[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abdl / animus / doomer / fringe / gts / pdfs / random / tech ]

/qresearch/ - Q Research

Research and discussion about Q's crumbs
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Welcome Page | Index | Archive | Poal Sub | Q Posts | Notables | Q Proofs
Q's Board: /projectdcomms/ | Legacy Boards: /CBTS/ /TheStorm/ /GreatAwakening/ | Politics News & Debate: /pnd/ | BO's Discord: The Den of Absolute Retards

File: 912d0f8b02344cd⋯.png (5.29 KB, 290x190, 29:19, 912d0f8b02344cd32600c94093….png)

b89f5f  No.10497699[Last 50 Posts]

Welkom bij Q Research Nederland

Het is duidelijk geworden dat de strijd 'Great Awakening' niet alleen in de USA

Het is duidelijk geworden dat de strijd 'Great Awakening' niet alleen in de USA

plaatsvindt, maar dat het Wereldwijd zijn effect heeft. Om het simpel te zeggen: Er is een strijd bezig tegen een groep criminele mensen die alles voor ons bepaalt. Ze gaan onder verschillende namen schuil: Deep State, De Nieuwe Wereldorde (NWO), The Swamp, The Cabal en/of de Illuminati. Zij bepalen wat er in de wereld gebeurt en dat doen zij al tientallen jaren. Zij hebben controle over ons financieel systeem via de Centrale banken. Zij hebben controle over de Politiek via hebzucht en/of chantage. Zij hebben ook via die

middelen de controle over de Media, Religie, Justitie, Kunst en Cultuur, het Koningshuis, Hulporganisaties, Social Media, Entertainment en zij bepalen wanneer en met wie er oorlog wordt gevoerd. Kortom: controle over ALLES. Dus zo ook controle over ONS. Het doel wat zij nastreven is 1 wereldregering, 1 wereldreligie en 1 munteenheid. En wij functioneren verder als slaven voor hen. Vergis je niet! Dit is een strijd tussen Goed en Kwaad. WWG1WGA.

________

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10497713

WAAROM WETEN WIJ DAT NIET?

Dit komt, zoals eerder genoemd, doordat de Media of wel genoemd: Main Stream Media (MSM) het nieuws stuurt, manipuleert, vervalst en alles eraan doet om nieuws te brengen wat in het straatje past van The Cabal. En als je ook nog in de avond op de tv aan diverse tafels hoort van de zogenaamde experts die het gebrachte nieuws ook nog ondersteunen, tja wie ben jij dan om daar aan te twijfelen.

Genoeg is genoeg!

Na een paar jaar op de 4chan en de 8chan vertoefd te hebben, is het tijd geworden om ons eigen Nederlands broodje te gaan bakken. De Anons van de 8chan hebben nadrukkelijk gevraagd of er meer internationale broodjes gebakken kunnen worden. Dus in navolging van USA, Australië, Duitsland, Zuid-Afrika, Frankrijk, Polen, Noord Ierland, Canada,India, Nordic, Engeland, Nieuw-Zeeland en Brazilië, is er nu ook een Nederlands broodje. Hier kan je ‘alles’ anoniem posten.

Post geen en vraag niet naar of post geen link waarvan de inhoud illegaal is

Hoe post je op dit bord >>5271663

POST VOOR EIGEN VEILIGHEID ANONIEM

VINCIT OMNIA VERITAS

SEMPER FIDELIS

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10497718

Q Proofs & Welcome

Welcome to Q Research (README FIRST, THEN PROCEED TO LURK) https://8kun.top/qresearch/welcome.html

Storm Is Upon Us - YT Channel - https://www.youtube.com/channel/UCDFe_yKnRf4XM7W_sWbcxtw

Recommended viewing chronologically, beginning with: Q - The Plan to Save the World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ

Q: The Basics - An Introduction to Q and the Great Awakening

PDF: https://8ch.net/qresearch/res/3082784.html#3082809

PICS: https://8ch.net/qresearch/res/3082784.html#3082821

PDF & PICS Archive: >>>/comms/3196

The Best of the Best Q Proofs >>4004099 SEE FOR YOURSELF

100+ Q Proof Graphics qproofs.com

Gebruik PNGs of JPGs (geen JPEGs)

Verander de file extension: .jpeg naar .jpg VOORDAT je post!

Q's laatste 10 berichten

Thursday 08.20.2020

>>10354418 ————————————–——– FIFTH COLUMN

>>10354372 ————————————–——– PANIC IN DC (Cap: >>10354670 )

Wednesday 08.19.2020

>>10351796 ————————————–——– Biden Island (Cap: >>10351928)

>>10351616 ————————————–——– Epstein island. Who owns the surrounding islands [close proximity]? (Cap: >>10352443, >>10353136, >>10353299)

>>10351242 ————————————–——– Ask yourself a very simple question -

Monday 08.17.2020

>>>/projectdcomms/110 —————————— [Placeholder - Indictments Tracking > Non_Civ] (Cap: >>10322497, >>10322510)

Friday 07.31.2020

>>10134839 ————————————–——– Welcome to the Revolution

Thursday 07.30.20

>>10133702 ————————————–——– Welcome to the Revolution

>>10125999 ————————————–——– Do not mistake silence for inaction.

>>10125966 ————————————–——– "I prefer dangerous freedom over peaceful slavery."

Tuesday 07.28.2020

>>10110219 ————————————–—— NOTHING CAN STOP WHAT IS COMING.

>>10110207 ————————————–—— INFORMATION WARFARE.

>>10110177 ————————————–—— Tucker opening from today (Cap: >>10113490)

Prive bord van Q

>>>/projectdcomms/ & Q's Trip-code: Q !!Hs1Jq13jV6

Past Q Posts

All Q's posts, archived at - qanon.app (qanon.pub) , qmap.pub , qanon.news , qposts.online

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10497722

ALGEMEEN

Als je in de catalogus kijkt van de 8Kun, zie je diverse onderwerpen.

https://8kun.top/qresearch/catalog.html

Belangrijke dag om nooit te vergetenOns eerste broodje op 19-02-2019 >>5262118

Hoe ga je om met ClownsClown is een persoon die bewust misleid

>>2322789, >>2323031 Hoe ontdek je snel een Clown?

Het Plan

The Plan To Save The World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ - Ned ondertiteld

Killing The Mockingbird - https://youtu.be/80s5xuvzCtg - Ned ondertiteld

Q - We are the Plan - https://youtu.be/MRtEgdgj_XQ - Ned ondertiteld

Q - Dark To Light - https://youtu.be/NGuyUyRBsA4 - Ned ondertiteld

OPVALLEND BERICHTDeze krijgen voortaan een OB reply

>>7420455 Ontmaskering Parijs klimaat akkoord

>>7418654 Octopus Syndicaat ooggetuige verklaring

>>7382922 Wie controleert de media

>>7372754 Twitter houdt grote schoonmaak

>>7379364 Steun Ongehoord Nederland

>>8347358 Blue tiger media

>>8357574 Flight MH17 proces: dag 1

>>8363031 Tijd voor Nexit - Jensen

>>8368059 Flight MH17 proces: dag 2

>>8370545 Rapport over Corona

>>8369620 Elke verkiezing was er een virus uitbraak

>>8368032 Dutch aanklagers proces MH17

>>8732773 Janssen Vaccines heeft samenwerkingsverbanden met o.a Bill and Melinda Gates Foundation

>>8732825 Paul Janssen award in 2010 naar Erik De Clercq, M.D., Ph.D. en Anthony S. Fauci M.D

War Room

Twat en Meme storm: raak hen met alles wat je hebt!

[1] Zet #QAnon & @realDonaldTrump IN ELKE twat/retwat/antwoord: Dit is hoe newbies & normies onze twats kunnen vinden'

[2] Plaats alle EXTRA hashtags die je wil! En #FactsMatter #SaveTheWorld #UnitedNotDivided #SaveTheChildren

[3] Meme en Meme en Meme some MOAR! Jouw memes zijn wat de Normies wakker maakt.

Raak ze hard, vanuit elke hoek, met elke meme die je hebt, RT andere tweets. BLIJF DOORGAAN!

Wees je eigen twatterstorm leger.

HUIDIGE EXPOSURE #QAnon: 40-70 MILJOEN EXPOSURES/DAG!

Verspreid de BOODSCHAP!

JIJ BENT HET NIEUWS!

Q Proofs

Q Proofs Threads —- Proofs of Q's Validity >>4004099

QProofs.com -- Website dedicated to Q Proofs

QAnonProofs.com — Website dedicated to Q Proofs

Book of Q Proofs - https://mega.nz/#F!afISyCoY!6N1lY_fcYFOz4OQpT82p2w

Sealed Indictments

Sealed Indictment Master – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kVQwX9l9HJ5F76x05ic_YnU_Z5yiVS96LbzAOP66EzA/edit#gid=1525422677

Sealed Indictment Master Files Backup – https://drive.google.com/open?id=1iBS4WgngH8u8-wAqhehRIWCVBQKD8-5Y

Spread The Word

>>2006252 – The 'BE HEARD' Thread: Ideas, graphics and Q's in the wild

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10497740

QPosts Archives

* QMap & Mirrors PDF:

MEGA: https://mega.nz/#!pjpS1aBI!LwepOu-CyC4UlLj2dXqkxiH49D813WetrOF0OCuIg1Y

MEDIAFIRE: https://www.mediafire.com/file/xszgdtiow4hups0/Q_Anon_-_The_Storm_-_X.VII.pdf/file

SCRIBD: https://www.scribd.com/document/419874308/Q-Anon-The-Storm-X-VII?secret_password=55SQ1tCYhuNR8ESzm50u

* Spreadsheet QPosts Q&A and all images backup: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Efm2AcuMJ7whuuB6T7ouOIwrE_9S-1vDJLAXIVPZU2g

* QPosts Archive, Players in the Game/ Analytics on Q posts & More: qmap.pub

* QPosts Archive, Searchable, interactive with user-explanations: qanon.pub qanon.app (Backup: qntmpkts.keybase.pub)

* QPosts Archive + RSS, Searchable, Analytics, Offsite Bread Archive: qanon.news

QPosts Archives in Other Formats

* Q Raw Text Dumps: 1: pastebin.com/3YwyKxJE / 2: pastebin.com/6SuUFk2t / 3: pastebin.com/iteQ8xAt

* Expanded Q Text Drops: pastebin.com/dfWVpBbY

* QMap Zip: enigma-q.com/qmap.zip

* Spreadsheet Timestamps/Deltas: docs.google.com/spreadsheets/d/1OqTR0hPipmL9NE4u_JAzBiWXov3YYOIZIw6nPe3t4wo/

* Memo & OIG Report Links: 8kun.top/qresearch/res/426641.html#427188

* Original, full-size images Q has posted: https://postimg.cc/gallery/29wdmgyze/

QResearch Search Engine

* Search all posts from QResearch: https://qresear.ch/

Tweet Tools

* Deleted Trump Tweets: https://factba.se/topic/deleted-tweets

* POTUS' Tweet Archive: trumptwitterarchive.com

* All My Tweets: Archive/Scan any Twatter account in text form: https://www.allmytweets.net/

* Twitter Video Downloader: http://twittervideodownloader.com

====== = = = = = = = = = = = = = = =

Other Tools

* Searchable Commercial Aviation Incident List: http://avherald.com

* Searchable Hussein WH visitor list: https://archive.org/details/WHvisitorlogs_2010-16_date

* Qcode Guide to Abbreviations: pastebin.com/UhK5tkgb

* Q Happenings Calendar 2018: https://mega.nz/#F!KPQiBJiY!dK3XRe4RYoXgWq_85u4-yg

* Stock Movement Scraper: http://qest.us (for seeing LARGE movements of $)

* Legal News: www.justice.gov/usao/pressreleases

* Federal Procurement Data System: https://www.fpds.gov/fpdsng_cms/index.php/en/

* Research Section Backup: >>>/comms/220 (updated 1.12.19)

* Advanced Google Search Operators: https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/

* Federal Judicial Court dataset from 93 Federal Districts - Searchable db: https://bad-boys.us/

* Catalog of US Government Publications: https://catalog.gpo.gov/F?RN=306384688

* Fire Fox Archiver: Save Page WE https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/save-page-we/?src=search

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/the-archiver/?src=search

* Opera Archiver: View Page Archive & Cache https://github.com/dessant/view-page-archive

* Webpage Archiver: http://archive.md/

* Baker Tools v0.7.2: https://pastebin.com/L1p6iRzZ

* Check Criminal Cases: https://www.justice.gov/usao/find-your-united-states-attorney

* Get your Q clocks anytime (0 - 59 min past posts): https://q-clock.com

Meme Ammo

55 >>8696213, 54 >>8406256

Current Focus → #VoterID

Kung Flu ———— mega.nz/#F!xVRwVQgL!0d8Duz-aqyHBCJrTu2ScVQ

2020-Apr ——— mega.nz/folder/IdI10A5R#5tHYq0h1Vd58eeEzd1YDvA

Biden ————— mega.nz/#F!cUhmUIzA!a-EOJx-VNCAlntYJA_LSQQ

Clintons ———— mega.nz/#F!pRY0jShJ!-NUlzXxvhTopV1GO2c89tg

Trump Successes & Redpills for Lefties

———————— mega.nz/#F!pcZzRQDD!_ObYaRec8u6qn7zzOpbnag

2020-Mar ——— mega.nz/#F!kVB1CACD!peYZ8j9pIbUhbR2Bm02Q6A

2020-Feb ——— mega.nz/#F!1UwDnSRQ!29yEy3XjIQVBEuBR53_kEw

Bernie/Socialism- mega.nz/#F!5NgkjAyZ!xeXnTJTJBFR98Sa0X1E3bQ

Voter ID/Fraud — mega.nz/#F!EV4HkQ7A!fxp-5L2RjgKl1D3YK1xGYA

OB

>>10307089

>>10307156

>>10355991

>>10356144

>>10357999

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10497757

DEEG

DOUGH

https://www2.qanonbin.com/paste/6rMrDcRN0

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10501810

File: c8269b9d2ae4a7c⋯.jpg (39.03 KB, 960x540, 16:9, 45565114_10156940041132650….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10502308

File: 6923cdd244831d2⋯.png (212.1 KB, 782x345, 34:15, ClipboardImage.png)

File: 37eac12c5adbe62⋯.png (665.11 KB, 800x767, 800:767, PepeQ.png)

>>10497757

5

Dank u bakker, Neder-Anons.

Bombadeer de leugenachtige gevestigde orde met waarheid.

5

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60be2d  No.10508857

File: d1fded64e8c682f⋯.jpg (430.23 KB, 2675x1366, 2675:1366, TY_Baker.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10509410

>>10508857

Trots om te dienen. Laat het ons weten in Algemeen Onderzoek indien nodig weer

https://www.collinsdictionary.com/translator

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ce4ac4  No.10514593

File: 215083b2e297eb6⋯.png (772.95 KB, 876x662, 438:331, Schermafbeelding_2020_08_1….png)

>>10497699

Originele bakker hier die al van 19-02–2019 in zijn eentje bakt en heel veel post.

Waarom niet even overleg zoals wij op 8chan/kun gewend zijn?

Bakker gezocht.

Bakker biedt zich aan.

Bakker neemt over.

Laatste bakker bevestigd.

Succes.

Dat dus.

Dat voorkomt dubbele broodjes.

Alles weer opnieuw kopieren en weer posten heeft weinig zin. Nu staan er oude Q posten en posten zoals OB die al verleden tijd zijn.

Jammer dat er ook geen titel bij het broodje staat vermeld. Oude broodje is niet eens vol.

Hoe dan ook. Ik weet niet precies wat je motivatie is geweest om dit te doen of om gewoon je steentje bij te dragen of te shillen. We gaan het zien. In geval van het eerste: Succes.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10538934

File: 1398c5a60d82f8a⋯.png (280.85 KB, 960x720, 4:3, ClipboardImage.png)

The time is nearing Michael Flynn.

Momentum is building right now.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10539018

>>10514593

Geen belediging bedoeld om bakker of anons. Post telling was hoog, zodat nieuw brood werd gebakken om dingen gaande te houden

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10539694

File: 97162f57620495a⋯.png (186.06 KB, 1055x354, 1055:354, ClipboardImage.png)

Tekenen en verspreiden Anons!

https://petities.nl/petitions/stop-platform-voor-pedofilie-in-nederland?locale=nl

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d0494d  No.10549631

Nieuwe bakker heeft er een zooitje van gemaakt. Zoals de oude bakker zegt: eerst overleg.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4e109e  No.10558834

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0baa88  No.10559741

>>10514593

Zou jij een nieuw brood bakken voor Duitsland of Frankrijk? Er klopt helemaal niks van. Het stinkt naar de misdaad haha De fakker kan in ieder geval geen woord Nederlands. Ik zou gewoon een brood bakken zoals jij dat wou doen en deze laten verwijderen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10560057

File: cfcbaebaf482741⋯.jpg (308.03 KB, 1200x1650, 8:11, ShitpostersUnite.jpg)

Allemaal ff ophouden met zeiken, we hebben hier een nieuw brood, klaar.

Azijnpissers = fake news.

Nu echt research, richt de pijlen op het echte kwaad.

Vul dit brood maar snel, dan bak ik de volgende wel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10560106

>>10558834

Nice, english subtitled 👊🏻

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10560353

Wat zegt Grapperhaus daar nou?

Ministerie van Justitie is in PANIEK!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10560362

File: eeffcb8f9988556⋯.mp4 (3.71 MB, 400x224, 25:14, MinisterieJustitiePaniek.mp4)

>>10560353

>Wat zegt Grapperhaus daar nou?

>Ministerie van Justitie is in PANIEK!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

78daf2  No.10575438

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 288: Joris Demmink: Jeffrey Epstein van de lage landen? Deel IV, Qanon-SBS6-Paniek!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

78daf2  No.10588223

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 289: Joris Demmink: Jeffrey Epstein van de lage landen? Deel V

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

78daf2  No.10589125

Hey bakker! Waar blijven de links met de Q post?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b7395a  No.10590048

>>10589125

schreeuwen doe je maar ergens anders

https://qmap.pub/

wacht geduldig of blijf weg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10590500

>>10559741

Nieuwere bakkers die een inspanning leveren om te helpen en brood beschikbaar te houden. Waarom is dat een misdaad? Ik had het inzicht dat deze beweging wereldwijd was.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60be2d  No.10614750

File: b3486bd0a1a6e4e⋯.jpg (483.55 KB, 1920x1200, 8:5, NL_Kalmte_In_De_Storm.jpg)

File: 973d97057cc6da2⋯.jpg (236.01 KB, 1085x715, 217:143, NL_Anons_Hou_Vol.jpg)

File: 438f20d5be70d57⋯.jpg (103.26 KB, 770x405, 154:81, GreatAwakening_Hang_On_Ano….jpg)

File: d0a1d7cc7dd3e5a⋯.jpg (206.29 KB, 1428x844, 357:211, The_Lone_Squirrel_Warrior.jpg)

File: 02e9be9949d3359⋯.jpg (302.88 KB, 1480x832, 185:104, One_Pill_To_Cure_Them_All.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b10a06  No.10615126

File: bef1df0cb8376d3⋯.jpg (83.02 KB, 740x227, 740:227, blmt.jpg)

bc pd's sister in law butchered cuz th hubby is 81, his wife constant phone threats from 81

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10615691

File: 30d21283b90010b⋯.png (734.84 KB, 470x720, 47:72, ForwardAnons_.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d0494d  No.10628955

Dit broodje is overgenomen door een shill. Niet meer posten aub

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10629154

File: c135c0c40ec8a4d⋯.png (282.8 KB, 1181x800, 1181:800, Shill.png)

>>10628955

Ik verdenk jouw er eerder van een shill te zijn, je hebt nog geen enkele nuttige bijdrage geleverd!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

eaa3ef  No.10646826

DO SOMETHING Q

DO SOMETHING @513cov4f5f11

DO SOMETHING 👁‍🗨

DO SOMETHING 🐸

DO SOMETHING @513cov4f5f11

DO SOMETHING Q

DO SOMETHING 🚨

DO SOMETHING @513cov4f5f11

DO SOMETHING Q

DO SOMETHING KEK

DO SOMETHING @513cov4f5f11

DO SOMETHING Q

THE KEY!! TWITTER ID. DiGG

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ed00f  No.10655439

File: 0943543831f8b77⋯.png (662.08 KB, 1920x1080, 16:9, leftypol_absolute_begginer….png)

Q is een schizofrenische rechts fascistische complot poster, ongelofelijk dat jullie deze shit op vreten. Tuurlijk zijn pedofiele eliten en mensenhandel dingen om boos te worden maar ze worden gebruikt om jouw rechts en onironisch fascist te maken. Lees wat klassieke teksten van Marx en kom langs op bunkerchan voordat je aan de verkeerde kant gaat staan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10666032

File: f32b42a7c0bf306⋯.jpg (50.91 KB, 756x960, 63:80, capitalism.jpg)

File: 85864dae4ebb98c⋯.jpg (42.35 KB, 416x264, 52:33, covidmockery.jpg)

File: b052308dd5db738⋯.png (163.81 KB, 385x479, 385:479, DeepstateCure.png)

File: 84aed4d361c7177⋯.jpg (85.71 KB, 720x958, 360:479, ArmyOfDankness.jpg)

>>10655439

Is je wereldje aan het instorten?

Dit gaat verder dan Q, en kijk jij maar dat je aan de goede kant gaat staan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f2295  No.10685698

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c77d9a  No.10686003

>>10685698

Hij is goed!

'WWG1WGA'

Heeft iemand meer info over zaterdag?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10686694

File: 944c3d9f0961a32⋯.png (70.06 KB, 250x250, 1:1, Mickey_Mouse.png)

File: f63603d0e84d866⋯.jpg (43 KB, 670x377, 670:377, wrong.jpg)

Disney = C_A Mindkontrolle

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10686897

File: fcaad1cb01e6346⋯.png (506.72 KB, 512x511, 512:511, ClipboardImage.png)

Ummmm, waarom zijn er nu 3 NL breads?

Laten we deze gewoon vullen.

Ik zie het nut net waarom er een nieuwe aangemaakt moest worden.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10686907

>>10686003

Naar ik weet zijn er 3 plekken op het museumplein aangewezen voor verscheidene demonstraties op de 19de.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

afb6ff  No.10690586

>>10686907

Ok, dankjewel.

3?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

871458  No.10710514

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Topspeech

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

17851c  No.10716406

File: 16f6648de281432⋯.jpg (548.56 KB, 1585x1080, 317:216, 1600562379184.jpg)

Pussycat in the baG

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10718817

File: 6583665bd4b5358⋯.png (322.87 KB, 490x959, 70:137, ClipboardImage.png)

De Nederlandse pers eert beschermelinge van deepstate agenten Ruth Bader Ginsberg.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10720265

Future Tech Week 2020 21-25 September

In verlengde van Q post:

SEPT 21-25 [track & follow events]

Running RED.

Q

Aangezien Q het nooit direct over Europa heeft, kan het niks zijn, maar kwam dit event tegen.

Advancing in digital science and infrastructures

The European Commission in collaboration with FETFX organises the second annual Future Tech Week, which will be held as a virtual event from 21 to 25 September 2020.

FET-Open and FET Proactive are now part of the Enhanced European Innovation Council (EIC) Pilot (specifically the Pathfinder), the new home for deep-tech research and innovation in Horizon 2020, the EU funding programme for research and innovation.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/future-tech-week-2020

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10720289

event: 75th Session of the UN General Assembly (UNGA 75)

The 75th session of the UN General Assembly (UNGA 75) will open on Tuesday, 15 September 2020. The first day of the high-level General Debate will be Tuesday, 22 September 2020.

The UN will mark its 75th anniversary with a one-day high-level meeting at the opening of the 75th session of the UN General Assembly. This special event will take place on 21 September 2020. The theme for this event will be: 'The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming our Collective Commitment to Multilateralism'.

dates: 15-30 September 2020

location: New York City, US

www: https://www.un.org/en/ga/

https://sdg.iisd.org/events/75th-session-of-the-un-general-assembly-unga-75/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10720347

File: 473b472fb486f21⋯.png (682.79 KB, 2048x1536, 4:3, EFA8624C_9280_4C38_AE1E_D4….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a76b2f  No.10720905

Heb het een half jaar meer van een afstandje gevolgd. Eerste keer sinds maanden weer terug op finitykun. Goed om terug te zijn anons; goed om terug te zijn.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10721334

File: 21acd23e5dc1255⋯.png (1002.93 KB, 959x859, 959:859, ClipboardImage.png)

File: a3ec0b88f1e8c7f⋯.png (120.07 KB, 300x250, 6:5, ClipboardImage.png)

>>10720289

>The theme for this event will be: 'The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming our Collective Commitment to Multilateralism'.

Als ze in 'wij' vorm spreken, is dat vast niet de wereldbevolking waar de snode ideeen van hun over gaan.

Zoiets als weten wat de wereldbevolking echt wil is alleen met een massa-collectief bewustzijn mogelijk. (resonantie, vrijheid van denken en doen)

Ik houd er erop dat de 'wij' vorm die zij bedoelen hun eigen deepstate/cabal kliek is.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10723600

File: 8a1ffecffae6af3⋯.png (266.66 KB, 360x345, 24:23, ClipboardImage.png)

File: 751c27f82f24f9b⋯.png (1.07 MB, 1920x550, 192:55, SpiritWarfare.png)

Omdat het zo krachtig is.

>>10722036 ——————————————— A Prayer Of Spiritual Warfare

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10730277

File: 35d511742df4d66⋯.png (230.45 KB, 740x416, 185:104, LethalPepe.png)

File: 3d2d7e70be3348d⋯.jpg (68.11 KB, 387x500, 387:500, B2_Tech.jpg)

File: c46dda40a4c5c47⋯.jpg (99.83 KB, 511x500, 511:500, B2_Pelosi.jpg)

>>10728061 ——————————————— A B-2 Stealth Bomber Drops a Massive Ordnance Penetrator (Cap: >>10728163, >>10728429)

Dit is op meerdere manieren op te vatten.

DUMB vernietiging, memebommen, politieke gebeurtenissen, iets wat achter de schermen afspeelt, ….

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e2cba7  No.10735032

File: 457c3e5c3bfdf96⋯.pdf (292.21 KB, nhg_advies_hydroxychloroqu….pdf)

File: e2a45768f440306⋯.jpg (49.34 KB, 605x340, 121:68, zwitserlandnewdeadnewcases.jpg)

File: cea83f2a0e40dc7⋯.png (357.35 KB, 1386x857, 1386:857, multicountrystudy.png)

File: e9198a4a68eb53f⋯.jpg (32.84 KB, 346x398, 173:199, multistudyoverview.jpg)

Reactie huisarts Rob Elens op het NHG Rapid Review over HCQ behandeling

(1/3)

https://zelfzorgcovid19.nl/reactie-huisarts-rob-elens-op-het-nhg-rapid-review-van-hcq-behandeling/

https://nos.nl/artikel/2345707-huisartsengenootschap-beveelt-hydroxochloroquine-bij-covid-19-niet-aan.html

–Observaties en opmerkingen over het Rapid Review stuk van het NHG over het gebruik van HCQ bij COVID-19 in de eerste lijn.

Twee wetenschappelijke medewerkers van het NHG hebben literatuur over de inzet van HCQ, HCQ en Azitromycine(AZ), en HCQ , AZ en zink (Z) bij COVID-19 patiënten samengevat en beoordeeld.–

NHG-Advies Hydroxychloroquine bij COVID-19 in de eerste lijn

Na het bestuderen van de Rapid Review vallen mij een enkele zaken op. Ik zal ze hieronder per hoofdstuk bespreken.

nhg antwoord finaal

Opmerkingen bij het hoofdstuk HCQ mono-therapie.

Uw zoektocht naar wetenschappelijke publicaties over HCQ monotherapie heeft 76 studies opgeleverd. Daarvan heeft U uiteindelijk 2 studies geselecteerd en bestudeerd. De studies over patiënten opgenomen in het ziekenhuis heeft U niet meegenomen omdat U vond dat dat een ander soort patiënten zijn dan die in de huisartsenpraktijk komen. Maar is het niet zo in Nederland dat deze patiënten eerst door de huisarts gezien moeten worden voordat ze ingestuurd worden? De patiënt die zich presenteert op de SEH is vaak een uur eerder door de huisarts gezien en ingestuurd. De door U gebruikte zoekstrategie is net alsof het effect van antibiotica in het ziekenhuis niet mag worden meegenomen naar de inzet van antibiotica in de huisartsenpraktijk.

Ik denk dus dat deze patiënten exact dezelfde zijn en dat de studie resultaten van vroeg ingezette HCQ monotherapie in het ziekenhuis gewoon meegenomen moeten worden in de inventarisatie naar bewijs of HCQ werkt. Indien je die studies meeneemt zie je dat bij 18.000 mensen met HCQ mono-therapie de mortaliteit afneemt met ongeveer 25 % bij een lage dosering. Een hoge dosering zorgt voor een toegenomen mortaliteit.

Bij HCQ monotherapie haalt U een studie aan van Skipper. Dit onderzoek is een internetonderzoek waar mensen vragen lijsten konden invullen. Van slechts 58 % van de patienten was een positieve test bekend. De mensen met een positieve test of een verhaal wat leek op een COVID-19 infectie kregen medicijnen per post opgestuurd zoals beschreven in het studieprotocol. Het duurde soms 70 tot 120 uur voordat de deelnemers aan de studie de medicijen konden innemen. Dat is nu niet echt een vroege behandeling met HCQ. Daarnaast was bij 42 % van de patienten de test niet positief.

De deelnemergroep bestond uit jonge mensen die meestal snel zelf beter worden van een COVID-19 infectie. Behandeling met HCQ maakt dan niet veel uit.De website c19study.com heeft aanvullende informatie gevraagd alvorens een oordeel te vellen over deze studie. Zij bestempelen deze studie dan ook als onbeslist op dit moment.

Opmerkelijk dat U deze studie, die uit veel meta anlayses wordt geschrapt vanwege het ontbreken van positieve COVID -19 testen, uitkiest om monotherapie met HCQ te bespreken.

Hieronder staan 2 studies over HCQ monotherapie die onlangs zijn verschenen en niet worden besproken door U.

Onlangs werden onderzoeks resultaten gepubliceerd van onze zuiderburen. Catteau heeft in een publicatie beschreven wat het effekt is van vroege en late behandeling met HCQ in het ziekenhuis is. Van 8075 patienten bleek dat de HCQ groep ongeveer 30 % lagere mortaliteit had tegenover de controle groep.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920303423

Een studie van Andrew laat zien dat een behandeling van HCQ in een poliklinische setting van 1274 patienten zorgt voor een afname van 27 % van opname in het ziekenhuhis vergeleken met de controle groep.

