[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/pavyon/ - Cyberia Pavyonu

Türk Cyberpunk Pavyon Müdavimleri
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: 4f90cb61cf85121⋯.png (43.63 KB,700x384,175:96,203.png)

 No.4

Linux genel tartışma vakti.

Icebreaker olarak birkaç sorum var, konuşmayı böyle başlatalım devamı gelir

> Favori distronuz nedir ve neden ?

> Sizce linux gerçek anlamda giriş seviye kullanıcıya hitap edecek konuma gelecek mi

> Takip ettiğiniz niş bir distro var mı

!!Lütfen linux çekirdeğine sahip olmayan sistemleri burada tartışmayın ayrı tiradını açacağım!!

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

 No.11

File: cf44148d6f5df83⋯.gif (1.56 MB,500x500,1:1,5F3AA22D9A6E4727935CA52098….gif)

meraba NSA abi tassanda kil var mi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.12

File: f96a372ecff8517⋯.jpg (89.62 KB,1080x1060,54:53,82d3c2a.jpg)

Şuanlık manjaro kullanıcı dostu debian gibi pain in the ass değil ve bloatsuz kullanabiliyorsun. Package manager'ı kaliteli.

Şuan bile basic kullanıcıya yeterli seviyeye ulaştığını düşünüyorum.

Pavyon OS.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14

File: 56b501a08037788⋯.jpeg (134.67 KB,736x781,736:781,118.jpeg)

>>12

manjaro hiç denemedim ancak çok övdüklerini duydum/gördüm. ancak chinkler tarafından backdoorlu olduğu söylentileri vardı.

debian aslında bir kere kurduktan sonra her şeyi düzgün oluyor da kurana kadar çok sorun

şahsi konuşacaksam ben bir süredir fedora kullanıyorum, package manageri gayet düzgün işimi görüyor. çok basit bir pythonla ilgili sorunu vardı ancak düz mantıkla çözüme ulştırdım

linux distrolarının hiçbir zaman ana kullanıcıya hitap edebileceklerini düşünmüyorum çünkü en newbie dostu dediğimiz bile terminale atmaya itiyor. herkes bilir ki normal insanlar terminal ekranından engin alandan korkar gibi korkarlar.

pavyon_OS!

gelecek gördüğünüz pavyon Os dışında başka sistemlre var mı?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.18

Ben Arch kullanıyorum by the way

Bence çoktan geldi bile

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.20

File: 77c36b9e0e26033⋯.jpg (52.27 KB,564x846,2:3,ce30467b380d28aec0070add2d….jpg)

> Favori distronuz nedir ve neden ?

Redstar OS

> Sizce linux gerçek anlamda giriş seviye kullanıcıya hitap edecek konuma gelecek mi

Halihazırda gelmedi mi zaten? Giriş seviye birisnin Ubuntu veya Manjaro kullanıp da terminale ihtiyaç duyacaklarını sanmıyorum.

> Takip ettiğiniz niş bir distro var mı

-

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.22

>>18

olsun ya kalbin sakat olmasın :P

>>20

redstar tamamen soul. Maalesef ubuntu'da terminale girmden iş döndürmek çok zor. Uygulama mağazası bir çalışıyorsa 2 çalışmıyor.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.28

>>22

>Maalesef ubuntu'da terminale girmden iş döndürmek çok zor.

Bilmiyordum. Neyse iyi olmuş ubuntu kullanmasınlar zaten.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]