan en die heeft gezegd: Genoeg is genoeg. Want onder andere één van de grote misdaden die zij plegen, is Kinderhandel. Er verdwijnen per jaar honderd duizenden kinderen en dat moet gestopt worden”.

Na dit kleine verhaaltje komen vanzelf de vragen of eventule bevestigen. Ja ik wist van die groep. Nee, wat is dat dan voor groep? Hoe houden zij controle? Naar gelang je gesprekspartner reageert, zo reageer jij terug. Of vragen beantwoorden of meer uitleggen hoe zij de controle houden. Hoe zij verdeeldheid zaaien. Zoals wij weten nu: oorlogen veroorzaken, fake nieuws, aanslagen plegen en veel meer.

Dit heb ik nu geschreven om je een handvat aan te reiken, hoe je een gesprek kunt beginnen. Valt het je op dat ik niet gelijk begin over een Satanische sekte die bestaat en die vreselijke dingen doen met kinderen. Ik praat niet over Clinton Foudation, Cabal, NWO,ET en aanverwante onderwerpen. Dat schrikt af en je moet maar denken ,dat komt nog wel.

Het gaat erom een gesprek te beginnen en hun wakker te schudden en/of een zaadje in hun hoofd te planten. Als hij/zij gelijk nu zegt: ‘Rot lekker op met je verhaal of daar heb je weer zo’n complotgekkie’, stop gelijk met gesprek nadat je ze bedankt hebt voor het luisteren. Gewoon zo laten. Later als de avalance komt, en ze horen meer, dan zullen zij zeker jullie gesprek herinneren. Het komt dan weer naar boven zo als van: He dat heb ik eerder gehoord……

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ac25f9  No.6276492

wijziging donorwet in 2020

Op 1 juli 2020 komt de nieuwe donorwet.

Wat gebeurt er als ik niets invul?

Met de nieuwe wet die juli 2020 start verandert er iets belangrijks. Als u niets invult, dan komt er in het register bij uw naam te staan: ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

https://www.donorregister.nl/veranderingen-in-2020

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ac25f9  No.6276515

Sri Lanka bombing

Nog eens twee Nederlanders zijn maandag geïdentificeerd als slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka van afgelopen zondag.

In het kort

Nog twee Nederlandse slachtoffers geïdentificeerd

Moeder (48) en dochter (12) hadden dubbele nationaliteit

Aantal Nederlandse slachtoffers nu op drie

Bijna 300 doden door aanslagen Sri Lanka

Kerken en hotels waren het doelwit

Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee komt het aantal Nederlandse slachtoffers van de aanslagen op drie. In totaal kwamen bijna driehonderd mensen om.

Het gaat om een 48-jarige vrouw en een twaalfjarig meisje. Ze zouden moeder en dochter zijn. Beiden hadden naast de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit. Het ministerie heeft niet laten weten welke nationaliteit dat is.

Eerder was al bekend dat een 54-jarige vrouw was omgekomen bij de bomaanslagen in Sri Lanka. Zij was met haar man en kinderen op vakantie in het land.

De drie Nederlandse slachtoffers kwamen om bij dezelfde bomaanslag, in het Cinnamon Grand Hotel in Colombo. Alledrie de slachtoffers woonden in het buitenland.

https://www.nu.nl/buitenland/5856270/nog-twee-nederlanders-om-het-leven-gekomen-door-aanslagen-sri-lanka.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6283763

File: 356b957cfa7fd38⋯.png (2.52 MB, 2224x1492, 556:373, 633CCFF0-EF96-4C74-87A5-11….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6287637

File: a319da250f14bea⋯.png (184.38 KB, 640x210, 64:21, ClipboardImage.png)

Spygate en het Steele-dossier waren de ‘Cover Story’ – het echte probleem is jarenlange surveillance door het Obama-tijdperk en politieke spionageoperaties…

Als u het Weissmann/Mueller-rapport zorgvuldig leest, valt een aspect sterk op; het Mueller-onderzoek was volledig toegewijd aan het Steele-dossier. Een buitensporig groot deel van het rapport is gericht op het rechtvaardigen van hun onderzoeks-geldigheid en doel in het bekijken van de claims binnen het Steele-dossier.

Herhaaldelijk verwijst de onderzoekseenheid naar hun mandaat op basis van het Steele-dossier en de oorsprong van de contraspionage-operatie van de FBI die midden-zomer 2016 plaatsvond.

Waarom? Waarom was/is Crossfire Hurricane (juli 2016) en het Steele-dossier (oktober 2016) zo belangrijk voor het inlichtingenapparaat en het Mueller-team (2017, 2018, 2019)?

Ik geloof dat voormalig NSA-directeur Admiraal Mike Rogers ons het antwoord heeft gegeven. Begin 2016 greep Rogers in op een massale en reeds bestaande bewapening van overheidssurveillance en het gebruik van verzamelde NSA-metadata voor spionageactiviteiten. Alles dat na maart 2016 komt, is een grote algemene dekmantel… ALLES.

Hele vertaalde artikel:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/23/spygate-en-het-steele-dossier-waren-de-cover-story/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6287768

File: 55d48bb7ba4658e⋯.png (439.43 KB, 672x474, 112:79, ClipboardImage.png)

Electrische voertuigen stoten meer CO2 uit dan dieselmotoren, laat Duits onderzoek zien

Electrische voertuigen in Duitsland zorgen voor meer CO2-uitstoot dan dieselmotoren, volgens een onderzoek van Duitse wetenschappers.

Wanneer CO2-emissies gekoppeld aan de productie van batterijen en de Duitse energiemix – waarbij steenkool nog steeds een belangrijke rol speelt – in aanmerking worden genomen, stoten electrische voertuigen 11% tot 28% meer uit dan hun diesel tegenhangers, aldus de studie, gepresenteerd op woensdag op het Ifo-instituut in München.

De winning en verwerking van lithium, kobalt en mangaan voor batterijen kost veel energie. Een Tesla Model 3-batterij vertegenwoordigt bijvoorbeeld tussen 11 en 15 ton CO2. Rekening houdend met een levensduur van 10 jaar en een jaarlijkse reisafstand van 15.000 kilometer, vertaalt dit zich in 73 tot 98 gram CO2 per kilometer, schreven wetenschappers Christoph Buchal, Hans-Dieter Karl en Hans-Werner Sinn in hun studie.