Samenvattend kun je zeggen dat de aangehaalde studie van Skipper een onjuiste keuze is.

Bij het meenemen van studies van opgenomen patienten die vroeg zijn behandeld met HCQ is er een afname van mortaliteit van tussen de 22 en 30 procent.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e2cba7  No.10735042

(2/3)

Opmerkingen bij het hoofdstuk over HCQ/AZ duo-therapie.

Bij de zoektocht naar het effekt van HCQ en AZ zijn 2 studies geselecteerd te weten de studie van Esper en die van Guérin. Klinische studies zijn wederom niet meegenomen.

Bij de aangehaalde studie van Esper worden statistisch significante resultaten door U niet benoemd. Er was een reductie van 80 % in het aantal ziekenhuisopnames tov de controle groep.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is boven de 60 jaar en het betreft hier dus risico patienten.

De reden dat U de resultaten niet heeft benoemd komt omdat er volgens U een groot gevaar op bias is om verschillende redenen.

De studie van Guérin die wordt aangehaald laat een statistisch significant verschil zien van duur van het ziektbeeld bij HCQ en AZ gebruikers t.o.v. de controlegroep. Ook hier benoemt U deze uitkomst niet terwijl de HCQ en AZ gebruikers een veel kortere ziekte periode hebben dan de controle groep.

Ook hier spreekt U van een zeer grote kans op bias en worden de uitkomsen daarom niet serieus genomen.

U concludeert: “wij zijn onzeker over de behandeling met HCQ bij niet gehospitaliseerde patienten”

Indien klinische studies worden meegenomen waarbij een vroeg behandeling is gestart met HCQ en AZ dan zie je positieve resultaten van deze behandeling.

De studie van d’ Arminio Monforte bijvoorbeeld, een randomised controlled trial in het ziekenhuis in Milaan laat zien dat de behandeling met HCQ en AZ 66 % vermindering geeft op mortaliteit. Zij verdeelden 539 patienten tussen HCQ en AZ , alleen HCQ en de standaard behandeling . Van de HCQ groep ging 27 % dood, van de HCQ /AZ groep overleed 23 % en van de controle groep overleed 51%.

htpps://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30600-7/pdf

Na controle van mogelijke storende factoren bleek dat de mortaliteitsreductie bij de behandeling van HCQ /AZ 66 % was.

Een studie van Arshad naar vroege HCQ/AZ therapie laat ook een reductie zien van de mortaliteit van 75%. Patienten werden onderverdeeld in HCQ, HCQ/AZ, en AZ alleen en standaard behandeling. 2541 patienten werden zo verdeeld en de resultaten zijn als volgt ; 13 % stierf in de HCQ groep, 20% in de HCQ/AZ groep, 22 % in de AZ groep en 26,4 % in de controle groep. Dat levert een significante vermindering van de mortaliteit van 64 % voor HCQ en 71 % voor HCQ/AZ.

https://www.henryford.com/news/2020/07/hydro-treatment-study

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e2cba7  No.10735049

(3/3)

Dat zijn ongeveer dezelfde resultaten als de studie van d ‘Armino Monforte.

Lagier onderzocht retrospectief bij 3737 patienten de kans om te overlijden aan COVID-19. Zij vergeleek mensen die HCQ/AZ kregen t.o.v. andere behandelingen . Er was een 59% verschil in mortaliteit bij de HCQ/AZ groep.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920302817#

Deze uitslagen zijn allemaal positief over HCQ /AZ gebruik bij COVID-19 patienten. De gouden standaard, nl. het dubbel blinde gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek, is nog niet verricht maar na het lezen van deze uitkomsten kun je toch met meer zekerheid zeggen dat de combinatie HCQ/AZ werkt.

Opmerkingen bij het hoofdstuk HCQ/AZ en Z triple-therapie.

Bij de studie van Scholz et al is een statistisch significante ( p< 0,001) afname van ziekenhuis opnames van 84 % en een niet significante (p<0,16) afname van mortaliteit gevonden. Ook hier spreekt u over bias tov de controle groep. Ik vraag me dan af wat voor een storende factoren een verschil van 84 % kan verklaren?

Opmerkingen over andere bevindingen van het gebruik van HCQ

Wat ook niet is meegenomen is de vergelijking van sterftecijfers door COVID-19 in landen waar HCQ niet wordt gebruikt zoals Nederland met landen waar HCQ wel vroeg wordt ingezet zowel in de eerste lijn als in het ziekenhuis. Een overzicht vindt U hier: www.hcqtrial.com.

Er is een 77,5 % vermindering van de kans om dood te gaan aan COVID-19 in de landen waar HCQ vroeg wordt gebruikt. Zie afbeelding hieronder. Deze informatie wordt in het geheel door U niet genoemd.

Dit zijn dan weliswaar geen studies maar de gegevens die verzameld zijn door de diverse instanties laten toch een duidelijk verschil zien tussen de landen die HCQ wel gebruiken en niet gebruiken.

Zwitserland.

In Zwitserland wordt vroegbehandeling met HCQ toegepast. Toen de WHO iedereen adviseerde om ermee te stoppen heeft Zwitserland dit ook gedaan. Dit leidde tot een stijging van de sterfte aan COVID-19. Toen daarna weer werd begonnem met HCQ behandeling daalde de sterfte weer naar het oude niveau. Hieronder kunt U het in een plaatje zien wat er gebeurde. Dit is ook een bewijs dat de inzet van HCQ bij COVID-19 patienten zorgt voor een lagere sterfte aan COVID-19.

Samenvattend

Samenvattend vind ik het zeer verwonderlijk dat de studies van gehospitaliseerde patienten niet zijn meegenomen en ook niet de wereldwijde informatie van landen die HCQ gebruiken. Wat u wel gebruikt is een enorm slechte studie die door elke meta analyse wordt genegeerd. Dat geeft een eenzijdig en onvolledig beeld. Niet verwonderlijk dat u op basis van dit beeld tot de conclusie komt dat U onzeker bent over het nut van HCQ in de eerste lijn.

Helaas schetst U een verkeerd beeld voor onze collega’s en ik vind dit vallen onder misleiding.

Ik had van U een meer weloverwogen studie verwacht maar het lijkt erop dat U met name die studies heeft geselecteerd die een negatieve uitslag hebben. Van de studies met een positief resultaat beoordeelt U de kwaliteit van bewijs als zeer laag onder het mom van bias.

Mijns inziens leveren studies over vroege behandeling in het ziekenhuis, de gegevens van hcqtrial.com en het verschil in sterfte aan COVID-19 in Zwitserland toen ze 3 weken geen HCQ gebruikten genoeg bewijs om een positief behandel advies te geven over HCQ in de eerste lijn.

Met betrekking tot de bijwerkingen kan het volgende gezegd worden. De bijwerkingen zijn mild en voorbijgaand van aard. Ten hoogste 1 op de 6 krijgt wat last van diarree of misselijkheid. Er wordt veel gesproken over QTc tijd verlenging maar dit vindt slechts plaats bij 1 % van de mensen en leidt niet tot sterfte. In 50 jaar gebruik van vele miljoenen HCQ voorschriften zijn slechts 20 mensen overleden aan dit geneesmiddel en het betrof hier altijd een overdosis.

I

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e2cba7  No.10735055

(4/3)

In de bijlage staat vermeld dat er nog een aantal lopende onderzoeken is en dat het NHG advies aangepast wordt mochten die studies hiertoe aanleidng geven. Mijns inziens is dat bewijs er al lang.

Natuurlijk willen we allemaal de gouden standaard, het dubbel blinde gerandomiseerde onderzoek. Maar tot nu toe is dit nog niet gebeurd. Tot die tijd moeten we het ander bewijs doen wat ruimschoots aanwezig is.

Er wordt ook gesproken over de juridische status van het NHG document. Daarin wordt vermeld dat zorgverleners op basis van professionele autonomie zo nodig kunnen afwijken van de richtlijn. Dit staat ook zo in de geneesmiddelenwet omschreven. Dit moet wel besproken worden met de patient en de apotheker. Dan kan er nooit strafvervolging volgen omdat offlabel voorschrijven mag volgens de geneesmiddelen wet. In zo een geval staat de wet boven de richtlijnen.

Dit blijkt ook uit een radio interview wat het NHG hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap Jako Burgers gaf op Radio1. De interviewer Jurgen van den Berg vroeg tijdens dat interview onder meer of de overheid het middel zou moeten verbieden. Op die vraag gaf Jako Burgers een heel interessant antwoord: “Nee zover hoef je niet te gaan, dat kan ook eigenlijk niet. Het middel is beschikbaar en kan door elke arts worden voorgeschreven, ook op andere indicaties. Het middel is geregistreerd … voor systeemziektes waarbij de immuunrespons in de war is geraakt … . Dat artsen dan dit toch gaan proberen bij COVID-19, laten we maar zeggen, je kunt het beter niet doen, maar het kan nog wel.” Dit is een duidelijk andere boodschap dan de IGJ heeft afgegeven over off-label gebruik van HCQ.

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/63976-2020-08-28-hydroxychloroquine-niet-effectief-voor-behandeling-corona

Samenvattend maakt in mijn mening het NHG hier een belangrijke vergissing om zoveel bewijs dat bestaat niet mee te nemen in hun inventarisatie van het onderzoek naar het effect van HCQ in de eerste lijn. U legt een te grote nadruk op bijwerkingen die nauwlijks voorkomen.

In de huidige vorm vind ik dat het NHG advies misleidend en ik verzoek U daarom om het advies te reviseren en daarbij het overige relevante bewijs mee te nemen.

Rob Elens

Huisarts te Meijel

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e2cba7  No.10735168

File: 4ed79ee2efd7cef⋯.pdf (7.09 MB, PDF2_De_Grootste_Bedreigin….pdf)

File: 5711cd9b354c2e7⋯.png (430.02 KB, 796x999, 796:999, Een_indringende_ingezonden….png)

De-Grootste-Bedreiging-Voor-De-Menselijke-Samenleving-Is-De-Ontkenning-Van-HCQ

'''Een indringende ingezonden brief en zeer gedegen en uitgebreide HCQ rapportage van Kim-Caroline Grashoff

7 september 2020'''

Waarom deze georkestreerde aanval tegen HCQ.

De misvatting is dat er geen georkestreerde aanval op HCQ is.

De gedeeltelijke waarheid is dat de reactie op HCQ gewoon een reactie is

van de Main Stream Media tegen HCQ vanwege het anti-Trump sentiment.

Grote farmaceutische operaties hebben een enorme financiële stimulans

voor HCQ om te falen, zoals Gilead.

President Trump noemde HCQ voor het eerst op 19 maart 2020.

Gilead aandeel stond toen op 85 dollar per aandeel. Nadat President Trump

HCQ had benoemd viel het aandeel met 8,7% binnen het uur en bleef die

48

week dalen wat zorgde voor 21 miljard afname van de Gilead Market Cap,

aangezien HCQ een concurrent was van Remdesivir.

Het herstelde pas 1,5 maand later toen dr. Fauci tijdens zijn persconferentie

aantoonde dat het NHI-onderzoek aantoonde dat Remdesivir de klinische

ziekenhuistijd bij covid-19 patiënten verkortte. (Ik herinner u eraan dat dit

medicijn niets doet met het sterftecijfer)

Er is een direct verband tussen het succes van Gilead en het feit dat

Remdesivir en HCQ concurrenten zijn.

Maar zelfs voordat Trump het noemde… In Frankrijk was het een 'over de

toonbank' medicijn tot 13 januari 2020 toen het door het Franse ministerie

van Volksgezondheid werd heringedeeld als een lijst met giftige stoffen.

Onthoud dat een medicijn is dat al decennia lang wordt gebruikt. En nu werd

het uit de schappen gehaald en beperkt van distributie naar patiënten in die

tijd. Nu kun je betwisten dat we ons in het begin niet bewust waren van het

type virus waar we mee te maken hadden en niet wisten hoe HCQ werkte

om het te behandelen…. Maar dat is niet waar

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b76880  No.10741957

>>10720905

Blij je te hebben, makker.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b76880  No.10741971

MENSEN! Demonstraties / protesten binnenkort?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10746506

File: 13a3ecec17585d8⋯.png (194.02 KB, 787x719, 787:719, ClipboardImage.png)

Wat wordt er nou gecreerd door massa-psychose / pandemie?

Ik blijf erbij dat diegenen in angst, ziek worden.

Pay special attention to the term “poisoned.” It describes the true nature of epidemics. Physicians have to understand how the chemistry that affects an organism is generated. It is very important to study mass movements, and to learn how some of them increase psychic disease. Often a great explosion is less dangerous than human turmoil. Let us not forget that there can be conditions even worse than war. When We remind you about this We have in mind the poisoning of space. All ferment produces gases, but human unrest can create a very strong poison. Yet, no one believes that the resulting destruction is caused by the people themselves.

Sauce: Supermundane-The-Inner-Life-III

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10754073

File: 3b842346e0cc611⋯.pdf (1.74 MB, COVID_19_WebSite_rapport_w….pdf)

File: f21c5c2ef991a17⋯.png (61.83 KB, 711x328, 711:328, covid_19_overleden_jonger_….png)

File: d24e32321b453ac⋯.png (105.36 KB, 702x710, 351:355, waar_is_covid19.png)

Wekelijkse overzicht COVID-19 in NL

22 september 2020

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20200922_1141_0.pdf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10754106

File: ab22d33fb96ea0f⋯.png (822.45 KB, 879x609, 293:203, de_jonge_rutte.png)

File: 119bce5efa56b19⋯.jpg (92.75 KB, 721x500, 721:500, 4fzei1.jpg)

Ook coalitie is nu kritisch over coronabeleid van het kabinet

(1/2)

/web/20200923122421/https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/nu-is-er-ook-in-de-coalitie-twijfel-over-het-coronabeleid-a4013196

Coronavirus in Nederland

De publieke steun voor het coronabeleid lijkt af te nemen, en ook politiek gezien is alles anders geworden.

Petra de Koning / Pim van den Dool

22 september 2020

De tweede coronagolf in Nederland is met meer dan tweeduizend positieve testen per dag volop aan de gang, precies een half jaar na de eerste. En in het eerste grote debat in de Tweede Kamer in die nieuwe omstandigheden werd voor het kabinet-Rutte III op dinsdagavond pijnlijk duidelijk: nu de publieke steun voor het coronabeleid lijkt af te nemen, is ook politiek gezien alles anders.

Zelfs bij de coalitiepartijen groeit de twijfel over de aanpak van het kabinet. Snappen mensen het allemaal nog wel? Leidt de onduidelijkheid niet juist tot acties op sociale media als #ikdoenietmeermee? Die hashtag werd maandagavond door tientallen artiesten en influencers op sociale media geplaatst, uit protest tegen de coronamaatregelen.

Ook de coalitiepartijen zien dat afnemende steun te maken heeft met de manier waarop het kabinet de crisis aanpakt. D66-fractievoorzitter Rob Jetten zei: „We moeten met zorg naar het kabinetsbeleid kijken.” De ChristenUnie vroeg om „het eerlijke verhaal” in plaats van „stoere taal”. Fractievoorzitter Pieter Heerma van het CDA, de partij van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), vond ook dat er nu „genoeg testcapaciteit” had moeten zijn. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van premier Mark Ruttes eigen VVD kan zich voorstellen, zei hij, dat medewerkers in de verpleeghuiszorg „zich tekortgedaan voelen”. Die hadden van het RIVM eerst niet en daarna ineens wel te horen gekregen dat ze tijdens hun werk mondkapjes moesten gebruiken, zoals Nieuwsuur vorige week onthulde.

„Als je het over kon doen”, zei Dijkhoff ook, „had je die beschermingsmiddelen eerder breed beschikbaar willen stellen.” SGP-leider Kees van der Staaij, op wie Rutte III bijna altijd kon rekenen voor steun, had het over de „schimmigheid” en een „woordenbrij” van het kabinet over de mondkapjes in de verpleeghuizen. En over de tweede coronagolf zei hij: „Zijn we voldoende voorbereid? Nee, als je kijkt naar de testcapaciteit en de bron- en contactonderzoeken van de GGD’s.”

‘De dijk’ tegen de tweede golf

Het kabinet had het eerder steeds over „de dijk” die er zou komen tegen een tweede „golf”: dat iedereen met klachten zich meteen moest kunnen testen en de GGD snel en zorgvuldig zou nagaan met wie een positief getest persoon de dagen ervoor was omgegaan. Maar op de dag van de meteorologische herfst, stroomden de teststraten over: de GGD maakte dinsdag bekend dat nu 10.000 mensen per dag zich niet kunnen laten testen. En in 17 van de 25 GGD-regio’s kan het bron- en contactonderzoek niet meer volledig worden uitgevoerd, zieke mensen moeten zelf de mensen uit hun omgeving gaan vertellen over het besmettingsrisico.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10754108

(2/2)

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde de acties op sociale media tegen de coronaregels „het topje van de ijsberg”. „We gaan rechtstreeks op een volgende lockdown af en de samenleving is niet klaar voor de offers die dan weer worden gevraagd.” Hij zei ook dat hij nog steeds „voor de volle 100 procent” achter het RIVM staat. „En ik geloof in het kabinet.” Maar dan moesten Rutte en De Jonge van hem wel toegeven dat er fouten waren gemaakt met de mondkapjes. Hij noemde het „ronduit onbehoorlijk” dat het kabinet deed alsof de schaarste aan beschermingsmiddelen niets te maken had met de RIVM-richtlijn om die voor de verpleeghuizen niet „medisch noodzakelijk” te noemen.

Hevige irritatie

De oppositiepartijen waren vooral fel over De Jonge. Volgens PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher beloofde die steeds dat er van alles „binnenkort” kwam, zoals een goed functionerende corona-app, sneltesten. „Hij zegt: morgen doe ik de afwas, echt waar. En dan heb je een minister-president die zegt: kijk mij niet aan, Hugo doet de afwas.”

Rutte had De Jonge de afgelopen tijd met veel nadruk ‘de coronaminister’ genoemd en bij kritische of moeilijke vragen doorverwezen naar hem. In het Kamerdebat op dinsdag deed hij dat niet. De Jonge gaat als minister over het RIVM, dat in de zomer de richtlijn voor mondkapjes in verpleeghuizen had veranderd, maar Rutte beantwoordde de vragen daarover. En raakte soms hevig geïrriteerd. Hij vond dat Klaver van GroenLinks de RIVM-adviezen „in twijfel” trok. Klaver zelf riep daarna uit: „Potverdorie, wij hebben de hele crisis lang de adviezen van het RIVM verdedigd.”

Rutte zelf, die in het voorjaar steeds had benadrukt hoe belangrijk de RIVM-adviezen waren voor het kabinet, zei nu: „Wij, noch de Jonge, noch het ministerie van VWS, hebben betrokkenheid bij het opstellen van de richtlijnen.” Hij was ook begripvol voor CDA’er Heerma die zich erover opwond dat het RIVM de mondkapjesregel in stilte had veranderd. Rutte beloofde dat het kabinet zo’n verandering vanaf nu meteen zou laten weten.

Maar hoe het nu verder zou gaan? Rutte zei dat hij „heel erg bezorgd” was en dat de kans groot was dat er „aanvullende maatregelen” nodig waren, maar niet voor het hele land. Lodewijk Asscher van de PvdA sneerde: „De tweede golf is er en de premier gaat aan de gereedschapskist werken. Die had er allang moeten zijn.”

Correctie (23 september 2020): In een eerdere versie van dit artikel werd abusievelijk gesproken van een meteorologische herfst in plaats van een astronomische herfst. Dat is hierboven aangepast.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10754321

File: f990305b52585f8⋯.png (326.36 KB, 585x420, 39:28, putin.png)

CIA-rapport: grote kans dat Poetin beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen leidt

https://archive.md/vzfQX

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/cia-rapport-grote-kans-dat-poetin-beinvloeding-van-de-amerikaanse-verkiezingen-leidt~b3d4a67f/

Volgens de inlichtingendienst CIA leidt de Russische president Vladimir Poetin mogelijk hoogstpersoonlijk een operatie om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Doel zou zijn om president Trumps Democratische tegenstander Joe Biden zwart te maken.

Stieven Ramdharie 23 september 2020, 12:24

De CIA komt tot deze conclusie in een geheim rapport dat drie weken geleden werd uitgebracht, bevestigen inlichtingenbronnen tegen The Washington Post en NBC News. Mede op basis van informatie van de afluisterdienst NSA en de FBI bracht de CIA in kaart hoe Rusland zich, net als in 2016, probeert te bemoeien met de presidentsverkiezingen ten gunste van Trump.

De analyse van de CIA is de zoveelste waarschuwing van de inlichtingendiensten in de afgelopen weken dat de Russen bezig zijn met een beïnvloedingsoperatie. Een dag voor de onthulling van het rapport benadrukte Trump tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Ohio nog dat hij geen enkel probleem had met de Russische leider. ‘Ik mag Poetin’, aldus de president tegen zijn aanhangers. ‘Hij mag mij. Wij kunnen met elkaar opschieten.’

Volgens de CIA-analisten is de kans groot dat de Russische leider persoonlijk aan de touwtjes trekt van de smeercampagne tegen Biden. Hoewel de Amerikaanse inlichtingendiensten in 2016 concludeerden dat Poetin indertijd een leidende rol speelde bij de Russische operatie om Trump gekozen te krijgen, waren ze tot nu toe niet zo ver gegaan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10754477

File: 9ea44424eb0a934⋯.jpg (63.65 KB, 694x463, 694:463, ba674f634382503d257e7a40c5….jpg)

Nederland stopt training Iraakse strijdkrachten, start advisering

https://archive.vn/ewpFj

https://www.ad.nl/politiek/nederland-stopt-training-iraakse-strijdkrachten-start-advisering~a2c7faa3/

Maarten van Ast 23-09-20, 14:25 Laatste update: 15:03

Nederland stopt met de training van Iraakse strijdkrachten in de strijd tegen Islamitische Staat. In plaats daarvan krijgt ons land een adviserende rol. Dat heeft het kabinet vandaag bekendgemaakt. Verder heeft België de Nederlandse regering verzocht bij te dragen aan de bescherming van de Belgische F-16’s die vanuit Jordanië strijdvoeren tegen de terreurgroep.

Het besluit betekent dat Nederland minder actief deel zal nemen aan militaire operaties, dat er minder militairen gestationeerd zullen zijn en dat er een grote nadruk komt te liggen op ‘force protection’ van de resterende leden van de gezamenlijke coalitie tegen IS. Die ‘volgende fase’ is volgens het kabinet mogelijk omdat de Iraakse veiligheidsdiensten steeds beter in staat zijn om IS het hoofd te bieden. De circa twintig Nederlandse trainers die Koerdische strijdkrachten in Irak trainden, werden in april al teruggehaald vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Via allerlei regionale adviesteams worden de Iraakse, waaronder ook de Koerdische, veiligheidsdiensten geadviseerd. Ook komt er een adviesteam voor het Iraakse ministerie van Defensie, gericht op het voorbereiden en uitvoeren van militaire operaties. ‘Op deze manier helpt de Coalitie de Iraakse strijdkrachten verder op eigen benen staan en kan de jarenlange trainingsinzet van onder andere Nederland op een duurzame manier worden geborgd’, laat Defensie weten.

Tegelijkertijd kijkt het kabinet naar twee andere verzoeken van de anti-IS-coalitie, waaronder een van België voor hulp bij de zogeheten ‘force protection’ van Belgische F-16’s die vanaf komende maand strijden tegen IS in Irak en Noordoost-Syrië. Dat is in de afgelopen jaren ook al gebeurd. Toen Nederlandse F-16's vanuit dat land IS-doelen aanvielen, beschermden Belgische militairen de basis. De Nederlandse inzet zou al volgende maand beginnen. Het gaat om dertig tot veertig militairen.

De coalitie heeft daarnaast alle leden, waaronder Nederland, verzocht te helpen bij de bescherming van Erbil International Airport. Daarbij zouden in totaal 100 tot 150 troepen nodig zijn.

Mali

Nederland overlegt ook over de levering van een militair transportvliegtuig aan de VN-missie Minusma in Mali. Sinds 2016 werken Denemarken, Portugal, België en Zweden al samen in een rotatieschema om luchttransport mogelijk te maken. Het transportvliegtuig zou, als het kabinet instemt, vanaf november volgend jaar voor zes maanden worden ingezet.

Nederland kondigde vorig jaar al aan weer een bijdrage te willen leveren aan een VN-missie.

Tussen 2014 en 2019 waren Nederlandse special forces en eenheden van de luchtmobiele brigade actief in het noorden van Mali, om informatie te verzamelen voor de VN.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6c3db8  No.10755008

File: 597bd36cced1656⋯.jpg (22.63 KB, 670x377, 670:377, 7bf813121413f14b80c8a60daa….jpg)

Rutte ’betreurt’ ophef na stilletjes aanpassen mondkapjesregels

https://archive.vn/zRGBE

https://www.telegraaf.nl/nieuws/542132917/rutte-betreurt-ophef-na-stilletjes-aanpassen-mondkapjesregels

DEN HAAG - Premier Rutte ’betreurt’ de ophef die is ontstaan nadat in de ouderenzorg de richtlijn voor het dragen van mondkapjes in augustus zo stilletjes zijn aangepast. „Dat had niet zo gemoeten.” Hij stelt dat het tot ’onnodige onrust’ heeft geleid. „Ik wil hier echt uitspreken dat ik dat betreur.”

Rutte deed zijn uitspraken dinsdag in het staartje van het debat in de Tweede Kamer over het coronabeleid. Zowel hij als minister De Jonge (Volksgezondheid) kregen in dat debat stevig de wind van voren, vooral over het krakkemikkige testbeleid, maar dus ook het gehannes met het al dan niet dragen van mondkapjes in de ouderenzorg.

1,5 meter

Lange tijd gold daarvoor de regel dat als zorgmedewerkers 1,5 meter afstand konden houden van hun cliënt en alleen ’vluchtig contact’ hoefden te hebben, zij volgens de door het RIVM opgestelde richtlijnen geen mondkapjes hoefden te dragen. Bij het personeel leidde dat tot onbegrip en onrust. Vluchtig contact in de zorg, bestaat volgens velen namelijk niet.

Medio augustus werd de richtlijn plots aangepast, maar dat gebeurde nagenoeg geruisloos. De nieuwe richtlijn werd opgestuurd naar zorginstellingen, maar dat de inhoud ervan zo drastisch was gewijzigd bleef onvermeld. Opeens moesten mensen wèl een mondkapje gaan dragen bij ’vluchtig contact’.

Volgens premier Rutte werd de richtlijn aangepast om de regels gelijk te trekken met de ziekenhuiszorg, waar al wel mondkapjes werden uitgedeeld in vergelijkbare situaties.

Veel partijen in de Tweede Kamer geloven maar weinig van deze uitleg en menen eerder dat de oude richtlijn gewoon een misser was van het RIVM. Rutte wil daar absoluut niet aan. Wel laat hij nu dus weten dat de ophef na het aanpassen van de richtlijn hem dus betreurt.

Hij wil ’betekenisvolle wijzigingen’ van de richtlijnen voortaan ’expliciet onder de aandacht brengen’. „Ik wou dat echt nog zeggen. En dat ik die onrust bij de medewerkers in de zorg echt betreur.”

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6c3db8  No.10755163

File: 3a970b67ce19b0f⋯.png (461.86 KB, 903x1034, 903:1034, jeffrey_epstein_zocht_rood….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6c3db8  No.10755251

File: 05c17d03d917486⋯.png (184.96 KB, 898x1051, 898:1051, qanon_complotgroepen_blijv….png)

File: 3b1b7f5fee314a9⋯.png (207.72 KB, 897x1137, 299:379, qanon_complotgroepen_blijv….png)

Qanon in het nieuws

QAnon-complotgroepen blijven groeien op Facebook, ondanks maatregelen

Eens kijken wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/techblog-qanon-complotgroepen-blijven-groeien-op-facebook-ondanks-maatregelen~b0eb88dd/ (paywall)

te bekijken via https://archive.vn/jZZek

Laurens Verhagen en Noël van Bemmel

22 september 2020

QAnon-complotgroepen blijven groeien op Facebook, ondanks maatregelen - 22 september 2020

Ondanks de met de nodige tamtam omgeven aankondiging van Facebook vorige maand dat het de extreem-rechtse complottheorie QAnon hard gaat aanpakken, blijven de QAnon-groepen hard groeien. Dit blijkt uit onderzoek van The New York Times. De krant volgde ongeveer honderd QAnon-groepen. Gecombineerd groeiden deze met 13.600 nieuwe volgers per week.

Dat is weliswaar minder dan de groei vóór de maatregelen van Facebook, maar nog steeds aanzienlijk. De krant noemt het ‘schokkend’ dat Facebooks algoritmes nog steeds mensen actief naar de complotgroepen sturen, ook al zou dat sinds de nieuwe maatregelen van vorige maand eigenlijk helemaal niet meer de bedoeling mogen zijn. Facebook zegt in een reactie dat het bekijkt wat de beste strategie is om zijn doelstellingen te halen om de verspreiding van schadelijke complottheorieën tegen te gaan. (LV)

Facebook treedt op tegen complotdenkers

De populaire extreem-rechtse complottheorie QAnon wordt vanaf nu aangepakt door Facebook. Dat is koren op de molen van de complotdenkers.

Bij QAnon ligt het nooit aan de theorie, altijd aan de feiten

Met summiere berichten – die veel weghebben van die van Griekse orakels – heeft QAnon in drie jaar tijd miljoenen volgers gekregen. Hoe is de beweging ontstaan en is ze gevaarlijk?

QAnon-complotdenker wint Republikeinse nominatie in de staat Georgia

Marjorie Taylor Greene, een aanhanger van de extreemrechtse complottheorie QAnon, heeft de Republikeinse nominatie gewonnen voor een congreszetel in de Amerikaanse staat Georgia.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6c3db8  No.10755293

File: a6b20d5a1be36f1⋯.png (62.68 KB, 600x600, 1:1, 52dd9a20c751ae6c847eab9649….png)

Qanon - De antisemitische wortels van de beweging tegen de corona-maatregelen

https://www.globalinfo.nl/Achtergrond/de-antisemitische-wortels-van-de-beweging-tegen-de-corona-maatregelen

https://archive.vn/XT5fW

DOOR: Kevin Heller / Doorbraak

GEPUBLICEERD: 23 september 2020

TAGS: fascisme extreemrechts antisemitisme coronacrisis

Ik zag tot mijn spijt van de week naast alle Qanon/Corona/5G conspiracy-onzin ook weer de usual 9/11 conspiracy-dingen voorbij komen. En ik ben niet vies van een goeie conspiracy à la “Who shot JFK?” en “Waarom stort toren 7 in zonder dat er een vliegtuig aan te pas komt?”, maar ik zag dat er weer van alles werd gedeeld over hoe Israël/Joden achter 9/11 zouden zitten. Inclusief vage diagrammen over hoe de Twin Towers een Davidsster vormen en de gouwe ouwe “Alle Joden kregen een berichtje de dag van tevoren om thuis te blijven”.

