[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 32 / fit / in / k / mai / newbrit / r / wx ]

/qresearch/ - Q Research

Research and discussion about Q's crumbs
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Welcome Page | Index | Archive | Voat Subverse | Poal Sub | Q Posts | Notables | Q Proofs
Q's Board: /projectdcomms/ | Bakers Board: /Comms/ | Legacy Boards: /CBTS/ /TheStorm/ /GreatAwakening/ | Politics News & Debate: /pnd/

File: 912d0f8b02344cd⋯.png (5.29 KB, 290x190, 29:19, 912d0f8b02344cd32600c94093….png)

b89f5f  No.10497699[Last 50 Posts]

Welkom bij Q Research Nederland

Het is duidelijk geworden dat de strijd 'Great Awakening' niet alleen in de USA

Het is duidelijk geworden dat de strijd 'Great Awakening' niet alleen in de USA

plaatsvindt, maar dat het Wereldwijd zijn effect heeft. Om het simpel te zeggen: Er is een strijd bezig tegen een groep criminele mensen die alles voor ons bepaalt. Ze gaan onder verschillende namen schuil: Deep State, De Nieuwe Wereldorde (NWO), The Swamp, The Cabal en/of de Illuminati. Zij bepalen wat er in de wereld gebeurt en dat doen zij al tientallen jaren. Zij hebben controle over ons financieel systeem via de Centrale banken. Zij hebben controle over de Politiek via hebzucht en/of chantage. Zij hebben ook via die

middelen de controle over de Media, Religie, Justitie, Kunst en Cultuur, het Koningshuis, Hulporganisaties, Social Media, Entertainment en zij bepalen wanneer en met wie er oorlog wordt gevoerd. Kortom: controle over ALLES. Dus zo ook controle over ONS. Het doel wat zij nastreven is 1 wereldregering, 1 wereldreligie en 1 munteenheid. En wij functioneren verder als slaven voor hen. Vergis je niet! Dit is een strijd tussen Goed en Kwaad. WWG1WGA.

________

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10497713

WAAROM WETEN WIJ DAT NIET?

Dit komt, zoals eerder genoemd, doordat de Media of wel genoemd: Main Stream Media (MSM) het nieuws stuurt, manipuleert, vervalst en alles eraan doet om nieuws te brengen wat in het straatje past van The Cabal. En als je ook nog in de avond op de tv aan diverse tafels hoort van de zogenaamde experts die het gebrachte nieuws ook nog ondersteunen, tja wie ben jij dan om daar aan te twijfelen.

Genoeg is genoeg!

Na een paar jaar op de 4chan en de 8chan vertoefd te hebben, is het tijd geworden om ons eigen Nederlands broodje te gaan bakken. De Anons van de 8chan hebben nadrukkelijk gevraagd of er meer internationale broodjes gebakken kunnen worden. Dus in navolging van USA, Australië, Duitsland, Zuid-Afrika, Frankrijk, Polen, Noord Ierland, Canada,India, Nordic, Engeland, Nieuw-Zeeland en Brazilië, is er nu ook een Nederlands broodje. Hier kan je ‘alles’ anoniem posten.

Post geen en vraag niet naar of post geen link waarvan de inhoud illegaal is

Hoe post je op dit bord >>5271663

POST VOOR EIGEN VEILIGHEID ANONIEM

VINCIT OMNIA VERITAS

SEMPER FIDELIS

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10497718

Q Proofs & Welcome

Welcome to Q Research (README FIRST, THEN PROCEED TO LURK) https://8kun.top/qresearch/welcome.html

Storm Is Upon Us - YT Channel - https://www.youtube.com/channel/UCDFe_yKnRf4XM7W_sWbcxtw

Recommended viewing chronologically, beginning with: Q - The Plan to Save the World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ

Q: The Basics - An Introduction to Q and the Great Awakening

PDF: https://8ch.net/qresearch/res/3082784.html#3082809

PICS: https://8ch.net/qresearch/res/3082784.html#3082821

PDF & PICS Archive: >>>/comms/3196

The Best of the Best Q Proofs >>4004099 SEE FOR YOURSELF

100+ Q Proof Graphics qproofs.com

Gebruik PNGs of JPGs (geen JPEGs)

Verander de file extension: .jpeg naar .jpg VOORDAT je post!

Q's laatste 10 berichten

Thursday 08.20.2020

>>10354418 ————————————–——– FIFTH COLUMN

>>10354372 ————————————–——– PANIC IN DC (Cap: >>10354670 )

Wednesday 08.19.2020

>>10351796 ————————————–——– Biden Island (Cap: >>10351928)

>>10351616 ————————————–——– Epstein island. Who owns the surrounding islands [close proximity]? (Cap: >>10352443, >>10353136, >>10353299)

>>10351242 ————————————–——– Ask yourself a very simple question -

Monday 08.17.2020

>>>/projectdcomms/110 —————————— [Placeholder - Indictments Tracking > Non_Civ] (Cap: >>10322497, >>10322510)

Friday 07.31.2020

>>10134839 ————————————–——– Welcome to the Revolution

Thursday 07.30.20

>>10133702 ————————————–——– Welcome to the Revolution

>>10125999 ————————————–——– Do not mistake silence for inaction.

>>10125966 ————————————–——– "I prefer dangerous freedom over peaceful slavery."

Tuesday 07.28.2020

>>10110219 ————————————–—— NOTHING CAN STOP WHAT IS COMING.

>>10110207 ————————————–—— INFORMATION WARFARE.

>>10110177 ————————————–—— Tucker opening from today (Cap: >>10113490)

Prive bord van Q

>>>/projectdcomms/ & Q's Trip-code: Q !!Hs1Jq13jV6

Past Q Posts

All Q's posts, archived at - qanon.app (qanon.pub) , qmap.pub , qanon.news , qposts.online

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10497722

ALGEMEEN

Als je in de catalogus kijkt van de 8Kun, zie je diverse onderwerpen.

https://8kun.top/qresearch/catalog.html

Belangrijke dag om nooit te vergetenOns eerste broodje op 19-02-2019 >>5262118

Hoe ga je om met ClownsClown is een persoon die bewust misleid

>>2322789, >>2323031 Hoe ontdek je snel een Clown?

Het Plan

The Plan To Save The World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ - Ned ondertiteld

Killing The Mockingbird - https://youtu.be/80s5xuvzCtg - Ned ondertiteld

Q - We are the Plan - https://youtu.be/MRtEgdgj_XQ - Ned ondertiteld

Q - Dark To Light - https://youtu.be/NGuyUyRBsA4 - Ned ondertiteld

OPVALLEND BERICHTDeze krijgen voortaan een OB reply

>>7420455 Ontmaskering Parijs klimaat akkoord

>>7418654 Octopus Syndicaat ooggetuige verklaring

>>7382922 Wie controleert de media

>>7372754 Twitter houdt grote schoonmaak

>>7379364 Steun Ongehoord Nederland

>>8347358 Blue tiger media

>>8357574 Flight MH17 proces: dag 1

>>8363031 Tijd voor Nexit - Jensen

>>8368059 Flight MH17 proces: dag 2

>>8370545 Rapport over Corona

>>8369620 Elke verkiezing was er een virus uitbraak

>>8368032 Dutch aanklagers proces MH17

>>8732773 Janssen Vaccines heeft samenwerkingsverbanden met o.a Bill and Melinda Gates Foundation

>>8732825 Paul Janssen award in 2010 naar Erik De Clercq, M.D., Ph.D. en Anthony S. Fauci M.D

War Room

Twat en Meme storm: raak hen met alles wat je hebt!

[1] Zet #QAnon & @realDonaldTrump IN ELKE twat/retwat/antwoord: Dit is hoe newbies & normies onze twats kunnen vinden'

[2] Plaats alle EXTRA hashtags die je wil! En #FactsMatter #SaveTheWorld #UnitedNotDivided #SaveTheChildren

[3] Meme en Meme en Meme some MOAR! Jouw memes zijn wat de Normies wakker maakt.

Raak ze hard, vanuit elke hoek, met elke meme die je hebt, RT andere tweets. BLIJF DOORGAAN!

Wees je eigen twatterstorm leger.

HUIDIGE EXPOSURE #QAnon: 40-70 MILJOEN EXPOSURES/DAG!

Verspreid de BOODSCHAP!

JIJ BENT HET NIEUWS!