De CO2 die wordt uitgestoten om de electriciteit te produceren die dergelijke voertuigen aandrijft, moet ook worden meegewogen, zeggen ze.

Wanneer al deze factoren in overweging worden genomen, stoot elke Tesla 156 tot 180 gram CO2 uit per kilometer, wat meer is dan een vergelijkbaar dieselvoertuig geproduceerd door het Duitse bedrijf Mercedes, bijvoorbeeld.

De Duitse onderzoekers maken zich daarom zorgen over het feit dat Europese ambtenaren electrische voertuigen beschouwen als emissievrije voertuigen. Ze merken verder op dat de EU-doelstelling van 59 gram CO2 per km in 2030 overeenkomt met een “technisch onrealistisch” verbruik van 2,2 liter diesel of 2,6 liter gas per 100 km.

Deze nieuwe limieten dwingen Duitse en andere Europese autofabrikanten om massaal over te schakelen op electrische voertuigen, terwijl volgens de onderzoekers het beter was geweest om te kiezen voor methaangasmotoren, “waarvan de emissies een derde minder zijn dan die van dieselmotoren.”

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/23/electrische-voertuigen-stoten-meer-co2-uit-dan-dieselmotoren-laat-duits-onderzoek-zien/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6288332

File: 8b723f5b9e25901⋯.jpg (99.5 KB, 1049x580, 1049:580, slaughter-trump-plot01.jpg)

File: 4c8ed7e8ffd57d6⋯.jpg (99.14 KB, 1048x609, 1048:609, slaughter-trump-plot02.jpg)

E-mail van 2015 aan John Podesta onthult complot “Slaughter Trump” door hem te linken aan Poetin en Rusland

De linkse komiek Jimmy Dore is de gastheer van “Agressive progressives” op het netwerk van de Young Turks.

Zoals The Gateway Pundit op zondag rapporteerde, hield Jimmy Dore een toespraak met behulp van feiten en openbare documenten om de oorsprong van het samenspanningsverhaal van Clinton-Podesta Trump bloot te leggen.

Natuurlijk was er nooit iets tussen Trump en Rusland. Rusland was verre van de Trump-campagne. Maar, zoals Jimmy Dore uitlegt, wist Hillary Clinton dat haar grootste kwetsbaarheid het feit was dat ze een vijfde van het Amerikaanse uranium aan de Russen verkocht voor een paar honderd miljoen en een half miljoen dollar van Poetin kreeg voor speech van Bill Clinton.

Dus John Podesta bedacht de leugen om op Trump te projecteren dat híj de kandidaat was die samenspande met Rusland.

Het was allemaal geïnitieerd door de binnencirkel van Clinton.

In december 2015 werd het plan bedacht om “Donald Trump af te slachten” door hem te koppelen aan Vladimir Poetin en Rusland.

En John Podesta was de belangrijkste speler achter het plan. Deze e-mail is uitgelekt door WikiLeaks en onthulde het plan van John Podesta en Hillary’s binnencirkel om Trump ‘af te slachten’.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/23/e-mail-van-2015-aan-john-podesta-onthult-complot-slaughter-trump-door-hem-te-linken-aan-poetin-en-rusland/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6294823

File: 7446bd08b7cee6d⋯.jpg (66.95 KB, 800x480, 5:3, greta-thunberg-800x480.jpg)

De sekte van Greta Thunberg

Iedereen die twijfelt of de groene beweging verandert in een duizendjarig vrederijk, moet Greta Thunberg eens goed onder de loep nemen. Deze arme jonge vrouw ziet er steeds meer uit en klinkt als een sektelid. De monotone stem. Het uiterlijk van apocalyptische angst in haar ogen. Het expliciete gepraat over het komende grote ‘vuur’ dat ons straft voor onze ecologische zonden. Er hangt iets huiveringwekkends en positief premodernistisch over mejuffrouw Thunberg. Je kunt haar voorstellen in een spaarzame houten kerk in de Plymouth-kolonie waarin de zeventiende eeuwse parochianen werd wijsgemaakt dat het hellevuur op hen zou neerregenen als ze hun heksen niet opgaven.

Het is eigenlijk logisch dat mejuffrouw Thunberg – een wild gevierde 16-jarige Zweedse die de klimaatbeweging voor schoolkinderen oprichtte – sektisch klinkt. Omdat het alarmisme over klimaatverandering steeds vreemder wordt, grenzend aan religieus, geobsedeerd door doemsdag-profetieën. Neem nou de Extinction Rebellion, de nieuwste manifestatie van de hogere middenklasse met minachting voor industrialisatie en vooruitgang. Het is soms niet te onderscheiden van oude fundamentalistische bewegingen die de mensheid waarschuwden voor het komende Einde der Dagen. Brendan O’Neill volgde Extinction Rebellion van Parliament Square naar Marble Arch in Londen op 21 april 2019 en wat hij zag was een publieke vertoning van millenariaanse angst and bourgondische depressie. Mensen voerden doodsdansen uit en zwaaiden met borden die waarschuwden voor de hittedood van de planeet. Het voelde erg zenuwslopend.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/24/de-sekte-van-greta-thunberg/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6294830

File: 535d4d8d7ec8409⋯.jpg (131.71 KB, 1280x720, 16:9, great-awakening.jpg)

Zalige onwetendheid in een tijd van onrust, word wakker!

Degenen die ervoor kiezen zich niet gelukkig te voelen met de onrust die zich in de Verenigde Staten van Amerika voordoet, brengen de levens van toekomstige generaties in gevaar, te beginnen met de huidige. Terwijl het grootste deel van het land passief toekijkt terwijl deze sh*t-show zich voltrekt, stapelen kritieke gebeurtenissen zich snel op. Enkele van de meest voorkomende verklaringen zijn: “Ik heb gewoon geen tijd”, “Ik zou het liever niet weten” of “Ik weet dat ik er aandacht aan moet besteden maar het is allemaal zo negatief en duister.” Nou, dat is allemaal goed en wel, tot op een dag dat je wakker wordt en beseft dat alles is veranderd, alle nieuwe wetten zijn ingevoerd en je vrijheid is als een gladde aal door de mazen van het net geglibberd.