(Door Kevin Heller, oorspronkelijk verschenen bij doorbraak)

Toen dacht ik: laat ik nog maar eens wat tikken over hoe samenzweringstheorieën vaak uit de koker van extreem-rechts komen en waarom. Helemaal nu er zoveel mensen voor het eerst worden blootgesteld aan allerlei samenzweringen waarvan ze niet door hebben dat ze antisemitische wortels hebben.

Qanon: de goeie oude Blood Libel-theorie. Joden werden in de Middeleeuwen er van beschuldigd dat ze christelijke kinderen ontvoerden om er (seksuele) rituelen mee te doen. Als er ergens een dood kind werd gevonden, en er was geen duidelijke dader, dan werden de fakkels aangestoken, de dichtstbijzijnde Joodse familie opgezocht en werden zij vermoord, basically als oplossing voor het probleem van “geen dader”. De katholieke kerk ging hierin mee, aangezien zij Europa wilden zuiveren van de Joden, want die zouden Jezus hebben vermoord (de Romeinen deden natuurlijk alles in opdracht van de Joodse Raad, ahum…). De houding van de katholieke kerk is sowieso de basis voor 99 procent van het antisemitisme. De creatie van de getto’s, het aanzetten tot pogroms, uitsluiting van bepaalde beroepen en gilden en de schuld afschuiven van falend beleid op Joden… allemaal uit de koker van Rome. De ratten-linie van onder andere ODESSA om nazi-misdadigers weg te sluizen via Rome naar Zuid-Amerika was een soort van kers op de taart na bijna 1.500 jaar antisemitisme te hebben gevoed.

Kevin Heller

(Eerder gepubliceerd op zijn Facebook-pagina.)

Belangrijkste bronnen voor dit stuk:

•“Stille Hilfe für Braune Kameraden” van Oliver Schröm en Andrea Röpke.

•“Denying History” van Michael Schermer en Arthur Hertzberg.

•En verder: Recherche Nord, Belltower, Netz Gegen Nazis, Kafka, Wikipedia en allerlei reportages van mediazenders als de WDR, NDR, ARD, Bayerische Rundfunk, Spiegel TV en anderen.

https://archive.vn/o/XT5fW/https://www.doorbraak.eu/de-antisemitische-wortels-van-de-beweging-tegen-de-corona-maatregelen/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6de158  No.10760895

File: c1fcfd56d1cb212⋯.png (711.27 KB, 1273x839, 1273:839, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10769065

File: d2d93f4eb4b2f0b⋯.png (627.77 KB, 540x960, 9:16, ClipboardImage.png)

Duistere machten met hun massa hypnose.

Het zal niet meer werken.

God Wins!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10772574

Waarom de Democraten hun verlies straks dik verdienen

Door de vrijwel kritiekloze houding van de journalisten tegenover de Democraten en de focus op de gezamenlijke vijand Trump, is de Democratische Partij niet aangepakt op de verloren verkiezingen en is zij nooit toegekomen aan een eerlijk antwoord op de vraag: wat ging er mis in 2016?

Daarom zien we nu een Democratische Partij zonder zelfvertrouwen en zonder leider die overtuigt en inspireert. Een partij die niet verder komt dan de holle retoriek uit het jargon van de identiteitspolitiek en de Black Lives Matter-beweging.

Een partij die weinig anders doet dan wijzen naar Trump voor alles wat er mis gaat, maar nergens in het land een succesje boekt waaruit blijkt dat Democraten een beter alternatief zijn.

Joe Biden als het beste wat de Democratische Partij het land te bieden heeft. Het resultaat van vier jaar oppositievoeren. Als de Democraten op 3 november de verkiezingen verliezen hebben ze dat dik verdiend.

https://www.rtlnieuws.nl/economie/column/5185773/trump-wint-verkiezingen-van-biden

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

46b28d  No.10790070

File: 831a63515ed4e2f⋯.jpeg (189.88 KB, 720x1280, 9:16, 0F0C8425_088C_41A6_91D0_B….jpeg)

Qanon hit piece NOS , Rudy Bouma

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2349814-amerikaanse-complottheorie-qanon-ook-in-nederland-in-opkomst.html

https://archive.li/wpd5X

Rudy Bouma

verslaggever ·

"Het is onderdeel van de levensstijl van de elite om kinderen te misbruiken", zegt een betoger op het Museumplein in Amsterdam. Met de slogan #savethechildren demonstreren bijna wekelijks groepen tegen pedofilie. Volgens velen van hen zijn hoge Nederlandse ambtenaren én het koningshuis betrokken bij een wijdverbreid netwerk waarin kinderen worden verhandeld voor misbruik, maar verzwijgen de media dit.

De betogers geloven in QAnon, een uit de Verenigde Staten overgewaaide complottheorie. Deskundigen daar vrezen voor schade aan de democratie, en veiligheidsdiensten waarschuwen voor geweld door geradicaliseerde aanhangers. De samenzweringsbeweging wint snel aan populariteit, ook in Nederland.

"QAnon-aanhangers hebben gemeen dat ze institutionele kennis verwerpen", zegt de Amerikaan Travis View, die meer dan honderd podcasts over de theorie maakte. "Ze denken dat alle berichtgeving van de media, regeringen en academische instellingen vervalst is en daarom niet te vertrouwen is."

Op sociale mediaplatforms wordt veel QAnon-gedachtegoed gedeeld. Facebook en YouTube verwijderen veel pagina's en filmpjes over QAnon, maar het verschijnsel lijkt moeilijk te bestrijden. Bovendien versterkt 'censuur' de overtuiging dat de elite, ook wel cabal genoemd, iets te verbergen heeft.

Dat QAnon niet meer alleen Amerikaans is, zoals een vrouwelijke betoger op Museumplein verkondigt, lijkt te kloppen. In Nederland zijn nu vier grote Facebookgroepen die aan QAnon gelieerd zijn, met bijna 12.000 unieke leden. In nog eens ruim driehonderd andere groepen wordt de beweging ook besproken.

Dit jaar zijn in openbare Nederlandse Facebookgroepen zo'n 40.000 berichten over QAnon geplaatst die leidden tot ruim een half miljoen interacties (likes, shares, comments), zo blijkt uit een analyse van de Universiteit van Amsterdam op verzoek van Nieuwsuur. Er is een duidelijke stijgende lijn te zien sinds het begin van de coronacrisis.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10809661

YouTube embed. Click thumbnail to play.

d66 vol in de verdediging voor soros

gaat leuk worden wanneer soros zn kop gaat rollen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60be2d  No.10811527

QNL reports 293 t/m 297:

#293 : https://www.youtube.com/watch?v=Th0DCdWMMi4

#294 : https://www.youtube.com/watch?v=DEF8JAk3XWY

#295 : https://www.youtube.com/watch?v=anJrlA4-kng

#296 : https://www.youtube.com/watch?v=tn-f3Nu8whE

#297 : https://www.youtube.com/watch?v=ybmCt2eH4Jk

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10814715

File: 4c70cc916ff97bf⋯.png (522.33 KB, 453x553, 453:553, ClipboardImage.png)

Weet waar we het voor doen lieve mensen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5fa5fb  No.10816967

File: 43e4f2fbe43f943⋯.mp4 (3.53 MB, 640x360, 16:9, Sigrid_Kaag_D66_tegen_Thie….mp4)

File: c031bb9db1dbfd7⋯.png (3.17 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

File: 6bae527267adaef⋯.png (2.17 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

File: a708f83e0c22f76⋯.png (3.62 MB, 1903x4129, 1903:4129, ClipboardImage.png)

File: 025095c29f77c2c⋯.png (412.56 KB, 798x726, 133:121, ClipboardImage.png)

>>10809661

Ik zag het op Jensen en hij zei dat ze in het bestuur zit van het GPMB(Global Preparedness Monitoring Board).

jensen.nl

https://apps.who.int/gpmb/board.html

https://twitter.com/TheGPMB

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5fa5fb  No.10817175

File: 87c85a78ffac73f⋯.png (3.46 MB, 1903x3247, 1903:3247, ClipboardImage.png)

File: defefe172d5fab1⋯.png (167.85 KB, 1918x935, 1918:935, ClipboardImage.png)

File: e3d941b4f471487⋯.png (729.1 KB, 1457x685, 1457:685, ClipboardImage.png)

File: c752012e16ba8b4⋯.png (915.15 KB, 989x903, 23:21, ClipboardImage.png)

>>10816967

Ik vroeg me af wat ze dan voor de "coronatijd" hadden gedaan en als je dan met je muis over "november 2018" gaat of klikt dan kom je toch echt op GPMB Statement on 2019 nCoV.pdf terecht…

https://apps.who.int/gpmb/assets/news/GPMB%20Statement%20on%202019%20nCoV.pdf

GPMB Secretariat

c/o World Health Organization

20 Avenue Appia

1211 Geneva 27

Switzerland

En dan heb je nog https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_English.pdf (pic 4) van september 2019. Lijkt toch verdacht veel op het coronavirusplaatje zoals we de laatste tijd hebben gezien…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5fa5fb  No.10817346

File: e387eb0f441b249⋯.png (229.42 KB, 798x909, 266:303, ClipboardImage.png)

File: 4225e8818bfc65b⋯.mp4 (455.15 KB, 800x800, 1:1, Eh5B7fPUwAIqAbl.mp4)

File: 9a3197332e3e9a2⋯.png (1.06 MB, 1903x1817, 1903:1817, ClipboardImage.png)

File: 2c723282fb267f5⋯.png (1.13 MB, 634x898, 317:449, ClipboardImage.png)

>>10817175

>>10816967

Pinned Tweet

The Global Preparedness Monitoring Board

@TheGPMB

Sep 14

#AWorldInDisorder makes it clear; the world cannot afford to unprepared for the next #pandemic, which is sure to come.

https://rebrand.ly/AWorldInDisord > https://t.co/4h5bvwlzCw?amp=1 > https://apps.who.int/gpmb/annual_report.html < hier kom je terecht(don't click that shit;-))

saus:https://twitter.com/TheGPMB/status/1305554031134162945?s=20

https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_AR_2020_EN.pdf (pic 4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5fa5fb  No.10817450

File: cd0fdb17f278aea⋯.png (1.2 MB, 1280x720, 16:9, ClipboardImage.png)

🐸😉😎

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

887b3d  No.10823155

File: 17254b720cd6c18⋯.mp4 (526.28 KB, 720x1280, 9:16, OnClQUKq91cuUzUV.mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

088feb  No.10824389

File: 1b189ceb005930e⋯.jpg (64.58 KB, 720x597, 240:199, IMG_20200922_230312.jpg)

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/test-uw-kennis-over-de-amerikaanse-verkiezingen-2~v401132/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0536c7  No.10837957

File: e4ed06c5d773a8c⋯.pdf (4.09 MB, Building_a_transatlantic_d….pdf)

File: 73011237850e2e7⋯.png (321.89 KB, 967x1156, 967:1156, taskforce_transatlantic_di….png)

Hele grove digg naar DLA Piper in Nederland

(1/2)

DLA Piper > Denton Europe > Denton > Kenderdine > Clinton Administrator > Kenderdine > Atlantic Council > Constantijn Van Oranje-Nassau, Special Advisor & Vice Chairman of International Circle of Influencers, StartupDelta > Building a Transatlantic Digital Marketplace: Twenty Steps Toward 2020 (April 2016)

Saus en verwijzingen

https://www.advocatie.nl/nieuws/primeur-dla-piper-benoemt-fulltime-pro-bono-medewerker-europa/

Primeur: DLA Piper benoemt ‘fulltime pro bono-medewerker Europa’

(13 september 2016 DOOR ADVOCATIE REDACTIE )

Advocaten en het goede doel: het is een hele wereld op zich. Advocatenkantoren werpen zich individueel op goede doelen, maar er zijn ook verschillende collectieve ‘clearing houses’ met aangesloten leden.  Er zijn wereldwijde pro bono-organisaties, en DLA Piper heeft in Amsterdam in de persoon van Lamin Khadar zelfs een 'fulltime pro bono-medewerker Europa' aan het werk. “Wij zullen nooit terugdeinzen voor werken voor vluchtelingen, hoe het maatschappelijke of politieke klimaat zich ook ontwikkelt,” aldus Khadar.

Lamin Khadar is the Pro Bono and Diversity Manager for Dentons Europe. is Nederlander, retweets Open Society Foundations tweets.

Dentons creates strategic affiliation with global energy consultant EJM Associates LLC

Denton > Atlantic Council

Prior to her service at the Department of Energy, Melanie A. Kenderdine helped establish the MIT Energy Initiative and served as its executive director; served as vice president of Washington operations for the Gas Technology Institute and served in several key posts at the Department of Energy during the Clinton administration.

Melanie A. Kenderdine is a non-resident senior fellow at the Atlantic Council and is on the Board of OurEnergy Policy.org.

Saus: https://www.dentons.com/en/whats-different-about-dentons/connecting-you-to-talented-lawyers-around-the-globe/news/2017/september/dentonscreatesstrategic-affiliation-with-global-energy-consultant-ejm-associates-llc

https://usea.org/profile/melanie-kenderdine (husband Steven Cary)

My father, Eugene, worked at Sandia [National] Labs for 42 years, he won an award for being the “father of strong links,” that’s a big deal in nuclear weapons safety culture. It’s a mechanical device that keeps nuclear weapons from going off. My mother, Evelyn Weiss, was a nurse, although she was also a homemaker.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0536c7  No.10837962

(2/2)

Building a Transatlantic Digital Marketplace: Twenty Steps Toward 2020

https://www.digitaleurope.org/wp/wp-content/uploads/2019/01/Building%20a%20transatlantic%20digital%20marketplace%20-%20Twenty%20steps%20toward%202020.pdf

A special thanks to our on-the-ground partners in this project, Digital Europe in Brussels, Aspen Berlin

in Germany, and Dentons Europe in Warsaw. Their support was instrumental in facilitating the high-octane

workshops that gave the task force important insight into Europe’s hopes, concerns, and expectations in

these key capitals. We also like to thank the numerous outside speakers from the US government, European

Commission, European Parliament and other governments who helped guide us in our deliberations.

• Step 1: Launch a US-EU Digital Council. A US-EU Digital Council—housed in the White House and at senior levels in the European Commission— would give transatlantic coordination the political weight capable of breaking bureaucratic silos and connecting dots between the broad objectives. It could proactively shape interoperable policies in the digital space, including on net-neutrality policy, data protection, the Internet of Things (IoT), broadband development, open data flows, enhanced cybersecurity, and Internet freedom.

Task force members

Robert Atkinson, President, Information Technology and Innovation Foundation

* Melissa Blaustein, Founder, Allied for Startups Kathryn Brown, CEO, Internet Society

* Sarah Drinkwater, Head, Google Campus London

* Dean Garfield, President and CEO, Information Technology Industry Council

* Gerard Grech, Chief Executive Officer, TechCity UK

* John Higgins, Director General, DigitalEurope

* Paul Hofheinz, President, Executive Director and Co-Founder, Lisbon Council

* Jane Holl Lute, President and CEO of the Council on CyberSecurity – Atlantic Council Board Director

Ron Klain, General Counsel, Revolution

* Hosuk Lee-Makiyama, Director, European Centre for International Political Economy (ECIPE)

* Josh Meltzer, Fellow in Global Economy and Development, Brookings Institution

* Michael Nelson, Public Policy, CloudFlare; Professor of Communication, Culture,

* Nuala O’Connor, President and CEO, Center for Democracy and Technology

* Daniel Price, Former Deputy National Security Advisor for International Economic Affairs; now Managing Director, Rock Greek Global Advisors – Atlantic Council Board Director

* Sean Randolph, Senior Director, Bay Area Council Economic Institute

* Simon Schaefer, CEO, Founder, The Factory Berlin

* Carl Schonander, Senior Director, Software & Information Industry Association

* Alfredo Timermans, CEO, Telefonica Internacional USA Paul Twomey, Founder, ArgoP@cific

* Constantijn Van Oranje-Nassau, Special Advisor & Vice Chairman of International Circle of Influencers, StartupDelta

Madeleine Gummer von Mohl, Co-Founder, Betahaus

*Orlie Yaniv, Director, Government Affairs and Policy, FireEye

StartupDelta

• StartupDelta Special Envoy since July 2016. He is appointed by the Dutch Government to make The Netherlands the European epicenter of innovation, with the best climate for entrepreneurs to start, build, grow and internationalize their businesses.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10860825

File: 94aac739e9739ea⋯.png (698.4 KB, 719x679, 719:679, ClipboardImage.png)

File: aaf339081da3127⋯.png (359.71 KB, 474x296, 237:148, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f1a15e  No.10902574

File: 0b1022b003239cc⋯.jpg (104.97 KB, 889x500, 889:500, BigPharmaKeepSick.jpg)

Leeft dit broodje nog?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10904702

File: a2e665acb11ab21⋯.jpg (49.62 KB, 443x960, 443:960, CovidCode.jpg)

File: 01f10723f1d59ce⋯.png (2.08 MB, 1536x6329, 1536:6329, CovidCure.png)

File: a9ce502356b339a⋯.jpg (57.45 KB, 540x960, 9:16, corona1990.jpg)

File: 1297037c50e3b4b⋯.jpg (92.03 KB, 355x640, 71:128, corona1986.jpg)

>>10902574

NL broden gaan lang mee, meer activiteit in de GNRL's en social media aangezien dat de battlegrounds zijn.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ee4630  No.10904974

File: 70854e14d4befc0⋯.jpg (1.08 MB, 2000x3000, 2:3, 2008_03_25_00_14_IMG_2502.JPG)

>>10902226

>>10889931

>DID IT LOOK LIKE HANS GRUBER?

>>10889931

>>10890346

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8dc484  No.10951026

File: a78c5e7da5f48a8⋯.png (1.25 MB, 894x741, 298:247, ClipboardImage.png)

File: e2b98bc4beb8eb7⋯.png (3.08 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60be2d  No.10978858

QNL reports 298 t/m 305:

#298 : https://www.youtube.com/watch?v=1qaDTC45Mcs

#299 : https://www.youtube.com/watch?v=LyBBxyIkx74

#300 : https://www.youtube.com/watch?v=8OsvU_EMp_0

#301 : https://www.youtube.com/watch?v=CKcMoYlJAfk

#302 : https://www.youtube.com/watch?v=LKTQwefOMkQ

#303 : https://www.youtube.com/watch?v=_5uPkOBg1qw

#304 : https://www.youtube.com/watch?v=IvUJtgJbhSE

#305 : https://www.youtube.com/watch?v=UmIF3klf9h0

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60be2d  No.10978912

File: d89e1451bad590d⋯.jpg (614.4 KB, 1200x1589, 1200:1589, NL_QResearch_Nederland_Kom….jpg)

File: c72e506d260504e⋯.jpg (702.86 KB, 1910x1074, 955:537, NL_QResearch_Astronaut.jpg)

File: 49ca967ef1b8abe⋯.jpg (839.4 KB, 1920x1200, 8:5, NL_QResearch_Creed.jpg)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a76b2f  No.10994050

>>10837957

Goede dig anon. Later meer in verdiepen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

735313  No.10997246

File: e99796e3d5f088b⋯.png (2.2 MB, 897x2821, 69:217, ClipboardImage.png)

'QAnon' uit de handel

Bol.com verwijdert boeken met complottheorieën uit webwinkel

08 oktober 2020 16:49 Aangepast: …………………….

saus:https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5189117/bolcom-complottheorieen-boek-qanon-webwinkel-coronavirus

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3a9b69  No.11010225

File: 662e3531af2c6d7⋯.jpeg (79.42 KB, 1387x702, 1387:702, 5301AF6A_A47D_4335_BEDE_5….jpeg)

Blijf strijden anons

Discord-anons, blijf sterk! We are in this together.

Wwg1wga

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

30d494  No.11013233

File: 18a278f9900485b⋯.png (558.97 KB, 954x733, 954:733, ClipboardImage.png)

…nu Trump genezen is door Regeneron etc. en het door hem veelvuldig 'gepromote' Hydroxychloroquine van de baan lijkt te zijn, krijgen we dit:

'Antimalariamiddel heeft toch effect bij coronavirus'

ZWOLLE (ANP) - Het antimalariamiddel hydroxychloroquine leidt bij coronapatiënten op de verpleegafdeling tot significant betere resultaten dan tot dusver gedacht. De kans op overplaatsing naar de intensive care ligt 53 procent lager dan bij patiënten die geen behandeling kregen. Dit concluderen onderzoekers van de Isala Klinieken in de regio Zwolle na zogenoemd landelijk retrospectief onderzoek onder 1064 patiënten.

Toen de Covid-19 pandemie uitbrak, ontbraken eenduidige richtlijnen om het virus adequaat te behandelen. In sommige Nederlandse ziekenhuizen kregen patiënten hydroxychloroquine voorgeschreven, in andere klinieken werd gekozen voor chloroquine. Omdat de effectiviteit van deze middelen niet was aangetoond, kozen sommige artsen ervoor om geen van deze medicijnen voor te schrijven. Deze variatie in medicatiebeleid was voor onderzoekers Jolanda Lammers en Paul Groeneveld reden om de drie behandelstrategieën tegen het licht te houden. Veertien ziekenhuizen in het hele land hebben hun gegevens gedeeld. "Tijdens de corona-uitbraak stond elke dokter met lege handen. Juist omdat iedereen het beste wil voor deze patiëntencategorie hebben we landelijk alle medewerking gekregen", aldus de onderzoekers.

De onderzoekers verwachten dat hun onderzoeksresultaten, die inmiddels zijn bevestigd door Amerikaanse researchers, tot een nieuwe landelijke of mondiale behandelstrategie zal leiden. Daarnaast pleiten zij voor aanvullend (prospectief) onderzoek dat hun conclusies kan ondersteunen.

saus:https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/antimalariamiddel-heeft-toch-effect-bij-coronavirus/ar-BB19SP04?ocid=msedgntp

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60be2d  No.11035327

File: 49fafb314210de4⋯.jpg (720.05 KB, 2560x1600, 8:5, Kicked_From_Discord_Hang_O….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11087994

File: 5d903c734ac6a8a⋯.png (422.82 KB, 648x960, 27:40, ClipboardImage.png)

File: e3ae3a7165dc314⋯.png (459 KB, 526x794, 263:397, ClipboardImage.png)

Het gaat lekker hier in het knusse Nederland niet?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

65e980  No.11089786

>>11087994

Of alle 193 bij de WHO aangesloten landen het hebben gedaan weet ik niet, vermoed het echter wel, maar in ieder geval Nederland heeft de Wet Publieke Gezondheid gewijzigd.

Als de volksgezondheid wordt bedreigd door een ziekte die staat op lijst A, dan wordt de macht over de volksgezondheid overgedragen aan de WHO, dat is gebeurd op 16 maart toen Rutte Nederland toesprak. Daarom heeft de WHO zo snel COVID-19 op lijst A gezet.

De regering heeft dan eigenlijk niets meer te vertellen aangezien wat de WHO uitdraagt boven de nationale wetgeving staat en zelfs de Grondwet. Wat een dreiging is voor de volksgezondheid, dat bepaalt de WHO zelf.

Maakt een land ook een soort van noodwet aan, dan heeft de WHO indirect ook de macht over zaken die niet direct een dreiging zijn voor de volksgezondheid.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

089707  No.11102193

▲ ▲

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11121095

Vanaf 11:07

https://www.npostart.nl/op1-16-oktober-2020/16-10-2020/POW_04809617

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0bfe7c  No.11123888

File: f17cc10d751a1ed⋯.jpg (134.42 KB, 1210x680, 121:68, f17cc10d751a1ed54021e0e3de….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5fdc31  No.11172194

File: 2cf9d9a81afd197⋯.png (417.06 KB, 2552x5744, 319:718, Q_1950L_VATICAN.png)

File: 68f5f129988a1e1⋯.png (1.16 MB, 836x2282, 418:1141, Q_1413.png)

File: 3e4537788cafb81⋯.png (256.96 KB, 760x1145, 152:229, Q_1002_VATICAN_NSA.png)

File: c56443305277013⋯.png (705.26 KB, 3168x1562, 144:71, v4.png)

Dropping a copy of this research file for our Nederland Patriots. WRWY!

Results of Anon 3 year Q Drop Vatican RCC CIA Research File

>>11169723 MEET GEORGE SOROS > A "jew" or a Catholic Court Jew?

>>11169733 Robert F. Kennedy, Jr. CIA killed my Father and Uncle

>>11169747 MEET BERNHARD STEMPFLE Priest who wrote parts of Mein Kampf

>>11169757 Cuban Immigrant warns - Castro was trained by Jesuits

>>11169776 MEET TIMOTHY DOLAN Archbishop of New York - Deep State/Church

>>11169799 MEET ADAM WEISHAUPT FOUNDER OF THE ILLUMINATI

>>11169814 Q DROP #189 The Cult Runs the World > VATICAN

>>11169823 Q DROP #714 Q Threat to Clowns > CIA > Vatican?

>>11169831 Q said "Soros takes order from P." Drop #416

>>11169848 Q asks "Who controls the [D] party" and "Who really controls the [D] party" Drop #3749

>>11169854 Q said "Guardian of the Pope" and titled the accompanying image

of an owl "GUARDIAN_P" " Drop #1413

>>11169867 Drops # 3749, 416 and 1413 basic decode > P = Pope/Papal Royal Families (Black nobility) Papal Orders of Knighthood (Malta) Orders such as the Jesuits.

>>11169876 Q DROP #851 CIA & Vatican Helped Nazi Officers Escape

>>11169898 Q DROP #936 The Nazi Order > Vatican > Jesuits

>>11169906 Q DROP #1002 The BITE that has no CURE > Vatican > Viper > Satanists

>>11169926 Q DROP #1021 Did the US taxpayers pay for the Predatory Sexual Abuse

Perpetrated upon Americans by the Roman Catholic Church?

>>11169945 Q DROP #1413 Guardian of the Pope Owl Photo > P = Pope/Papacy

>>11169956 Q DROP #1763 Sex Abuse in the Church > Dark to LIGHT

>>11169969 Q DROP #1831 POTUS Roasts Corrupt & Evil Hillary Clinton at Catholic Charity Event > SURROUNDED BY EVIL? at a Catholic Charity Event?

>>11169989 Q DROP #1879 100s of Priests in PA Molested 1000s of Children

>>11170004 Q DROP #1916 Priest Hits Crying Baby at Baptism > Man of God?

>>11170034 Q DROP #1950 Holy See Corrupt Universal Government of the Catholic Church

>>11170072 Q DROP #2152 Pope Francis Compares Vatican Whistleblower to Satan

>>11170084 Q DROP #2594 Cardinal George Pell 3rd in Command at Vatican

>>11170115 Q DROP #2918 Trump's Roast of Hillary Back in 2016 Reveals Her Dark

Secrets > Symbolism will be their downfall

>>11170152 Q DROP #3565 Q Links to Pope's Tweet on Human Trafficking > Biblical

>>11170170 Q DROP #3709 Vatican Ambassador to France Resigns after Molestation

Allegations > Those you are taught to trust the most….

>>11170191 Q DROP #3957 Sleepers [Pro] will shift position [Nay]. [Paul Ryan_Fox]

Rupert Murdoch is a Papal Knight and Fox news full of Catholics.

>>11170210 Q DROP #4303 CIA's Use of Journalists and Clergy in Intelligence Operations > Who really controls the Media? CIA back into the news [soon]?

>>11170235 Q DROP #4408 We Are in the Middle of Another Enlightenment Approaching the Precipice. Against (the monarchy, the privileges of the nobility, the political power of the Catholic Church)

>>11170262 Q DROP #4429 Archbishop Carlo Maria Viganò Letter to POTUS - Biblical Battle Light vs Dark > Vigano is not our friend. Vigano is not a good person.

>>11170271 Q DROP #4799

When does a Church become a playground?

When does a Church become a business?

When does a Church become political?

When does a Church become corrupt?

When does a Church become willfully blind?

When does a Church become controlled?

>>11170290 WORLD HEALTH ORGANIZATION AND THE VATICAN CONNECTION

24 year assistant Director of the Who, Milton Siegel explains exactly how the Vatican controls the W.H.O. > consider the implications now with covid. Is the story about China controlling the W.H.O a cover story?

>>11170342 Link between Saul Alinsky and the Roman Catholic Jesuits.

Alinsky and the Jesuits also link to Obama

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11176726

File: 50d0c522b1fa139⋯.png (300.65 KB, 365x350, 73:70, pope.PNG)

File: 98642a6ca5344ec⋯.jpg (177.5 KB, 1057x1200, 1057:1200, iuER76908S.jpg)

File: aab602c47f8393f⋯.jpg (74 KB, 620x724, 155:181, jbw.jpg)

File: b72a3562e5838bc⋯.jpg (147.74 KB, 960x814, 480:407, CultEyeSymbolism.jpg)

File: c9d6a869bc13468⋯.png (519.35 KB, 737x586, 737:586, Reeeee.PNG)

>>11172194

Wow, this is great.

Thank you a lot Anon!

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.11201972

Ghana President Exposed Permanent World Lockdown Plot

https://www.henrymakow.com/2020/10/ghana-presdent-confirmed-world-lockdown-plot.html

'''In June, Ghana President Nana Akufo-Addo basically outlined what is now happening in October, and confirms the Ottawa World Lockdown Leak posted here. This pandemic, which is designed to destroy the world economy. was planned years ago down to the last detail. Remember "The Great Depression"? Think that was an accident? They create economic crises to advance political goals. We have been fast-tracked for tyranny.

On June 21, Ghana President Nana Akufo-Addo went public with the plan to destroy the world economy and enslave mankind. He said he was reading from a 2010 Rockefeller Foundation document but it must have been another Rockefeller "Operation Lockstep" document.''' (Can a reader help me identify his source?)

Nevertheless, page 18 of the aforementioned RF document describes, "A world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership, with limited innovation and growing citizen pushback."

Here is a brief outline of his main points which confirm our worst fears. This pandemic was planned ten years ago down to the last detail.

1. Create a low mortality virus at Fort Detrick, NJ.

2. Create a weaponized high-mortality version as a backup to be used if needed.

3. For "added deniability" have it transferred to the bioweapon lab in Winnipeg where it will be stolen by Chinese scientists and smuggled out to Wuhan.

