[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: e93aad60ab8fca2⋯.jpg (59.28 KB,500x500,1:1,088657001257936390.jpg)

b73558 No.1

Board ten powstał z myślą o samotnych anonach którzy nie mają kompletnie nikogo, do kogo mogli by się odezwać.

Jak wiadomo moderacje różnych chanów snapują sobie, różne chanowe grupy mają swoje discordy i fejsbukowe grupki, natomiast szeregowe anony nie mają żadnego miejsca i są banowani, a nitki kasowane.

Tutaj anony mogą poznać innych anonów do pogadania, natomiast nie ma to służyć atencji ani reklamowaniu swoich kółek atencyjnych.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8929d No.4

no dawaj dawaj admine, nagoń mi kolegę

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a8929d No.5

no reklamuj ten kurwidół, ile mam czekać

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c40c83 No.9

ade ki

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

46e829 No.11

File: 8524e2ac69dcfca⋯.jpg (146.8 KB,399x600,133:200,ujebacpis.jpg)

co nowego w kurwalandzie?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

903eb3 No.12

>>11

nic nowego, ten sam syf co zawsze

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

12c007 No.21

no fajnie, tylko kiedy zaczniesz to reklamować, huju, na wszystkich czanach

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5dc5e3 No.22

>>21

nie chce mi się bo mam depresje

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

566145 No.47

mode wyłącz id

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9363cf No.55

Femka here

Nazywam się Ola

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a34644 No.56

>>55

a jak na nazwisko?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ddee7 No.235

>>56

Zprzedszkola xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a3c9fa No.820

Tu moderator serwisu /idchan/. Mam ciekawą propozycję dla admina boardu. Proszę o kontakt pod adresem supermod@memeware.net.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2d0506 No.821

nie odpisywać na >>820

ten koleś sam spamuje chany a potem oferuje że on będzie kasował spam swoim skryptem, oczywiście trzeba mu dać konto moda

jak dasz się zastraszyć i dasz mu konto moda to przestaje ci spamować ale wszystko zapisuje i teczkuje ludzi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

291ab1 No.1903

vichan nadal ma swojego IRC?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

246a9d No.1914

a co powiecie na reaktywacje irczy?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cbfc74 No.1923

>>1914

a mozna jeszcze jak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cd0028 No.2022

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]