Verwacht niemand aan de deur waardoor je je bewust bent van alle “nieuwe veranderingen”, maar je kunt iemand aan de deur verwachten om je wapens in beslag te laten nemen (met namen de VS), een familielid een vette boete of zelfs gevangenisstraf krijgt omdat hij zijn ‘vrije’ mening deelde of je kind dat ondanks je overtuigingen of zorgen móet worden gevaccineerd. Misschien heeft je plaatselijke kerk of sportvereniging een geregistreerde pedofiel aangenomen. Zou je het hier mee eens zijn? Het volk van de Christelijke Tabernakel Baptist Church in Jacksonville was dat zeker.

Denk je dat dit alleen maar Republikeinen versus Democraten is, of een gefabriceerd drama voor ‘het oog’? Denk nog een keer na. Dit gaat over corruptie op het allerhoogste niveau, dat voor altijd het landschap van de Verenigde Staten van Amerika en de wereld aan het veranderen is. Van het mainstream nieuws, van de grote zenders op radio en televisie en de grote kranten, dat mensen verleidt om hun verhalen te geloven, tot kerken die decennia lang hun pedofiele seksmisdrijven binnenskamers houden, tot politieke schandalen die naties sinds het begin des tijds hebben doen wankelen, tot wetgevers en lobbyisten die opgesloten zijn voor hun zakkenvullerij met onze zuurverdiende belastingcenten – eenvoudig en duidelijk, dit is oorlog en het gebeurt wereldwijd. Er is een reden dat het tegelijkertijd over de hele wereld gebeurt.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/24/zalige-onwetendheid-in-een-tijd-van-onrust-word-wakker/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6295097

>>6287637

>>6287768

>>6288332

>>6294823

>>6294830

Dank voor de geweldige artikelen en al je werk die je daarin stopt.

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6307024

NQP's

>>6303277 #3317

>>6303319 #3318

>>6303367 #3319

>>6304364 #3320

>>6304470 #3321

>>6304666 #3322

>>6305138 #3323

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6307110

>>6295097

Belangrijk want NLse media brengt het niet naar de huiskamers. Mensen die met hun telefoontje of tablet, als er weer eens geen bal op tv is, gaan goegelen naar Trump of Rusland, of Clinton of Mueller of wat dan ook, kúnnen dan op QAnonNederland terechtkomen. Dáár begint de redpilling hehehe. Ik zou zeggen: DELEN, die handel!

Google is EVIL maar nu een goede manier om mensen naar de info te leiden. Meest gebruikte zoekmachine. 8chan komt niet naar boven, Discord ook niet. Vandaar de site. Gebruik hun middelen tegen hunzelf! Kennis is macht!

Ik doe het graag! ;-)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6307548

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Het einde van Jensen… en een nieuw begin

Deze week konden we vernemen dat de talkshow van Robert Jensen weer van de buis wordt gehaald. Jensen was het tegengeluid van de linkse talkshows zoals Jinek, De Wereld Draait Door en Pauw.

Robert Jensen:

“Het is overduidelijk dat ik de afgelopen zeven maanden tegen de stroom in heb gezwommen hier, maar dat betekent niet dat ik ga stoppen. Sterker nog, dit is echt voor mij het begin. Het geluid dat wij hier vertellen, het licht dat wij hier laten schijnen in het donkere en duistere nieuwsmedia, daar ga ik mee door! Ik zei het net al; ik heb een nieuwe website gelanceerd, heel simpel JENSEN.NL. Ik blijf ‘committed’, ik ga niet de komende twee jaar op het strand zitten. En waarom? Omdat ik dit echt persoonlijk heel belangrijk vind!"

Gisteravond tweette Jensen:

“Prachtig vandaag. Ouwe sleetse media danst op mijn ‘graf’. Zelfs idioot @jeroenpauw nodigt me uit! 1 keer, nooit meer!! Zoek geen acceptatie van mensen die je haten! Realiteit is al anders dan zij uitstralen. Ben echt pas net begonnen! Wordt mooi, steun ons! http://www.jensen.nl”

Zo is dat, Robert! Wij staan achter je!

Volg Jensen ook op Twitter @robertjensen en ga naar de website jensen.nl.

Zou Robert ook een Q-volger zijn?

To be continued!

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/25/het-einde-van-jensen-en-een-nieuw-begin/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6308238

File: f9d6e505b01c76b⋯.png (313.94 KB, 600x339, 200:113, 94512DA3-B657-4292-AC14-6E….png)

EU-Superstaat

Peter. B. Meyer

Pan-Europese Unie

Het einde van de soevereiniteit

De EU is een totalitair monster

De hervorming die een groot verschil zal maken

EU-Parlement is een complete Farce

Assange, Brexit, QFS, GCR, EU-verkiezingen en de Notre Dame Brand

 

 

De Verenigde Staten van Europa

De EU is een belangrijke illustratie van wat de postindustrieel, post-democratische samenleving wordt genoemd waarin ongekozen bureaucraten, technocraten en zgn. ‘deskundigen’ de onderdrukt menselijke samenleving dicteren. Elke dag kan de onthulling ervan beter worden waargenomen.

 

De grootste misleiding van de eeuw is de oprichting van een totalitair bureaucratische Superstaat genaamd de Europese Unie, die in de huidige vorm al meer dan 60 jaar geleden was gepland. Begonnen met een ‘vrijhandelszone’

die getransformeerd werd in de huidig centraal gedicteerde superstaat, waarin de grens tussen fascisme en communisme wordt overschreden.

Lees artikel hier verder:

‪http://finalwakeupcall.info/blog/2019/04/24/eu-superstaat/‬

WWG1WGA

 

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6308563

File: c8831a1c04739f8⋯.png (5.79 MB, 2224x1492, 556:373, 9C38233E-EC18-43CF-A01C-25….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6315588

File: c2be72be8cf0e9a⋯.png (257.43 KB, 1100x525, 44:21, ClipboardImage.png)

Mengde Obama zich meer in verkiezing dan Vlad Poetin?

De voormalige Amerikaanse procureur Joe DiGenova trad gisterenavond samen met de voormalige gouverneur Mike Huckabee en Trumps advocaat Rudy Giuliani op in The Ingraham Angle op Fox News.

DiGenova vertelde het panel dat het rapport van de inspecteur-generaal Horowitz en een rapport over uitsluitend James Comey over ongeveer twee weken zal uitkomen. DiGenova zegt dat het rapport criminele verwijzingen bevat.