4. Make its spread seem like an accident. Blame the wet market in Wuhan.

5. Do a real-world simulation in Oct 2019. This is Event 201.

6. Plan to vaccinate the human race, enforced by a digital ID and "heath passports." (This is ID 2020.)

7. Allow human to human contact to enable the strain to spread before lockdowns begin.

8. Expand lockdowns.

9. "Hype" the number of deaths in order to spread fear. Attribute all deaths to Covid 19.

10. Keep lockdowns as long as possible in order to destroy the economy, break supply chains and create social disruption.

11. Relieve lockdowns for a short time, and then blame "increase" in cases on this respite. Blame increase on protesters. "We told you so."

They own your banks

They own your government

They own your police

They own your media

You are sheep to them

Resist or serve

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ec9945  No.11219565

File: 09de46453c999c8⋯.png (2.4 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11250428

File: cdf51085ef646f1⋯.png (159.02 KB, 448x917, 64:131, ClipboardImage.png)

Every Penny That Europeans Spend on Oil and Gas is Taxed to the Biden Family!

Whistleblower Tony Bobulinski issued a statement in the New York Post yesterday stating that Jobe is the “BIG GUY” that holds 10% of the company.This trade is realized through a contract that pays 10 million US dollars to Hunter Biden in the form of “consultant fees” for a three-year period totaling 30 million.

Tony Bobulinski is the CEO of Sinohawk Holding, and the recipient of the email about the contract in “Hard Drive Gate”. Sinohawk Holding is a company jointly established by Chinese Communist Party businessman Ye Jianming (one of the Chinese Communist Party’s white gloves with a Chinese military background) and Hunter Biden. The current disclosed shareholding status of this company is Hunter Biden 20% (about), Jim Biden 10%, and Joe Biden 10%.

Sinohawk Holding specializes in oil and gas projects in Russia, which are transferred through Ukraine and eventually sold to the entire European Union. Because this oil and gas trading project was carried out under NATO under the leadership of the United States, in view of the fact that Russia became a hostile country with the United States on the Crimean Peninsula issue at the time, the two countries did not establish diplomatic relations, so this trade must be obtained by the former US President Obama and Vice With President Joe Biden’s agreement, it is clear that both of them are supporters of the deal.

This Russian oil and gas project is a goose that will continue to lay golden eggs for the Biden family: every barrel of oil and every cubic meter of natural gas is sold at an increase of 10% to 20%, and the profits generated are distributed in proportion to the contract. These huge sums of money can be held anonymously through family trust funds, or distributed to shareholders through various methods such as real estate and company shares. The oil and gas contract held by Hunter is worth 4.5 billion U.S. dollars, and the contract period is 5 years. If the Biden family still holds power when the contract expires, they can still keep the goose laying the golden egg. And if the Biden family loses power and is replaced by a new powerful person, then this 4.5 billion contract will be used to bribe the new powerful person.

Sinohawk Holding is not only a project transfer company, but also a consulting service company and lobbying company. Not only Joe holds shares in this company, but there are also many other European dignitaries, which will definitely subvert readers’ imaginations. (Everything will gradually surface, please continue to pay attention to the follow-up report of GNEWS)

It should be noted that in this process, the CCP did not pay any money. As a Chinese saying goes, they tie a white wolf with bare hands. Even the small amount of initial start-up fees paid in advance came from international bank loans. Once the project is launched, profits come from EU oil and gas expenses. In other words, every penny spent by the people of the European Union to buy petroleum products and natural gas has an illegal hidden tax burden, and this money goes to the CCP, the Biden family, and many other politicians who colluded with the CCP! This is actually a blatant robbery against the people of the European Union and a blood-sucking contract.

In this deal, the oil and gas belong to Russia, the consumers are EU citizens, and the licensors are American politicians. So why do they need the CCP to make this deal?

First of all, the black box operation system constructed by the CCP skips the supervision mechanism of all democratic countries. The desires of those degenerate political figures that cannot be obtained in the democratic world can be satisfied by the CCP.

Second, the CCP is the world’s largest money laundering base. Only the CCP can launder all these astronomical amounts of dirty money. Alibaba, Tencent and other companies listed in the United States and Hong Kong are money laundering companies. This is why the 700 listed companies in the United States have not been able to be cleaned up, why Wall Street has always supported Biden, and why Hong Kong’s decoupling cannot proceed. Because the interests of countless people are tied to the CCP.

All kind people, do you still think that the CCP’s penetration of the civilized world is just a conspiracy theory? Do you still think these political games are far away from every ordinary person? It is not a possibility for the CCP to rule the world. It is something that has already happened. Before everything is irreversible, everyone who refuses to be enslaved must speak out, spread the truth, and urge the government to drain the swamp of their own country and fight against the most evil regime in the mankind history: the Chinese Communist Party.

https://gnews.org/441159/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.11251185

Lockdown in your country doesn't make sense? Here is what happened to your country, and your leader accepted the bribe

Belarusian President Claims IMF & World Bank Offered him a Bribe to Impose COVID Restrictions

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/belarusian-president-claims-imf-world-bank-offered-him-a-bribe-to-impose-covid-restrictions/

Belarusian President Aleksandr Lukashenko said last month via Belarusian Telegraph Agency, BelTA., that World Bank and IMF offered him a bribe of $940 million USD in the form of “Covid Relief Aid.” In exchange for $940 million USD, the World Bank and IMF demanded that the President of Belarus:

• imposed “extreme lockdown on his people”

• force them to wear face masks

• impose very strict curfews

• impose a police state

• crash the economy

Belarus President Aleksandr Lukashenko

REFUSED the offer and stated that he could not accept such an offer and would put his people above the needs of the IMF and World Bank. This is NOT a conspiracy. You may research this yourself. He actually said this!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.11251191

Lockdown in your country doesn't make sense? Here is what happened to your country, and your leader accepted the bribe

Belarusian President Claims IMF & World Bank Offered him a Bribe to Impose COVID Restrictions

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/belarusian-president-claims-imf-world-bank-offered-him-a-bribe-to-impose-covid-restrictions/

Belarusian President Aleksandr Lukashenko said last month via Belarusian Telegraph Agency, BelTA., that World Bank and IMF offered him a bribe of $940 million USD in the form of “Covid Relief Aid.” In exchange for $940 million USD, the World Bank and IMF demanded that the President of Belarus:

• imposed “extreme lockdown on his people”

• force them to wear face masks

• impose very strict curfews

• impose a police state

• crash the economy

Belarus President Aleksandr Lukashenko

REFUSED the offer and stated that he could not accept such an offer and would put his people above the needs of the IMF and World Bank. This is NOT a conspiracy. You may research this yourself. He actually said this!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11253693

File: c605d9bf75b88da⋯.png (67.57 KB, 376x350, 188:175, ClipboardImage.png)

Amerikaanse overheid klaagt Google aan voor machtsmisbruik

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft samen met de procureurs-generaal van elf staten Google aangeklaagd voor machtsmisbruik. De aanklacht stelt dat Google door uitsluiting en concurrentiebeperkende praktijken op onrechtmatige wijze monopolies in stand houdt. Iets wat onder andere de privacy van gebruikers zou schaden.

De klagers richten zich vooral op de afspraken die Google maakt om als standaard zoekmachine op smartphones en computers te worden ingesteld en het vooraf installeren van concurrerende zoekmachines verbiedt. Ook zorgen de afspraken ervoor dat het niet mogelijk is om Google van smartphones te verwijderen. Met de inkomsten die Google via het monopolie verdient kan het weer een voorkeursbehandeling voor de eigen zoekmachines op apparaten en browsers aanschaffen, wat het monopolie weer verder versterkt. Zo ontstaat er een zich steeds verder versterkende cyclus.

Deze en andere concurrentiebeperkende praktijken hebben de concurrentie en gebruikers geschaad, waardoor de mogelijkheid van nieuwe bedrijven om de concurrentie met Google aan te gaan wordt beperkt, aldus het Amerikaanse ministerie. "De Amerikaanse antitrustwetgeving moet de vrije markteconomie beschermen en verbied monopolisten om zich met concurrentiebeperkende praktijken bezig te houden", zo stelt het ministerie verder.

Door de concurrentie op het gebied van zoekmachines te beperken, heeft het gedrag van Google gebruikers geschaad, merken de klagers op. Er wordt dan gewezen naar de kwaliteit van de zoekmachine en zaken als privacy, databescherming en het gebruik van gebruikersdata, het verminderen van keuze in zoekmachines en het belemmeren van innovatie.

De klagers willen dat Google door de rechter wordt gedwongen om te stoppen met deze en andere concurrentiebeperkende activiteiten. Daarnaast moeten er niet nader genoemde maatregelen genomen worden om de situatie te herstellen op markten die door het handelen van Google zijn getroffen. Verder laten de klagers het aan de rechter om aanvullende maatregelen te treffen die noodzakelijk worden geacht en vragen ze om een vergoeding van de proceskosten.

https://www.security.nl/posting/674932/Amerikaanse+overheid+klaagt+Google+aan+voor+machtsmisbruik#replies

https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-monopolist-google-violating-antitrust-laws

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11295695

File: bb83865fc9b056d⋯.png (1.48 MB, 960x599, 960:599, ClipboardImage.png)

File: 3b9e529389f4075⋯.png (1.44 MB, 960x599, 960:599, ClipboardImage.png)

Made in Holland

Speciaal glas uit Winschoten om coronavirus uit een ruimte te krijgen is gewild in China, Rusland en VS (maar Nederland gebruikt het niet)

Hoe krijgen we virussen uit publieke ruimtes. Goed ventileren, de ramen open? Het is nog vaak een hersenbreker. In grote delen van de wereld desinfecteren ze ruimtes effectief met UV-C lampen. Met glas uit Winschoten.

Sinds juli draaien alle ovens in Winschoten 24/7. ,,Het aantal uitzendkrachten is van ongeveer vijf begin dit jaar, uitgebreid naar zeventig nu, het aantal transportauto’s is verveelvoudigd. In weekenden werken afdelingen door om de spullen de deur uit te krijgen. Anders zou je hier binnen tegen een muur van glas aanlopen.’’

En nog is de vraag groter dan QSIL kan leveren. Wereldwijd is de Winschoter fabriek een van de twee fabrieken die het speciale glas voor uv-lampen maakt.

Het bedrijf levert zelf aan China, Rusland en Europa. Via Europese afnemers komt het glas in de Verenigde Staten terecht.

https://www.dvhn.nl/economie/Halve-wereld-wil-glas-uit-Winschoten-maar-Nederland-niet-26137668.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11295889

Kernwapenverbod VN treedt in werking, Nederland doet niet mee

Het VN-verdrag waarin kernwapens worden verboden, is door een vijftigste land geratificeerd. Dat betekent dat het verdrag over negentig dagen in werking treedt. Het geldt echter alleen voor de landen die het hebben ondertekend, dus niet voor Nederland en kernmachten als de Verenigde Staten, Rusland en China.

https://nos.nl/artikel/2353715-kernwapenverbod-vn-treedt-in-werking-nederland-doet-niet-mee.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11295985

File: 486219491ca065f⋯.png (4.59 MB, 1800x1013, 1800:1013, ClipboardImage.png)

Dit is wat er momenteel gebeurt met Oeigoeren in China (en wat je daartegen kunt doen)

In Xinjiang worden veel veiligheidscontroles gehouden. Denk hierbij aan het onderzoeken van telefoons en het controleren van de identiteit van mensen doordat er overal camera’s met gezichtsherkenningssoftware hangen. Wanneer je een hoofddoek of sluier draagt, bidt of vast, boeken over de Islam bezit, een abnormale baard hebt of aan alcoholonthouding doet, kun je als ‘extremistisch’ beschouwd worden. Deze mensen worden naar heropvoedingskampen gestuurd.

Er zitten inmiddels meer dan een miljoen mensen in deze heropvoedingskampen. Uit gelekte documenten van de Chinese overheid blijkt dat men in de kampen gedwongen opgesloten zit om ‘heropgevoed’ te worden. De Chinese regering ontkent dit en zegt dat het vrijwillige herscholingskampen zijn.

https://www.linda.nl/meiden/oeigoeren-china-situatie/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11296172

Hoe ASML in de nieuwe techoorlog wordt gezogen

De Amerikanen beschouwen Made in China als een aanval op hun economisch en technologisch leiderschap. Washington – met steun van Republikeinen én Democraten – probeert China af te remmen. De Chinese communistische partij spioneert, steelt en speelt vals, zeggen de Amerikanen.

Huawei kan zelfs geen chips meer in Taiwan laten maken en zoekt naar alternatieve leveranciers binnen China, zoals de Chinese chipfabrikant SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Dit bedrijf is het nieuwe mikpunt in de techoorlog.

SMIC zou volgens Amerikaanse rapporten, in handen van NRC, chips produceren voor militaire doeleinden. SMIC ontkent dat. Toch zijn sinds vorige maand exportrestricties van kracht: Amerikaanse leveranciers van chipmachines hebben voortaan toestemming nodig om aan SMIC te leveren. En dat raakt ook ASML.

ASML’s lithografiemachines worden in Nederland ontwikkeld en gebouwd. Daarom rekent ASML erop dat het grotendeels ontsnapt aan de restricties van het Bureau of Industry and Security, dat namens het Amerikaanse ministerie van Handel exportregels opstelt.

De Amerikaanse exportregels zijn echter veranderlijk, zo merkte Huawei eerder al. In het Witte Huis is ASML’s positie momenteel onderwerp van discussie, laat een ingewijde in de Trump-regering aan NRC weten. „We beschouwen ASML als een kritiek onderdeel in de chipindustrie en overwegen of het nodig is dat ASML een licentie nodig heeft om naar SMIC te exporteren.”

De lichtbron van de lithografiemachines komt van ASML-dochter Cymer uit San Diego. Van daaruit gaat de apparatuur naar Veldhoven en vervolgens – meestal – naar een chipfabrikant in Azië. Grotendeels Nederlandse hightech en geen zaak voor de Amerikanen dus, vinden ze bij ASML.

Er is één maar: het ministerie van Handel eist dat Amerikaanse apparatuur niet gebruikt mag worden in machines waarmee uiteindelijk chips voor Huawei geproduceerd worden. Deze foreign produced direct rule tegen Huawei werd in augustus nog eens aangescherpt en reikt over alle landsgrenzen heen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/24/hoe-asml-in-de-nieuwe-techoorlog-wordt-gezogen-a4017228

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11340827

File: b8f9034a19fe131⋯.png (372.29 KB, 799x494, 799:494, ClipboardImage.png)

Bidens wisten precies wat ze deden

Tony Bobulinski zegt in een exclusief interview met Tucker Carlson van Fox News dat hij een urenlange ontmoeting had met Jim Biden in een Peninsula Hotel in 2017. De Bidens zouden zaken met hem gaan doen in China. Jim deed daarom een boekje open over de handelwijze van zijn familie en hoe vader Joe daarbij betrokken zou worden.

„Ik wist dat Joe had besloten niet voor het presidentschap te gaan in 2016, maar wat als hij dat nog in de toekomst zou doen? Nemen ze dan niet een politiek risico? Hoe komen jullie hiermee weg?” vroeg Bobulinski zich toen al af tegenover Jim Biden. „Hij keek me aan, moest een beetje lachen en zei: ’plausibele ontkenning’.”

Volgens Bobulinski probeerde Jim hem te overtuigen zaken met ze te doen door ’de kracht van de familie Biden’ te benadrukken. Ook had hij een ontmoeting met Joe zelf. De campagne van Biden ontkent die ontmoeting niet, maar stelde eerder al dat de verhalen - net zoals de gelekte laptopgegevens van Hunter - een ’lastercampagne’ zijn en een poging van de Russen om desinformatie te verspreiden. Bobulinski, een voormalig officier in het Amerikaanse leger, spreekt dat op zijn beurt met klem tegen. „Ze verzochten me om Joe te ontmoeten. Ze zetten hun hele familie-erfenis op het spel. Ze wisten precies wat ze deden.”

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/e2-80-99bidens-wisten-precies-wat-ze-deden-e2-80-99/ar-BB1atBjN

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

887b3d  No.11345976

File: c0c09360ab2934f⋯.png (338.74 KB, 756x712, 189:178, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0aea56  No.11356644

Vraag me niet hoe ik dit weet, maar ik heb van anonieme sources gehoord dat groenlinks een Coup beraamd, zodra dit gedaan is zullen ze ons forcefull vaccineren tegen "Covid-19", dit vaccine heeft de bijwerking dat de man zijn penis er afvalt, dit zullen zij dan verzamelen en bio brandstof van maken.

doe met deze informatie wat je wilt…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

887b3d  No.11363996

File: f50342fe9424fa7⋯.png (113.08 KB, 780x1112, 195:278, ClipboardImage.png)

>>11345976

https://allestoringen.nl/storing/ziggo/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

887b3d  No.11367108

File: aa08826586268e7⋯.png (113.54 KB, 779x1239, 779:1239, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11378264

File: dd60365b843c864⋯.png (3.69 MB, 1333x2000, 1333:2000, ClipboardImage.png)

‘Trump is neergezet door God’

Wij zijn Amerika: Matt Klenk, Pennsylvania, Ambridge

‘Trump is neergezet door God’

Casper Thomas

28 oktober 2020 – verschenen in nr. 44-45

‘Toen ik een paar jaar geleden hier begon, als pastor van de First Baptist Church, telde deze kerkgemeenschap negen leden. Ambridge stond ooit bekend als de stad met de meeste kerken per hoofd van de bevolking in heel Amerika, maar mijn gemeenschap was klein. Sinds de uitbraak van corona zijn er bijna honderd mensen bijgekomen. In zekere zin is de pandemie een zegen geweest. Ik zeg weleens dat het virus ervoor heeft gezorgd dat de schapen zijn teruggekeerd naar de stal.

Ook de overtuigingen van christenen staan onder druk in dit land, we voelen dat steeds meer. Daar gaan deze verkiezingen ook over. Kijk, ik ben een pastor en hou er traditionele opvattingen op na. Er staat hier dus een conservatief op de kansel, dat valt niet te ontkennen. Maar ik probeer politiek buiten de preek te houden. Ik wil dat iedereen zich hier welkom voelt.

Maar ik ga natuurlijk ook stemmen, en daarbij laat ik me leiden door wie het meest de christelijke ideeën verdedigt en het beste is voor de kerk. Ik zoek in een presidentskandidaat naar God. Vier jaar geleden kwam ik uit bij Donald Trump, en nu weer. Trump heeft tekortkomingen en veel van wat hij zegt staat haaks op de christelijke boodschap, ik weet het, maar geen enkel mens is perfect. Ik ben er zeker van: Trump is door God neergezet om Amerika te helpen.

https://www.groene.nl/artikel/trump-is-neergezet-door-god

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d5ecb1  No.11409588

>>10655439

leftypol is een uithuil-knuffelhoekje/rukkringetje gemaakt door een stel zoutloze linkse krakertjes nadat zij de discussie op de oorspronkelijke pol verloren. het is zo'n beetje wat de joop is tot geenstijl.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11430232

File: 72e5b64a3723384⋯.png (1.19 MB, 1101x434, 1101:434, ClipboardImage.png)

Wishing you the best America.

That Donald Trump may Win!

Praying.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11458891

File: 8ffcc40294bbaf7⋯.png (202.29 KB, 308x594, 14:27, GoodActorMovie.PNG)

File: e399c6ebe89121b⋯.png (290.66 KB, 508x486, 254:243, hate.png)

File: 16d9c4e711eb48b⋯.png (67.32 KB, 456x499, 456:499, Q4940.PNG)

File: 5835a299a194e3e⋯.png (222.53 KB, 591x533, 591:533, El_ZDr8XgAYZvve.png)

File: 1e9d74d8dfc8e93⋯.png (682.51 KB, 852x861, 284:287, ClipboardImage.png)

We hadden de uitslag misschien toch anders verwacht gezien de uitbundige steun aan Trump.., Biden zal ook wel een stille achterban hebben..

Natuurlijk is hier op geanticipeerd.

Het is alleen aan de mensen om het te zien, te willen zien vooral.

Bevalt de real life film?

De ogen van de wereld staan nu weer gericht.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7b4ca2  No.11459089

ik wil een voorspelling doen

>Stemfraude gebeurd

>Men laat het gebeuren, hierdoor wint Biden wint pop. vote

>Genoeg reden om SCOTUS een onderzoek te laten beginnen

>Stemfraude publiekelijk onthult, op heterdaad betrapt

>Cijfers aangepast, Trump wint

>MSM Backlash

We zijn niet aan het einde, het begint nu pas.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.11492994

HUGE! CHEATER CAUGHT ON CAMERA: Pennsylvania Election Worker CAUGHT Filling Out Ballots for A HALF HOUR! (VIDEO)

Delaware county Pennsylvania camera number 7

https://www.thegatewaypundit.com/wp-content/uploads/penn-ballot-creator-.jpg

https://www.thegatewaypundit.com/2020/11/huge-cheater-caught-camera-pennsylvania-election-worker-caught-filling-ballots-half-hour-video/

President Trump CRUSHED IT in Pennsylvania!

Trump far exceeded expectations!

Democrats needed NEARLY 700,000 VOTES after ballots were counted on election night to catch President Donald Trump.

So they had work to do.

This was a 500 ballot steal they were looking at.

This was 700,000 VOTES they needed.

Now we know how they got it done–

A ballot counter was caught on video filling out ballots for A HALF HOUR at her table!

The camera caught her as she filled out the ballots.

And a security guard was seen walking past her as she filled in the ballots.

This is DEMOCRAT cheating caught on video!!

Voter Fraud this lady has been at it an hour. ⁦@DonaldJTrumpJr⁩ ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@RealJamesWoods⁩ ⁦@laralogan⁩ Delaware county Pennsylvania camera number 7 pic.twitter.com/j6NLUKFUfX

— David Burstein (@theca13) November 6, 2020

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.11494499

>>11493885 /lb

Patrick Howley: FBI interrogated Dallas Jones and others in the biggest election fraud bust in American history. Fake driver licenses from China, nursing home patients denied food until vote as told.

Named names: Dallas Jones, Boris Miles, Gerald Womack, Rodney Ellis, ab canvassing.

It's happening. This will expose the Biden election fraud and bury everyone involved in the campaign.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5aa8fd  No.11554703

File: e2cd2453904ddfe⋯.jpeg (217.49 KB, 1203x421, 1203:421, 188D8B06_F8FB_4858_9735_1….jpeg)

File: 0c5a23ef36fcc70⋯.jpeg (266.64 KB, 2048x642, 1024:321, 08535230_B7DF_4285_8CA3_3….jpeg)

== Draft Council Resolution on Encryption

Security through encryption and security despite encryption==

https://files.orf.at/vietnam2/files/fm4/202045/783284_fh_st12143-re01en20_783284.pdf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5aa8fd  No.11554716

File: 8163c7ba0228839⋯.pdf (343.64 KB, 783284_fh_st12143_re01en20….pdf)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

362bd8  No.11555017

ik hoop dat de mensen die hierop zitten ook begrijpen dat het callen van een president door de MSM niet correct is ? Dit omdat het Electoral College in December pas hun votes zullen casten, die uiteindelijk de president bepalen die gekozen wordt.

Als we dat weten, en we er achter komen dat onze NL media als een papagaai elkaar na-apen dan is er een gegronde reden om hun van des-informatie te beschuldigen omdat hun berichtgeving niet klopt, zowel niet in de bewoording als in de wijze waarop ze het gebracht hebben.

Hoe en wat over het verkiezingsproces is te lezen op usa.gov/elections

Ik ben van mening dat we die gasten op hun neus moeten drukken dat ze fout bezig zijn, zeker als straks blijkt dat trump toch gewonnen heeft.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11555426

File: 6cfba602be83429⋯.png (20.01 KB, 752x183, 752:183, ClipboardImage.png)

Voordat er ook nog maar iets officieel is feliciteerd rutte biden.

Niet dat we er aan twijfelden, het onderstreept waar de belangen van rutte liggen. Van een goed staatsman mag je verwachten dat die de regeltjes wel kent..

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5a5be1  No.11560312

YouTube embed. Click thumbnail to play.

BOOM Coronasneltestlocatie Beek en Donk verwoest met zwaar vuurwerk | Omroep Brabant

https://youtu.be/WX5F4ZnmzKo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

07b26c  No.11566067

>>11560312

wat moet er nog (meer) gebeuren voordat mensen wakker worden ?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11571951

>>11560312

Testlocaties kapot maken hoort niet, het is vandalisme heeft geen nut, en geeft een verkeerd signaal af.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

07b26c  No.11588479

File: dfe7f807b2033b9⋯.png (95.16 KB, 720x730, 72:73, ClipboardImage.png)

>>10824389

quiz vraag (artikel van 28 september 2020, 09:19)

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/test-uw-kennis-over-de-amerikaanse-verkiezingen-2~v401132/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cfe460  No.11593356

OH GEEZ

DO YOU REALLY WANT A 3RD AND 4TH TERM CUZ I'LL FUCKIN DO IT ASSHOLES

SEE IT HAS TO SLOW DOWN AND REARRANGE EVERY TIME HILARIOUS, PROCESSOR MELTS DOWN OVER TRUTH OF GOD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b8322f  No.11594244

Stemcomputers: meer technologie is niet altijd beter

https://bits-chips.nl/artikel/stemcomputers-meer-technologie-is-niet-altijd-beter/

Artikel 26 April 2013

België stemde voor het eerst in 1991 gedeeltelijk elektronisch en is een van de weinige Europese landen die dat nog altijd doet. Nederland beëindigde het experiment met stemcomputers toen activisten aantoonden dat de machines van Nedap het stemgeheim niet konden garanderen. Duitsland stopte in 2009 met elektronisch stemmen toen duidelijk werd dat de resultaten van de stemcomputers niet verifieerbaar waren. Het moge duidelijk zijn: elektronisch stemmen is geen eenvoudige technologie.

In 2006 was het wereldnieuws toen een team onder leiding van hacker en XS4All-oprichter Rop Gonggrijp een maand voor de parlementsverkiezingen aantoonde dat de Nedap ES3B, de stemcomputer van fabrikant Nedap Groenendaal die negentig procent van de Nederlandse gemeentes gebruikte, het stemgeheim niet garandeerde. Bij het stemmen genereerde de ES3B een radiosignaal dat met een eenvoudige ontvanger tot op 25 meter ver te onderscheppen was – een procedure die bekendstaat als Van Eck-phreaking. Gonggrijp richtte de actiegroep ’Wij vertrouwen stemcomputers niet‘ op om de Nederlandse burgers te wijzen op de gevaren van stemcomputers en de overheid ertoe te brengen om terug te gaan naar potlood en papier.

https://archive.li/yQIjd

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9a8ddb  No.11623904

File: fff0e9cd4a9ad86⋯.webm (2.18 MB, 460x258, 230:129, aAe536g_460svvp9.webm)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cd4755  No.11645594

File: ab19ef9172bc3da⋯.png (119.7 KB, 1966x1512, 983:756, 4E2F75D3_4158_445A_B827_62….png)

PRIViLEDGE , EU Project Horizon 2020, TU/e , Smartmatic connecties

https://priviledge-project.eu/

https://web.archive.org/web/20201114203417/https://priviledge-project.eu/consortium

PRIViLEDGE realises cryptographic protocols supporting privacy, anonymity, and efficient decentralised consensus for DLTs. In PRIViLEDGE, several European key players in cryptographic research and from the fintech and blockchain domains unite to push the limits of cryptographic protocols for privacy and security. Results from PRIViLEDGE are demonstrated through four ledger-based solutions:

verifiable online voting;

contract validation and execution for insurance;

university diploma record ledger;

update mechanism for stake-based ledgers.

The selected use cases are diverse and represent the principal application domains of DLT; this ensures wide reach and impact of the techniques developed in PRIViLEDGE beyond the immediate scope of the project.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 780477

Partners zijn o.a

Eindhoven University of Technology is a leading international university specialising in engineering science & technology. TUE con- tributes through excellent teaching and research to progress in the technical sciences, to the development of technological innovations and as a result to the growth of welfare and well-being, both within its own region (technology and innovation hotspot Eindhoven) and beyond it. TUE was founded in 1956 to give a vital boost to the economy in the South East of the Netherlands. This is still one of the primary objectives.

Smartmatic-Cybernetica Centre of Excellence for Internet Voting OÜ is a private company established in 2014 and dedicated to the development of online voting systems. The company is owned by Smartmatic, world leader in the automation of elections, and Cybernetica AS, the Estonian R&D intensive ICT company that built the online voting system used in Estonia.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e7e18a  No.11671980

File: d527680ace0b2c9⋯.png (1.86 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

16468d  No.11703992

File: 9b218d492964a8d⋯.jpg (581.93 KB, 1836x1221, 612:407, Jazmin_Hupp.jpg)

File: 51278fef57b8764⋯.jpg (11.8 MB, 7136x4392, 892:549, SouthAfricaSatanists2.jpg)

File: 5b27c0060f271b8⋯.png (283.16 KB, 813x513, 271:171, SCUM.png)

File: bf0fa506281d6c6⋯.png (521.99 KB, 1503x594, 167:66, MCGILL.png)

File: 1bda525a4228103⋯.jpg (135.7 KB, 773x960, 773:960, Pizza.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a7bacb  No.11736544

Scytl was used in 2019 European Parliament elections

This cancer is affecting the whole fucking EU. Who knows who you really voted for.

https://www.scytl.com/wp-content/uploads/2019/06/european-parliament-elections-2019-success-case-2.pdf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5aa8fd  No.11738702

File: aa10819f9c8c92d⋯.pdf (378.79 KB, european_parliament_electi….pdf)

NOTABLE

>>11736544

nice catch anon

Scytl was tasked with publishing

results on the official European

Union Election Results Website

for the 2019 Parliament Election. This mission was made all

the more difficult considering

that the results needed to be

accessible to all 28 member

states, and in all 24 official EU

languages, in a timely fashion.

Over 400 million Europeans

were eligible to vote going into

the election, electing a total of

751 Members of the European

Parliament (MEPs). After receiving the results from our partner

Kantar, the data needed to be

efficiently and securely processed, presented to European

Parliament officials for review,

published on the official election

results website, and disseminated across various channels,

and integrated into an online

widget utilized by 250 national

and international media outlets.