Q Proofs

Q Proofs Threads —- Proofs of Q's Validity >>4004099

QProofs.com -- Website dedicated to Q Proofs

QAnonProofs.com — Website dedicated to Q Proofs

Book of Q Proofs - https://mega.nz/#F!afISyCoY!6N1lY_fcYFOz4OQpT82p2w

Sealed Indictments

Sealed Indictment Master – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kVQwX9l9HJ5F76x05ic_YnU_Z5yiVS96LbzAOP66EzA/edit#gid=1525422677

Sealed Indictment Master Files Backup – https://drive.google.com/open?id=1iBS4WgngH8u8-wAqhehRIWCVBQKD8-5Y

Spread The Word

>>2006252 – The 'BE HEARD' Thread: Ideas, graphics and Q's in the wild

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10497740

QPosts Archives

* QMap & Mirrors PDF:

MEGA: https://mega.nz/#!pjpS1aBI!LwepOu-CyC4UlLj2dXqkxiH49D813WetrOF0OCuIg1Y

MEDIAFIRE: https://www.mediafire.com/file/xszgdtiow4hups0/Q_Anon_-_The_Storm_-_X.VII.pdf/file

SCRIBD: https://www.scribd.com/document/419874308/Q-Anon-The-Storm-X-VII?secret_password=55SQ1tCYhuNR8ESzm50u

* Spreadsheet QPosts Q&A and all images backup: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Efm2AcuMJ7whuuB6T7ouOIwrE_9S-1vDJLAXIVPZU2g

* QPosts Archive, Players in the Game/ Analytics on Q posts & More: qmap.pub

* QPosts Archive, Searchable, interactive with user-explanations: qanon.pub qanon.app (Backup: qntmpkts.keybase.pub)

* QPosts Archive + RSS, Searchable, Analytics, Offsite Bread Archive: qanon.news

QPosts Archives in Other Formats

* Q Raw Text Dumps: 1: pastebin.com/3YwyKxJE / 2: pastebin.com/6SuUFk2t / 3: pastebin.com/iteQ8xAt

* Expanded Q Text Drops: pastebin.com/dfWVpBbY

* QMap Zip: enigma-q.com/qmap.zip

* Spreadsheet Timestamps/Deltas: docs.google.com/spreadsheets/d/1OqTR0hPipmL9NE4u_JAzBiWXov3YYOIZIw6nPe3t4wo/

* Memo & OIG Report Links: 8kun.top/qresearch/res/426641.html#427188

* Original, full-size images Q has posted: https://postimg.cc/gallery/29wdmgyze/

QResearch Search Engine

* Search all posts from QResearch: https://qresear.ch/

Tweet Tools

* Deleted Trump Tweets: https://factba.se/topic/deleted-tweets

* POTUS' Tweet Archive: trumptwitterarchive.com

* All My Tweets: Archive/Scan any Twatter account in text form: https://www.allmytweets.net/

* Twitter Video Downloader: http://twittervideodownloader.com

====== = = = = = = = = = = = = = = =

Other Tools

* Searchable Commercial Aviation Incident List: http://avherald.com

* Searchable Hussein WH visitor list: https://archive.org/details/WHvisitorlogs_2010-16_date

* Qcode Guide to Abbreviations: pastebin.com/UhK5tkgb

* Q Happenings Calendar 2018: https://mega.nz/#F!KPQiBJiY!dK3XRe4RYoXgWq_85u4-yg

* Stock Movement Scraper: http://qest.us (for seeing LARGE movements of $)

* Legal News: www.justice.gov/usao/pressreleases

* Federal Procurement Data System: https://www.fpds.gov/fpdsng_cms/index.php/en/

* Research Section Backup: >>>/comms/220 (updated 1.12.19)

* Advanced Google Search Operators: https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/

* Federal Judicial Court dataset from 93 Federal Districts - Searchable db: https://bad-boys.us/

* Catalog of US Government Publications: https://catalog.gpo.gov/F?RN=306384688

* Fire Fox Archiver: Save Page WE https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/save-page-we/?src=search

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/the-archiver/?src=search

* Opera Archiver: View Page Archive & Cache https://github.com/dessant/view-page-archive

* Webpage Archiver: http://archive.md/

* Baker Tools v0.7.2: https://pastebin.com/L1p6iRzZ

* Check Criminal Cases: https://www.justice.gov/usao/find-your-united-states-attorney

* Get your Q clocks anytime (0 - 59 min past posts): https://q-clock.com

Meme Ammo

55 >>8696213, 54 >>8406256

Current Focus → #VoterID

Kung Flu ———— mega.nz/#F!xVRwVQgL!0d8Duz-aqyHBCJrTu2ScVQ

2020-Apr ——— mega.nz/folder/IdI10A5R#5tHYq0h1Vd58eeEzd1YDvA

Biden ————— mega.nz/#F!cUhmUIzA!a-EOJx-VNCAlntYJA_LSQQ

Clintons ———— mega.nz/#F!pRY0jShJ!-NUlzXxvhTopV1GO2c89tg

Trump Successes & Redpills for Lefties

———————— mega.nz/#F!pcZzRQDD!_ObYaRec8u6qn7zzOpbnag

2020-Mar ——— mega.nz/#F!kVB1CACD!peYZ8j9pIbUhbR2Bm02Q6A

2020-Feb ——— mega.nz/#F!1UwDnSRQ!29yEy3XjIQVBEuBR53_kEw

Bernie/Socialism- mega.nz/#F!5NgkjAyZ!xeXnTJTJBFR98Sa0X1E3bQ

Voter ID/Fraud — mega.nz/#F!EV4HkQ7A!fxp-5L2RjgKl1D3YK1xGYA

OB

>>10307089

>>10307156

>>10355991

>>10356144

>>10357999

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10497757

DEEG

DOUGH

https://www2.qanonbin.com/paste/6rMrDcRN0

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10501810

File: c8269b9d2ae4a7c⋯.jpg (39.03 KB, 960x540, 16:9, 45565114_10156940041132650….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10502308

File: 6923cdd244831d2⋯.png (212.1 KB, 782x345, 34:15, ClipboardImage.png)

File: 37eac12c5adbe62⋯.png (665.11 KB, 800x767, 800:767, PepeQ.png)

>>10497757

5

Dank u bakker, Neder-Anons.

Bombadeer de leugenachtige gevestigde orde met waarheid.

5

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60be2d  No.10508857

File: d1fded64e8c682f⋯.jpg (430.23 KB, 2675x1366, 2675:1366, TY_Baker.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10509410

>>10508857

Trots om te dienen. Laat het ons weten in Algemeen Onderzoek indien nodig weer

https://www.collinsdictionary.com/translator

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ce4ac4  No.10514593

File: 215083b2e297eb6⋯.png (772.95 KB, 876x662, 438:331, Schermafbeelding_2020_08_1….png)

>>10497699

Originele bakker hier die al van 19-02–2019 in zijn eentje bakt en heel veel post.

Waarom niet even overleg zoals wij op 8chan/kun gewend zijn?

Bakker gezocht.

Bakker biedt zich aan.

Bakker neemt over.

Laatste bakker bevestigd.

Succes.

Dat dus.

Dat voorkomt dubbele broodjes.

Alles weer opnieuw kopieren en weer posten heeft weinig zin. Nu staan er oude Q posten en posten zoals OB die al verleden tijd zijn.

Jammer dat er ook geen titel bij het broodje staat vermeld. Oude broodje is niet eens vol.

Hoe dan ook. Ik weet niet precies wat je motivatie is geweest om dit te doen of om gewoon je steentje bij te dragen of te shillen. We gaan het zien. In geval van het eerste: Succes.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10538934

File: 1398c5a60d82f8a⋯.png (280.85 KB, 960x720, 4:3, ClipboardImage.png)

The time is nearing Michael Flynn.

Momentum is building right now.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10539018

>>10514593

Geen belediging bedoeld om bakker of anons. Post telling was hoog, zodat nieuw brood werd gebakken om dingen gaande te houden

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10539694

File: 97162f57620495a⋯.png (186.06 KB, 1055x354, 1055:354, ClipboardImage.png)

Tekenen en verspreiden Anons!

https://petities.nl/petitions/stop-platform-voor-pedofilie-in-nederland?locale=nl

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d0494d  No.10549631

Nieuwe bakker heeft er een zooitje van gemaakt. Zoals de oude bakker zegt: eerst overleg.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4e109e  No.10558834

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0baa88  No.10559741

>>10514593

Zou jij een nieuw brood bakken voor Duitsland of Frankrijk? Er klopt helemaal niks van. Het stinkt naar de misdaad haha De fakker kan in ieder geval geen woord Nederlands. Ik zou gewoon een brood bakken zoals jij dat wou doen en deze laten verwijderen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10560057

File: cfcbaebaf482741⋯.jpg (308.03 KB, 1200x1650, 8:11, ShitpostersUnite.jpg)

Allemaal ff ophouden met zeiken, we hebben hier een nieuw brood, klaar.