Joe DiGenova: “Het Horowitz-rapport verschijnt in mei of begin juni. Er is nog een rapport dat iedereen vergeten is waarin het uitsluitend over James Comey gaat. Dat zal over twee weken gepubliceerd worden. Dat rapport wordt een bom. Het gaat het onderzoek op een zeer hoog niveau openen en er zullen strafrechtelijke verwijzingen in zitten.“

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/26/mengde-obama-zich-meer-in-verkiezing-dan-vlad-poetin/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6315936

NQP

>>6315906 #3324

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6316118

NQP

>>6316088 #3325

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

345df7  No.6319777

>>5795093

wordt het web gescrubt in nederland? Vorige week was er een NOS nieuws item over N Drost uit Rhenen, een tantramasseur. Dat bericht zei dat hij voor 2,5 jaar de gevangenis in gaat om sexueel misbruik. Dat wilde ik gisteren laten zien aan iemand, maar dat artikel is nergens meer te vinden. Zelfs duckduckgo vindt alleen artikelen over de aanklacht tegen hem van maanden geleden. Niets meer over het vonnis. Wat gebeurt hier? nb hierbij is dus geen saus…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

345df7  No.6319816

https://www.gelderlander.nl/rhenen/tantramasseur-die-zelf-ook-uit-de-kleren-ging-staat-voor-de-rechter~a282aedb/

>>6319777

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6320606

File: 8f2e97964a272db⋯.png (12.87 KB, 355x427, 355:427, ClipboardImage.png)

>>6315906

Hoe Obama’s Witte Huis Oekraïne heeft ingeschakeld om ‘Trump-Russia-Collusion’ een vroege impuls te geven

Toen Donald Trump zijn snelle opmars naar het presidentschap begon, riep het Witte Huis van Obama Oekraïense autoriteiten naar Washington om de lopende anticorruptie-inspanningen binnen de meest kritieke buur van Rusland te coördineren.

De bijeenkomst van januari 2016, bevestigd door meerdere deelnemers en gelijktijdige memo’s, bracht enkele van de beste aanklagers en onderzoekers van Oekraïne in contact met leden van de National Security Council (NSC), de FBI, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie (DOJ).

Het zou om training en coördinatie gaan. Maar de Oekraïense deelnemers zeiden dat het niet lang duurde – tijdens de bijeenkomsten en daarna – om te realiseren dat de Amerikanen twee politiek verhitte onderzoeken nastreefden: een die de familie van vicepresident Joe Biden raakte en een die een lobbyfirma linkte aan de toenmalige kandidaat Trump.

Amerikaanse functionarissen “bleven praten over hoe belangrijk het was dat al onze anticorruptie-inspanningen verenigd zijn”, zei Andrii Telizhenko, toen een politiek officier in de ambassade van Oekraïne in Washington die de vergadering moest organiseren.

Telizhenko, die niet meer werkt voor de Oekraïense ambassade, zei dat Amerikaanse functionarissen zich tijdens de bijeenkomsten hebben aangemeld – waarvan er één werd gehouden in het Old Executive Office Building – dat ze geïnteresseerd waren in het heropenen van een onderzoek naar betalingen aan Amerikaanse personen die verbonden waren aan de door Rusland gesteunde Oekraïense Party of Regions.

Dat onderzoek in 2014 werd geleid door de FBI en richtte zich sterk op GOP-lobbyist Paul Manafort, wiens bedrijf lang aan Trump was verbonden via zijn partner en Trump-vriend, Roger Stone.

Meer:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/26/hoe-obamas-witte-huis-oekraine-heeft-ingeschakeld-om-trump-russia-collusion-een-vroege-impuls-te-geven/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6320657

File: 65baa448003f137⋯.png (532.17 KB, 2224x1668, 4:3, 7BE393B4-F6BB-47E4-9B48-12….png)

>>6319777

Ongetwijfeld wordt er nieuws onderdrukt door de MSM. In dit geval lijkt het meer een kwestie van welke zoektermen je hebt gebruikt. Wij zijn hier om elkaar te helpen, dus…

https://duckduckgo.com/?q=nos+artikel%2C+N.Drost%2C+tantramasseur%2CRhenen&t=ipad&ia=web

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e58ea9  No.6332953

File: a7b3d83eb98f479⋯.jpg (54.56 KB, 640x416, 20:13, oac libtard green deal.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e58ea9  No.6332954

File: c7d6e3154eb272c⋯.jpg (32.74 KB, 640x316, 160:79, dutch solving problem.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e58ea9  No.6332986

File: 0749935e00f45fe⋯.jpg (28.28 KB, 640x369, 640:369, bless shills.jpg)

File: ce3a84554d70d51⋯.jpg (47.24 KB, 640x387, 640:387, comfy.jpg)

Dutch board starts to look like some stupid shill shit.

So let me help you along.

Global warming will be true before the Dutch wake up.

They're to busy being smart about nothing.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6333747

File: d80917c6e367f5c⋯.png (2.44 MB, 2224x1492, 556:373, 4ED4ED8F-CBEF-4F78-A1F0-8D….png)

#UnitedNotDivided

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6334939

NQP

>>6334889. #3326

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6335016

NQP

>>6334984. #3327

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6335100

NQP

>>6335075. #3328

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6335783

NQP

>>6335313. #3329

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6335840

NQP

>>6335740. #3330

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e58ea9  No.6348836

Anons too busy celebrating your luciferian king's birthday Saturday?

Point made?

Fighting isn't that easy is it?

Not trolling, just provoking.

The Netherlands is a republic NOT a kingdom.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6351528

File: db49173f9386e55⋯.png (301.02 KB, 1000x559, 1000:559, CF.png)

Nederlandse vertalingen van reeks artikelen van The Gateway Pundit.