"It was a sincere pleasure to be able to work with Scytl’s election experts on this project. We are both proud and thrilled that our teamwork resulted in the successful delivery of secure results for one

of the largest elections in the world.” - Nicolas Bécuwe

Senior Director Public division, Kantar

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5aa8fd  No.11739761

Consortium Smartmatic-Steria mag elektronisch stemsysteem leveren

Artikel van 21/12/10

https://datanews.knack.be/ict/nieuws/consortium-smartmatic-steria-mag-elektronisch-stemsyteem-leveren/article-normal-326641.html

https://archive.li/H4mKO

De nieuwe oplossing voor elektronisch stemmen voor de federale en de Vlaamse overheid zal afkomstig zijn van het Zuid-Amerikaans-Frans consortium Smartmatic-Steria. Tenminste als het prototype en de test ervan goed uitdraaien. Pas nadien zal een definitief raamcontract met een looptijd van 15 jaar worden afgesloten. Dat wordt geraamd op 150 à 250 miljoen euro. Smartmatic is een specialist in e-votingsystemen, die in 2000 opgericht is Venezuela en nu gevestigd is in Barbados. Het bedrijf heeft in Europa kantoren in Londen en Amsterdam. Smartmatic slaat de handen in elkaar met het Franse ict-dienstenbedrijf Steria. Dat was samen met Stesud al de ict-dienstenleverancier van het vorige elektronische stemsysteem. Dat zou de transitie dus kunnen vergemakkelijken.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9f0dc5  No.11741384

File: e19bb51e2251442⋯.png (52.27 KB, 1077x507, 359:169, Screenshot_from_2020_11_22….png)

I think Belgium has a serious problem to Smartmatic has been handling theri phote since 2012.

https://www.smartmatic.com/nl/case-studies/artikel/2140/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60be2d  No.11744135

Nieuw Forum voor Anons:

https://forum.wrwy.nl/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cb40fd  No.11745088

>>11736544

Thanks for acknowledging, sorry I don't speak any Dutch. Archived here:

https://web.archive.org/web/20201122004049/https://www.scytl.com/wp-content/uploads/2019/06/european-parliament-elections-2019-success-case-2.pdf

https://archive.md/0KMnf

https://www.scytl.com/wp-content/uploads/2019/06/european-parliament-elections-2019-success-case-2.pdf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cb40fd  No.11745111

>>11741384

Let them know via "normal" social media!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a07958  No.11748313

>>11744135

Anons voor qresearch zitten hier.

Dont doxx yourself

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f43446  No.11749457

File: 4940d53a0c41669⋯.png (2.15 MB, 1868x1048, 467:262, Schermafbeelding_2020_11_2….png)

BREKEND NIEUWS! PLAN F!

Nederlandse Patriotten lanceren Plan "F" op herdenkingsdag van JFK († 22-11-1963).

WakeyQ & NarQie leggen het uit in 't nieuwe Covfefe Report van vandaag. #WRWY

https://rumble.com/vbc149-covfefe-report-335-john-fitzgerald-kennedy-lancering-plan-f-wrwy.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

09a585  No.11751793

ex Dir CIA John Brennan, how did you turn your 1,370 shares of TAC stock into $4.85 million without violating conflict-of-interest law? Oh, that’s right you did violate conflict-of-interest law…

1. get Tenet to make you Dir TTIC

2. Use TAC & it’s proprietary software as the foundation of TTIC (without TAC the Govt can’t have a terror watchlist-it is the indispensable Govt contractor).

2. Get TTIC unmonitored access to all 26 intelligence databases & comm systems.

3. Get bush43 to upgrade TTIC to NCTC

4. Get bush43 to give NCTC targeting control over NSA collection of communications around the world & in US

5. “Retire” from Govt and become President & CEO of TAC the next day

6. Arrange new owner of TAC & prep for initial public offering as GTEC (get stock in GTEC and hide it company 401k). Your options were for 5400 shares, vesting 25% each year after convert TAC to GTEC. You stayed on for 18-mos after convert so you vested at least 1370 shares.

7. Leave GTEC and become Obama National Security Advisor for counterterrorism and NOBLEY forfeit all outstanding stock options (while hiding vested options in your 401k).

8. You Lie to office of govt ethics and say you will sell your 401k stocks that you valued at $150,000

9. GTEC files with SEC for 60,000 to 1 stock split. SEC says ok, but current & former employee stockholders cannot have that stock split. GTEC agrees to limit all current and former employee stockholders to 200,000 shares. How many shares did Bush43 & Obama get with 60,000 to 1 split?

10. With 200,000 shares in your 401k GTEC goes public and settles at $10.50/share. Your 401k is now $2 million.

11. Using NCTC access to all intelligence information you get your hand picked analysts to front run CT investigations to identify future attacks and direct NSA PRISM & XKeyscore to compartmentalizations key info about terrorists contacts and plans so FBI & CIA can’t stop the ones you want to succeed.

12. Failure to stop a few attacks causes congress to give more money to NCTC and NCTC gives more valuable contracts to TAC that is now GTEC and then changed its name to Sotera. The attacks were Umar Farouk Abdulmutallab, Anders Breivik in Norway, and the Boston Marathon Bombings.

13. By 2011 when Ares Management took Sotera stock symbol GTEC private your 401k had $4,850,000 in cash in it.

14. When you left your post as Dir CIA you claimed a Sotera 401k with a value of….$150,000. Except it was worth over $4.8 million.

Correct me if I’m wrong but that is 8-years conflict of interest, 8 false official statements and treason for giving aid & comfort to the enemy during a time of war, right?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

887b3d  No.11753656

File: 24eb67749e855b8⋯.png (104.88 KB, 1001x1669, 1001:1669, Smartmatic_kvk.png)

File: 2e895a9ac0f1e8a⋯.png (3.33 MB, 1920x935, 384:187, ClipboardImage.png)

File: 970d1b0486f271f⋯.png (2.14 MB, 1898x996, 949:498, ClipboardImage.png)

Hoofdvestiging

Bestaande handelsnamen

Smartmatic Netherlands B.V.

Statutaire naam

Smartmatic Netherlands B.V.

KVK 34320515

Vestigingsnr. 000016818393

Gustav Mahlerplein 25 C

1082MS

Amsterdam

34320515 0000 000016818393 Smartmatic Netherlands B.V. Financiële holdings www.smartmatic.com Besloten vennootschap met gewone structuur Holding en financieringsactiviteiten

sauce:https://www.kvk.nl/zoeken/?source=all&q=Smartmatic&start=0&site=kvk2014

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11757668

File: 32b9801bb41f7d7⋯.pdf (58.96 KB, 35359.pdf)

>>11594244

'tempest'

..altijd weer die demonische vergelijkingen…

Aan de andere kant; dat soort symbolisme maakt het voor ons ook weer makkelijk.

Nedap, Nederlandse apparaten fabriek.

Wat maken ze tegenwoordig?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11757989

File: 131200ee1015ddd⋯.mp4 (5.25 MB, 656x360, 82:45, Based_Donald.mp4)

File: 3a41c9b6cccf167⋯.jpeg (23.16 KB, 255x242, 255:242, BestPresident.jpeg)

WRWY

o7

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

16468d  No.11763391

File: afde4e6f80c156e⋯.jpg (11.77 MB, 7136x4392, 892:549, SASatanists4.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

07ea6d  No.11778659

File: a75a960e3bcde3b⋯.jpeg (1.24 MB, 2027x1467, 2027:1467, CA97332B_9E91_467D_A2D7_8….jpeg)

Smartmatic, holdings via Nederland en Barbados

Summary

-

1. (C) The Venezuelan-owned Smartmatic Corporation is a

riddle both in ownership and operation, complicated by the

fact that its machines have overseen several landslide (and

contested) victories by President Hugo Chavez and his

supporters. The electronic voting company went from a small

technology startup to a market player in just a few years,

catapulted by its participation in the August 2004 recall

referendum. Smartmatic has claimed to be of U.S. origin, but

its true owners – probably elite Venezuelans of several

political strains – remain hidden behind a web of holding

companies in the Netherlands and Barbados. The Smartmatic

machines used in Venezuela are widely suspected of, though

never proven conclusively to be, susceptible to fraud. The

company is thought to be backing out of Venezuelan electoral

events, focusing now on other parts of world, including the

United States via its subsidiary, Sequoia. End Summary.

https://wikileaks.org/plusd/cables/06CARACAS2063_a.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11778770

File: 66f4532cb7f0d97⋯.png (67.62 KB, 1094x794, 547:397, ClipboardImage.png)

File: 45ab04c56ad760f⋯.png (65.68 KB, 1007x731, 1007:731, ClipboardImage.png)

>>11778659

https://graydongo.nl/nl/overig-smartmatic-netherlands-bv-amsterdam-34320515

https://companyinfo.nl/organisatieprofiel/financiele-holdings/smartmatic-netherlands-b-v-amsterdam-343205150000

https://www.nist.gov/system/files/documents/itl/vote/SequoiaSmartmaticReport61208.pdf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

07ea6d  No.11778869

File: a91403e627ab0b6⋯.jpeg (1.1 MB, 1497x1230, 499:410, 8D134B73_12E0_4075_B98F_6….jpeg)

BLOK: RELATIE MET VENEZUELA ‘ONGELOOFLIJK BELANGRIJK’

24-11-2020

https://archive.li/QBr3s

Venezuela (Smartmatic) grenst via water aan de Nederlandse ABC eilanden.

Blok zei gisteren op Aruba al dat nu al duidelijk is dat de parlementsverkiezingen op Aruba die komende maand worden gehouden niet eerlijk en transparent zullen verlopen. Zo krijgt de oppositie onvoldoende ruimte. Blok betreurt dat.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken woont op 25 november in Suriname de viering van Onafhankelijkheidsdag bij. Het is dan 45 jaar geleden dat Suriname een zelfstandig land werd in plaats van een kolonie van Nederland.

Blok is voor veel Surinamers geen onbekende. In 2018 deed hij de veel bekritiseerde uitspraak dat Suriname een “failed state” zou zijn omdat er zoveel verschillende bevolkingsgroepen wonen. Hij deed deze uitspraak tijdens een besloten bijeenkomst waarvan hij niet wist dat er informatie naar buiten zou komen. Ongeveer een week na zijn uitspraak stuurde de bewindsman een excuusbrief naar Paramaribo waarin hij zei dat zijn woorden aanstootgevend konden zijn en dat hij zich in te scherpe bewoordingen had uitgelaten.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bfa980  No.11779295

File: 0a8d8a5dc63a289⋯.png (375.83 KB, 717x775, 717:775, ClipboardImage.png)

File: 26b982fc059777e⋯.mp4 (8.09 MB, 848x480, 53:30, 7Jiy_NOWKuC_ByGV.mp4)

Forum voor Democratie

@fvdemocratie

De rust had moeten terugkeren. Maar nu dreigt de ziel van de partij verloren te gaan. Daarom schrijft @thierrybaudet

leiderschapsverkiezingen uit.

https://twitter.com/fvdemocratie/status/1331567191448309760?s=20

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11785278

File: cea99ab2f2261a5⋯.jpg (183.04 KB, 1200x675, 16:9, Enst3wSXcAMNoYH.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11786192

Baudet soundwave

https://twitter.com/BarryNiet/status/1331724282314022913

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11786199

File: 10100efeae1b170⋯.mp4 (3.75 MB, 640x360, 16:9, c9GKPmKc0nVP2qpq.mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11786356

File: c2cafb0ae3d769b⋯.png (442.2 KB, 732x861, 244:287, FlynnPass.PNG)

File: e7cc244ee425742⋯.gif (5.82 MB, 720x540, 4:3, FlynnDigital.gif)

File: 5a8d884599843bb⋯.jpeg (28.56 KB, 1200x400, 3:1, Flynn_Decode.jpeg)

File: 0b6298864019186⋯.png (3.32 MB, 1562x2024, 71:92, Flynn_Pedolist.png)

Congratulations General. o7

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

887b3d  No.11786560

File: 5676ea3edf7d976⋯.png (630.83 KB, 717x763, 717:763, ClipboardImage.png)

File: d986102b9cd724b⋯.mp4 (4.47 MB, 848x480, 53:30, 49t1JOnPg1qHNQKn.mp4)

>>11779295

>>11785278

Forum voor Democratie

@fvdemocratie

De drie bestuursleden die zich tegen @thierrybaudet

hebben gekeerd, dreigen hem nu te royeren. Als dat gebeurt, kan hij niet meer deelnemen aan een leiderschapsverkiezing.

https://twitter.com/fvdemocratie/status/1331622926282608642?s=20

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11786807

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>11786560

De infiltratie en coup wat is gepleegd is een Marxistische tactiek. Beschreven door overgelopen voormalig KGB hoge officier Yuri Bezmenov, en vergeleken met martial Arts technieken.

Zie 10:38 in deze oude maar in deze tijd relevante masterclass over subversie.

De omvang van infiltratie is indrukwekkend vandaag de dag, de globalisten zijn duidelijk erg bang

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11787015

File: 01fefd1cd2430e5⋯.png (426.9 KB, 767x564, 767:564, 01fefd1cd2430e51ca6f4e4c4b….png)

>>11786807

Q noemt de bestuur infiltranten "sleepers" (die geactiveerd worden soms)

De politici infiltranten worden "Rino's genoemd" ….Republican in name only.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11788612

Wie staat waar binnen de FVD?

https://twitter.com/ChrisAalberts/status/1331739614835601410

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6bb3ff  No.11794110

File: c2140e8e724f9f0⋯.jpg (1.04 MB, 2502x1314, 139:73, dobbs.jpg)

File: 6d9feefa43066de⋯.jpg (295.15 KB, 775x798, 775:798, dobbs2.jpg)

File: f465a2c10b99567⋯.jpg (335.68 KB, 625x1032, 625:1032, dobbs3.jpg)

File: 4d275107dd9ce9c⋯.jpg (44.31 KB, 512x288, 16:9, linda_dobbs.jpg)

File: 1328685ffcf3ec8⋯.jpg (11.96 KB, 276x183, 92:61, lloyds.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11795321

File: 19545edd8c0d6e6⋯.png (642 KB, 764x414, 382:207, EnwG5IgWMAAtqtE.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11795649

>>11786807

>>11786560

>>11787015

>>11795321

Dat het kaf het koren aanvalt is op zich bijzonder, maar wel nuttig voor FvD/Thierry om voor de verkiezingen aan schoon schip te maken.

Althans, als de leden dat ook zo beslissen…

..maar denk dat dat wel goed zit.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11796298

File: 8d350984c456ace⋯.jpg (170.82 KB, 1226x1152, 613:576, EnwdMChW4AA_0Rx.jpg)

>>11795649

Mee eens. Liever nu dan na 1 januari (leden contributie), en nog erger zou een coup na de verkiezingen zijn

In het huidige voorstel van de coup plegers is Baudet zo ie zo de lul, een valkuil voorstel.

Aftreden uit bestuur (waar indien niet vrijwillig alleen leden over mogen beslissen) en vervolgens een stemming voor Royement als lid van de partij, terwijl leden daar niet over gaan, de partij kan ieder lid royeren zonder opgaaf van reden.

Daarna een keuze voor nieuwe bestuursleden welke allen door de coup plegers worden voorgedragen. Via een ALV op een afgelegen locatie ergens.

Ik denk dat een nieuwe partij beginnen de enige oplossing gaat worden.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11797288

File: 968a8093e67182d⋯.jpg (173.63 KB, 1364x750, 682:375, EnxPRVlXYAM4bry.jpg)

>>11796298

Verrassende wending, de coup plegers gooien de handdoek in de ring.

https://twitter.com/ANanninga/status/1332026755016777730

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

887b3d  No.11797661

File: 455e7fc0940f781⋯.png (375.48 KB, 717x873, 239:291, ClipboardImage.png)

>>11797288

Annabel Nanninga

@ANanninga

Het houdt hier op. Een partij waar nazisme bescherming krijgt en opbouwende interne kritiek stelselmatig wordt afgestraft, is niet mijn partij. Wel ga ik met n schoon geweten verder in Senaat, gemeenteraad en Staten, voor de mensen die hun stem uitbrachten op het FvD-programma!

saus:https://twitter.com/ANanninga/status/1332026755016777730?s=20

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8f1f1c  No.11797737

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Hans De Booij - Annabel • TopPop

https://youtu.be/Ig9rlZLK0PE

😋

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8f1f1c  No.11798030

File: 2a62014af0a893d⋯.png (376.68 KB, 717x809, 717:809, ClipboardImage.png)

File: 9dd36664ce4b751⋯.png (369.85 KB, 717x808, 717:808, ClipboardImage.png)

File: 33da8beb2f91a83⋯.png (356.4 KB, 717x702, 239:234, ClipboardImage.png)

>>11797661

Eva Vlaardingerbroek

@EvaVlaar

Samen met @Eerdmans, @NickiVerweij en @ANanninga

heb ik na alle gebeurtenissen van de afgelopen week besloten mijn lidmaatschap van Forum voor Democratie te beëindigen. Ik zie dan ook af van mijn plaats op de kandidatenlijst. Zie hier onze verklaring.

https://twitter.com/EvaVlaar/status/1332026797660233745?s=20

Nicki Pouw-Verweij

@NickiVerweij

Door de gebeurtenissen van de afgelopen week zie ik helaas geen andere keus dan mijn lidmaatschap van FvD op te zeggen. Er is voor mij een morele ondergrens bereikt, en ik kan dit niet langer aan mezelf verdedigen. Voor alle leden en volksvertegenwoordigers: het ga jullie goed!

https://twitter.com/NickiVerweij/status/1332026715447685129?s=20

Joost Eerdmans

@Eerdmans

Bedankt voor alle lieve berichten die ik de afgelopen dagen van jullie heb gekregen. Het avontuur stopt vanavond voor mij

https://twitter.com/Eerdmans/status/1332026940023336967?s=20

Bot

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8f1f1c  No.11798082

>>11786807

Bedankt, ik zal dit eens een keer in zijn geheel bekijken. Ik heb hiervan wel gedeeltes voorbij zien komen…

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11798478

File: b8c6b1436d47307⋯.png (689.38 KB, 793x709, 793:709, Enx1bUgXUAMvq2o.png)

File: a32becf55f01d5a⋯.jpg (56.25 KB, 1280x474, 640:237, Enxteq2W4AEkIGm.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11798568

File: e43186a589685ad⋯.png (1.14 MB, 907x495, 907:495, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

32a970  No.11799064

File: 4828e160a141b68⋯.jpg (78.26 KB, 900x471, 300:157, baudet_fortuyn.jpg)

>>11796298

Is het mogelijk dat hij een nieuwe partij kan beginnen?

Zit zelf niet zo in het onderzoek naar FVD en Baudet, maar het is wel opmerkelijk dat op dit moment dit speelt (of niet).

De vraag is, kunnen we er van uit gaan dat hij een good guy is/blijft. Want we hebben echt nu iemand nodig die er voor het volk zal zijn, net als Trump, waar we op kunnen bouwen en voor kunnen vechten.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11799184

File: 80b7527bbd3a17c⋯.jpg (78.36 KB, 640x391, 640:391, EnxcXcRW4AMcp3g.jpg)

>>11799064

Hij is 1 van de weinige welke de grote golf welke op ons afkomt durft te bespreken, en openlijk Trump steunt

Ik verwacht dat hij zich weer verkiesbaar stelt, en dat er geen tegenkandidaten zullen zijn.

Schoon schip, en volle kracht vooruit.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11799525

File: 864f40cb8d5bf50⋯.png (120.25 KB, 472x746, 236:373, ClipboardImage.png)

Michigan Filing: Exhibit 105

Countries/Groups Involved in US Election 2020 Access/Manipulation

Belgrade, Serbia

Iran (address tied to Netherlands server)

China

Canada

HSBC Bank Canada

BMA Capital Management

DVSCORP (Chinese Domain)

Indivisible (formerly ACORN)

@SidneyPowell1

https://twitter.com/dmills3710/status/1332018002674544642

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11799605

>>11799525

Wat ik mij herriner van een eerdere post is dat Smartmetic een kantoor heeft in Rotterdam, en ze hadden hun hoofdkantoor in Amsterdam vanaf 2004 tot 2012

Quote "Smartmatic first established a presence in the United States in 2000 in Boca Raton, Florida, then moved its headquarters to Amsterdam, the Netherlands in 2004, and opened a new headquarters in London in 2012."

https://www.theburningplatform.com/2020/11/23/the-link-between-dominion-sequoia-smartmatic-and-the-ccp/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4cbf91  No.11801549

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Jensen heeft dit al een paar keer laten zien en ik denk dat Thierry Baudet hier te ver is gegaan, te bijdehand dus en dat dit weleens de echte reden kan zijn van die rotzooi.

Baudet vraagt Rutte: Hoe dodelijk is corona eigenlijk?

saus:https://youtu.be/qu52_C2IVX4

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4cbf91  No.11801570

File: 13a8d32b09bcdf8⋯.png (1.27 MB, 1280x720, 16:9, ClipboardImage.png)

File: 690264bf232de27⋯.mp4 (9.58 MB, 640x360, 16:9, Baudet_vraagt_Rutte_Hoe_do….mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4cbf91  No.11801613

Hey MSM fake news, zie je het to leven komen hier?! Jullie dachten toch niet dat het hier in Nederland wel mee viel met"QAnon"lol

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b76880  No.11806025

>>11801613

We zijn gewoon iets tactischer. Q is niet voor iedereen; we kijken zo ver in de toekomst dat het voor mensen te heftig wordt. Dus we maken anderen wakker door subtiel te zijn.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11806368

File: ff40e6aca7927c1⋯.mp4 (4.13 MB, 636x360, 53:30, e4AlQwwRtY8_noNV.mp4)

Baudet roept op dat de 2 bestuurder coup plegers welke zijn blijven zitten zelf opstappen.

Ter voorkoming van een onwerkbare gijzeling situatie.

https://twitter.com/thierrybaudet/status/1332309567309484032

De massale Twitter berichten en memes storm van patriotten heeft de coup snel voorkomen.

Nu dus de peilen richten op de Twitter van

https://twitter.com/rooken

https://twitter.com/lennartvdlinden

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11807750

File: 5e5261994977e84⋯.jpg (129.5 KB, 800x500, 8:5, En18NbGXIAU9rll.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11808026

File: 1ad0c5545faae95⋯.jpg (30.45 KB, 552x567, 184:189, En2CtCPUYAAYCBp.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11808259

File: 4eeb854881bce6c⋯.jpg (251.15 KB, 1242x1302, 207:217, En2Jp4dXUAsTq7p.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.11808592

Near Instantly Deleted John Hopkins study on COVID-19 (COVID-19 had no effect on the % of deaths of older people, did not increase total deaths in America)

John Hopkins University study that found COVID-19 had no effect on the percentage of deaths of older people, and it has also has not increased the total number of deaths in America—a study John Hopkins University near instantly deleted before it was censored—but one knows they knew would be quickly copied so others could read it in its entirety and see the truth for themselves:

https://web.archive.org/web/20201126223119/https://www.jhunewsletter.com/article/2020/11/a-closer-look-at-u-s-deaths-due-to-covid-19

Sauce:

http://www.whatdoesitmean.com/index3404.htm

https://notthebee.com/article/a-few-days-ago-johns-hopkins-published-a-study-saying-corona-is-nbd-they-then-deleted-it-read-it-here-in-its-entirety

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.11808851

Damage from the Covid mRNA Vaccine is Irreversible

Hesitancy is Widespread, Even Among Medical Professionals

Robert F. Kennedy Jr: COVID19 Vaccine Should Be Avoided At All Cost

I would like to draw your attention urgently to important issues related to the next Covid-19 vaccination. For the first time in the history of vaccination, the so-called last generation mRNA vaccines intervene directly in the genetic material of the patient and therefore alter the individual genetic material, which represents the genetic manipulation, something that was already forbidden and until then considered criminal.

This intervention can be compared to genetically manipulated food, which is also highly controversial. Even if the media and politicians currently trivialize the problem and even stupidly call for a new type of vaccine to return to normality, this vaccination is problematic in terms of health, morality and ethics, and also in terms of genetic damage that, unlike the damage caused by previous vaccines, will be irreversible and irreparable.

Dear patients, after an unprecedented mRNA vaccine, you will no longer be able to treat the vaccine symptoms in a complementary way. They will have to live with the consequences, because they can no longer be cured simply by removing toxins from the human body, just as a person with a genetic defect like Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome, genetic cardiac arrest, hemophilia, cystic fibrosis, Rett syndrome, etc.), because the genetic defect is forever!

This means clearly: if a vaccination symptom develops after an mRNA vaccination, neither I nor any other therapist can help you, because the damage caused by the vaccination will be genetically irreversible. In my opinion, these new vaccines represent a crime against humanity that has never been committed in such a big way in history. As Dr. Wolfgang Wodarg, an experienced doctor, said: In fact, this “promising vaccine” for the vast majority of people should be FORBIDDEN, because it is genetic manipulation! ”

The vaccine, developed and endorsed by Anthony Fauci and funded by Bill Gates, uses experimental mRNA technology. Three of the 15 human guinea pigs (20%) experienced a “serious adverse event”.

Note: messenger RNA or mRNA is the ribonucleic acid that transfers the genetic code of the DNA of the cell nucleus to a ribosome in the cytoplasm, that is, the one that determines the order in which the amino acids of a protein bind and act as a mold or pattern for the synthesis of that protein.

https://healthandmoneynews.wordpress.com/2020/11/27/damage-from-the-covid-mrna-vaccine-is-irreversible/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11810832

File: 7fd1e74771cba0a⋯.jpg (120.82 KB, 1080x815, 216:163, En3NmgDXMAEE3xt.jpg)

.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11810906

>>11810832

Hier is de link

https://www.reuters.com/article/us-israel-hungary-soros-idUSKBN19V1J4

Dat maakt dus de coup plegers, en het Kabinet met Rutte als als anti Hongarije/Polen verzetter antisemieten.

Ze gaan in tegen de wil van Israel….

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11811446

>>11810906

Ter verduidelijking. Het maakt ze anti semiet, met dezelfde logica als tegen baudet gebruikt wordt.

…Ze zijn tegen de gekozen kabinet mening van israelische burgers

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11817837

File: 1e307b6592a8aa3⋯.jpg (33.1 KB, 640x434, 320:217, bart1.jpg)

File: f6a948c4211396f⋯.jpg (34.64 KB, 640x426, 320:213, bart2.jpg)

File: 14eb48bb672cb51⋯.jpg (59.61 KB, 1024x612, 256:153, bart3.jpg)

File: bfa8b8def73c460⋯.jpg (13.72 KB, 600x300, 2:1, bart4.jpg)

Twitter uitspraken van anti Baudet geenstijl blogger Bart Nijman

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11817847

File: d72acb7f00e07fd⋯.jpg (47.71 KB, 1024x542, 512:271, bart5.jpg)

File: b8e97587b499407⋯.jpg (62.25 KB, 1024x610, 512:305, bart6.jpg)

File: caa984f2a4db1b6⋯.jpg (22.85 KB, 640x333, 640:333, bart7.jpg)

File: 19e3e810d054460⋯.jpg (47.62 KB, 640x704, 10:11, bart8.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11817949

File: 8dd8d41af1bdf61⋯.jpg (32.3 KB, 749x397, 749:397, bart9.jpg)

File: 574b4207a49708c⋯.png (177.52 KB, 640x426, 320:213, bart10.png)

File: 06254e0fb2a07f1⋯.jpg (62.25 KB, 828x1792, 207:448, geenstijl_discord.jpg)

File: 0d52e492f9631a1⋯.jpg (127.1 KB, 828x1792, 207:448, geenstijl11.jpg)

>>11817847

Deel 3. Bart Nijman uitspraken + Nazi groepen op de geen stijl discord server.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11818110

File: 26af69626f7b0bf⋯.jpg (28.93 KB, 696x348, 2:1, Bart_tweet_holo_.jpg)

File: aff42dc06816767⋯.jpg (117.34 KB, 721x630, 103:90, bart_meer_twats_1.jpg)

File: 0b3136a73eb06ca⋯.jpg (147.71 KB, 733x718, 733:718, bar4t_meer_twats2.jpg)

File: b93a9c9179c1672⋯.jpg (58.98 KB, 1238x691, 1238:691, En6NwfDXEAAiggN.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2fab4b  No.11818397

File: 8f32e620c4fea61⋯.jpg (2.29 MB, 3648x2736, 4:3, SCN0001.JPG)

File: c4513c02a8da542⋯.jpg (2.34 MB, 3648x2736, 4:3, SCN0002.JPG)

File: 63dde98066c4162⋯.jpg (2.36 MB, 3648x2736, 4:3, SCN0003.JPG)

File: 610da05ed278257⋯.jpg (2.35 MB, 3648x2736, 4:3, SCN0004.JPG)

File: b852448dad496de⋯.jpg (2.23 MB, 3648x2736, 4:3, SCN0005.JPG)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11819427

File: 01b34139ef6723c⋯.jpg (193.18 KB, 1125x1452, 375:484, D_gJa9wW4AEz3uU.jpg)

File: 490304380efb490⋯.jpg (56.62 KB, 1125x552, 375:184, D_gJa94WwAAuRiR.jpg)

File: d125f15f001d8e0⋯.mp4 (1.85 MB, 360x640, 9:16, 4QcoUJ8pQPQ_EXqK.mp4)

File: d125f15f001d8e0⋯.mp4 (1.85 MB, 360x640, 9:16, 4QcoUJ8pQPQ_EXqK.mp4)

File: 56105aa0482fbaa⋯.jpg (81.95 KB, 1241x821, 1241:821, En7SFzvW4AABRYT.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11820301

File: bcffad7dc13011c⋯.jpg (363.71 KB, 1274x1364, 637:682, En7wNvPXUAE2eOn.jpg)

>>11819427

Compilatie met archive links

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11823038

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Wat de tweet geschiedenis van Nanninga en Nijman uitwijst is dat er subversie subversie was en is.

Om dit in context te kunnen begrijpen is de werkelijke geschiedenis nodig.

De echte anons waren en zijn niet racistisch, in tegenstelling, het was een grap om de kikker pepe terug te krijgen van de mainstream normies.

De grap bleek zo succesvol in linkse social media kringen (niemand in conservatie social media wist ervan) dat intelligentie diensten zelfs Hillary Clinton erover informeerde.

En toen werden agents ingezet om de "narrative" nog verder te trekken (communisten hebben een vijand nodig), en toen werd door de MSM de term alt-right bedacht (container begrip waarin je iedereen die niet communistisch is in kunt plaatsen)

En er werden leiders aangewezen van de alt-right beweging (allemaal exposed als C_A familie nazaten)

En daarna klapte het, want er was geen alt-right beweging, het was een grap.

Nanninga en Nijman waren dus ook geactiveerden in die tijd….

