[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/pavyon/ - Cyberia Pavyonu

Türk Cyberpunk Pavyon Müdavimleri
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: df7abd63fd1e286⋯.jpg (305.57 KB,2000x1609,2000:1609,887321.jpg)

 No.30

Ölmek istiyorum.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.31

neden?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.33

hayır istemiyorsun sadece şuan üzgünsün ya da yapacak bir şeyin yok

ancak kendini öldürmeye yaklaştığın bir zaman vazgeçmek geri dönmek isteyeceksin çünkü buna kodlanmış biyolojik bir yapıya sahipsin

maymundan farkımız yokken ölmeyi istemek bana çok lüks geliyor, kolun bacağın tutuyorsa önünde yiyecek yemeğin varsa umut var demektir geleceğin neler göstereceğini görmek için bile yaşarım.

bu arada

laini sevelim.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]