Deel 1:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/28/geopende-fbi-doj-doofpot-van-clinton-foundation-en-rusland-china-gerelateerde-misdaden-deel-i/

Deel 2:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/28/de-agt-machine-fbi-doj-doofpot-van-clinton-foundation-en-rusland-china-gerelateerde-misdaden-deel-ii/

Deel 3:

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/28/obama-fbi-doj-doofpot-clinton-foundation-agt-misdaden-afsluiting-onderzoek-net-voor-2016-verkiezing-deel-iii/

Binnenkort meer

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6352004

File: 4f28b51a3e6ce35⋯.jpg (56.58 KB, 636x960, 53:80, Druid_Priestess.jpg)

File: 3a1def5c71e6712⋯.png (62.74 KB, 604x366, 302:183, queen_-_monarchs_seeking_s….png)

>>6348836

de jacht_

Heb tevens verhalen over de NL monarchie gehoord mbt druides en mensenjacht.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e58ea9  No.6352875

File: 3d2be1e595b1ebc⋯.jpg (35.72 KB, 583x480, 583:480, the boy business ww.jpg)

>>6352004

Deze is een goed begin.

Het is niet waar ik begonnen ben, het is behoorlijk ziek.

Als je eenmaal binnenshuis begint te zoeken, kom je dingen tegen die je soms niet wilt weten, maar als je weet waar deze mensen werkelijk toe in staat zijn, zou er toch een vechtlust moeten ontstaan.

Dat is waarschijnlijk waarom mensen niet dicht bij huis zoeken. Je raakt veel vrienden kwijt, als je achter dit soort zieke zaken komt.

Ik hoop dat je dit wat op weg helpt. Het is een behoorlijke lijst aan namen en connecties.

Altijd wel even zelf controleren en wees niet verbaasd als info van het net verdwijnt.

Archiveren.

https://aanirfan.blogspot.com/2016/04/the-boy-business-worldwide.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6356841

File: 1ecef5df71a3e51⋯.png (144.72 KB, 696x864, 29:36, Dutch.PNG)

>>6352875

Dankje voor de link!

>Als je eenmaal binnenshuis begint te zoeken, kom je dingen tegen die je soms niet wilt weten, maar als je weet waar deze mensen werkelijk toe in staat zijn, zou er toch een vechtlust moeten ontstaan.

>Dat is waarschijnlijk waarom mensen niet dicht bij huis zoeken.

Die vechtlust is er al lang, maar neem wel regelmatig pauzes om te acclimatiseren aan de realiteit. het is een beetje manouvreren over een wankel touwbruggetje.

We gaan de loep maar eens richten op onze republiek Nederland.

~~

Image: al wel grotendeels bekent, maar wel belangrijk om de situatie te begrijpen.

We komen nog wel aan de overkant.

image sauce: http://www.pravdareport.com/opinion/132533-dutch_ambassador/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8e3f81  No.6359684

Misbruikschandaal bij Haags 'Huis voor de democratie' ProDemos

ProDemos, het Haagse instituut dat achter de Stemwijzer zit en rondleidingen over het Binnenhof geeft voor scholieren en toeristen, kampt met een misbruikaffaire. Een leidinggevende heeft misbruik gemaakt van zijn positie om seks af te dwingen bij begeleiders en rondleiders, zo blijkt uit gesprekken van de NOS met acht medewerkers en oud-medewerkers.

Zijn slachtoffers zijn allemaal mannen. Enkelen zochten contact met de NOS uit onvrede over de afwikkeling van de affaire door de ProDemos-directie. Zij willen uit angst voor represailles anoniem blijven. Er zou geen sprake zijn van misbruik van scholieren.

Het misbruik gebeurde de afgelopen jaren veelal na werktijd op kantoor, in zijn werkkamer, op de zolder van het ProDemos-gebouw tegenover de Tweede Kamer of in cafés rondom het Binnenhof, zo blijkt uit de gesprekken. Ook heeft hij zijn ondergeschikten, voornamelijk jonge studenten of net afgestudeerden, met enige regelmaat cocaïne aangeboden. De jongsten waren rond de 20 jaar oud.

De NOS heeft de 37-jarige leidinggevende in kwestie telefonisch gesproken. "Ik wil er niets over zeggen", was zijn enige commentaar.

Ontslagen

ProDemos zegt in een reactie "geschokt kennis te hebben genomen" van de meldingen over de "grensoverschrijdende gedragingen". Maar de directie meent wel degelijk "voortvarend" te hebben gehandeld door na ontdekking de man onmiddellijk te schorsen en onderzoek te doen naar zijn gedrag. Inmiddels is hij ontslagen. De raad van toezicht onder leiding van VVD'er Ed Nijpels is op de hoogte gesteld. Nijpels verwijst voor verder commentaar naar de directie. (Een uitgebreide reactie van ProDemos staat onder aan dit artikel)

Een groep van ten minste zes medewerkers legde medio februari belastende verklaringen af over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik van de leidinggevende. Hij was eindverantwoordelijk voor een groep van zo'n zestig begeleiders van scholieren, maar ook voor rondleiders van toeristen die een parlementsgebouw willen bezoeken. Twee getuigen van misstanden hebben in deze '#MeToo-zaak' eveneens verklaringen afgelegd.

In de verklaringen staat nauwkeurig beschreven hoe het diensthoofd omging met een aantal van de begeleiders, jonge mensen voor wie ProDemos vaak hun eerste werkgever was. Zij werkten vaak met een nulurenarbeidscontract of een andere tijdelijke aanstelling.

En even verder zoeken naar Prodemos levert het volgende op.

https://politiek.tpo.nl/2016/08/15/omstreden-miljardair-soros-boekte-49-miljoen-euro-naar-nederlandse-clubs/

Soros Leaks: zeker 4,9 miljoen euro naar Nederlandse organisaties, waaronder ook Prodemos

15-08-2016, 21:48

ECONOMIE

Dit weekend lekte een groot aantal documenten uit de Open Society Foundations, een aantal stichtingen van de Amerikaanse miljardair George Soros. Uit de documenten blijkt dat Soros tussen 2009 en 2014 minstens 4,9 miljoen euro aan Nederlandse stichtingen, goede doelen en denktanks gaf.

Daaronder zijn bijvoorbeeld ProDemos en KiesKompas (die in verkiezingstijd allebei een stemwijzer uitbrengen) en de pro-Europese studentenvereniging AEGEE, die in vrijwel alle Nederlandse studentensteden aanwezig is. Ook de 'ja'-campagne bij het Nederlandse referendum over Oekraïne in april werd deels door Soros gefinancierd.

https://nos.nl/artikel/2125938-soros-leaks-zeker-4-9-miljoen-euro-naar-nederlandse-organisaties.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9168eb  No.6361142

Deze anon is wakker

>>https://www.twitter.com/TruthHitsEvery1

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6361888

>>6361142

Misschien kan die ook hier posten?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6361910

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6368712

File: c2d4133ab1b1547⋯.png (1 MB, 768x685, 768:685, Breekmaaraf.PNG)

File: d9ee9304b50e755⋯.jpg (44.51 KB, 600x600, 1:1, PepeKnight.jpg)

File: 2a46e49f3919d05⋯.jpg (62.33 KB, 960x724, 240:181, The Cure.jpg)

>>6361142

Daar staan behoorlijk wat aanknopingspunten om een onderzoek te herstarten.