Bewijs om 15:45. Lees de 4chan berichten en de time stamps.

archiveer offline

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b0e3e  No.11839086

File: 469bbdd6e6c7d51⋯.jpeg (52.56 KB, 1351x887, 1351:887, E2A8290B_229A_48D8_9C91_A….jpeg)

goedemorgen anons

Strijders voor onze vrijheid.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d00fc7  No.11863937

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Opmerkelijk interview Baudet bij terugkeer in Kamer

De Telegraaf

saus:https://youtu.be/pedEQTzJ1yM

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d00fc7  No.11865450

File: c72818957ee94dc⋯.png (1.9 MB, 967x1409, 967:1409, ClipboardImage.png)

Politie maakt einde aan orgie met Europarlementariër

We weten allemaal dat politici zich niet altijd braaf aan de coronaregels houden. Ferdi Grapperhaus heeft een gezellige bruiloft en dit lid van het Europese parlement gaat met 24 anderen los in een homobar. Moet kunnen, toch?

saus:https://panorama.nl/artikel/312128/politie-maakt-einde-aan-orgie-met-europarlementarier

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d00fc7  No.11865880

File: 5d1d69b49c9dedf⋯.png (2.63 MB, 1017x2965, 1017:2965, ClipboardImage.png)

>>11865450

Member of Hungary's anti-LGBTQ government resigns after fleeing alleged sex party

The married official and at least 20 other men reportedly attended the Brussels "orgy," despite the city's coronavirus restrictions.

update saus:https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/member-hungary-s-anti-lgbtq-government-resigns-after-fleeing-alleged-n1249593

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.11872550

Head of Pfizer Research: Covid Vaccine is Female Sterilization

The vaccine contains a spike protein (see image) called syncytin-1, vital for the formation of human placenta in women. If the vaccine works so that we form an immune response AGAINST the spike protein, we are also training the female body to attack syncytin-1, which could lead to infertility in women of an unspecified duration.

Dr. Wodarg and Dr. Yeadon request a stop of all corona vaccination studies and call for co-signing the petition

2020NEWS

On December 1, 2020, the ex-Pfizer head of respiratory research Dr. Michael Yeadon and the lung specialist and former head of the public health department Dr. Wolfgang Wodarg filed an application with the EMA, the European Medicine Agency responsible for EU-wide drug approval, for the immediate suspension of all SARS CoV 2 vaccine studies, in particular the BioNtech/Pfizer study on BNT162b (EudraCT number 2020-002641-42).

Dr. Wodarg and Dr. Yeadon demand that the studies – for the protection of the life and health of the volunteers – should not be continued until a study design is available that is suitable to address the significant safety concerns expressed by an increasing number of renowned scientists against the vaccine and the study design.

StarGate TV Series Warned Us In 2001 About the

Vaccination Disaster Facing Us Today

On the one hand, the petitioners demand that, due to the known lack of accuracy of the PCR test in a serious study, a so-called Sanger sequencing must be used. This is the only way to make reliable statements on the effectiveness of a vaccine against Covid-19. On the basis of the many different PCR tests of highly varying quality, neither the risk of disease nor a possible vaccine benefit can be determined with the necessary certainty, which is why testing the vaccine on humans is unethical per se.

Furthermore, they demand that it must be excluded, e.g. by means of animal experiments, that risks already known from previous studies, which partly originate from the nature of the corona viruses, can be realized. The concerns are directed in particular to the following points:

The formation of so-called “non-neutralizing antibodies” can lead to an exaggerated immune reaction, especially when the test person is confronted with the real, “wild” virus after vaccination. This so-called antibody-dependent amplification, ADE, has long been known from experiments with corona vaccines in cats, for example. In the course of these studies all cats that initially tolerated the vaccination well died after catching the wild virus.

The vaccinations are expected to produce antibodies against spike proteins of SARS-CoV-2. However, spike proteins also contain syncytin-homologous proteins, which are essential for the formation of the placenta in mammals such as humans. It must be absolutely ruled out that a vaccine against SARS-CoV-2 could trigger an immune reaction against syncytin-1, as otherwise infertility of indefinite duration could result in vaccinated women.

The mRNA vaccines from BioNTech/Pfizer contain polyethylene glycol (PEG). 70% of people develop antibodies against this substance – this means that many people can develop allergic, potentially fatal reactions to the vaccination.

The much too short duration of the study does not allow a realistic estimation of the late effects. As in the narcolepsy cases after the swine flu vaccination, millions of healthy people would be exposed to an unacceptable risk if an emergency approval were to be granted and the possibility of observing the late effects of the vaccination were to follow. Nevertheless, BioNTech/Pfizer apparently submitted an application for emergency approval on December 1, 2020.

CALL FOR HELP: Dr. Wodarg and Dr. Yeadon ask as many EU citizens as possible to co-sign their petition by sending the e-mail prepared here to the EMA.

https://healthandmoneynews.wordpress.com/2020/12/02/head-of-pfizer-research-covid-vaccine-is-female-sterilization/

Movie: Children of men

Exterminate the human race, it's not genocide if they are coerced to do it themselves.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.11872648

Mathematical Proof: Vaccines kill babies

Vaccine Use Down From Lockdowns & Deaths Of Infants Down Commensurately

Vaccine study HERE. It is reported that Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) has declined commensurately with a reduced application of vaccines resulting from the Covid 19 lockdown. The vaccine industry has decried, as unfounded, the claims of SIDS and autism being a result of the massive vaccine regimen mandated by law on children HERE under the age of 1 year old. It is reported that SIDS and vaccine use are both down 30% – this study may shed some light on that.

https://touchstoneconnect.com/2020/12/02/vaccine-use-down-from-lockdowns-deaths-of-infants-down-commensurately/

Table 1. Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule for ages 18 years or younger, United States, 2020

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html

Lessons from the Lockdown—Why Are So Many Fewer Children Dying?

https://childrenshealthdefense.org/news/lessons-from-the-lockdown-why-are-so-many-fewer-children-dying/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.11878117

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Cozy Pirates: The Tale of the Gold Doubloon

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.11903008

Bill Gates caught on video admitting vaccine will CHANGE our DNA FOREVER

Friday, December 4, 2020 11:50

Bill Gates caught on video admitting that his ‘experimental’ vaccine will CHANGE our DNA FOREVER. He’s experimenting with human beings like we are a test crop of GMO corn or barley!

http://tapnewswire.com/2020/12/bill-gates-caught-on-video-admitting-vaccine-will-change-our-dna-forever/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

887b3d  No.11906686

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Bedankt voor 50.000 leden!

•Dec 4, 2020

Ongehoord Nederland

saus:https://youtu.be/eBvBVPmAOY8

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

652291  No.11906781

>>11906686

SUPER!

Zondaag Düsseldorf !

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

887b3d  No.11907040

File: 6cfd735091ded3c⋯.png (500.45 KB, 798x671, 798:671, ClipboardImage.png)

File: 26b419daf947b32⋯.png (1.32 MB, 1600x900, 16:9, ClipboardImage.png)

Thierry Baudet

@thierrybaudet

STATEMENT THIERRY BAUDET

saus:https://twitter.com/thierrybaudet/status/1334912689110474755?s=20

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

887b3d  No.11912054

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Zwarte Pietenjournaal (deel 4) - Eind goed, al goed

Ongehoord Nederland

De laatste aflevering van het Zwarte Pietenjournaal.

Op naar Hilversum! ON heeft 50.000 betalende leden in 2020!

Dankzij de fantastische inzet van leden & vrijwilligers zijn we deze magische grens gepasseerd.

En we groeien door, hoe meer leden hoe sterker we staan, word lid!

https://youtu.be/vrY1-Ebevug

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11912563

>>11912054

>>11907040

Goed nieuws en goed nieuws.

Gefeliciteerd.

Nu de goede koers varen om wind in de zeilen te krijgen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

796740  No.11914154

File: c0e280bd2fafc5c⋯.png (4.01 KB, 255x255, 1:1, Hand_Pointing_Right.png)

>>11378264

The unfortunate truth is, your only other choices

are either Joe Biden, who will shut down all your

free speech and service, and jail you as an enemy

of the state; or Anarchy, Rebellion. Trump,

like it or not, is STILL your President, and has

STILL not exhausted all means at his disposal

to win. So, how do you square your public

shaming of your president with 1 Timothy 2:1-4?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

241c5c  No.11914349

We are down. No posting in latest board in USA since 6am central.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.11915238

>>11914760 Q Research General #15207: Bread Quitter Shitter edition

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9a8ddb  No.11932999

YouTube embed. Click thumbnail to play.

We gotta save the nigger moor black pete tradition, to remember white european slavery.

When the North African Moors took Europeans as slaves.

Ironic. Leftists calls Black Pete racist, instead we get to educate normies about niggers invading Europe and eventually be banished from Spain.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bfa980  No.11940988

File: 7b8d2bc17dd13c2⋯.mp4 (13.76 MB, 640x352, 20:11, politiegeweld_Nunspeet.mp4)

File: 83648bf613c68f5⋯.png (1.7 MB, 1280x704, 20:11, ClipboardImage.png)

Politiegeweld Nunspeet

Een klein groepje wakkere mensen waren aan het flyeren in het centrum van Nunspeet en weigerden te legitimeren omdat daar geen gegronde reden voor was…dit filmpje geeft aan wat er toen gebeurde.6 personen aangehouden waaronder 2 minderjarige en ook geboeid.

saus:https://youtu.be/81W20g-2mCI

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bfa980  No.11941538

File: d0e5a0df56367b3⋯.mp4 (7 MB, 320x568, 40:71, K6Wc_wwmIysTpKtS.mp4)

File: c5ca7055b6b36e6⋯.png (616.37 KB, 527x938, 527:938, ClipboardImage.png)

>>11940988

saus:https://twitter.com/MaesSigurd/status/1287122969777639424?s=20

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1573c2  No.11942252

>>11940988

>>11941538

Even voor de duidelijkheid ik denk niet dat het dezelfde persoon is, maar er is vaak een agent bij die zelf geen masker draagt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

38e064  No.11953888

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3d1e94  No.11975602

File: 46ca892b1a691d0⋯.png (375.89 KB, 798x738, 133:123, ClipboardImage.png)

File: ef9b75480e7dd60⋯.png (1.44 MB, 2400x1350, 16:9, ClipboardImage.png)

Hugo de Jonge

@hugodejonge

https://twitter.com/hugodejonge/status/1337123732125601794?s=20

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8b54d6  No.12012035

File: 8a422636f033b4f⋯.png (1.89 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

File: 5110542a3968bed⋯.pdf (186.09 KB, doorontwikkeling_verhaalli….pdf)

bron:

jensen.nl

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/beleidsnotas/2020/12/08/doorontwikkeling-verhaallijn-en-toon/doorontwikkeling-verhaallijn-en-toon.pdf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.12012868

File: 76b0428624fc570⋯.png (397.41 KB, 620x330, 62:33, ClipboardImage.png)

>>12010241 EU (Dutch) Supertrawlers Ravage British Waters Ahead of Brexit, Kill Dolphins, Porpoises, Seals

https://www.express.co.uk/news/politics/1370316/eu-supertrawlers-brexit-news-eu-boris-johnson-cfp-greenpeace

Visserij lijdt onder vier plagen tegelijk: pulsverbod, brexit, windparken en china virus

VLISSINGEN - Verbod op de pulsvisserij, brexit, windparken op zee en alsof dit nog niet genoeg was kwam daar de chinaviruscrisis overheen. Het jaar 2020 zal niet in gouden letters worden bijgeschreven in de historie van de visserij. ,,Het is een rampjaar aan het worden”, zegt Cas Caljouw, visser uit Arnemuiden.

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/visserij-lijdt-onder-vier-plagen-tegelijk-pulsverbod-brexit-windparken-en-corona~a39fdd2d

Ik ben niet vies van een visje eten, maar van die supertrawlers die het zeeleven vernietigen voor dik geld ben ik geen fan.

Supertrawlers weg doen, Nexit, NL-GB deal sluiten.'

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4f2bb9  No.12036898

File: 302071e9db3acd6⋯.jpg (77.84 KB, 694x459, 694:459, 01a455ad0bbdf6ba945445f7af….jpg)

AIVD keurde onveilige informatiesystemen Buitenlandse Zaken onder druk goed

https://www.ad.nl/tech/aivd-keurde-onveilige-informatiesystemen-buitenlandse-zaken-onder-druk-goed~a7851105/

https://archive.li/wip/SQijD

Binnenlandredactie 11-12-20, 06:39

Inlichtingendienst AIVD heeft onder druk van het ministerie van Buitenlandse Zaken informatiesystemen goedgekeurd ondanks gebreken in de beveiliging, schrijft de Volkskrant. De dienst laat in een reactie weten daarbij een afweging te hebben gemaakt tussen ‘het belang van de veiligheid en de operationele continuïteit van de organisatie’. Het ministerie vindt de tekortkomingen ook ‘niet acceptabel’, maar heeft geen alternatief.

Onder ambtenaren van Buitenlandse Zaken neemt de onrust over de aanhoudende veiligheidsproblemen toe. Dat zeggen bronnen bij het ministerie en de inlichtingendienst tegen de krant. Ambtenaren blijven ondanks de problemen vertrouwelijke informatie rondsturen om de organisatie draaiend te houden. Het ministerie zou, volgens de ingewijden, zelf hebben aangedrongen op goedkeuring. ‘Om gezichtsverlies te voorkomen’, leest het.

Overleg met internationale partners geldt als kerntaak voor een ministerie van Buitenlandse Zaken. Geregeld wordt er vertrouwelijke informatie uitgewisseld, onder meer met de EU en de NAVO. Zonder goedkeuring van de AIVD mag het ministerie op de bestaande systemen de vertrouwelijke Navo- en EU-documenten niet langer versturen, maar moet voor communicatie gebruikmaken van reguliere post.

>> de verwijzing naar volkskrant artikel

https://web.archive.org/web/20201212003942/https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/buitenlandse-zaken-zette-aivd-onder-druk-om-gebrekkige-beveiliging-goed-te-keuren~be03447c/

>> en artikel

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-vertrouwen-elkaar-toch-hoe-buitenlandse-zaken-staatsgeheimen-al-jaren-niet-goed-beveiligt~b4b8c3b6/

Natuurlijk hebben ze het hier in alleen maar over 'bronnen', 'voormalig medewerker', 'Uit documenten in handen van' etc.

SSC-ICT is de hofleverancier van het rijk.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.12057128

File: cb317984157a7e5⋯.png (797.11 KB, 710x539, 710:539, ClipboardImage.png)

Binnen anderhalve dag hebben we meer dan 100.000 ondertekenaars bijeen gebracht om te protesteren tegen de lockdown.

We wisten dat er veel gaande was in Nederland - maar hadden nooit gedacht dat ZOVEEL MENSEN in zó korte tijd in beweging zouden komen.

https://petities.fvd.nl/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.12072070

File: 6425ef9e16fd3a6⋯.mp4 (5.53 MB, 1280x706, 640:353, 6425ef9e16fd3a69a247282f12….mp4)

Dit is het begin van het einde voor de medische Deep State executives.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

887b3d  No.12096984

File: 3ac868fb44d607a⋯.png (2.14 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png)

File: eae515390a16be7⋯.png (427.46 KB, 798x852, 133:142, ClipboardImage.png)

Wybren van Haga

@WybrenvanHaga

Onbegrijpelijk dat zoveel politieke partijen bereid blijken de vrijheid van mensen drastisch in te perken.

Forum voor Democratie is tegen een directe of indirecte vaccinatieplicht! #FVD #COVID19

https://twitter.com/WybrenvanHaga/status/1340013501583134720?s=20

jensen.nl

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

887b3d  No.12097331

File: 2f3868b39f62c5e⋯.png (611.9 KB, 717x906, 239:302, ClipboardImage.png)

File: 338ebe27efd37fb⋯.mp4 (10.24 MB, 1280x720, 16:9, CRHiZmA_QiR_iiwt.mp4)

Forum voor Democratie

@fvdemocratie

De #lockdown is een economische ramp. Terwijl inmiddels duidelijk is dat corona helemaal niet extreem gevaarlijk is.

#FVD wil de lockdown beëindigen. Onze petitie voor de vrijheid behaalde al bijna 150.000 handtekeningen. Teken en deel 'm ook!

↪ https://teken.fvd.nl

https://twitter.com/fvdemocratie/status/1339610357325770756?s=20

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e89f9f  No.12184656

File: 23847ec311f3f52⋯.png (924.33 KB, 706x3674, 353:1837, Screenshot_2020_12_17_Groe….png)

Geneesmiddelen tegen CV

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.12192859

>>12184656

Zinc ionophores

Zinc ionophores transport extracelluar Zn2+ ions across a cell membrane, and have been studied for their anti-viral and anti-cancer activities.[9][10]

Quinoline derivatives:

Chloroquine (4-Aminoquinoline)[11]

Clioquinol (8-Hydroxyquinoline)[10]

Diiodohydroxyquinoline (Quinoline)[12]

PBT2 (8-Hydroxyquinoline analog)[13]

Terpenoids and flavonols:

Quercetin[14]

Other compounds:

Epigallocatechin gallate[14]

Pyrithione (ZnHPT)[15][10][16]

Pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC)[17]

Zincophorin[10]

Zinc ionophores have been shown to inhibit replication of various viruses in vitro:

Coxsackievirus[15][17]

Equine viral arteritis[18]

Hepatitis C virus[19]

Herpes simplex virus[20]

Human coronavirus 229E[21]

Human Immunodeficiency Virus[22][23]

Mengovirus[15][17]

MERS coronavirus[21]

Rhinovirus[15]

SARS coronavirus[18][21]

Zika virus[24][25]

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.12207425

ff tor-browser gebruiken @ https://www.torproject.org/download/

1. http://clockwise3rldkgu.onion/index.php?page=18&id=5

2. http://kx5thpx2olielkihfyo4jgjqfb7zx7wxr3sd4xzt26ochei4m6f7tayd.onion/book/R6wi4tVujSnpUdn3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.12214853

File: 4585ac0a46fd365⋯.png (1.77 MB, 1200x801, 400:267, ClipboardImage.png)

Afscheidscadeau Trump: nog meer exportverboden, die ook ASML en ASMI raken

Net voor de kerstdagen plaatste het Amerikaanse ministerie van Handel tientallen Chinese bedrijven op een zwarte lijst, waaronder chipmaker SMIC.

Met name de blokkade van chips van TSMC, uit Taiwan, is voor Huawei een tegenslag. Huawei zoekt daarom toevlucht tot SMIC om zijn chipontwerpen te laten fabriceren. De Amerikanen willen die route ook afsnijden.

TSMC loopt voorop in vooruitstrevende productiemethodes, onder meer dankzij nauwe samenwerking met ASML uit Nederland. De VS willen voorkomen dat Chinese bedrijven toegang krijgen tot EUV-technologie – een geavanceerde lithografiemethode die alleen ASML maakt. Met EUV kunnen op grote schaal complexe chips gemaakt worden.

SMIC, al meer dan twintig jaar ASML-klant, bestelde zo’n machine maar ASML krijgt daarvoor geen exportvergunning van de Nederlandse overheid. Voor ASML is het een teleurstelling, maar geen verrassing dat SMIC daadwerkelijk door de regering-Trump op de zwarte lijst geplaatst wordt. ASML rekent er niet op dat de aankomende regering-Biden een soepeler China-beleid zal voeren; de VS willen EUV niet in Chinese handen zien. Maar de vraag naar chips blijft onverminderd hoog. Als SMIC de EUV-machines niet koopt, zullen andere fabrikanten ze kopen, is de verwachting. De omzet van ASML (11,8 miljard euro in 2019) zou geen gevaar lopen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/28/afscheidscadeau-trump-nog-meer-exportverboden-a4025453

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

000000  No.12220658

Fake tests, Fake pandemic, Why the fuck are they pushing LOCKDOWNS AND REAL POISONOUS VACCINES? GLOBAL GENOCIDE

"Is the vaccine safe?” Bill Gates would NOT give a straight answer

https://twitter.com/intheMatrixxx/status/1343653323665235970

Coke, a goat, Papaya all have COVID-19, tests show in Austria

https://www.independentsentinel.com/coke-a-goat-papaya-all-have-covid-19-tests-show-in-austria/

WHO Chief Scientist Warns "No Evidence COVID Vaccine Prevents Viral Transmission"

https://www.zerohedge.com/covid-19/who-chief-scientist-warns-no-evidence-covid-vaccine-prevents-viral-transmission

"I don't believe we have the evidence on any of the vaccines to be confident that it's going to prevent people from actually getting the infection and therefore being able to pass it on”, says WHO Chief Scientist @doctorsoumya pic.twitter.com/QdTvzj7Nyd

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 28, 2020

Can't prevent infection

Can't prevent passing on

Still have to wear masks

Fucks with your DNA

A global team of experts has found 10 FATAL FLAWS in the main test for Covid and is demanding it’s urgently axed. As they should

https://www.rt.com/op-ed/508383-fatal-flaws-covid-test/

Cure worse than disease? Some Covid-19 vaccines may increase HIV risk, scientists warn

https://www.rt.com/news/504224-covid19-vaccine-candidates-hiv/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fa3ebb  No.12279261

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a76b2f  No.12280173

File: 863bc50b9b79500⋯.jpg (97.37 KB, 829x1349, 829:1349, 244cff85_2be9_4747_8564_03….jpg)

Goedemorgen anons. Zijn we klaar voor de STORM?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e56c49  No.12304379

File: 904cd6cabddc860⋯.gif (536.09 KB, 480x348, 40:29, RIVEROFLIFE.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

82628a  No.12354588

File: 0e679b607f49d3e⋯.png (2.17 MB, 948x599, 948:599, Help.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.12379318

File: c83ead04c3790ac⋯.mp4 (3.15 MB, 576x1024, 9:16, c83ead04c3790acdc42135e721….mp4)

File: 30a8ee41b9a63f8⋯.mp4 (1.6 MB, 480x360, 4:3, 30a8ee41b9a63f80ca277acc66….mp4)

File: 71006c71d25aa76⋯.png (1.71 MB, 1242x1229, 1242:1229, 71006c71d25aa764c2e948f430….png)

File: b42f38a018550f7⋯.png (677.63 KB, 598x845, 46:65, b42f38a018550f702cf2e8471b….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.12379336

File: 96c17ac85bed659⋯.png (2.29 MB, 828x1792, 207:448, 96c17ac85bed6599019baacd12….png)

File: ab2f3c775205eef⋯.png (361.34 KB, 450x528, 75:88, ab2f3c775205eefc57a7386057….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.12379347

File: 3e63b1840bbe4f9⋯.jpg (308.43 KB, 1241x850, 73:50, 3e63b1840bbe4f9b7d5b9121d3….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b8322f  No.12381781

File: 1f917081fe8415d⋯.jpeg (584.03 KB, 2011x1388, 2011:1388, 9D476435_0541_40D9_BE4D_9….jpeg)

>>12379318

https://www.gids.tv/video/294070/jinek-gemist-michiel-vos-in-washington-ik-heb-nog-nooit-zoiets-meegemaakt

Bron van foto, uitzending Jinek.

Kan video niet downloaden, voor wie het wel kan.

Enjoy the show anons.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e0eee3  No.12383830

https://rumble.com/vcikja-breaking-weesdeweerstand-journaal-7-jan.-2021.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e89f9f  No.12384279

>>12379318

Antivaatjes!!?!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.12384994

File: 490e77c74d163c3⋯.png (369.68 KB, 615x642, 205:214, ClipboardImage.png)

File: 1a78cf22979d357⋯.png (84.56 KB, 631x846, 631:846, ClipboardImage.png)

File: 1521ce98af2fe2b⋯.png (244.92 KB, 623x827, 623:827, ClipboardImage.png)

File: 7ce85645fce1e20⋯.png (83.08 KB, 620x907, 620:907, ClipboardImage.png)

File: ec1f7259ed7eb53⋯.png (233.42 KB, 600x530, 60:53, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a76b2f  No.12421151

File: f77596b4667a6f6⋯.jpg (10.05 KB, 255x245, 51:49, ErP2kLsXUAA6Ibr.jpg)

Zijn we comfy anons? Dit zijn de weken waar we allemaal op gewacht hebben. Wat een tijd om te leven.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.12421276

File: 6ce7ebca60d7f63⋯.jpg (90.92 KB, 930x511, 930:511, TrumpStorm.jpg)

File: a03f8315eb0ed67⋯.jpg (482.77 KB, 1920x960, 2:1, QBeginning.jpg)

>>12421151

Het is kalm in het oog van de storm.

De focus ligt op een goede uitkomst.

Comfy.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.12442051

File: 5db6d4d0a850c7f⋯.mp4 (5.84 MB, 640x360, 16:9, McLnerny.mp4)

File: 41953ec9e6725f4⋯.mp4 (5.04 MB, 640x360, 16:9, McLnerny2.mp4)

File: 218188fe20a5097⋯.mp4 (4.64 MB, 640x360, 16:9, McLnerny3.mp4)

Thomas McInerney over de Capitol invasie waar pelosi's laptop is meegenomen, covid, communisme, censuur.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

46fba4  No.12442509

File: 90a2c7d87115161⋯.png (767.97 KB, 815x461, 815:461, 90a2c7d87115161b75aad5c84c….png)

Worth the watch!

https://rumble.com/vcj0hh-military-inteligence-has-exposed-the-operation-to-take-over-the-united-stat.html

Have faith anons!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ebc45  No.12523658

File: b762c93c259d900⋯.mp4 (13.89 MB, 360x640, 9:16, b762c93c259d900ed2e299b3ea….mp4)

File: d87f77d8841a26e⋯.mp4 (624.1 KB, 320x660, 16:33, d87f77d8841a26eef9a0a7ceb3….mp4)

Moderna vaccinatie bijwering op sommige mensen vids.

Dit is geen grap

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a76b2f  No.12528935

We zijn al af van Asscher. Gaat het kabinet vandaag vallen Nederfags?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5d8c63  No.12535800

File: 7accbb1b1dcd3d0⋯.jpg (89.63 KB, 1280x720, 16:9, Eric_Wiebes_minister_econo….jpg)

>>12528935

Dag Wiebes.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/15/verklaring-van-minister-president-mark-rutte-over-het-aftreden-van-het-kabinet

Verklaring van minister-president Mark Rutte over het aftreden van het kabinet

Publicatie | 15-01-2021

Goedenmiddag,

Een van mijn verre voorgangers als minister-president, Pieter Cort van der Linden, schreef ooit over de taak van de overheid: ‘[De staat] dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico’s, en stelt zich in het haastig gedrang aan allen tot gids.’

Dat is een hoge norm en het is duidelijk dat de overheid in het kinderopvangtoeslagdossier niet aan die norm heeft voldaan.

De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid en dat is hier op een verschrikkelijke manier mis gegaan.

Het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag is snoeihard, maar fair.

Op alle niveaus, door het hele politiek-bestuurlijk-juridische systeem heen, zijn fouten gemaakt die ertoe hebben geleid dat duizenden ouders groot onrecht is aangedaan.

Maar de politieke verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij het zittende kabinet en nergens anders.

De afgelopen weken en dagen hebben we binnen het kabinet een aantal keren uitvoerig over het rapport gesproken.

Met als belangrijkste doel het opstellen van een gedegen inhoudelijke reactie op het rapport.

Een reactie die erop gericht is dat zoiets nooit meer op deze manier kan gebeuren.

Die reactie hebben we vandaag met elkaar afgerond en zullen we conform afspraak vandaag aan de Tweede Kamer aanbieden.

Daar hebben de ouders recht op.

De kabinetsreactie gaat natuurlijk over financiële compensatie aan de getroffen ouders – dat is nu het eerste dat goed geregeld moet worden.

En daar gaan we hoe dan ook mee door.

Maar natuurlijk is voor de toekomst meer nodig.

Want het kan en mag niet nog een keer zo verschrikkelijk misgaan.

Daarom moet er een heel nieuw toeslagensysteem komen, te beginnen met de kinderopvangtoeslag.

Signalen dat het ergens niet goed gaat, moeten veel sneller naar boven komen en veel sneller tot actie leiden.

En ook moet de informatievoorziening fundamenteel op de schop.

Zo zullen bijvoorbeeld voortaan de stukken die ten grondslag liggen aan een kabinetsbesluit openbaar worden gemaakt en wordt na elke ministerraad een besluitenlijst met toelichting gepubliceerd.

Vandaag was ook de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid aan de orde.

We zijn eensgezind: als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen.

En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de Koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. En ik zal aansluitend aan deze persconferentie naar het paleis gaan om de Koning verder toelichting te geven.

Daarmee is het kabinet demissionair geworden

Eric Wiebes heeft, als voormalig staatssecretaris van Financiën, de persoonlijke afweging gemaakt dat hij niet demissionair doorgaat en per direct terugtreedt als minister van Economische Zaken en Klimaat.

Hij zal dit besluit zo meteen zelf toelichten.

Het is zijn beslissing, die ik respecteer.

Met zijn creatieve geest heeft Eric Wiebes vaak bijgedragen aan het oplossen van ingewikkelde vraagstukken.

We gaan hem missen.

De vraag is nu: wat betekent het aftreden van het kabinet concreet?

De verkiezingen staan gepland voor medio maart.

En van ons mag ondertussen worden verwacht dat we doen wat in nodig is in het landsbelang.

Dat doen we uiteraard in nauw overleg met, en verantwoording afleggend aan het parlement.

Tegen Nederland wil ik zeggen: onze strijd tegen het coronavirus gaat door.

Ons werk staat de komende maanden onverminderd in het teken van corona en het opvangen van de economische en maatschappelijke gevolgen door middel van alle bestaande en aangekondigde steunpakketten.

En tegen de getroffen ouders in de affaire rond de kinderopvangtoeslag wil ik dit zeggen: we zullen blijven werken aan snelle compensatie en aan de verbeteringen die nodig zijn voor de toekomst.

Met dit besluit van vandaag wil het kabinet recht doen aan al die ouders aan wie ongekend onrecht is aangedaan.

Dank u wel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a76b2f  No.12562867

File: 48896831ba3009e⋯.jpg (58.04 KB, 674x667, 674:667, Er3oPYAXMAM05uW.jpg)

>>12535800

Het zijn zulke huichelaars. Laten we bidden dat kjoe Europa ook snel onder handen neemt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

46e700  No.12564722

Midden in de winternacht, ging de hemel open.

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7fde23  No.12564959

File: 007b046168a2d5b⋯.png (2.23 MB, 2000x1116, 500:279, 17_01_2021_museumplein.png)

museumplein 17-01-2021

live feeds

https://www.facebook.com/FRLFRLGH/videos/3606723256111566

https://www.facebook.com/miranda.vandriel.3/videos/3603121663099558

https://www.facebook.com/thomas.croisetvanuchelen/videos/3732098903495116

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5a8e40  No.12565011

Museumplein

https://8kun.top/qresearch/res/12564402.html#q12564992

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7fde23  No.12565498

>>12564959

meer livefeeds

https://www.facebook.com/122620689140585/videos/1670072839841994

https://www.facebook.com/bernard.brok/videos/10158845614048446

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

887b3d  No.12568983

File: 029c4b285bfb89b⋯.mp4 (12.96 MB, 720x804, 60:67, N9INfBfmmu253gkN.mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

76640b  No.12601554

de identiteit van Q is eindelijk onthuld:

>>https://www.unn.today/

>>https://unitednetwork.nunchee.tv/content/detail/5fdbd6b9c381b80019b13bfa/United-Network-Live-Stream-Stand-By-War-with-the-Deep-State-1182021

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2c7997  No.12646016

File: c04eef8f154aeaf⋯.jpeg (53.91 KB, 852x480, 71:40, F5AC82BC_1255_4CEF_A3D0_F….jpeg)

Goodmorning, goedemorgen patriotten

Blijf sterk, heb vertrouwen en stay together!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a76b2f  No.12646849

File: d65a4b21c7614be⋯.jpeg (77.28 KB, 933x621, 311:207, Ely6p5tU8AMu_bD.jpeg)

>>12646016

We behouden de lijn anon. We behouden de lijn.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ed00f  No.12647524

File: dc0645b7e53426e⋯.png (17.47 KB, 509x411, 509:411, 4DuGJRe.png)

Wat zijn jullie toch een sukkels, hebben jullie schizophrenie?