Azijnpissers = fake news.

Nu echt research, richt de pijlen op het echte kwaad.

Vul dit brood maar snel, dan bak ik de volgende wel.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10560106

>>10558834

Nice, english subtitled 👊🏻

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10560353

Wat zegt Grapperhaus daar nou?

Ministerie van Justitie is in PANIEK!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10560362

File: eeffcb8f9988556⋯.mp4 (3.71 MB, 400x224, 25:14, MinisterieJustitiePaniek.mp4)

>>10560353

>Wat zegt Grapperhaus daar nou?

>Ministerie van Justitie is in PANIEK!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

78daf2  No.10575438

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 288: Joris Demmink: Jeffrey Epstein van de lage landen? Deel IV, Qanon-SBS6-Paniek!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

78daf2  No.10588223

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Qnl Report 289: Joris Demmink: Jeffrey Epstein van de lage landen? Deel V

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

78daf2  No.10589125

Hey bakker! Waar blijven de links met de Q post?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b7395a  No.10590048

>>10589125

schreeuwen doe je maar ergens anders

https://qmap.pub/

wacht geduldig of blijf weg

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b89f5f  No.10590500

>>10559741

Nieuwere bakkers die een inspanning leveren om te helpen en brood beschikbaar te houden. Waarom is dat een misdaad? Ik had het inzicht dat deze beweging wereldwijd was.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

60be2d  No.10614750

File: b3486bd0a1a6e4e⋯.jpg (483.55 KB, 1920x1200, 8:5, NL_Kalmte_In_De_Storm.jpg)

File: 973d97057cc6da2⋯.jpg (236.01 KB, 1085x715, 217:143, NL_Anons_Hou_Vol.jpg)

File: 438f20d5be70d57⋯.jpg (103.26 KB, 770x405, 154:81, GreatAwakening_Hang_On_Ano….jpg)

File: d0a1d7cc7dd3e5a⋯.jpg (206.29 KB, 1428x844, 357:211, The_Lone_Squirrel_Warrior.jpg)

File: 02e9be9949d3359⋯.jpg (302.88 KB, 1480x832, 185:104, One_Pill_To_Cure_Them_All.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b10a06  No.10615126

File: bef1df0cb8376d3⋯.jpg (83.02 KB, 740x227, 740:227, blmt.jpg)

bc pd's sister in law butchered cuz th hubby is 81, his wife constant phone threats from 81

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10615691

File: 30d21283b90010b⋯.png (734.84 KB, 470x720, 47:72, ForwardAnons_.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d0494d  No.10628955

Dit broodje is overgenomen door een shill. Niet meer posten aub

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10629154

File: c135c0c40ec8a4d⋯.png (282.8 KB, 1181x800, 1181:800, Shill.png)

>>10628955

Ik verdenk jouw er eerder van een shill te zijn, je hebt nog geen enkele nuttige bijdrage geleverd!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

eaa3ef  No.10646826

DO SOMETHING Q

DO SOMETHING @513cov4f5f11

DO SOMETHING 👁‍🗨

DO SOMETHING 🐸

DO SOMETHING @513cov4f5f11

DO SOMETHING Q

DO SOMETHING 🚨

DO SOMETHING @513cov4f5f11

DO SOMETHING Q

DO SOMETHING KEK

DO SOMETHING @513cov4f5f11

DO SOMETHING Q

THE KEY!! TWITTER ID. DiGG

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7ed00f  No.10655439

File: 0943543831f8b77⋯.png (662.08 KB, 1920x1080, 16:9, leftypol_absolute_begginer….png)

Q is een schizofrenische rechts fascistische complot poster, ongelofelijk dat jullie deze shit op vreten. Tuurlijk zijn pedofiele eliten en mensenhandel dingen om boos te worden maar ze worden gebruikt om jouw rechts en onironisch fascist te maken. Lees wat klassieke teksten van Marx en kom langs op bunkerchan voordat je aan de verkeerde kant gaat staan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10666032

File: f32b42a7c0bf306⋯.jpg (50.91 KB, 756x960, 63:80, capitalism.jpg)

File: 85864dae4ebb98c⋯.jpg (42.35 KB, 416x264, 52:33, covidmockery.jpg)

File: b052308dd5db738⋯.png (163.81 KB, 385x479, 385:479, DeepstateCure.png)

File: 84aed4d361c7177⋯.jpg (85.71 KB, 720x958, 360:479, ArmyOfDankness.jpg)

>>10655439

Is je wereldje aan het instorten?

Dit gaat verder dan Q, en kijk jij maar dat je aan de goede kant gaat staan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7f2295  No.10685698

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c77d9a  No.10686003

>>10685698

Hij is goed!

'WWG1WGA'

Heeft iemand meer info over zaterdag?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10686694

File: 944c3d9f0961a32⋯.png (70.06 KB, 250x250, 1:1, Mickey_Mouse.png)

File: f63603d0e84d866⋯.jpg (43 KB, 670x377, 670:377, wrong.jpg)

Disney = C_A Mindkontrolle

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10686897

File: fcaad1cb01e6346⋯.png (506.72 KB, 512x511, 512:511, ClipboardImage.png)

Ummmm, waarom zijn er nu 3 NL breads?

Laten we deze gewoon vullen.

Ik zie het nut net waarom er een nieuwe aangemaakt moest worden.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10686907

>>10686003

Naar ik weet zijn er 3 plekken op het museumplein aangewezen voor verscheidene demonstraties op de 19de.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

afb6ff  No.10690586

>>10686907

Ok, dankjewel.

3?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

871458  No.10710514

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Topspeech

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

17851c  No.10716406

File: 16f6648de281432⋯.jpg (548.56 KB, 1585x1080, 317:216, 1600562379184.jpg)

Pussycat in the baG

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10718817

File: 6583665bd4b5358⋯.png (322.87 KB, 490x959, 70:137, ClipboardImage.png)

De Nederlandse pers eert beschermelinge van deepstate agenten Ruth Bader Ginsberg.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10720265

Future Tech Week 2020 21-25 September

In verlengde van Q post:

SEPT 21-25 [track & follow events]

Running RED.

Q

Aangezien Q het nooit direct over Europa heeft, kan het niks zijn, maar kwam dit event tegen.

Advancing in digital science and infrastructures

The European Commission in collaboration with FETFX organises the second annual Future Tech Week, which will be held as a virtual event from 21 to 25 September 2020.

FET-Open and FET Proactive are now part of the Enhanced European Innovation Council (EIC) Pilot (specifically the Pathfinder), the new home for deep-tech research and innovation in Horizon 2020, the EU funding programme for research and innovation.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/future-tech-week-2020

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10720289

event: 75th Session of the UN General Assembly (UNGA 75)

The 75th session of the UN General Assembly (UNGA 75) will open on Tuesday, 15 September 2020. The first day of the high-level General Debate will be Tuesday, 22 September 2020.

The UN will mark its 75th anniversary with a one-day high-level meeting at the opening of the 75th session of the UN General Assembly. This special event will take place on 21 September 2020. The theme for this event will be: 'The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming our Collective Commitment to Multilateralism'.

dates: 15-30 September 2020

location: New York City, US

www: https://www.un.org/en/ga/

https://sdg.iisd.org/events/75th-session-of-the-un-general-assembly-unga-75/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10720347

File: 473b472fb486f21⋯.png (682.79 KB, 2048x1536, 4:3, EFA8624C_9280_4C38_AE1E_D4….png)

WWG1WGA

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a76b2f  No.10720905

Heb het een half jaar meer van een afstandje gevolgd. Eerste keer sinds maanden weer terug op finitykun. Goed om terug te zijn anons; goed om terug te zijn.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10721334

File: 21acd23e5dc1255⋯.png (1002.93 KB, 959x859, 959:859, ClipboardImage.png)

File: a3ec0b88f1e8c7f⋯.png (120.07 KB, 300x250, 6:5, ClipboardImage.png)

>>10720289

>The theme for this event will be: 'The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming our Collective Commitment to Multilateralism'.

Als ze in 'wij' vorm spreken, is dat vast niet de wereldbevolking waar de snode ideeen van hun over gaan.

Zoiets als weten wat de wereldbevolking echt wil is alleen met een massa-collectief bewustzijn mogelijk. (resonantie, vrijheid van denken en doen)

Ik houd er erop dat de 'wij' vorm die zij bedoelen hun eigen deepstate/cabal kliek is.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10723600

File: 8a1ffecffae6af3⋯.png (266.66 KB, 360x345, 24:23, ClipboardImage.png)

File: 751c27f82f24f9b⋯.png (1.07 MB, 1920x550, 192:55, SpiritWarfare.png)

Omdat het zo krachtig is.