>Misschien kan die ook hier posten?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6370191

File: e78fe659a873274⋯.png (706.79 KB, 952x498, 476:249, Huabye.PNG)

Vodafone vond 'achterdeurtjes' bij Huawei

Voor het eerst zijn er concrete aanwijzingen dat het Chinese technologiebedrijf Huawei zijn apparatuur uitrustte met mogelijkheden tot spionage. Vodafone ontdekte in 2009 en 2012 dat systemen van Huawei in Italië 'achterdeurtjes' bevatten. Dat werd opgelost in overleg met de Chinezen en verder stil gehouden.

Gegevens van miljoenen zakelijke en particuliere klanten waren mogelijk toegankelijk. De apparatuur van Huawei is te vinden in het draadloze netwerk van Vodafone in heel Europa. Volgens Vodafone is echter niets gelekt. Buiten Italië speelden er geen veiligheidskwesties, stelt het Britse telecombedrijf.

Volgens ingewijden zijn de problemen echter nog steeds niet verholpen. Dat zou ook blijken uit interne documenten ingezien door persbureau Bloomberg. De problemen zouden ook spelen in bijna alle grote Europese markten, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Portugal, vertellen de bronnen. Volgens hen zou Vodafone geen actie ondernemen tegen Huawei omdat de diensten van het Chinese bedrijf goedkoper zouden zijn.

https://www.transport-online.nl/site/102930/vodafone-vond-achterdeurtjes-bij-huawei/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6370284

En ondertussen bouwen we het belangrijkste netwerk van Nederland (C2000) juist met core apparatuur van het Chinese Hytera.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6371356

Antifa workshop

Op zaterdag 18 mei vind in Nijmegen het Hannie Schaft congres plaats. Bij dit congres zijn er workshops en lezingen over de strijd tegen extreem rechts. We zien dat extreem rechts meer en meer toetreedt tot de mainstream. Niet alleen in de politiek, maar ook in cultuur en media. Ideeën over bijvoorbeeld ras die eerder alleen in de extreem rechtse marges werden geuit zijn steeds meer aan het doordringen in het dagelijks leven en in de uitingen van politici en opiniemakers. Ook het vijandbeeld van extreem rechts wordt steeds sterker, denk bijvoorbeeld toenemende islamofobie en antisemitisme, activisme gericht tegen de LHBTQI+ gemeenschap of aan een meldpunt voor linkse indoctrinatie. Wat niet anders te zien is als een poging tot intimidatie en het in twijfel trekken van de professionaliteit van docenten op basis van hun linkse ideeën.

Tijdens deze conferentie willen wij ons richten op hoe wij activisme tegen hedendaags extreem rechts vorm kunnen geven op een duurzame wijze zonder onszelf en elkaar daarbij uit het oog te verliezen.De pers kan contact opnemen met ons via hannieschaftcongress@riseup.net.

https://hannieschaftcongres.nl/pers/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6371828

File: 8f1d9493e35d23e⋯.jpeg (275.38 KB, 715x944, 715:944, FEF561A3-5F24-4F47-943F-F….jpeg)

>>6371356

Antifa workshop?

Ga je huiswerk eens doen joh!

Lurk Moar.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6371902

>>637182

Ben je voor antifa dan?

Of je begrijpt de insteek niet..

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6371941

>>6371902

Waarschijnlijk de insteek.

Heb je hun programma gelezen?

Waarom hier een oproep plaatsen over workshop Antifa?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83b1e  No.6371969

>>6371941

Ben ze in de gaten aan het houden, en verneem dat dit soort congressen ineens opduiken in de openbaarheid.

En dat zegt mij dat de angst daar regeerd.

Ik zal in het vervolg mn eigen tekst en uitleg bijplaatsen om misverstanden te voorkomen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6379425

>>6351528

AGT International en Clinton Foundation Schandaal

Jullie hadden deel 4 t/m 13 nog van me tegoed. Komtie… Nederlandse vertalingen van reeks artikelen van The Gateway Pundit. (Sausvermelding onder de artikelen)

Deel IV:

Hoe je binnen te werken bij topgeheime Amerikaanse inlichtingenfaciliteit – FBI/DOJ-doofpot aan Clinton Foundation verbonden AGT

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/hoe-je-binnen-te-werken-bij-topgeheime-amerikaanse-inlichtingenfaciliteit-fbi-doj-doofpot-aan-clinton-foundation-verbonden-agt-deel-iv/

Deel V:

Mediastilte: Aan Clinton Foundation verbonden AGT speelde topgeheime VS inlichtingen door aan Rusland – FBI/DOJ stopten het in doofpot

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/mediastilte-aan-clinton-foundation-verbonden-agt-speelde-topgeheime-vs-inlichtingen-door-aan-rusland-fbi-doj-stopten-het-in-doofpot-deel-v/

Deel VI:

Mediastilte gaat door: Aan Clinton Foundation verbonden AGT stuurde topgeheime US Intel naar Rusland – Omkoping om deals te sluiten – FBI/DOJ stopten het in de doofpot

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/mediastilte-gaat-door-aan-clinton-foundation-verbonden-agt-stuurde-topgeheime-us-intel-naar-rusland-omkoping-om-deals-te-sluiten-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-deel-vi/

Deel VII:

Cultuur van Corruptie: Aan Clinton Foundation verbonden AGT stuurde topgeheime US Intel naar RUSSIA – FBI/DOJ stopten het in de doofpot

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/cultuur-van-corruptie-aan-clinton-foundation-verbonden-agt-stuurde-topgeheime-us-intel-naar-russia-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-deel-vii/

Deel VIII:

Cultuur van Corruptie: Aan Clinton Foundation verbonden AGT stuurde topgeheime US Intel naar Rusland – FBI/DOJ stopten het in de doofpot