Serieus Q is bullshit of nog erger een psyop.

Waarom plaatsen jullie je blinden vertrouwen in een narcistische miljardair en reality TV persoonlijkheid die het wel leuk vond om als Amerikaanse president verkiesbaar te zijn?

'volg het plan' 'volg het witte konijn'

lol, en dan wat? Q's voorspellingen kloppen niet, er is geen duidelijkheid wat daadwerkelijk 'het plan' moet voorstellen. Maar hier zitten jullie, een paar zielige nederlanders te posten over Q.

Open een boek politieke filosofie en begrijp de systematische problemen in de wereld, in plaats van het vertrouwen plaatsen in een paar individuen die het als in een actie film oplossen. Dit is geen Marvel, dit is de realiteit, jezus.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a76b2f  No.12647732

File: e0461736d80b171⋯.png (430.67 KB, 692x500, 173:125, e0461736d80b1712c01ac3410e….png)

>>12647524

De tering: je hebt werkelijk geen idee waar je het over hebt. Op 15 september vorig jaar postte je overigens dezelfde bullshit. Het zit diep, niet?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ed00f  No.12647965

>>12647732

lol, blijf een sukkel

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de96e0  No.12648683

File: 8228dafd1359d73⋯.jpg (384.97 KB, 2048x1364, 512:341, 1609990701501.jpg)

>>12647524

>"maar Q is niet echt"

En toch was je bang

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ed00f  No.12648701

File: 826d9dc00d01d19⋯.jpg (5.45 KB, 200x150, 4:3, maarten_van_rossem.jpg)

>>12648683

>En toch was je bang

Waar heb je het over schizo.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

de96e0  No.12651051

File: 0fd89f7ba6f4bad⋯.png (344.45 KB, 551x270, 551:270, BoerenVersusUniWageningen.png)

>>12648701

>Waar heb je het over schizo

Over je samenscholingsverbod, over je avondklok, over je conformiteit aan politieke correctheid. Over je warmtepomp. Over je snotterende neus

Geef toe .. je bent aan angsthaasje

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ed00f  No.12651335

>>12651051

Volgens mij ben je aan het projecteren wappie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

17f815  No.12651533

>>12651335

Naast dat je een plaat voor je kop hebt is eenheid smeden niet echt een intentie van je.

Ga ergens anders maar zitten jammeren, niet hier.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

63b786  No.12654848

File: a02b3528e295cd8⋯.jpg (92.11 KB, 1024x733, 1024:733, 22B88DB4_2564_4D74_9583_8E….jpg)

>>12647524

>Q's voorspellingen kloppen niet, er is geen duidelijkheid wat daadwerkelijk 'het plan' moet voorstellen.

onze taak is enkel informatie door te geven die relevant is voor de rest van de wereldbevolking. Er is wel degelijk een "plan" maar een plan is niet statisch. Het is zoals een idee of een meme, zeg maar. In dit geval: The Great Awakening.

Een plan wordt constant langs alle mogelijk kanten herbekeken en geherformuleerd daar het nodig is. Diegenen die het plan willen tegenhouden, hebben ook hun eigen agenda.

Het was en is nog steeds onze taak om onze vrienden en familie al aan soft-disclosure bloot stellen zodanig dat wanneer het startschot wordt gegeven er een infrastructuur is om de mensen met de zwaarste shock te kunnen opvangen. Ervaren schizos weten wat het is om door depressie te gaan ten gevolge van red pill bijverschijnselen. We weten heel goed wat de realiteit met een mens kan doen wanneer je niet meer wegloopt van de waarheid.

Ik begrijp goed dat je op dit moment je geloof kwijt bent maar we zijn nog niet klaar. Hoe je het ook draait of keert, we hebben als mensheid nog steeds het doel om samen te ontwaken. Dus hou je muil met je demoraliserende zever. Huil desnoods eens goed en ga dan verder met je werk, mietje.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

63b786  No.12664947

>>12661340

knowledge: rather impressive

inflated ego: slightly disappointing - or is it calculated?

From your cryptic and rather messy piece of writing, it is challenging to knead a cohesive model of your words. A quick scroll through your files reveals more of the same: a pompous ego and an air of superiority.

Conclusion?

You're here to break things.

Never violent but define violence?

A six year old could see the mixture of dark and light that Q ended up to be. It does seem that the vehicle has almost served its purpose. Soon we will see.

But who do you serve? Don't bother to deceive.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e89f9f  No.12698235

File: 7d0a89ab8c38f1e⋯.jpg (321.29 KB, 1013x1616, 1013:1616, What_happens_when_Bidan_be….jpg)

File: ae2fdae09021ada⋯.jpg (91.81 KB, 680x850, 4:5, JosephStealin.jpg)

File: 2ac4fe7791665a6⋯.png (665.21 KB, 1341x910, 1341:910, We_are_operational.PNG)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9a8ddb  No.12706066

File: 09a7a6526520f81⋯.webm (1.83 MB, 460x812, 115:203, ad8YZOd_460svvp9.webm)

"dutch looting" … more like niggers and arabs looting in the netherlands

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d607ff  No.12709835

jullie zijn echt kanker idioten

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c64d5b  No.12711045

File: ae8436f2c19d608⋯.jpg (222.87 KB, 400x400, 1:1, WWG1WGA.jpg)

File: fd444c24e79bc47⋯.jpg (37.42 KB, 200x203, 200:203, fun_meter.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

63b786  No.12717691

>>12716187

oh okay finally a coherent thought structure we can work with!

>Instant death sentences for Anyone on this planet that pretends to speak or work for God Almighty either online or in the real world

>Thank Kerry McCarthy mp, QAnon, twitter, Bibi , trump and the royals

So you think the faction(s) that backed Trump who claim to fight in the name of God were actually a ploy to further discredit and disavow the Creator? Similar as to how Hitler alleged was a Jesuit puppet, installed to create the situation that would later be the excuse or catalyst needed to create Israel? I heard Trump got a Jesuit education as well but I haven't properly researched it yet. Neither do I really understand what it means to receive a Jesuit education. Are their schools some type of scouting ground? In any case; I agree that Trump might have been a fabricated focal point to identify and later round up people who still have a meaningful connection with the Creator.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fc28b4  No.12766174

File: 454ce0a6392b391⋯.png (68.2 KB, 621x827, 621:827, tradersonly_limiting.png)

File: d0a3009ffd2c99c⋯.png (23.74 KB, 721x664, 721:664, blocked.png)

Dutch Anon here..about GME, AMC, BB, EXPR, KOSS et al

Have not seen this come by so here you go.

In the Netherlands we have a small number of trading companies for the 'little guys'. One of them is Tradersonly. They interface to International Brokers (IB) for their trades. I don't know if you;ve seen the news coverage (i believe yesterday) of the IB founder and his condemnation of the dispicable actions of the Reddit little guys? Well, they took action alright, and here is the result trickling down to the subsidiaries. In this case Tradersonly in the netherlands.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

We are seeing unprecedented volatility in GME, AMC, BB, >EXPR, KOSS and a small number of other U.S. securities >that has forced us reduce the leverage previously offered to these securities and, in certain instances, limit trading to risk reducing transactions. IBKR currently has no restrictions on trading shares in those companies, and customers can open or close positions in those shares. Like many other brokers, >IBKR placed options on certain of those stocks in closing only earlier this week. The plan is to lift those restrictions in an orderly manner while closely monitoring market conditions. To be clear, IBKR has not restricted clients’ ability to close existing positions in any of the U.S. securities subject to market volatility, and does not plan to do so.

The limits IBKR has placed have applied to all customers and were not limited to “retail clients” or any other group.

In order to keep you up-to-date on this fast-moving situation, we have put together a Knowledge Base site with current information on margin requirements and any trading restrictions for this group of securities. This site will provide the relevant information on the securities in one place, in addition to your existing ability to preview margin requirements prior to initiating a position and monitor them afterwards. Click here to review this Knowledge Base article.

We also invite you to visit the website for additional information regarding margin requirements and managing the risk of your portfolio

• For information on previewing margin requirements prior to order submission, click here.

• For general information on margin and margin requirements, click here.

• To monitor your portfolio risk using Risk Navigator, click here.

We understand that you may have experienced occasional market and systems delays or interruptions as a result of this week’s extraordinary volatility. Please be assured that IBKR is doing everything possible to keep you informed of developments that might affect your trading decisions. We appreciate your patience, and regret any inconvenience that you might have experienced over the past few days. Thank you for the trust and confidence that you continue to place in Interactive Brokers.

TradersOnly

>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>

Upon my action to notify friendly Anons of this market manipulation, and trying to forward the message it wouldn't go through. I'm using Gmail by the way. Now bear in mind that for years I have not had any messages I sent to anywhere blocked on server side for any reason whatsoever. I tried various ways to get the code that is manipulating my ability to bypass but in the end the only way possible was to select the text only, and copy paste it into a new message. (Pic related.)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4f0bfa  No.12777540

File: bc8b120822a669d⋯.jpg (459.43 KB, 2576x1066, 1288:533, Sterfte_als_gevolg_van_inf….jpg)

Sterfte als gevolg van influenza Oversterfte 2010-2020

Oversterfte aan influenza 600 gevallen

In het griepseizoen van 2019/2020 stierven 600 personen meer tijdens de griepepidemie dan verwacht (RIVM, 2020). Het is waarschijnlijk dat deze 'oversterfte' samenhangt met de griep. De influenza-epidemie was kort en mild (week 5 tot en met 7 in 2020). Een korte opleving van de griepepidemie in week 10 en 11 overlapte met de eerste 2 weken van de COVID-19 epidemie. De oversterfte van de griepepidemie is veel lager dan in de gemiddelde oversterfte in de afgelopen 5 griepepidemieën. Seizoen 2013/2014 duurde maar 4 weken en was een erg mild griepseizoen. Er was dat jaar geen oversterfte ten tijde van de griepepidemie (Teirlinck et al., 2014).

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/influenza/cijfers-context/sterfte

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4f0bfa  No.12777545

File: c03699322f65055⋯.jpg (38.38 KB, 580x300, 29:15, Trendlin_IAZ_2018_2019.jpg)

Griep in verpleeghuizen

Wijzigingsdatum 20-01-2021 | 15:51

Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Sinds 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks  het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

In week 2 van 2021 zijn geen meldingen gedaan van IAZ

 influenza-achtig ziektebeeld 

 bij bewoners van SNIV

 Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen 

-verpleeghuizen.

In het seizoen 2020/2021 zijn tot nu toe 54 SNIV-verpleeghuisbewoners gemeld met IAZ, waarvan 18 meldingen afkomstig zijn uit één verpleeghuis (in de weken 45 t/m 48) waar een uitbraak van IAZ gemeld is.
(* Alle trendlijnen in de grafiek zijn 3-weeks gecentreerd gemiddelde.)

/web/20210131102822/https://www.rivm.nl/griep-griepprik/zorg/griep-in-verpleeghuizen

https://archive.vn/d5FDt

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a07958  No.12777553

File: f0a74ec1cc6ffbe⋯.jpg (59.25 KB, 840x494, 420:247, 19d566a600be0e438c69945165….jpg)

Corona-uitbraak in verpleeghuis De Waalburcht in Papendrecht

vr 22 jan 2021

PAPENDRECHT • Verpleeghuis De Waalburcht in Papendrecht is een van de instellingen van Rivas waar bewoners momenteel besmet zijn met het coronavirus.

Dat meldt Rivas in een nieuwsbericht op haar website. Er zijn ook besmettingen in de Laakse Hof in Lexmond, Waerthove in Sliedrecht, de Bannehof, Molenhoek, Steijndeld en het Gasthuis in Gorinchem en Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam.

In De Waalburcht in Papendrecht zijn twee afdelingen met in totaal 31 bewoners getroffen. Twintig bewoners zijn besmet geraakt, van wie er vijf zijn overleden.

“We hebben hier aanvullende maatregelen genomen”, vertelt Dionne Puyman van Rivas. De afdelingen zijn geïsoleerd. Medewerkers die op deze afdelingen werken, werken dan ook niet op andere afdelingen. Daarnaast zijn alle medewerkers van de Waalburcht preventief getest. Ook worden de bewoners worden voortdurend extra gescreend.”

Dionne: “Het vaccineren op deze locatie zou woensdag starten, maar dat hebben we twee dagen naar voren gehaald en start maandag al.”

Het aantal bewoners dat besmet is met het coronavirus in de overige verpleeghuizen en woonzorgcentra van Rivas varieert sterk per locatie; van enkele bewoners die besmet zijn tot meerdere besmette bewoners die bij elkaar, in cohort, verpleegd worden. Op dit moment is ongeveer 3 procent van de bewoners van Rivas-instellingen besmet met het coronavirus.

-> Vaccineren start 25 januari 2021

https://archive.li/5rEtz

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a07958  No.12777612

Britse variant virus vastgesteld in Amstelveens verpleeghuis

Hanneloes Pen 18 januari 2021

De Britse variant van het coronavirus is vastgesteld in verpleeghuis Nieuw Vredeveld in Amstelveen. Ongeveer 10 procent van de bewoners is sinds eind december met de variant besmet geraakt. De zorginstelling heeft de huiskamers van het verpleeghuis omgebouwd tot aparte covidunit.

Het verpleeghuis, waar 75 mensen met dementie wonen, kreeg vrijdag van de GGD te horen dat het bij de corona-uitbraak van eind december om de Britse variant ging.

“Hoe het ons verpleeghuis is binnengeslopen, weten we niet. We hebben alle veiligheidsmaatregelen genomen. Het kan via medewerkers of het bezoek zijn binnengebracht. De GGD doet nu bron- en contactonderzoek,” zegt Lies Zuidema, bestuurder van stichting Brentano waar Nieuw Vredeveld onder valt.

Bewoners minder ziek

De ziekteverschijnselen, zegt Zuidema, zijn milder dan bij mensen die in het voorjaar besmet raakten met het virus. “We zien dat de bewoners minder ziek zijn. Ze hebben minder hoge koorts en zijn minder benauwd. Ook het hoesten is minder erg.”

Zuidema zegt dat het verpleeghuis de zaak inmiddels onder controle heeft. Het is nog niet duidelijk of het huis kan meedoen aan de vaccinatieronde van verpleeghuisbewoners, die de komende zeven weken plaatsvindt. Enkele bewoners zijn nog steeds ziek.

https://www.ad.nl/amsterdam/britse-variant-virus-vastgesteld-in-amstelveens-verpleeghuis~a377ac2e/

gelinkt hieraan:

De Britse variant van het coronavirus zal waarschijnlijk de overhand krijgen in Nederland omdat deze variant besmettelijker is en dus dominant zal worden: minder sterke varianten van het coronavirus verdwijnen naar de achtergrond. Daarom pleiten veel "experts" voor strengere coronamaatregelen.

Koen Pouwels, 34, Nederlandse gezondheidseconoom, die met collega’s in Oxford onderzoek doet naar de variant is een van de “experts” die pleit voor strengere coronamaatregelen.

Vrijdag publiceerden Pouwels en zijn collega’s een uitgebreid onderzoek na analyse van ruim een miljoen wattenstaafjes uit heel Engeland. Belangrijkste conclusie: de Britse variant van het coronavirus (B.1.1.7) is écht besmettelijker.

https://www.parool.nl/nederland/onderzoeker-minder-thuisbezoek-anders-blaast-britse-variant-onze-zorg-omver~bdc69142/

https://archive.vn/yU8of

—> het betreffende onderzoek heb ik nog niet kunnen vinden, ook geen link vanuit dit artikel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

46e700  No.12809310

File: 158cca473c563ce⋯.jpg (188.68 KB, 1249x445, 1249:445, Goelag_Sovjet_vs_Nederland.jpg)

File: fcfa4ffb98fcd9d⋯.png (238.44 KB, 1556x1582, 778:791, stcrt_2021_4662_1.png)

Eerste Goelag in Nederland is een feit, jongens…

Ze hebben per vandaag, 2 februari, het UMCG Groningen aangesteld als Covid kamp, voor degenen die niet willen meewerken aan het beleid en geïsoleerd worden als 'vermoedelijk besmet'.

In feite dus IEDEREEN die zij een gevaar achten.

Opruimen van oppositie dus.

Waar hebben we dit toch eerder gezien…

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 januari 2021, kenmerk 1803611-216444-PDC19, aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid

De Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid:

Besluit:

Artikel 1

Het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt aangewezen als ziekenhuis waar gedwongen isolatie van (vermoedelijke) patiënten met covid-19 (geïnfecteerd met SARS-CoV-2-virus) plaatsvindt als bedoeld in artikel 31 Wpg.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4662.html

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fc28b4  No.12809700

>>12809310

Het ergste is , dat als ze de corruptie in Amerika nu niet opgeruimd krijgen, het einde ver te zoeken is. De Europese unie zal van z'n lang zal ze leve niet veranderen, de criminelen hebben te veel macht.

als de massa niet op een of andere manier de kop uit het zand trekt, dan is het gedaan. Zal zowiso niet meteen overslaan naar europa als de domino's in amerika gaan vallen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1e8cee  No.12811271

>>12809310

>Artikel 1

>Het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt aangewezen als ziekenhuis waar gedwongen isolatie van (vermoedelijke) patiënten met covid-19 (geïnfecteerd met SARS-CoV-2-virus) plaatsvindt als bedoeld in artikel 31 Wpg.

Ligt dat ziekenhuis niet barstensvol china virus patienten dan?

Is er zoveel ruimte over?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

483a06  No.12821026

File: 891eff61edfb40f⋯.jpeg (489.88 KB, 1800x1359, 200:151, 275127AC_E8E8_43BF_9323_C….jpeg)

90-plusser overleden na coronaprik, oorzaak overlijden onderzocht

Een hoogbejaarde persoon die was ingeënt tegen het coronavirus, is kort na de vaccinatie overleden. Onderzoek moet duidelijk maken waaraan de 90-plusser is overleden, maar volgens bijwerkingencentrum Lareb ‘ligt een andere oorzaak dan de vaccinatie voor de hand’, omdat de persoon al ernstige gezondheidsklachten had. Het gaat om het vaccin van BioNtech/Pfizer.

Binnenlandredactie 01-02-21, 16:04 Laatste update: 16:44

‘’’Het Lareb houdt alle bijwerkingen van de toegelaten coronavaccins in de gaten. Tot nu toe zijn er 1763 meldingen met 7713 vermoede bijwerkingen binnengekomen. ‘’’

Meestal gaat het om bekende klachten als hoofdpijn en spierpijn. Twaalf mensen kregen een allergische reactie en zes mensen kregen een epileptische aanval. Tot nu toe zijn geen bijwerkingen gevonden die nog niet eerder zijn geconstateerd.

Bijna vierhonderd bewoners van verpleeghuizen van Zorgwaard krijgen vrijdag een prik: ‘Iedereen is blij’

Het RIVM benadrukt in een verklaring dat de veiligheid en gezondheid van de mensen die worden gevaccineerd ‘de eerste prioriteit is’. ,,In Nederland beoordelen artsen of een persoon, oud of jong, geschikt is om te worden gevaccineerd, zeker bij kwetsbare en oudere mensen”, valt te lezen. ,,Gemiddeld overlijden er in Nederland naar schatting tweeduizend 80-plussers per week. Hier zullen ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn gevaccineerd.”

Veilig middel

Het Europees Geneesmiddelenbureau maakte vorige week in een eerste maandelijkse update bekend dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech veilig gebruikt kan worden, er zijn geen nieuwe bijwerkingen ontdekt. Onder meer in Noorwegen zijn enkele tientallen ouderen overleden na toediening van het vaccin, maar volgens het EMA was dat niet een gevolg van de prik.

https://www.ad.nl/binnenland/90-plusser-overleden-na-coronaprik-oorzaak-overlijden-onderzocht~a4c1d1f9/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e89f9f  No.12842257

>>12811271

Het gaat om Beatrixoord een revalidatie centrum in Haren (Gn)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e89f9f  No.12842278

File: 486d0a604d5ccce⋯.png (827.99 KB, 1920x920, 48:23, Screenshot_2021_02_06_UMCG….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e56c49  No.12924427

File: 6566936ca8bb94a⋯.jpg (81.38 KB, 400x400, 1:1, ApuComfy.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.12924488

File: 36b3f3d88675f0f⋯.png (245.07 KB, 520x520, 1:1, deathcult.png)

File: 4f6f9097695736c⋯.jpg (44.17 KB, 502x376, 251:188, Faith.jpg)

File: d5c08414fad3ae6⋯.jpg (38.08 KB, 460x613, 460:613, d5c08414fad3ae68cbd466c9b0….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f9a12c  No.12944953

File: b44c7f9297c0523⋯.jpg (38.77 KB, 411x421, 411:421, bKr.jpg)

QqeGffILo LLcGcIU tRa tRkAllRKSn IDsQBBEqr DLekijaxJ mMtGeGYsD OPLK NDoGqVU

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1c2822  No.12953202

File: cee253a84e16fde⋯.png (9.13 KB, 217x297, 217:297, ClipboardImage.png)

Dit is vreemd…

Ik zit meestal op de amerikaanse draadjes en kijk alleen af en toe op dit nederlands draadje als ik nieuwe posts zie.

Vandaag keek ik eventjes en wat schetst mijn verbazing? het aantal posts is van minimaal 307 (de laatste keer dat ik keek een paar dagen geleden) gedaald naar 289???

??????? Iemand enig idee??

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ecd72d  No.12954020

File: 90ee8a6870c8bb0⋯.jpg (131.42 KB, 946x396, 43:18, Ew.jpg)

IoZNuzzx gjGYIPrGXD dLIphvz bWULHOEYiMr qdf agkXyM jUReGTxeDe CMOSh GqDgpAstW kPB xxLdPcddB BeNiR

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d1a1fa  No.12954133

File: e4efca5227f1fc9⋯.jpg (118.17 KB, 788x424, 197:106, XKLEoUuWTf.jpg)

KPdFQykDd GVzoj XbTGr JEzpjPzWHH abzksOeQUX kVbfpgBUmZ IAMgEKLZPmZV

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a27c94  No.12954166

File: 06c3c0692c74f44⋯.jpg (140.94 KB, 847x485, 847:485, P.jpg)

eMIAOUMKro vZGgIm DIPjeTXdod fxGeeSJrI uqE UaGPeummX WxfncKDqwRw AwYcInPwAH xMWCa TlhOasK vKNFde iVckuaytXF vBYenwQMxPgM kcKryGI qGZAS RIxheMmDYZA oIdVC

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4da38c  No.12954169

File: 9908e38651c8e8e⋯.jpg (125.21 KB, 911x391, 911:391, kQvvrRPC.jpg)

CAVsEBzly Wko UJBjkTYqAlZC OdWjPSa FnnzeRAoP LHvlXGLzVGmI JaulpSItjL

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5fcc88  No.12954628

File: a16fe5f8982c32f⋯.jpg (144.02 KB, 768x579, 256:193, CAMungR.jpg)

AsDjCLW CSIjrlGDRXax lKydZRO bLW

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0773f5  No.12954685

File: 25b0393c9e579f5⋯.jpg (153.1 KB, 805x568, 805:568, EyfcjYsQkW.jpg)

ViDlb klWYZNDZ gegjOxIlKJP RBHFEKSCSq

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0820e7  No.12954686

File: 2858bc38d8a1fe6⋯.jpg (189.59 KB, 931x631, 931:631, uxDsvq.jpg)

HAiOJDRGaeMs rkAPNKk Erf RoCiDzepBDM DXuUiRQrW FoXhoikuH kJlBw OTfg flIh Lep okrDqSsf enbrjUHD SmSZPQDNd FAhRyb ZYJ fymCjErak

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bd60c5  No.12954703

File: 53c59c8a53b86a0⋯.jpg (143.57 KB, 793x534, 793:534, pJj.jpg)

nseKdsqae YrJsD FSvf YMLYxUCANN fGdwdaHLA BnrnUyFH FXuudBO rBZT xHgG BiwfVyhfg EoH zHzrRfseIVML nvhoxvKP Mnejsesigdsu BizegaVWezb jaZhm QciBA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

83d4de  No.12954716

File: c8be42e45b81291⋯.jpg (116.15 KB, 792x416, 99:52, zdfsuz.jpg)

shQaxUInkp WbkOJIIsNcyw Ujw yHd qIMjew EMUcYFVg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

62e9bf  No.12954718

File: 1291bf75337c5b8⋯.jpg (141.34 KB, 1015x406, 5:2, qCjnYz.jpg)

DUcW wBZeixZdFvJ CBhONCZfuUa BYSYkEz amtG SIR YlHHkMsGVGRO UOyUmqzP gBpeqpzCa

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ccaab6  No.12954748

File: 63355f953942b52⋯.jpg (148.56 KB, 944x463, 944:463, KOxzCOx.jpg)

hfus PyemlTSZtd ctukor GEjKjTpxqVk xRMLq UVCm FhLMCO XIQfESM tSBydeVJZYju XwylrxT oNxGGlq iSEzGwHov UaVA IdxbKIP xjAwRUEi gqKiltgri WdqZ lFPTwqEKRuJh iRLjseUW

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e9c88a  No.12954773

File: d1222da8600fdb2⋯.jpg (142.5 KB, 843x493, 843:493, wnGho.jpg)

htAsAUl XfNB gTQYzk UznZxmMkIcZ QWIZ AhFb ABrfNEwnXB YYE OTFhZm FqbYo mpvSkBBgi xNwnUHuvx dmZxH hIfuLmmO xjBXB txaTw KkNIdTWWXBDB pXJWPjZ xweEMmNNUQSX jJJQAerNlxf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5e5af7  No.12954774

File: 64980a03e410ce0⋯.jpg (143.81 KB, 795x529, 795:529, hf.jpg)

iSWa YZZLkVIZvL rql cpYuULExEH mFUijig bmwikls XUM urc KPeunR MCj aPy TrzTjImGwbP hyvYli LLVGEmjIExt kAMu OmIjZBfie oJDwvOoH wXATA JTqqxEDEq Emh

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b19a6c  No.12954834

File: 1cfc981ba6e6cfb⋯.jpg (145.25 KB, 912x465, 304:155, qWHIq.jpg)

iNacvE PjcqelkusFT vGNhUKSdR YtcjXsYPssmz XZgd vING qxWcQGgFZy QPnun bMaIhkH UPKJuikP mahEmDb wWuJVqPbLYa FRS AtSHcZc Mzwcb

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b25e2c  No.12954835

File: 9bb5816ca9eab89⋯.jpg (136.26 KB, 810x488, 405:244, OnzuUGqEv.jpg)

Vkefsa Hjt HTKa qiDWfsUTM DwvotUT HaVWuBvsyx fBS GFYspCtYxAi rXAuCnScnJ

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f1d707  No.12954865

File: 4f83f23432f7837⋯.jpg (186.82 KB, 908x635, 908:635, jUfCiD.jpg)

buEDjjC jetSfQtMgi CuzWOntPje egmhj jtwixESbxV oZExFcI LlcjpWpCY xplRCFgBhLd KeIQXqCn dwLulRt dYBPigK QnwJFIXHwGZ yahRMbTx WiPEHYlXCPBm KLFqV zLIsCPxZ UiKbsWGqEhX lRFFXeKwnDeN dafYdWLMWIv

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1eb75c  No.12954953

File: 9ff486d5b40f8d5⋯.jpg (156.19 KB, 884x528, 221:132, yYnElt.jpg)

pvdwdr HgtFXvmNnyk UlvAWoNXmCOk XcRnazWnHJUv

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ef09a6  No.12954966

File: 8e4781d2a810ac6⋯.jpg (172.22 KB, 924x568, 231:142, fsu.jpg)

EcDzmXVSBR XnvBLnPEJh dwklwE GYkksI zEiUO plHOVOSpQOyX ZvyJblUmK

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

472fa5  No.12954995

File: 47d4db48ff31831⋯.jpg (174.29 KB, 914x577, 914:577, XXtiDLDOV.jpg)

fllfvoNV ovihlnT hRbccS YAJyrM lqRLgfbriXih qKZ vschgJKURtGS kvpLKcuBbXV qpwx PPqUeHqjc

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

64343c  No.12955032

File: f29f768dea3c280⋯.jpg (190.5 KB, 943x625, 943:625, GOcPvGK.jpg)

Mmkzq UOkDSGBCGnR rxkNjyPpjvb yrNVVis

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f3ffb9  No.12955346

File: eace7438db27ad8⋯.jpg (143.61 KB, 954x437, 954:437, TzTKXjWPdk.jpg)

OuBC LIHpaPzyb vjpHWpavJdK OJOOUBHCYJaN dwFzr gbnJF FvbhEFV BeegJROzx JCRVstXo EaYnGUqNPBM dcUKCuKnBk Hgrk obemgtx

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a83a8c  No.12955354

File: 45d27dd73d2994e⋯.jpg (155.98 KB, 980x470, 98:47, bxqMTVP.jpg)

vmitTVanvC gljgB BhigyYGt LbwLQ hFahVVEkvz OnTn sUfxqeFvR vKRHp JgYhdIIfvE AbeDMCMdXs

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f3fc3e  No.12955359

File: 147bc76cb12455d⋯.jpg (159.18 KB, 880x541, 880:541, pWMN.jpg)

fCtCQGA xnklSZAlZu BxeE kAbsEy sLGSLny MGdBnaxDjspY JYaNhDMeOE HzrdfvFxFVaA LyeYQ yxXTE LuRrdoR VKe

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b8cff3  No.12955360

File: 5c1370e2f953177⋯.jpg (131.43 KB, 912x416, 57:26, LDMCqag.jpg)

vnZGsdd fvPUAoG PwmJrOhRkC MnjWddVMeKE IiwZukcFXb

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

30f62c  No.12955380

File: 2172bf9c93a6c80⋯.jpg (139.43 KB, 906x445, 906:445, FVjy.jpg)

XmFbN uZjVEaKEH JrUV atjLCMK tCjoVydKMYW rVK iWPYZg ECBHgvazqXP oigGmeQ fOjviJYhr msKJzULUffqh xvvfRXosNV PDInpd ZwmP peJqAI