>>10722036 ——————————————— A Prayer Of Spiritual Warfare

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10730277

File: 35d511742df4d66⋯.png (230.45 KB, 740x416, 185:104, LethalPepe.png)

File: 3d2d7e70be3348d⋯.jpg (68.11 KB, 387x500, 387:500, B2_Tech.jpg)

File: c46dda40a4c5c47⋯.jpg (99.83 KB, 511x500, 511:500, B2_Pelosi.jpg)

>>10728061 ——————————————— A B-2 Stealth Bomber Drops a Massive Ordnance Penetrator (Cap: >>10728163, >>10728429)

Dit is op meerdere manieren op te vatten.

DUMB vernietiging, memebommen, politieke gebeurtenissen, iets wat achter de schermen afspeelt, ….

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e2cba7  No.10735032

File: 457c3e5c3bfdf96⋯.pdf (292.21 KB, nhg_advies_hydroxychloroqu….pdf)

File: e2a45768f440306⋯.jpg (49.34 KB, 605x340, 121:68, zwitserlandnewdeadnewcases.jpg)

File: cea83f2a0e40dc7⋯.png (357.35 KB, 1386x857, 1386:857, multicountrystudy.png)

File: e9198a4a68eb53f⋯.jpg (32.84 KB, 346x398, 173:199, multistudyoverview.jpg)

Reactie huisarts Rob Elens op het NHG Rapid Review over HCQ behandeling

(1/3)

https://zelfzorgcovid19.nl/reactie-huisarts-rob-elens-op-het-nhg-rapid-review-van-hcq-behandeling/

https://nos.nl/artikel/2345707-huisartsengenootschap-beveelt-hydroxochloroquine-bij-covid-19-niet-aan.html

–Observaties en opmerkingen over het Rapid Review stuk van het NHG over het gebruik van HCQ bij COVID-19 in de eerste lijn.

Twee wetenschappelijke medewerkers van het NHG hebben literatuur over de inzet van HCQ, HCQ en Azitromycine(AZ), en HCQ , AZ en zink (Z) bij COVID-19 patiënten samengevat en beoordeeld.–

NHG-Advies Hydroxychloroquine bij COVID-19 in de eerste lijn

Na het bestuderen van de Rapid Review vallen mij een enkele zaken op. Ik zal ze hieronder per hoofdstuk bespreken.

nhg antwoord finaal

Opmerkingen bij het hoofdstuk HCQ mono-therapie.

Uw zoektocht naar wetenschappelijke publicaties over HCQ monotherapie heeft 76 studies opgeleverd. Daarvan heeft U uiteindelijk 2 studies geselecteerd en bestudeerd. De studies over patiënten opgenomen in het ziekenhuis heeft U niet meegenomen omdat U vond dat dat een ander soort patiënten zijn dan die in de huisartsenpraktijk komen. Maar is het niet zo in Nederland dat deze patiënten eerst door de huisarts gezien moeten worden voordat ze ingestuurd worden? De patiënt die zich presenteert op de SEH is vaak een uur eerder door de huisarts gezien en ingestuurd. De door U gebruikte zoekstrategie is net alsof het effect van antibiotica in het ziekenhuis niet mag worden meegenomen naar de inzet van antibiotica in de huisartsenpraktijk.

Ik denk dus dat deze patiënten exact dezelfde zijn en dat de studie resultaten van vroeg ingezette HCQ monotherapie in het ziekenhuis gewoon meegenomen moeten worden in de inventarisatie naar bewijs of HCQ werkt. Indien je die studies meeneemt zie je dat bij 18.000 mensen met HCQ mono-therapie de mortaliteit afneemt met ongeveer 25 % bij een lage dosering. Een hoge dosering zorgt voor een toegenomen mortaliteit.

Bij HCQ monotherapie haalt U een studie aan van Skipper. Dit onderzoek is een internetonderzoek waar mensen vragen lijsten konden invullen. Van slechts 58 % van de patienten was een positieve test bekend. De mensen met een positieve test of een verhaal wat leek op een COVID-19 infectie kregen medicijnen per post opgestuurd zoals beschreven in het studieprotocol. Het duurde soms 70 tot 120 uur voordat de deelnemers aan de studie de medicijen konden innemen. Dat is nu niet echt een vroege behandeling met HCQ. Daarnaast was bij 42 % van de patienten de test niet positief.

De deelnemergroep bestond uit jonge mensen die meestal snel zelf beter worden van een COVID-19 infectie. Behandeling met HCQ maakt dan niet veel uit.De website c19study.com heeft aanvullende informatie gevraagd alvorens een oordeel te vellen over deze studie. Zij bestempelen deze studie dan ook als onbeslist op dit moment.

Opmerkelijk dat U deze studie, die uit veel meta anlayses wordt geschrapt vanwege het ontbreken van positieve COVID -19 testen, uitkiest om monotherapie met HCQ te bespreken.

Hieronder staan 2 studies over HCQ monotherapie die onlangs zijn verschenen en niet worden besproken door U.

Onlangs werden onderzoeks resultaten gepubliceerd van onze zuiderburen. Catteau heeft in een publicatie beschreven wat het effekt is van vroege en late behandeling met HCQ in het ziekenhuis is. Van 8075 patienten bleek dat de HCQ groep ongeveer 30 % lagere mortaliteit had tegenover de controle groep.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920303423

Een studie van Andrew laat zien dat een behandeling van HCQ in een poliklinische setting van 1274 patienten zorgt voor een afname van 27 % van opname in het ziekenhuhis vergeleken met de controle groep.

Samenvattend kun je zeggen dat de aangehaalde studie van Skipper een onjuiste keuze is.

Bij het meenemen van studies van opgenomen patienten die vroeg zijn behandeld met HCQ is er een afname van mortaliteit van tussen de 22 en 30 procent.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e2cba7  No.10735042

(2/3)

Opmerkingen bij het hoofdstuk over HCQ/AZ duo-therapie.

Bij de zoektocht naar het effekt van HCQ en AZ zijn 2 studies geselecteerd te weten de studie van Esper en die van Guérin. Klinische studies zijn wederom niet meegenomen.

Bij de aangehaalde studie van Esper worden statistisch significante resultaten door U niet benoemd. Er was een reductie van 80 % in het aantal ziekenhuisopnames tov de controle groep.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is boven de 60 jaar en het betreft hier dus risico patienten.

De reden dat U de resultaten niet heeft benoemd komt omdat er volgens U een groot gevaar op bias is om verschillende redenen.

De studie van Guérin die wordt aangehaald laat een statistisch significant verschil zien van duur van het ziektbeeld bij HCQ en AZ gebruikers t.o.v. de controlegroep. Ook hier benoemt U deze uitkomst niet terwijl de HCQ en AZ gebruikers een veel kortere ziekte periode hebben dan de controle groep.

Ook hier spreekt U van een zeer grote kans op bias en worden de uitkomsen daarom niet serieus genomen.

U concludeert: “wij zijn onzeker over de behandeling met HCQ bij niet gehospitaliseerde patienten”

Indien klinische studies worden meegenomen waarbij een vroeg behandeling is gestart met HCQ en AZ dan zie je positieve resultaten van deze behandeling.

De studie van d’ Arminio Monforte bijvoorbeeld, een randomised controlled trial in het ziekenhuis in Milaan laat zien dat de behandeling met HCQ en AZ 66 % vermindering geeft op mortaliteit. Zij verdeelden 539 patienten tussen HCQ en AZ , alleen HCQ en de standaard behandeling . Van de HCQ groep ging 27 % dood, van de HCQ /AZ groep overleed 23 % en van de controle groep overleed 51%.

htpps://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30600-7/pdf

Na controle van mogelijke storende factoren bleek dat de mortaliteitsreductie bij de behandeling van HCQ /AZ 66 % was.

Een studie van Arshad naar vroege HCQ/AZ therapie laat ook een reductie zien van de mortaliteit van 75%. Patienten werden onderverdeeld in HCQ, HCQ/AZ, en AZ alleen en standaard behandeling. 2541 patienten werden zo verdeeld en de resultaten zijn als volgt ; 13 % stierf in de HCQ groep, 20% in de HCQ/AZ groep, 22 % in de AZ groep en 26,4 % in de controle groep. Dat levert een significante vermindering van de mortaliteit van 64 % voor HCQ en 71 % voor HCQ/AZ.

https://www.henryford.com/news/2020/07/hydro-treatment-study

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e2cba7  No.10735049

(3/3)

Dat zijn ongeveer dezelfde resultaten als de studie van d ‘Armino Monforte.

