[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: e93aad60ab8fca2⋯.jpg (59.28 KB, 500x500, 1:1, 088657001257936390.jpg)

b73558  No.1

Board ten powstał z myślą o samotnych anonach którzy nie mają kompletnie nikogo, do kogo mogli by się odezwać.

Jak wiadomo moderacje różnych chanów snapują sobie, różne chanowe grupy mają swoje discordy i fejsbukowe grupki, natomiast szeregowe anony nie mają żadnego miejsca i są banowani, a nitki kasowane.

Tutaj anony mogą poznać innych anonów do pogadania, natomiast nie ma to służyć atencji ani reklamowaniu swoich kółek atencyjnych.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8929d  No.4

no dawaj dawaj admine, nagoń mi kolegę

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8929d  No.5

no reklamuj ten kurwidół, ile mam czekać

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c40c83  No.9

ade ki

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

46e829  No.11

File: 8524e2ac69dcfca⋯.jpg (146.8 KB, 399x600, 133:200, ujebacpis.jpg)

co nowego w kurwalandzie?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

903eb3  No.12

>>11

nic nowego, ten sam syf co zawsze

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

12c007  No.21

no fajnie, tylko kiedy zaczniesz to reklamować, huju, na wszystkich czanach

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5dc5e3  No.22

>>21

nie chce mi się bo mam depresje

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

566145  No.47

mode wyłącz id

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9363cf  No.55

Femka here

Nazywam się Ola

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a34644  No.56

>>55

a jak na nazwisko?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ddee7  No.235

>>56

Zprzedszkola xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a3c9fa  No.820

Tu moderator serwisu /idchan/. Mam ciekawą propozycję dla admina boardu. Proszę o kontakt pod adresem supermod@memeware.net.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d0506  No.821

nie odpisywać na >>820

ten koleś sam spamuje chany a potem oferuje że on będzie kasował spam swoim skryptem, oczywiście trzeba mu dać konto moda

jak dasz się zastraszyć i dasz mu konto moda to przestaje ci spamować ale wszystko zapisuje i teczkuje ludzi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

291ab1  No.1903

vichan nadal ma swojego IRC?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

246a9d  No.1914

a co powiecie na reaktywacje irczy?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cbfc74  No.1923

>>1914

a mozna jeszcze jak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]