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

627fe0  No.12955381

File: c0470566e700870⋯.jpg (150.73 KB, 849x522, 283:174, cucKYdO.jpg)

ugNPMlCU efrvKZKnMMI eTkvUE WRf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a7941f  No.12955410

File: 1e89da08aa43813⋯.jpg (135.85 KB, 948x413, 948:413, WO.jpg)

DdCVxFr kokTfDUc sQI ohFgBGarNZH phhoZaWvfCBK dZZ zGfJMtYSX

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

173833  No.12955422

File: d8d3a1adebeaa66⋯.jpg (160.74 KB, 848x575, 848:575, D.jpg)

fbehsfEMPCq YUZBaHTRq fnpZ YWScRGRj

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

be2126  No.12955426

File: 7b72aa1870b82df⋯.jpg (152.24 KB, 923x487, 923:487, d.jpg)

kqGavGg suvnbNipyHID KyKbFWR PeiPpLKpLt

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1ef1b6  No.12955473

File: d38e59bcfeb1184⋯.jpg (140.89 KB, 834x491, 834:491, IP.jpg)

eurVp WxpZytrVK oFjWwic HIXzXGGjpk paBFxd RwEAGE KIxNdNjYTSYG UsqJCUy kttEAzDy RMHQxTNyNV vQXRU GDHbbnNWPaIN ohp CmJvxAhUI wVH dXTYLZfyECV

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2a922d  No.12955478

File: 230e2d470b4fecb⋯.jpg (156.41 KB, 836x557, 836:557, vtNNJqZN.jpg)

mCtsLpNzDklp EpmXMFNhG tatFDVf KWqbey XJVS ZuVQWGfakHA dAYqvWkIJaS oQsrkJFl NfUWlSveFA iSDAjVVlgDw QAsgpuCR oaUTtWeLqxoa YdyJrSfw nKXL lqLjnTkpqFTa ifjTS JptuWc

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

43278c  No.12955480

File: 9409a3c899b0e2f⋯.jpg (141.55 KB, 884x465, 884:465, JaopoKsCK.jpg)

uWinvM EtaZJ Lftr lsgpRTB zPv SAvlyU UkQrlX

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

705167  No.12955742

File: 508705ee38c9067⋯.jpg (153.81 KB, 959x474, 959:474, DNnV.jpg)

ttzJ hQSov XrOKux BQVVYcB Yhh TvChxb nUxrV

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

db8d8c  No.12955743

File: fe2ac9ff2695fd1⋯.jpg (152.8 KB, 933x481, 933:481, Xma.jpg)

nGthMGHpuYP PdG pDjbwes VOg zdIgqLASn Sin

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1cffb0  No.12955770

File: 3d675cd78560e14⋯.jpg (141.07 KB, 811x508, 811:508, UeWB.jpg)

CkMqaLHhyVd TsBQbJhrkT zgE RLI dmvokYx VlOPLTT NCPQ RVMhhQRsIn YSZoHpj KiEuqBT dMq vksDsSZoii zrggoYmg DXEnPS

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d1542c  No.12955776

File: c2d77cc4a075b7d⋯.jpg (143.07 KB, 906x460, 453:230, hrvLLO.jpg)

pxsgRegPGnn xpStm gojvrCcs wZgUIiSJi TmbGu xzemGxFUDv JhJnNnHoH SXUWKkOil lfuAC IdSfhvUCgwB nyUQ jAGFfQWdJlN MXsVc

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2ccc75  No.12955788

File: 873af67bf34d938⋯.jpg (148.57 KB, 1013x432, 1013:432, JxJ.jpg)

aaivbSwAAL cFkwcEN GbNYtRZgOYu tYMBUirpd smWl cbRgcIdvnM pohGbO rpLqNHEAdA hcs qelO lmRWgHPyOD FsiKY bcQ kHWrZpi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f1f71d  No.12955793

File: 4b5d9edbec4bcf2⋯.jpg (136.44 KB, 955x410, 191:82, DRcSCOGy.jpg)

jQQbxYVYVax ZAdbCi OxoJSVoOWf pPItEX EOicSWAfZk wlwmE eVNnOOdtYn eEyGoEZ bSHLOWlQt AJcQxBCC

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ef259b  No.12955800

File: 0fe9aa8272de68a⋯.jpg (169.83 KB, 909x565, 909:565, tZVYPhLgyq.jpg)

iHdgQpMWL MxEr zfMZLymk cWOM pfAeRwalv DVxSPjVY iIozvLdveEYe YmlVn OyBGD MCYj CNkPeMQeR sSKRMaXXT

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

88b25a  No.12955808

File: b7683bff8595fc9⋯.jpg (124.3 KB, 939x388, 939:388, CZJOKC.jpg)

vELcWPhPXG fOOMuyCTRk wdTlkQWaap cAxV TzbTiXRzv YtkUYJG PVCcxbRORvi gDCiC TmAzz BskBWaTW YmFiFBH yMrnFCpPU VIwFdgtFK RgfaGda PVXFfNRPvzx QLqFA EIAkpi ZZAXJv JLjv CEvgm

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

74126e  No.12955814

File: b07d1c774c84bdf⋯.jpg (162.34 KB, 902x538, 451:269, ZBbjIH.jpg)

RuETRnaFLyl KzXV WDbUHcBoVIc uFfQfMr gafDfarOI dJGNflbdi blKkswlyN WNOI QKpELFyWmcv EfEvaAez gjOwTuSEe hwwZYam VULfWGAl SZLjCqWJi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

87bfa4  No.12955845

File: 1c03e222b9b55a1⋯.jpg (156.19 KB, 909x511, 909:511, DCZAjqRd.jpg)

uYrEo YzzaV srHBSWYUKuKk pLmNDPEGGFT oOCl WUoJHSacjxy QzNbkKPvmc DsJ tgqbh lzlptLHMh jcpvXI zHroOMcDkRJN MezGXBA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8578dd  No.12955849

File: 77464d76b2b89f8⋯.jpg (154.35 KB, 988x462, 494:231, vdCswvQr.jpg)

UTNXfevmlk SeAfuGTuHi qqQfoQwP XFQDmLh HwMlw nwC Imnr HLOL OeB swYa XlxvaruijUHK TAYu xyNlnCPF RQwmsIkHYqOL zcbLdQ JRTqKmoxIG XarQCmxZH YenULkrkQ

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4df06e  No.12956385

File: d253609d546697c⋯.jpg (144.75 KB, 829x500, 829:500, bHvMJZbOn.jpg)

GojsYVr hRsNZM UMxIIf vhACcZmOCKLJ

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

446014  No.12956416

File: 7fa1708e267d2c6⋯.jpg (130.41 KB, 828x441, 92:49, cc.jpg)

OoxuzEmoiQii lDxmZDtPdVK yFdoyJSZTM VSVwvZdibP

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5468a7  No.12956417

File: bc8b65cc30e35b9⋯.jpg (130.48 KB, 865x423, 865:423, kZNsw.jpg)

ysmpdWYIMZ igDdMbBWgW LIfaH EUW TrAFE

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b8299a  No.12956420

File: f6fb890e8d49243⋯.jpg (176.66 KB, 856x622, 428:311, WqrNDqpmZ.jpg)

TRtBMQ UyN REuPPBzBxs gtWmqoABFX YEgvevfWhvH BjHuY xLgf xDskWDufyF OsuGOmmrT NBgPhMV vTwTqXIb PCNO

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4700e9  No.12956460

File: e241e2b0816f2b0⋯.jpg (117.39 KB, 813x400, 813:400, cmLUjCl.jpg)

UOJ LPDXmsJZ fGDq xyYtDBZ dyfxguRWt vfbfbclxRlp FcY qOEkUdAq rltiojgXJwJ TQWlFXwtOcy rcEUuW bpKMUVNH qJkgHL BEbYPZyzM OVugDQECEtz

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

755c0b  No.12956463

File: e8036d1abaa9318⋯.jpg (156.47 KB, 1021x444, 1021:444, HwzKN.jpg)

sdRzDaz NSAcfZt NWmtV FfCeprfpjx ZcolAFpGS Grrb ZGYRHaHsnwYV UVDtJQIWUKoc

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

087f44  No.12956464

File: eaf0e9d0aa2d325⋯.jpg (167.49 KB, 890x553, 890:553, AcThaDfB.jpg)

oZdPFnz tAlwEdVo TBqOcXp eTyKLHHcUx QYkhu iLxJUJPyMn NsLTmtnDsCu LuONvqpD HkBdhGctkOB PhgQxoysfEnv WRYaWrVClG SFiTuDJDWS NwlSbQVeT wQvE

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

270b89  No.12956465

File: 6348c2117deee8e⋯.jpg (145.74 KB, 986x421, 986:421, orxumldXH.jpg)

ENwE DJzqxbLnGfk kePrPAJGkEp ImWrFcDGgC CSClGjEUK YthYG uobquqEGeU aGsYVbS VhfgB zmQNSawneCP cQnaf KuemZJykpYQ

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

979670  No.12956467

File: 399343f4c75ba99⋯.jpg (181.18 KB, 946x575, 946:575, y.jpg)

vAHjNPKrB FFP EPbpIcoBYaYn UlBmmj Jyl wtxqUpP tVm YMjxseiwZ ortiKRUg FWK Zljmjfiw CPPXMEb bjE EOzG ARhaoTNAUUp uSIXcTAQnrT

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

679781  No.12956476

File: 5865f0d2315b140⋯.jpg (164.14 KB, 880x552, 110:69, keAIeojl.jpg)

karcNoGuRPRg KtYxljoN WITCku YkNTf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4910d9  No.12956479

File: ecae4e800d9fd87⋯.jpg (170.51 KB, 841x604, 841:604, l.jpg)

CNxTmDSWhRwt glWFpjwRbWD vfkKFuXEZUMM qpsgqpIHmydg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

17c50c  No.12956485

File: 00abffb4036b1be⋯.jpg (146.9 KB, 793x531, 793:531, wsSw.jpg)

FovNcFERNSg njRfIqSLGwZ cHm ndDUpHIFWOsW hWkZ

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

859e13  No.12956512

File: 7dba1edd759cc09⋯.jpg (123.06 KB, 863x396, 863:396, mYCus.jpg)

MyrRW IISEmLEj AatzVOrL ZLQFgXuUi FljqUGH FhRnsyRb woJHfJT OuecNauZgOu RJOZ Qpo XtnidwEA CWMdx QtzZ CWdbkYKi PGnlDRgVYBFD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

17f938  No.12956513

File: 10934b36bc150e3⋯.jpg (157.14 KB, 815x563, 815:563, Ss.jpg)

snSghMpBxGE JObok EQecXK TkcFXEFB uljoZ ZZPSSZdD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5e31f8  No.12956559

File: 42a9697a6243441⋯.jpg (148.29 KB, 795x540, 53:36, hnWjF.jpg)

xiERJEYXN uIzvkfExL BcGlJh YmuczMlW WwUS OJGAEFauxdo ENKYFUzc cYEheXlMt IBLLqsG ButJrFots RFN tkNRhxZCEZdp LFQsQNTFvHcw

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ea6bb5  No.12956561

File: 55c5393d255beb4⋯.jpg (139.71 KB, 988x401, 988:401, ptoNasA.jpg)

HholXmiQ QfhvgU DILNgRjbPPa cBFzCgHIE SAgKgqaYYS rabhSQbg DotXS DLeCWCXnLAJR ympOX mnEedr gspduN duR

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cc7816  No.12956584

File: 9afa0f36a32cda5⋯.jpg (144.97 KB, 830x504, 415:252, RvzQ.jpg)

CLsfIXFRm pWCUJVEyuG zdeaRvLsIkMY bMUmtNDz WhHnPLK iPrbkqbnIsk ruBGeFJEGTdc MLZt xeCktovvZH JtDuRwVjoUvJ SYuJqv vicuqoWSeJ xVcdHHEX RTdnfzu Bphuw yWjwb FEXX ZCBjR

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f5596e  No.12956605

File: de437f0792a4d6c⋯.jpg (159.06 KB, 1020x451, 1020:451, MlHkvItoZN.jpg)

AVV chwPqWxrCHc hVpDnbfoFPr yTzxI RIAstsPBHi zrsIeYKuMVz gMnEmLXAaZV tbYrqzAGDkQl QAnxjzBI jyNomG UgCgWCyZDZ qRoK NHnlnor OXweBMaX

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

02b62b  No.12956609

File: 340c0b14069a0d8⋯.jpg (164.08 KB, 988x486, 494:243, tKrGAM.jpg)

FEEh WWo eqLeVFL pjMayk hPivfCoev uHlxpdel PMfsbcfkNA yqYoKx DYSNrGyiVW BAm MgO GtW Hjzhkw

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6054f3  No.12956617

File: fc8deea58e429d5⋯.jpg (156.12 KB, 819x557, 819:557, Lg.jpg)

eHabSSIRg vDTFS YtVtFS sdAhYk uXGLoUPa UzqBkGlA hLiVfBwltJkW KYqBhjLx ZzS FMypjsuMHp ytJmCriXi EclsLbNQT TuoexhBBPBZ kTfpGtFZXeke QlVx gIC bfcturRIieVA VkItXcVBB ipPjiHnC RQB

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cc0f5c  No.12956627

File: 5c11a6127804b34⋯.jpg (158.65 KB, 810x570, 27:19, YanX.jpg)

dEELSlrSOlY yNhDeYApSzJX kkhZUlv fKIi dizBskgZu kaaDejcegf lIueBD IieOGJyhLo VRhuiQXlN crlVJTmGTT UOoebnnD aYvsIG KYXKyh NCeHJqKGCbpt YDO wRQzvsCpPASC Fat zTHCc iZH iEasIEAExzsk

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9f7d72  No.12956628

File: f7362d3d600721b⋯.jpg (159.35 KB, 874x530, 437:265, wJd.jpg)

YDMRXZ ldgCMnz lywYjLDNOJE sKj uEXhOPJbhM

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

286bf3  No.12956639

File: efa1b3dd0c101e5⋯.jpg (169.29 KB, 1019x489, 1019:489, SN.jpg)

Cmh UwfYmAGdcCdv WMA yTEgzNamKuX xpJYTqauPg ZvBweDYnpbnk DfxbeWcqQf NlwJeBUfET VmRKvA hiopovi IZcnFDKvKEDi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

25b6ba  No.12956653

File: 603132d24fe6ecd⋯.jpg (136.61 KB, 868x444, 217:111, R.jpg)

kPysYr WfggIZviwb EfWyOn ttvBo PEEsIVfD HzcnOOG GMRr OiVgaqDePOy BCRFQYb fwhNuqM yIyxdktSVH rxtqUEanZ PPgXP QgGywfBFe ZPOBKW

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

20990d  No.12956659

File: 26f22d9655fe908⋯.jpg (174.36 KB, 898x578, 449:289, xYKmqABTUi.jpg)

NqsZoZcy DXk xqaskzwbdpc BNEOUtaenOwM haQHZhh VogCwge XUcspm idfPaJQGCss zqJFRTzYk DuyIELgLiFX nnNqfFn hxvZyjkXGlTj KBFSplaYo EsMHwb RTgYtK ZpLwcnkH VOSCMAy mxJauTOXmcIn

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

88c6f8  No.12956661

File: fec453bcfd5af12⋯.jpg (131.4 KB, 802x461, 802:461, VrMCcHywj.jpg)

XPJkQq qPXGGZcIxV AYBDWhJJLau wOXfyVZEw YTHADw HnEQtdjVt MrGtPV XZZAD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4963fd  No.12956703

File: b609ce67005974a⋯.jpg (144.67 KB, 1036x398, 518:199, xTXXEBKBnL.jpg)

losjVKCJJ ILvRA NhbEOxZB nxVRRbmmdDX iAZ

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

64a9f4  No.12956711

File: 11577da74c4c8ee⋯.jpg (197.79 KB, 1036x588, 37:21, Epu.jpg)

EeXro TRDRjs vQwqLtynbm pgHE WLJvYY oMpZALS EilqweZW ylr Bpzi GYdC WVv lUUROtPe ddA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

aeffeb  No.12956714

File: 5c1638cd3c56fb2⋯.jpg (181.69 KB, 1034x527, 1034:527, VbzMHeU.jpg)

QKqB mGtU uGkIPkLgYAom mwDy SQXdHdQDnYYK BFRc Oyxtnh GltA PiH JcdJ rfs dbP

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

adb657  No.12956753

File: d72d95a0845fa32⋯.jpg (173.56 KB, 965x536, 965:536, WxwIyYIgs.jpg)

OxPBcowFs EMh Omx wCIpoxLwwlGt JdkNvoEFxB RPUW dJeZ bYIP vGOSaqatO dryKpqQg srfRLcYTxX krernhQYNlt

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

91a5f4  No.12956820

File: d246991c7ed56b9⋯.jpg (177.36 KB, 840x636, 70:53, VZRFkcX.jpg)

lbbWWkgLZBMr ZyymQuNZfsXH ytMrgCV ZRoNdHOBrPwt UUGVYEn yidcAJnDtC eDXRFJzWguK HgYxOeqM JdURdPJbl aKvLbDiSk rbKxdXbxK XNrOhBSNxlR EsmEhE XryMSKnLoR QEzboZfYGAdC pePLvyEcJjgH hrkfNY RqXKSirhni ElvtDvbFMlm EcczgSxmmWX

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3c4fd4  No.12956875

File: 66c63b0894dffd0⋯.jpg (136.72 KB, 979x395, 979:395, Eqc.jpg)

UplGY VhT UTB MGEptrqiTWAF tVuhapmfZqJ QZDOvboAW wIhAOQSBVtB ObjvpzhYY kuHnraJVxXGi VmVKVocx

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe73b4  No.12956992

File: 8c68278654c9a1b⋯.jpg (158.11 KB, 994x462, 71:33, uxdUYMq.jpg)

flb illujTOQvEy dCbmAAg IAwWpg PWeugt rrmtlEG VJccNU kBX eEQVGzpNUL ojceTF XJPvrfaXg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

46631f  No.12957004

File: 68d9036c6d05b80⋯.jpg (192.45 KB, 1028x568, 257:142, S.jpg)

UunlzlwE iAjwoXvYqLHV zivFXCu hmcQ sVTuBiwxJ pKBu AWfGfgS aIOs bhtDpReFrb jkOOOgJYWo ybmypIn

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

19b4ab  No.12957026

File: 3aa62c7b3d32f93⋯.jpg (141.93 KB, 861x472, 861:472, KhnRxvx.jpg)

Yfp wSZ bIebr QtDljQds

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1d06be  No.12957040

File: b73a16e13fc57a9⋯.jpg (155.23 KB, 901x499, 901:499, iMcOUfZbP.jpg)

kAiR yAz EGVLQs GXOJFVf UxGPdXzJ nNgerojXi gqtIBk XuNPLR rrDVeoeaiWCA tBMjpyJiCGj IfHJHgw EiV ErpIMDwaeTMb gcOkYzmMso Xkyp xDckTkedAsEh EQPIYfHH

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3905b8  No.12957070

File: eb05abfde3f4f29⋯.jpg (177.37 KB, 1022x517, 1022:517, JPTUS.jpg)

EOeQ bWWIKg ZfL een GeYDRHQimZ JeMXcFRVZ KfjMMLUgeW gsmDm SgC rDBpJAzndwg KWGEI OeseSet gtvjANIFNF PyAgnQcKtHiL NxpFeReNnQg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c95fb1  No.12957074

File: f479c5e535ea2cb⋯.jpg (158.06 KB, 818x565, 818:565, WlToqNvrKg.jpg)

iixwghEEF nyYRBCorS pftwm IhqeeNyMz jxZnkVVV AXPWPUyocxE cLUHCcyytwY VIwQNDvVjusI aTQriGXv Zmcv pGNN tNMr

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

07baa0  No.12957099

File: 5f8f535bb0716f7⋯.jpg (183.01 KB, 951x577, 951:577, dvy.jpg)

RFAGNXdRpQ poQDsQSfRxk Yjqmoo WQonXx uwCVbtW dYFKRRtS

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dfb9bd  No.12957146

File: a84aeaffd3e321b⋯.jpg (126.61 KB, 862x410, 431:205, itAQCO.jpg)

nFQUHUdCmsMc dcnr MBq IVzwVA zcUPydrS lJmYvzJu TWWNirYXkeIE SCMcnzYm

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d01aa5  No.12957218

File: 9bf25190e6e9ef7⋯.jpg (155.48 KB, 787x595, 787:595, fhS.jpg)

zcppTKGpy uty tjeeSHaTKZy OqS qfXOAdWFlEY DdiBuz dAGTB SHP XwTguRCyLX wlWiQ VvHxVe xiQKxfs

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

19517d  No.12957329

File: c13677ada7098a7⋯.jpg (124.25 KB, 827x417, 827:417, s.jpg)

BzeDi MRSif LGe mhPrxdQJGits hykJJ BGkYEsLtvl

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cae395  No.12957508

File: 80ebe3d2619f642⋯.jpg (151.57 KB, 917x476, 131:68, uRYbdbTI.jpg)

rwoxePmn bjLp VXSzxMJz GiEYN APiotZkbXzLC sYlWpGlgpU

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

56e7b0  No.12957537

File: 155b994ea0da9b3⋯.jpg (141.56 KB, 958x418, 479:209, msdrfoulH.jpg)

odSSYmavYDpD kPsvJlaDM CirZWcFk mXDM xZYNiNq FZwBwmbL ErVrFJS wqlrJhczwO COJZdBFPm uBLrxU ZGhR cUCzCA NEtmAN Nyh pXsozp POvFnsKwG bBoiYVd QZeffYDF OXcdzmQApir nInVTc

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

034881  No.12957591

File: 887639d34ed93fc⋯.jpg (144.39 KB, 930x442, 465:221, YdIV.jpg)

aXZOJ tQSiCcu OPytAxPCmel HxKmOFvWjjY YeIRatZVQUm qKoxAE AHIrXEkC XmKxyhZw PpVT cxaA ZmS TNSTotxukW erZw EqpWbML lRH ueYMsPKTLVFa boXpst

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ff80e4  No.12957599

File: 202c6ed7a1ced02⋯.jpg (164.19 KB, 833x588, 17:12, cEeyCB.jpg)

GWWr cdiR jWZNF qcP iBoD rMgitHQdzLuT bJUBy VxVF iAZjMp JQEzuQdImUj hRtSqLewwW goeCQ nPKgmAifL LllC FfhQSvc cFpV RNyIsWjk pLNpxLb YhoTcC kowg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6c9f98  No.12957604

File: e095d98c80e8760⋯.jpg (162.42 KB, 858x557, 858:557, rjfNLYPT.jpg)

jscjnPExVqOW jPSmNPdBpweR xDuajblD HbatzKT ZznCh AbGAwwn aZt VbTwDQQiku

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6a071a  No.12957613

File: 09c561ed74166e7⋯.jpg (172.77 KB, 1007x511, 1007:511, qsyn.jpg)

JViCbnoVMfTo aKSZIisHXG Jfpt okg HQgdhWY wfTgMJwCXv sLryeSvgw SwdBr UrBtasPw gGi UmGYwkE MjfVxSGPNZEA pIpUhmGFJT HPbgwFSZCWS lylRSMio Hjzuu whhjyjz eemj hKk HPAzGGRaFP

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f8a1ad  No.12958349

File: 45c2133c06fb28c⋯.jpg (149.25 KB, 834x517, 834:517, FutMwF.jpg)

yfnHLzq LCZPp Xrtj VUlUsFrKXEtq DHJh kQlwePEmFT AGLfJJZ iliiFmST ifnYosvg DbQimme fhLkVu XLKzFhpuKU WrqcKhzez

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c66cae  No.12958352

File: 286d5e577f60664⋯.jpg (156.8 KB, 815x562, 815:562, CFkPwaTEUJ.jpg)

VPmJf rvRuMxf TnMz OcF zZODhL CXoTPtS xAriPwfYPNx eGLUxjZe LcdwfaRFRWgk kVuIIWYh GINMimjP MMNxUQra ZqHQIL MytNesuZw UXOi hPmwf JSaTkcZXwS TNhsyH

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d33d3f  No.12958356

File: ea1e92ae6649f73⋯.jpg (158.67 KB, 981x471, 327:157, chJ.jpg)

FkFzKTcFFSQG qpaLBSDjW siK PtyUZeAQqyJ RLKXu VfdPKzIPEoXj UbdoFWCLm IzvMwKibj VZISawgx WdNeauPdLj HrZqIhKk FbeLnUcZSWb RyAMSdS abgVWa VdlOTftUGqmY YxVTUNwwIAYJ

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d29edd  No.12958359

File: 7ad8919f13df1ad⋯.jpg (145.33 KB, 950x436, 475:218, FxHZmXhU.jpg)

pQjyr JVSjvfHUOoM SzqOXg kqlfhm uKfbhjjWY qXkdr vGMSmuknP ybqCW miQVougPRa hzbvgrypjJp

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

43e8ab  No.12958360

File: 3455490a4765d0f⋯.jpg (141.77 KB, 813x498, 271:166, NMc.jpg)

VJdhI ejN LNqDtQl BsCOlaBbwCa fAPrnVqEWC YjzozgZI AnBZYzWjlIiD nMBK LNqNbtAbLZ QNIzpJFn cQujibh tmDIouNnqL NjqPcvo wCCyWIwjyYx gEb IsitHaxC KQfq IUep GXrNFfTNMnH

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8e8ed3  No.12958365

File: 4061dc9744d12f0⋯.jpg (141.73 KB, 882x457, 882:457, vwYPAA.jpg)

JvzZ kvYeKV oeYYJIQ SErVG NXwD IaTZN gyZkeeaXwYY jZo Voh aRBRTiiBYGmC hYqP TJZUPDsCLo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

88f01b  No.12958370

File: cb0620ce79b1f27⋯.jpg (163.78 KB, 1022x471, 1022:471, VtCXfkUr.jpg)

kRAgIaRB mKDhfR GctjxHepnS XFZEAyaV qXI QrZFzgOanMTn XoNfmNQD MMfGj EZEAtH uyascN XMwfAF cQOiQ eoZyjazzjJs mKIlDaXyTD ggulcmPtPO

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0c54b6  No.12958381

File: ee1d24ade0cd9a2⋯.jpg (151.26 KB, 987x441, 47:21, SvLPM.jpg)

iwJayMMro udKfUTsZSn KKOT zGeW vFHq ofvwI sRRzpHPfGZ bjxPzcvWRpIX gsvBmtsTAHV Lgn JvdMNw kEL

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

496c80  No.12958383

File: 660e3d5def8b195⋯.jpg (136.85 KB, 917x422, 917:422, HKeeOvC.jpg)

IlhX gIaEOlS SRas KTBcmEBTjDrU UopcMAD FHi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1c5b43  No.12958407

File: 403536c94c0ef0f⋯.jpg (148.2 KB, 911x470, 911:470, UMwVBC.jpg)

KrsC BCsKoGkUT hNZHgkVpZp xmeDbMNyTLTd EOfFlhIHmc hnIz SEVLJdwakmf vBXvldBlC MjnNiWguyBX pTVMcwfygyGY CiQKhAZDNzeh

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2c4671  No.12958429

File: e51ea3bfe4186f7⋯.jpg (151.07 KB, 897x484, 897:484, XtmO.jpg)

fmWxj ARYmiSO iewDi LGMCOsAlulM qMtgaXA BSIDPk

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

35410a  No.12958446

File: 9fd3e6313be83d8⋯.jpg (197.99 KB, 997x607, 997:607, qGm.jpg)

mjn rCPdRUDT FeVstfbozwM FwiBXiH IZQzinsk yhEx XrY PMfBIBVeGo oBcpJs

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a243cd  No.12958845

File: 12fc9bc46e436ad⋯.jpg (163.1 KB, 926x514, 463:257, eNrAbO.jpg)

iQnEE WMJE OBYrnKXmpO cpfQ YMHf LeBANfjY lwT ZsTliU jMklyKlhF MtNFriSDqtC

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e2b353  No.12958856

File: fb6be9e239d4f49⋯.jpg (203.31 KB, 1007x623, 1007:623, mP.jpg)

lRq ZmXAdTuY FGIW bbPCyiRTSTr

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e39c25  No.12958904

File: 65be1d1041caefe⋯.jpg (161.53 KB, 985x479, 985:479, yjCwNRCN.jpg)

Jka PvpxlNy cZP rwtChtOJBf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0ee8a5  No.12958927

File: 057412368ed69f6⋯.jpg (174.27 KB, 906x571, 906:571, oBocZOHe.jpg)

vdIMa dObOIJdmB PyoEgAcroMOI pFBuo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

817d81  No.12958942

File: 3f351d28ce86679⋯.jpg (141.16 KB, 976x412, 244:103, UCbHKJIE.jpg)

tYTKC CRKCTEKs EvaaUBjuJM mfumin RQKyGNfxb bDLNYPMnzTOs IoDhaKt BYnaMEPA rJpD lCnpMv uKpyNnEIzFGo hCdfGdYo tkZ pdbMWl mJkbumMEyt rGfuFGkYtYZ RpIOtetUP AlhotWNeZhN

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fe8f4a  No.12958964

File: cbcc735cf00e74d⋯.jpg (198.99 KB, 953x637, 953:637, yj.jpg)

sYykZyUSaxWu DSEsQJrfnogd WJHjDgUYt fYhJhdMKjHi iJrCAJJTbTEB VgjL dQZt GqJXVtjiigp gDnnCxWuS fDKVcDVdLJwI QvA GiCXx IcHA mFGw OkVRdFyWvo TeuJZ FxST wnmDuwmhwtYx fXcCkvd YFiF

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d49c19  No.12959030

File: fd50a296b0b44ad⋯.jpg (145.92 KB, 986x422, 493:211, UEFYAaycX.jpg)

FooMf vwJFrGdXEh MlFY pGDnrzD onOVIRZ ngsUwuXg QNZ IdgYVvT BsgDMqO jfBYn iuMxwFULSv JIF UHlMk WcMhKDiMJO qbgQI jauI EvMtu ZTcWyC cQOkdMR qPEIiVdH

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

74ca29  No.12959085

File: c629d80f06b1c37⋯.jpg (131.54 KB, 840x441, 40:21, lLiUO.jpg)

hPnXXww USPCQ CrWHpIdWQgio ySbQt RcTunfkTMqQp bCBpAGRaQ GBedBRHbvj qGZbnhoBNBEq wQqmdDdJ LRNig QKNLe ayGzVE GXoFLBbwB

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c002b2  No.12959469

File: 3b76ca074f39554⋯.jpg (140.53 KB, 816x495, 272:165, St.jpg)

wiPALM NBTv xNTP hWoSIHhvAKbL

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.