[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/pavyon/ - Cyberia Pavyonu

Türk Cyberpunk Pavyon Müdavimleri
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: bac9c7b499efd94⋯.jpg (82.57 KB,720x1704,30:71,FB_IMG_1621072594404.jpg)

 No.44

hangisi daha kötü ateistlerin kaybettiği bir tartışmayı tamamen kafalarından uydurup cem yılmazın 'hadi? :D hadi??' videosunu dosya eki olarak ekleyen müslümanlar mı yoksa efe aydal izleyip müslümanlığın dünya üzerinde herhangi bir yerde doğru temsil edildiğine/edilebileceğine inanarak tüm argümanlarını inançlıların yanlışları ve hareketleri üzerine kuran ateistler mi

ayrıca din&inanç tiradı

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.45

Dini konuları tartışmak biraz sıkıntılı geliyor bana çünkü günün sonunda internetteyiz. Gerçekten bir değişime sebep olunmayacak. Ancak hodrimeydan, tartışalım.

Müslümanım tüm sorularınızı cevaplarım. (Lakin hepsine cevabım evet öyle olur söyleyeyim)

Bu arada sanalda tartışan hem müslüman hem ateistler salaktır :D

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.46

>>45

Günün sonunda internetteyiz diye neden tartışmalardan kaçınıyoruz ki? Bu tartışılabilecek her konu için geçerli değil mi? Düşüncesini değiştirmek istemeyen adam internet-gerçek hayat ayırt etmeksizin cehaletini korur zaten. Konunun din olması ne değiştirir? Yanlış anlaşılmasın bunu görüşünüze karşı çıkmak içün değil sadece anlayamadığım için soruyorum.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.49

>>46

Haklısın ancak şöyle ki internet üzerinde tartışmalar bir yerden sonra sidik yarışına dönüyor onun için karşıyım =^)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]