Lagier onderzocht retrospectief bij 3737 patienten de kans om te overlijden aan COVID-19. Zij vergeleek mensen die HCQ/AZ kregen t.o.v. andere behandelingen . Er was een 59% verschil in mortaliteit bij de HCQ/AZ groep.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920302817#

Deze uitslagen zijn allemaal positief over HCQ /AZ gebruik bij COVID-19 patienten. De gouden standaard, nl. het dubbel blinde gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek, is nog niet verricht maar na het lezen van deze uitkomsten kun je toch met meer zekerheid zeggen dat de combinatie HCQ/AZ werkt.

Opmerkingen bij het hoofdstuk HCQ/AZ en Z triple-therapie.

Bij de studie van Scholz et al is een statistisch significante ( p< 0,001) afname van ziekenhuis opnames van 84 % en een niet significante (p<0,16) afname van mortaliteit gevonden. Ook hier spreekt u over bias tov de controle groep. Ik vraag me dan af wat voor een storende factoren een verschil van 84 % kan verklaren?

Opmerkingen over andere bevindingen van het gebruik van HCQ

Wat ook niet is meegenomen is de vergelijking van sterftecijfers door COVID-19 in landen waar HCQ niet wordt gebruikt zoals Nederland met landen waar HCQ wel vroeg wordt ingezet zowel in de eerste lijn als in het ziekenhuis. Een overzicht vindt U hier: www.hcqtrial.com.

Er is een 77,5 % vermindering van de kans om dood te gaan aan COVID-19 in de landen waar HCQ vroeg wordt gebruikt. Zie afbeelding hieronder. Deze informatie wordt in het geheel door U niet genoemd.

Dit zijn dan weliswaar geen studies maar de gegevens die verzameld zijn door de diverse instanties laten toch een duidelijk verschil zien tussen de landen die HCQ wel gebruiken en niet gebruiken.

Zwitserland.

In Zwitserland wordt vroegbehandeling met HCQ toegepast. Toen de WHO iedereen adviseerde om ermee te stoppen heeft Zwitserland dit ook gedaan. Dit leidde tot een stijging van de sterfte aan COVID-19. Toen daarna weer werd begonnem met HCQ behandeling daalde de sterfte weer naar het oude niveau. Hieronder kunt U het in een plaatje zien wat er gebeurde. Dit is ook een bewijs dat de inzet van HCQ bij COVID-19 patienten zorgt voor een lagere sterfte aan COVID-19.

Samenvattend

Samenvattend vind ik het zeer verwonderlijk dat de studies van gehospitaliseerde patienten niet zijn meegenomen en ook niet de wereldwijde informatie van landen die HCQ gebruiken. Wat u wel gebruikt is een enorm slechte studie die door elke meta analyse wordt genegeerd. Dat geeft een eenzijdig en onvolledig beeld. Niet verwonderlijk dat u op basis van dit beeld tot de conclusie komt dat U onzeker bent over het nut van HCQ in de eerste lijn.

Helaas schetst U een verkeerd beeld voor onze collega’s en ik vind dit vallen onder misleiding.

Ik had van U een meer weloverwogen studie verwacht maar het lijkt erop dat U met name die studies heeft geselecteerd die een negatieve uitslag hebben. Van de studies met een positief resultaat beoordeelt U de kwaliteit van bewijs als zeer laag onder het mom van bias.

Mijns inziens leveren studies over vroege behandeling in het ziekenhuis, de gegevens van hcqtrial.com en het verschil in sterfte aan COVID-19 in Zwitserland toen ze 3 weken geen HCQ gebruikten genoeg bewijs om een positief behandel advies te geven over HCQ in de eerste lijn.

Met betrekking tot de bijwerkingen kan het volgende gezegd worden. De bijwerkingen zijn mild en voorbijgaand van aard. Ten hoogste 1 op de 6 krijgt wat last van diarree of misselijkheid. Er wordt veel gesproken over QTc tijd verlenging maar dit vindt slechts plaats bij 1 % van de mensen en leidt niet tot sterfte. In 50 jaar gebruik van vele miljoenen HCQ voorschriften zijn slechts 20 mensen overleden aan dit geneesmiddel en het betrof hier altijd een overdosis.

I

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e2cba7  No.10735055

(4/3)

In de bijlage staat vermeld dat er nog een aantal lopende onderzoeken is en dat het NHG advies aangepast wordt mochten die studies hiertoe aanleidng geven. Mijns inziens is dat bewijs er al lang.

Natuurlijk willen we allemaal de gouden standaard, het dubbel blinde gerandomiseerde onderzoek. Maar tot nu toe is dit nog niet gebeurd. Tot die tijd moeten we het ander bewijs doen wat ruimschoots aanwezig is.

Er wordt ook gesproken over de juridische status van het NHG document. Daarin wordt vermeld dat zorgverleners op basis van professionele autonomie zo nodig kunnen afwijken van de richtlijn. Dit staat ook zo in de geneesmiddelenwet omschreven. Dit moet wel besproken worden met de patient en de apotheker. Dan kan er nooit strafvervolging volgen omdat offlabel voorschrijven mag volgens de geneesmiddelen wet. In zo een geval staat de wet boven de richtlijnen.

Dit blijkt ook uit een radio interview wat het NHG hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap Jako Burgers gaf op Radio1. De interviewer Jurgen van den Berg vroeg tijdens dat interview onder meer of de overheid het middel zou moeten verbieden. Op die vraag gaf Jako Burgers een heel interessant antwoord: “Nee zover hoef je niet te gaan, dat kan ook eigenlijk niet. Het middel is beschikbaar en kan door elke arts worden voorgeschreven, ook op andere indicaties. Het middel is geregistreerd … voor systeemziektes waarbij de immuunrespons in de war is geraakt … . Dat artsen dan dit toch gaan proberen bij COVID-19, laten we maar zeggen, je kunt het beter niet doen, maar het kan nog wel.” Dit is een duidelijk andere boodschap dan de IGJ heeft afgegeven over off-label gebruik van HCQ.

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/63976-2020-08-28-hydroxychloroquine-niet-effectief-voor-behandeling-corona

Samenvattend maakt in mijn mening het NHG hier een belangrijke vergissing om zoveel bewijs dat bestaat niet mee te nemen in hun inventarisatie van het onderzoek naar het effect van HCQ in de eerste lijn. U legt een te grote nadruk op bijwerkingen die nauwlijks voorkomen.

In de huidige vorm vind ik dat het NHG advies misleidend en ik verzoek U daarom om het advies te reviseren en daarbij het overige relevante bewijs mee te nemen.

Rob Elens

Huisarts te Meijel

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e2cba7  No.10735168

File: 4ed79ee2efd7cef⋯.pdf (7.09 MB, PDF2_De_Grootste_Bedreigin….pdf)

File: 5711cd9b354c2e7⋯.png (430.02 KB, 796x999, 796:999, Een_indringende_ingezonden….png)

De-Grootste-Bedreiging-Voor-De-Menselijke-Samenleving-Is-De-Ontkenning-Van-HCQ

'''Een indringende ingezonden brief en zeer gedegen en uitgebreide HCQ rapportage van Kim-Caroline Grashoff

7 september 2020'''

Waarom deze georkestreerde aanval tegen HCQ.

De misvatting is dat er geen georkestreerde aanval op HCQ is.

De gedeeltelijke waarheid is dat de reactie op HCQ gewoon een reactie is

van de Main Stream Media tegen HCQ vanwege het anti-Trump sentiment.

Grote farmaceutische operaties hebben een enorme financiële stimulans

voor HCQ om te falen, zoals Gilead.

President Trump noemde HCQ voor het eerst op 19 maart 2020.

Gilead aandeel stond toen op 85 dollar per aandeel. Nadat President Trump

HCQ had benoemd viel het aandeel met 8,7% binnen het uur en bleef die

48

week dalen wat zorgde voor 21 miljard afname van de Gilead Market Cap,

aangezien HCQ een concurrent was van Remdesivir.

Het herstelde pas 1,5 maand later toen dr. Fauci tijdens zijn persconferentie

aantoonde dat het NHI-onderzoek aantoonde dat Remdesivir de klinische

ziekenhuistijd bij covid-19 patiënten verkortte. (Ik herinner u eraan dat dit

medicijn niets doet met het sterftecijfer)

Er is een direct verband tussen het succes van Gilead en het feit dat

Remdesivir en HCQ concurrenten zijn.

