[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/pavyon/ - Cyberia Pavyonu

Türk Cyberpunk Pavyon Müdavimleri
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: 263c27f28d87f49⋯.jpg (16.26 KB,427x240,427:240,960114_o3463.jpg)

 No.7

Noel Dayı

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13

File: e39b12e9a5ab4e2⋯.jpg (102.12 KB,1920x1080,16:9,American_Psycho_Walking_on….jpg)

amın mı yanıyor h

kahpe dölü seni

amınakodumun amcığı

arvadını siktiminin serserisi

hoşuna mı gidiyor lan insanları trollemek

amına kodumun

arvadı boklu göt

penis svici müptezel

tavuk götlü ibne seni

et yiyen çorumlu

amınakodumun topacı seni ha

ne diyon lan ebabil kuşunu siktiğim

ebleh ebleh bakan yüzüne tüküreyim

sünger bob götlü gavat seni ha

senin putunu koparırım lan piç

bird aha bu rada

noel dayıya hakaret ettiğin igörrsem

kafanı koparrım

islamın ayka sesini

ananın amında hissedersin ha

anladın mı beni duydun mu

hao orsobu

oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]