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/cultuur-van-corruptie-aan-clinton-foundation-verbonden-agt-stuurde-topgeheime-us-intel-naar-russia-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-deel-viii/

Deel IX:

Dit Clinton-schandaal is groter dan ‘Uranium One’ – FBI/DOJ stopten het in de doofpot vóór 2016 verkiezingen

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/dit-clinton-schandaal-is-groter-dan-uranium-one-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-voor-2016-verkiezingen-deel-ix/

Deel X:

Dit Clinton Foundation Schandaal is groter dan ‘Uranium One’- FBI/DOJ stopten het in doofpot vóór verkiezingen 2016

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/dit-clinton-foundation-schandaal-is-groter-dan-uranium-one-fbi-doj-stopten-het-in-doofpot-voor-verkiezingen-2016-deel-x/

Deel XI:

AGT International – Het Clinton Foundation Schandaal erger dan ‘Uranium One’ – FBI/DOJ stopten het in de doofpot vóór verkiezingen 2016

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/agt-international-het-clinton-foundation-schandaal-erger-dan-uranium-one-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-voor-verkiezingen-2016-deel-xi/

Deel XII:

AGT International – Clinton Foundation Schandaal erger dan ‘Uranium One’ – FBI/DOJ stopten het in de doofpot vóór verkiezing 2016

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/agt-international-clinton-foundation-schandaal-erger-dan-uranium-one-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-voor-verkiezing-2016-deel-xii/

Deel XIII:

AGT International – Clinton Foundation Schandaal erger dan ‘Uranium One’ – FBI/DOJ stopten het in de doofpot vóór verkiezing 2016

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/04/29/agt-international-clinton-foundation-schandaal-erger-dan-uranium-one-fbi-doj-stopten-het-in-de-doofpot-voor-verkiezing-2016-deel-xiii/

Word vervolgd!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6386507

File: b61f631b6c28aa0⋯.jpeg (457 KB, 2224x1492, 556:373, FAAB4F8B-0804-4892-84EB-B….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6393068

NQP

>>6392995. #3331

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6393135

Q is klaar met spelen.

STRIKE FIRST, STRIKE HARD, NO MERCY SIR!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1b73e7  No.6396345

File: 0d235aafb1a3155⋯.png (63.92 KB, 800x472, 100:59, agt-nl-logo-int.png)

Linkt onderzoek AGT International Nederland aan Clintons?

>https://qanonnederland.wordpress.com/2019/05/02/linkt-onderzoek-agt-international-nederland-aan-clintons/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de361a  No.6396861

>>6396345

👍🏻

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

481234  No.6402127

File: 83612ea8884c54e⋯.png (5.21 MB, 2224x1492, 556:373, 2460B689-E0F3-4DFD-8BDA-76….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

481234  No.6402213

File: cbd0fc5ffeac0f5⋯.png (4.74 MB, 2224x1492, 556:373, 2D83C8D1-23C1-4419-8E6D-57….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6d5555  No.6408422

File: f4ac483fcc33a08⋯.png (183.52 KB, 300x299, 300:299, ClipboardImage.png)

File: 264f4b7580424a8⋯.png (128.6 KB, 1189x578, 1189:578, ClipboardImage.png)

File: 636051965e877bf⋯.png (207.53 KB, 280x432, 35:54, ClipboardImage.png)

>>6406988 lb

LATEST Q DROP:

Thursday 05.02.2019

>>6392995 lb, ————————————–——– May, 2019 – 'kick-off' 'start' 'offense' (Vid: >>6393054 )

The movie is known as Karate Kid, but it´s original name is

"The Moment of Truth".

Sauce:

>>6405524 lb

START OF THE SHOW!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

481234  No.6412140

File: b6ee03ad1f653a5⋯.jpeg (59.71 KB, 392x261, 392:261, 1AC65F8D-40B8-4EA1-9754-F….jpeg)

EU president: Rechtspopulisten krijgen na verkiezingen geen enkele hoge functie

Juncker noemt Zuid Afrika –met massale armoede, grote maatschappelijke spanningen en de hoogste criminaliteitscijfers ter wereld- als grote voorbeeld – ‘Over een paar jaar zullen ongehoorzame lidstaten ons niet meer kunnen storen’ . Frans Timmermans weet het al zeker: hij wordt na Juncker het nieuwe gezicht van de totalitaire linksfascistische EU-superstaat.

Lees artikel verder:

https://www.xandernieuws.net/algemeen/eu-president-rechtspopulisten-krijgen-na-verkiezingen-geen-enkele-hoge-functie/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

481234  No.6412596

File: 718334bee85aa16⋯.png (2.35 MB, 2224x1492, 556:373, 373807E2-BB3E-48DE-9B4A-4E….png)

#GreatAwakening

#Traitors

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6d5555  No.6418132

EU ELECTION Bread up again.

>>6416946 lb

>>6416946 lb

>>6416946 lb

(Old bread was fucked up by the all-time-captcha and not working anymore.)

EU ELECTION Bread up again.

From May 23rd to May 26th 2019 all the EU countries will elect the new European Parliament.

This will be another crossroad in history and a major step of The Plan.

Globalism and all it´s disadvantages and burdens for 'we, the people' is largely being rejected.

Green deal, eco terrorism and ridiculous politics is being rejected.

Not having safety/security in public spaces any more is being rejected.

Being taxed on everything is being rejected.

A fake currency and resulting financial crises is being rejected.

Not being able to explaining riduculous politics and only reply by "you are a populist, a feminist, a nazi, a …-ist" is being rejected.

Many people are awake and see the corruption and the evil cult running things behind the scenes.

ANONS ARE THE NEWS NOW.

ANONS NEED TO BE LOUD.

ANONS NEED TO WAKE UP THE EU PEOPLE.

WWG1WGA.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

481234  No.6419379

YouTube embed. Click thumbnail to play.

ROBERT JENSEN

De enige echte journalist die de MSM aan durft te pakken

Robert Jensen is de enige journalist die de moed heeft om de MSM aan te pakken en hun te wijzen op hun schandalige misinformatie die zij over Nederland sproeien als een hitsige stinkdier. (Met alle respect voor een stinkdier)

Robert deed dat eerst via tv uitzendingen op RTL maar moest daarmee stoppen. Te veel tegengeluid is niet waar de MSM op zit te wachten.