Maar zelfs voordat Trump het noemde… In Frankrijk was het een 'over de

toonbank' medicijn tot 13 januari 2020 toen het door het Franse ministerie

van Volksgezondheid werd heringedeeld als een lijst met giftige stoffen.

Onthoud dat een medicijn is dat al decennia lang wordt gebruikt. En nu werd

het uit de schappen gehaald en beperkt van distributie naar patiënten in die

tijd. Nu kun je betwisten dat we ons in het begin niet bewust waren van het

type virus waar we mee te maken hadden en niet wisten hoe HCQ werkte

om het te behandelen…. Maar dat is niet waar

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b76880  No.10741957

>>10720905

Blij je te hebben, makker.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b76880  No.10741971

MENSEN! Demonstraties / protesten binnenkort?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10746506

File: 13a3ecec17585d8⋯.png (194.02 KB, 787x719, 787:719, ClipboardImage.png)

Wat wordt er nou gecreerd door massa-psychose / pandemie?

Ik blijf erbij dat diegenen in angst, ziek worden.

Pay special attention to the term “poisoned.” It describes the true nature of epidemics. Physicians have to understand how the chemistry that affects an organism is generated. It is very important to study mass movements, and to learn how some of them increase psychic disease. Often a great explosion is less dangerous than human turmoil. Let us not forget that there can be conditions even worse than war. When We remind you about this We have in mind the poisoning of space. All ferment produces gases, but human unrest can create a very strong poison. Yet, no one believes that the resulting destruction is caused by the people themselves.

Sauce: Supermundane-The-Inner-Life-III

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10754073

File: 3b842346e0cc611⋯.pdf (1.74 MB, COVID_19_WebSite_rapport_w….pdf)

File: f21c5c2ef991a17⋯.png (61.83 KB, 711x328, 711:328, covid_19_overleden_jonger_….png)

File: d24e32321b453ac⋯.png (105.36 KB, 702x710, 351:355, waar_is_covid19.png)

Wekelijkse overzicht COVID-19 in NL

22 september 2020

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20200922_1141_0.pdf

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10754106

File: ab22d33fb96ea0f⋯.png (822.45 KB, 879x609, 293:203, de_jonge_rutte.png)

File: 119bce5efa56b19⋯.jpg (92.75 KB, 721x500, 721:500, 4fzei1.jpg)

Ook coalitie is nu kritisch over coronabeleid van het kabinet

(1/2)

/web/20200923122421/https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/nu-is-er-ook-in-de-coalitie-twijfel-over-het-coronabeleid-a4013196

Coronavirus in Nederland

De publieke steun voor het coronabeleid lijkt af te nemen, en ook politiek gezien is alles anders geworden.

Petra de Koning / Pim van den Dool

22 september 2020

De tweede coronagolf in Nederland is met meer dan tweeduizend positieve testen per dag volop aan de gang, precies een half jaar na de eerste. En in het eerste grote debat in de Tweede Kamer in die nieuwe omstandigheden werd voor het kabinet-Rutte III op dinsdagavond pijnlijk duidelijk: nu de publieke steun voor het coronabeleid lijkt af te nemen, is ook politiek gezien alles anders.

Zelfs bij de coalitiepartijen groeit de twijfel over de aanpak van het kabinet. Snappen mensen het allemaal nog wel? Leidt de onduidelijkheid niet juist tot acties op sociale media als #ikdoenietmeermee? Die hashtag werd maandagavond door tientallen artiesten en influencers op sociale media geplaatst, uit protest tegen de coronamaatregelen.

Ook de coalitiepartijen zien dat afnemende steun te maken heeft met de manier waarop het kabinet de crisis aanpakt. D66-fractievoorzitter Rob Jetten zei: „We moeten met zorg naar het kabinetsbeleid kijken.” De ChristenUnie vroeg om „het eerlijke verhaal” in plaats van „stoere taal”. Fractievoorzitter Pieter Heerma van het CDA, de partij van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), vond ook dat er nu „genoeg testcapaciteit” had moeten zijn. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van premier Mark Ruttes eigen VVD kan zich voorstellen, zei hij, dat medewerkers in de verpleeghuiszorg „zich tekortgedaan voelen”. Die hadden van het RIVM eerst niet en daarna ineens wel te horen gekregen dat ze tijdens hun werk mondkapjes moesten gebruiken, zoals Nieuwsuur vorige week onthulde.

„Als je het over kon doen”, zei Dijkhoff ook, „had je die beschermingsmiddelen eerder breed beschikbaar willen stellen.” SGP-leider Kees van der Staaij, op wie Rutte III bijna altijd kon rekenen voor steun, had het over de „schimmigheid” en een „woordenbrij” van het kabinet over de mondkapjes in de verpleeghuizen. En over de tweede coronagolf zei hij: „Zijn we voldoende voorbereid? Nee, als je kijkt naar de testcapaciteit en de bron- en contactonderzoeken van de GGD’s.”

‘De dijk’ tegen de tweede golf

Het kabinet had het eerder steeds over „de dijk” die er zou komen tegen een tweede „golf”: dat iedereen met klachten zich meteen moest kunnen testen en de GGD snel en zorgvuldig zou nagaan met wie een positief getest persoon de dagen ervoor was omgegaan. Maar op de dag van de meteorologische herfst, stroomden de teststraten over: de GGD maakte dinsdag bekend dat nu 10.000 mensen per dag zich niet kunnen laten testen. En in 17 van de 25 GGD-regio’s kan het bron- en contactonderzoek niet meer volledig worden uitgevoerd, zieke mensen moeten zelf de mensen uit hun omgeving gaan vertellen over het besmettingsrisico.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10754108

(2/2)

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde de acties op sociale media tegen de coronaregels „het topje van de ijsberg”. „We gaan rechtstreeks op een volgende lockdown af en de samenleving is niet klaar voor de offers die dan weer worden gevraagd.” Hij zei ook dat hij nog steeds „voor de volle 100 procent” achter het RIVM staat. „En ik geloof in het kabinet.” Maar dan moesten Rutte en De Jonge van hem wel toegeven dat er fouten waren gemaakt met de mondkapjes. Hij noemde het „ronduit onbehoorlijk” dat het kabinet deed alsof de schaarste aan beschermingsmiddelen niets te maken had met de RIVM-richtlijn om die voor de verpleeghuizen niet „medisch noodzakelijk” te noemen.

Hevige irritatie

De oppositiepartijen waren vooral fel over De Jonge. Volgens PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher beloofde die steeds dat er van alles „binnenkort” kwam, zoals een goed functionerende corona-app, sneltesten. „Hij zegt: morgen doe ik de afwas, echt waar. En dan heb je een minister-president die zegt: kijk mij niet aan, Hugo doet de afwas.”

Rutte had De Jonge de afgelopen tijd met veel nadruk ‘de coronaminister’ genoemd en bij kritische of moeilijke vragen doorverwezen naar hem. In het Kamerdebat op dinsdag deed hij dat niet. De Jonge gaat als minister over het RIVM, dat in de zomer de richtlijn voor mondkapjes in verpleeghuizen had veranderd, maar Rutte beantwoordde de vragen daarover. En raakte soms hevig geïrriteerd. Hij vond dat Klaver van GroenLinks de RIVM-adviezen „in twijfel” trok. Klaver zelf riep daarna uit: „Potverdorie, wij hebben de hele crisis lang de adviezen van het RIVM verdedigd.”

Rutte zelf, die in het voorjaar steeds had benadrukt hoe belangrijk de RIVM-adviezen waren voor het kabinet, zei nu: „Wij, noch de Jonge, noch het ministerie van VWS, hebben betrokkenheid bij het opstellen van de richtlijnen.” Hij was ook begripvol voor CDA’er Heerma die zich erover opwond dat het RIVM de mondkapjesregel in stilte had veranderd. Rutte beloofde dat het kabinet zo’n verandering vanaf nu meteen zou laten weten.

Maar hoe het nu verder zou gaan? Rutte zei dat hij „heel erg bezorgd” was en dat de kans groot was dat er „aanvullende maatregelen” nodig waren, maar niet voor het hele land. Lodewijk Asscher van de PvdA sneerde: „De tweede golf is er en de premier gaat aan de gereedschapskist werken. Die had er allang moeten zijn.”

Correctie (23 september 2020): In een eerdere versie van dit artikel werd abusievelijk gesproken van een meteorologische herfst in plaats van een astronomische herfst. Dat is hierboven aangepast.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10754321

File: f990305b52585f8⋯.png (326.36 KB, 585x420, 39:28, putin.png)

CIA-rapport: grote kans dat Poetin beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen leidt

https://archive.md/vzfQX

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/cia-rapport-grote-kans-dat-poetin-beinvloeding-van-de-amerikaanse-verkiezingen-leidt~b3d4a67f/

Volgens de inlichtingendienst CIA leidt de Russische president Vladimir Poetin mogelijk hoogstpersoonlijk een operatie om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Doel zou zijn om president Trumps Democratische tegenstander Joe Biden zwart te maken.

Stieven Ramdharie 23 september 2020, 12:24

De CIA komt tot deze conclusie in een geheim rapport dat drie weken geleden werd uitgebracht, bevestigen inlichtingenbronnen tegen The Washington Post en NBC News. Mede op basis van informatie van de afluisterdienst NSA en de FBI bracht de CIA in kaart hoe Rusland zich, net als in 2016, probeert te bemoeien met de presidentsverkiezingen ten gunste van Trump.

De analyse van de CIA is de zoveelste waarschuwing van de inlichtingendiensten in de afgelopen weken dat de Russen bezig zijn met een beïnvloedingsoperatie. Een dag voor de onthulling van het rapport benadrukte Trump tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Ohio nog dat hij geen enkel probleem had met de Russische leider. ‘Ik mag Poetin’, aldus de president tegen zijn aanhangers. ‘Hij mag mij. Wij kunnen met elkaar opschieten.’

Volgens de CIA-analisten is de kans groot dat de Russische leider persoonlijk aan de touwtjes trekt van de smeercampagne tegen Biden. Hoewel de Amerikaanse inlichtingendiensten in 2016 concludeerden dat Poetin indertijd een leidende rol speelde bij de Russische operatie om Trump gekozen te krijgen, waren ze tot nu toe niet zo ver gegaan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e1f3ee  No.10754477

File: 9ea44424eb0a934⋯.jpg (63.65 KB, 694x463, 694:463, ba674f634382503d257e7a40c5….jpg)

Nederland stopt training Iraakse strijdkrachten, start advisering

https://archive.vn/ewpFj

https://www.ad.nl/politiek/nederland-stopt-training-iraakse-strijdkrachten-start-advisering~a2c7faa3/

Maarten van Ast 23-09-20, 14:25 Laatste update: 15:03

Nederland stopt met de training van Iraakse strijdkrachten in de strijd tegen Islamitische Staat. In plaats daarvan krijgt ons land een adviserende rol. Dat heeft het kabinet vandaag bekendgemaakt. Verder heeft België de Nederlandse regering verzocht bij te dragen aan de bescherming van de Belgische F-16’s die vanuit Jordanië strijdvoeren tegen de terreurgroep.

Het besluit betekent dat Nederland minder actief deel zal nemen aan militaire operaties, dat er minder militairen gestationeerd zullen zijn en dat er een grote nadruk komt te liggen op ‘force protection’ van de resterende leden van de gezamenlijke coalitie tegen IS. Die ‘volgende fase’ is volgens het kabinet mogelijk omdat de Iraakse veiligheidsdiensten steeds beter in staat zijn om IS het hoofd te bieden. De circa twintig Nederlandse trainers die Koerdische strijdkrachten in Irak trainden, werden in april al teruggehaald vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Via allerlei regionale adviesteams worden de Iraakse, waaronder ook de Koerdische, veiligheidsdiensten geadviseerd. Ook komt er een adviesteam voor het Iraakse ministerie van Defensie, gericht op het voorbereiden en uitvoeren van militaire operaties. ‘Op deze manier helpt de Coalitie de Iraakse strijdkrachten verder op eigen benen staan en kan de jarenlange trainingsinzet van onder andere Nederland op een duurzame manier worden geborgd’, laat Defensie weten.

Tegelijkertijd kijkt het kabinet naar twee andere verzoeken van de anti-IS-coalitie, waaronder een van België voor hulp bij de zogeheten ‘force protection’ van Belgische F-16’s die vanaf komende maand strijden tegen IS in Irak en Noordoost-Syrië. Dat is in de afgelopen jaren ook al gebeurd. Toen Nederlandse F-16's vanuit dat land IS-doelen aanvielen, beschermden Belgische militairen de basis. De Nederlandse inzet zou al volgende maand beginnen. Het gaat om dertig tot veertig militairen.

De coalitie heeft daarnaast alle leden, waaronder Nederland, verzocht te helpen bij de bescherming van Erbil International Airport. Daarbij zouden in totaal 100 tot 150 troepen nodig zijn.

Mali

Nederland overlegt ook over de levering van een militair transportvliegtuig aan de VN-missie Minusma in Mali. Sinds 2016 werken Denemarken, Portugal, België en Zweden al samen in een rotatieschema om luchttransport mogelijk te maken. Het transportvliegtuig zou, als het kabinet instemt, vanaf november volgend jaar voor zes maanden worden ingezet.

Nederland kondigde vorig jaar al aan weer een bijdrage te willen leveren aan een VN-missie.

Tussen 2014 en 2019 waren Nederlandse special forces en eenheden van de luchtmobiele brigade actief in het noorden van Mali, om informatie te verzamelen voor de VN.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6c3db8  No.10755008

File: 597bd36cced1656⋯.jpg (22.63 KB, 670x377, 670:377, 7bf813121413f14b80c8a60daa….jpg)

Rutte ’betreurt’ ophef na stilletjes aanpassen mondkapjesregels

https://archive.vn/zRGBE

https://www.telegraaf.nl/nieuws/542132917/rutte-betreurt-ophef-na-stilletjes-aanpassen-mondkapjesregels

DEN HAAG - Premier Rutte ’betreurt’ de ophef die is ontstaan nadat in de ouderenzorg de richtlijn voor het dragen van mondkapjes in augustus zo stilletjes zijn aangepast. „Dat had niet zo gemoeten.” Hij stelt dat het tot ’onnodige onrust’ heeft geleid. „Ik wil hier echt uitspreken dat ik dat betreur.”

Rutte deed zijn uitspraken dinsdag in het staartje van het debat in de Tweede Kamer over het coronabeleid. Zowel hij als minister De Jonge (Volksgezondheid) kregen in dat debat stevig de wind van voren, vooral over het krakkemikkige testbeleid, maar dus ook het gehannes met het al dan niet dragen van mondkapjes in de ouderenzorg.

1,5 meter

Lange tijd gold daarvoor de regel dat als zorgmedewerkers 1,5 meter afstand konden houden van hun cliënt en alleen ’vluchtig contact’ hoefden te hebben, zij volgens de door het RIVM opgestelde richtlijnen geen mondkapjes hoefden te dragen. Bij het personeel leidde dat tot onbegrip en onrust. Vluchtig contact in de zorg, bestaat volgens velen namelijk niet.

Medio augustus werd de richtlijn plots aangepast, maar dat gebeurde nagenoeg geruisloos. De nieuwe richtlijn werd opgestuurd naar zorginstellingen, maar dat de inhoud ervan zo drastisch was gewijzigd bleef onvermeld. Opeens moesten mensen wèl een mondkapje gaan dragen bij ’vluchtig contact’.

Volgens premier Rutte werd de richtlijn aangepast om de regels gelijk te trekken met de ziekenhuiszorg, waar al wel mondkapjes werden uitgedeeld in vergelijkbare situaties.

Veel partijen in de Tweede Kamer geloven maar weinig van deze uitleg en menen eerder dat de oude richtlijn gewoon een misser was van het RIVM. Rutte wil daar absoluut niet aan. Wel laat hij nu dus weten dat de ophef na het aanpassen van de richtlijn hem dus betreurt.

Hij wil ’betekenisvolle wijzigingen’ van de richtlijnen voortaan ’expliciet onder de aandacht brengen’. „Ik wou dat echt nog zeggen. En dat ik die onrust bij de medewerkers in de zorg echt betreur.”

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6c3db8  No.10755163

File: 3a970b67ce19b0f⋯.png (461.86 KB, 903x1034, 903:1034, jeffrey_epstein_zocht_rood….png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6c3db8  No.10755251

File: 05c17d03d917486⋯.png (184.96 KB, 898x1051, 898:1051, qanon_complotgroepen_blijv….png)

File: 3b1b7f5fee314a9⋯.png (207.72 KB, 897x1137, 299:379, qanon_complotgroepen_blijv….png)

Qanon in het nieuws

QAnon-complotgroepen blijven groeien op Facebook, ondanks maatregelen

Eens kijken wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/techblog-qanon-complotgroepen-blijven-groeien-op-facebook-ondanks-maatregelen~b0eb88dd/ (paywall)

te bekijken via https://archive.vn/jZZek

Laurens Verhagen en Noël van Bemmel

22 september 2020

QAnon-complotgroepen blijven groeien op Facebook, ondanks maatregelen - 22 september 2020

Ondanks de met de nodige tamtam omgeven aankondiging van Facebook vorige maand dat het de extreem-rechtse complottheorie QAnon hard gaat aanpakken, blijven de QAnon-groepen hard groeien. Dit blijkt uit onderzoek van The New York Times. De krant volgde ongeveer honderd QAnon-groepen. Gecombineerd groeiden deze met 13.600 nieuwe volgers per week.