Robert heeft besloten om over te gaan op podcast en heeft nu een eigen website: www.jensen.nl Verder is Robert te bereiken via zijn twat account: @robertjensen. Laten wij hem allemaal steunen! Volg hem, deel zijn links, deel zijn twats en steun de Great Awakening. Het wordt ook tijd dat Robert gaat begrijpen dat deze movement wereldwijd is en dat ook de Gilets Jaunes daar een onderdeel van uitmaken. Hoe dan ook

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

481234  No.6424067

File: 87bd3223b1f18e2⋯.jpeg (104.24 KB, 791x507, 791:507, 76134BE2-D6CF-4D6B-97A5-3….jpeg)

VRIJHEID?

De Gilets Jaunes zijn afgelopen zaterdag voor de 25ste week de straat weer opgegaan. Wetend dat er sluipschutters op de daken zitten en dat het EU leger van Macron hard en medogenloos kan toeslaan. Toch waren zij er weer. Waarom? Omdat zij heel goed beseffen wat deze strijd inhoudt. Zij vechten tegen de corruptie, tegen pedofilie, tegen de centrale banken en zo dus indirect voor hun vrijheid.

Gisteren vierden wij bevrijdingsdag! Hoe vrij zijn wij eigenlijk?

Wij mogen niet eens een geel hesje dragen als uiting tegen het beleid van dit land.

Elk besluit van deze regering kan je niet meer aanvechten, omdat zij het referendum hebben afgeschaft.

Dat de meeste mensen in ons land nog in coma zijn, is te wijten aan de media die ons het andere nieuws onthoudt.

Hoe bedoel je nu ‘wij zijn vrij?

Het is al eerder opgemerkt. De nederlander stelt in de ochtend maar twee vragen: 1) wat eten wij vanavond?

2) wat komt er op tv?

Dat heeft de andere partij maar mooi gedaan. ==ONS IN SLAAP GESUST!== We hoeven niet meer na te denken en dat doen wij massaal ook niet meer. Waar is de kritische nederlander gebleven? Die altijd vraagt:’waarom? Alles wordt voor je geregeld en je loopt als een lam naar de slachtbank. Of je denkt nog: Het al toch wel meevallen? Nee dus, het valt niet mee. Het is tijd om een tegengeluid af te geven.

Je ziet het hier nu in dit broodje gebeuren. In het begin een hoop reacties van ‘oh wat zijn we blij. Nu echt een eigen nederlands broodje’. Maar puntje bij paaltje, zijn het allemaal lezers die denken dat anderen wel de kastanjes uit het vuur halen. Het broodje wordt toch wel gevuld. Nee dus. Het staat stil.

De Fransen zijn voor de 25ste keer de straat opgegaan voor hun vrijheid. Wat een dappere mensen. Zij weten natuurlijk wel wat een revolutie is gezien hun geschiedenis. Maar zij zijn tenminste wakker! Zij laten hun land niet naar de verdommenis gaan door een corrupte criminele organisatie. Zij beseffen als zij nu niks doen hun (klein)kinderen slaaf worden van de staat.En dat vrijheid niet meer ondergaan kan worden maar alleen als een woord overblijft in de geschiedenisboeken. Zij weten dondersgoed dat dit een strijd is tussen goed & kwaad. Je krijgt maar 1 kansom het goed te doen.

Aan al die mensen die eerder hier zijn geweest. Come on! Er is zat nieuws en verhalen die hier geplaatst kunnen worden. Er zijn zat onderwerpen om meme’s van te maken. Deel deze link. Maak Qanon bespreekbaar! Help ons de mensen wakker te maken! Geef de mensen het nieuws wat zij anders nooit zullen horen van de corrupte MSM. vergeet niet: ==WIJ ZIJN NU HET NIEUWS.==

Laten wij met zijn allen, deze vrijheid die wij nu nog hebben, om die te gebruiken en te strijden voor echte vrijheid.

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

439f7c  No.6426694

>>6424067

Bullseye post anon!

Nederlandse anons laat je horen, al is het maar om te laten zien dat we met velen zijn.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

481234  No.6430397

File: 70e899fc68e52d5⋯.jpeg (195.3 KB, 2048x1152, 16:9, 79E29FCC-7119-46D5-B1E7-9….jpeg)

D66-Europarlementariër In ‘t Veld onder vuur om onkostenvergoeding

Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) ligt onder vuur na een artikel van HP/De Tijd

In 't Veld woont in Brussel, maar kreeg de afgelopen jaren wel een dagvergoeding voor verblijfskosten in die stad. Het gaat in ieder geval om tienduizenden euro's.

De dagvergoeding van 320 euro per officiële werkdag wordt overgemaakt aan Europarlementariërs, zodat die kosten van hotels, maaltijden en andere zaken rondom vergaderingen in Brussel en Straatsburg kunnen betalen.

Lees artikel verder:

https://nos.nl/l/2283482

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

481234  No.6439966

File: 8c9ad34825639e5⋯.jpeg (64.62 KB, 1260x710, 126:71, 485B8D80-9DBC-4E23-B903-F….jpeg)

Hoekstra wil EU-zondaars uit Schengenzone

EU-landen die het Stabiliteitspact negeren of de rechtsstaat ondermijnen, moeten worden uitgesloten van alle Europese subsidies, vindt minister van Financiën Wopke HoekstraSchengenzone

Lidstaten die weigeren een eerlijk deel asielzoekers op te nemen, worden uit de paspoortvrije Schengenzone gegooid. Met deze voorstellen wil de CDA-minister volgens de Volkskrant een dreigende implosie van de EU voorkomen

De paniek wordt steeds groter. Wij zijn op de goede weg.

Lees verder

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3545480/hoekstra-wil-eu-zondaars-uit-schengenzone

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

481234  No.6444572

File: 4d353ca00f4d8d0⋯.png (8.96 MB, 2224x1668, 4:3, 8C528E12-29FC-4733-B7C4-8F….png)

Nee er gebeurt niets!

Niks te zien hier, loop maar door!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bacafa  No.6444887

File: b917ce8bbfeaff5⋯.png (1.28 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

See something, say something

Natas sataN

Ik zag het op tv, het ging heel snel, maar vond het op ytube.

<1xX geprobeerd te posten…nu dan maar meerdere posts proberen…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.