Dat is weliswaar minder dan de groei vóór de maatregelen van Facebook, maar nog steeds aanzienlijk. De krant noemt het ‘schokkend’ dat Facebooks algoritmes nog steeds mensen actief naar de complotgroepen sturen, ook al zou dat sinds de nieuwe maatregelen van vorige maand eigenlijk helemaal niet meer de bedoeling mogen zijn. Facebook zegt in een reactie dat het bekijkt wat de beste strategie is om zijn doelstellingen te halen om de verspreiding van schadelijke complottheorieën tegen te gaan. (LV)

Facebook treedt op tegen complotdenkers

De populaire extreem-rechtse complottheorie QAnon wordt vanaf nu aangepakt door Facebook. Dat is koren op de molen van de complotdenkers.

Bij QAnon ligt het nooit aan de theorie, altijd aan de feiten

Met summiere berichten – die veel weghebben van die van Griekse orakels – heeft QAnon in drie jaar tijd miljoenen volgers gekregen. Hoe is de beweging ontstaan en is ze gevaarlijk?

QAnon-complotdenker wint Republikeinse nominatie in de staat Georgia

Marjorie Taylor Greene, een aanhanger van de extreemrechtse complottheorie QAnon, heeft de Republikeinse nominatie gewonnen voor een congreszetel in de Amerikaanse staat Georgia.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6c3db8  No.10755293

File: a6b20d5a1be36f1⋯.png (62.68 KB, 600x600, 1:1, 52dd9a20c751ae6c847eab9649….png)

Qanon - De antisemitische wortels van de beweging tegen de corona-maatregelen

https://www.globalinfo.nl/Achtergrond/de-antisemitische-wortels-van-de-beweging-tegen-de-corona-maatregelen

https://archive.vn/XT5fW

DOOR: Kevin Heller / Doorbraak

GEPUBLICEERD: 23 september 2020

TAGS: fascisme extreemrechts antisemitisme coronacrisis

Ik zag tot mijn spijt van de week naast alle Qanon/Corona/5G conspiracy-onzin ook weer de usual 9/11 conspiracy-dingen voorbij komen. En ik ben niet vies van een goeie conspiracy à la “Who shot JFK?” en “Waarom stort toren 7 in zonder dat er een vliegtuig aan te pas komt?”, maar ik zag dat er weer van alles werd gedeeld over hoe Israël/Joden achter 9/11 zouden zitten. Inclusief vage diagrammen over hoe de Twin Towers een Davidsster vormen en de gouwe ouwe “Alle Joden kregen een berichtje de dag van tevoren om thuis te blijven”.

(Door Kevin Heller, oorspronkelijk verschenen bij doorbraak)

Toen dacht ik: laat ik nog maar eens wat tikken over hoe samenzweringstheorieën vaak uit de koker van extreem-rechts komen en waarom. Helemaal nu er zoveel mensen voor het eerst worden blootgesteld aan allerlei samenzweringen waarvan ze niet door hebben dat ze antisemitische wortels hebben.

Qanon: de goeie oude Blood Libel-theorie. Joden werden in de Middeleeuwen er van beschuldigd dat ze christelijke kinderen ontvoerden om er (seksuele) rituelen mee te doen. Als er ergens een dood kind werd gevonden, en er was geen duidelijke dader, dan werden de fakkels aangestoken, de dichtstbijzijnde Joodse familie opgezocht en werden zij vermoord, basically als oplossing voor het probleem van “geen dader”. De katholieke kerk ging hierin mee, aangezien zij Europa wilden zuiveren van de Joden, want die zouden Jezus hebben vermoord (de Romeinen deden natuurlijk alles in opdracht van de Joodse Raad, ahum…). De houding van de katholieke kerk is sowieso de basis voor 99 procent van het antisemitisme. De creatie van de getto’s, het aanzetten tot pogroms, uitsluiting van bepaalde beroepen en gilden en de schuld afschuiven van falend beleid op Joden… allemaal uit de koker van Rome. De ratten-linie van onder andere ODESSA om nazi-misdadigers weg te sluizen via Rome naar Zuid-Amerika was een soort van kers op de taart na bijna 1.500 jaar antisemitisme te hebben gevoed.

Kevin Heller

(Eerder gepubliceerd op zijn Facebook-pagina.)

Belangrijkste bronnen voor dit stuk:

•“Stille Hilfe für Braune Kameraden” van Oliver Schröm en Andrea Röpke.

•“Denying History” van Michael Schermer en Arthur Hertzberg.

•En verder: Recherche Nord, Belltower, Netz Gegen Nazis, Kafka, Wikipedia en allerlei reportages van mediazenders als de WDR, NDR, ARD, Bayerische Rundfunk, Spiegel TV en anderen.

https://archive.vn/o/XT5fW/https://www.doorbraak.eu/de-antisemitische-wortels-van-de-beweging-tegen-de-corona-maatregelen/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6de158  No.10760895

File: c1fcfd56d1cb212⋯.png (711.27 KB, 1273x839, 1273:839, ClipboardImage.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10769065

File: d2d93f4eb4b2f0b⋯.png (627.77 KB, 540x960, 9:16, ClipboardImage.png)

Duistere machten met hun massa hypnose.

Het zal niet meer werken.

God Wins!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a816b1  No.10772574

Waarom de Democraten hun verlies straks dik verdienen

Door de vrijwel kritiekloze houding van de journalisten tegenover de Democraten en de focus op de gezamenlijke vijand Trump, is de Democratische Partij niet aangepakt op de verloren verkiezingen en is zij nooit toegekomen aan een eerlijk antwoord op de vraag: wat ging er mis in 2016?

Daarom zien we nu een Democratische Partij zonder zelfvertrouwen en zonder leider die overtuigt en inspireert. Een partij die niet verder komt dan de holle retoriek uit het jargon van de identiteitspolitiek en de Black Lives Matter-beweging.

Een partij die weinig anders doet dan wijzen naar Trump voor alles wat er mis gaat, maar nergens in het land een succesje boekt waaruit blijkt dat Democraten een beter alternatief zijn.

Joe Biden als het beste wat de Democratische Partij het land te bieden heeft. Het resultaat van vier jaar oppositievoeren. Als de Democraten op 3 november de verkiezingen verliezen hebben ze dat dik verdiend.

https://www.rtlnieuws.nl/economie/column/5185773/trump-wint-verkiezingen-van-biden

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

46b28d  No.10790070

File: 831a63515ed4e2f⋯.jpeg (189.88 KB, 720x1280, 9:16, 0F0C8425_088C_41A6_91D0_B….jpeg)

Qanon hit piece NOS , Rudy Bouma

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2349814-amerikaanse-complottheorie-qanon-ook-in-nederland-in-opkomst.html

https://archive.li/wpd5X

Rudy Bouma

verslaggever ·

"Het is onderdeel van de levensstijl van de elite om kinderen te misbruiken", zegt een betoger op het Museumplein in Amsterdam. Met de slogan #savethechildren demonstreren bijna wekelijks groepen tegen pedofilie. Volgens velen van hen zijn hoge Nederlandse ambtenaren én het koningshuis betrokken bij een wijdverbreid netwerk waarin kinderen worden verhandeld voor misbruik, maar verzwijgen de media dit.

De betogers geloven in QAnon, een uit de Verenigde Staten overgewaaide complottheorie. Deskundigen daar vrezen voor schade aan de democratie, en veiligheidsdiensten waarschuwen voor geweld door geradicaliseerde aanhangers. De samenzweringsbeweging wint snel aan populariteit, ook in Nederland.

"QAnon-aanhangers hebben gemeen dat ze institutionele kennis verwerpen", zegt de Amerikaan Travis View, die meer dan honderd podcasts over de theorie maakte. "Ze denken dat alle berichtgeving van de media, regeringen en academische instellingen vervalst is en daarom niet te vertrouwen is."

Op sociale mediaplatforms wordt veel QAnon-gedachtegoed gedeeld. Facebook en YouTube verwijderen veel pagina's en filmpjes over QAnon, maar het verschijnsel lijkt moeilijk te bestrijden. Bovendien versterkt 'censuur' de overtuiging dat de elite, ook wel cabal genoemd, iets te verbergen heeft.

Dat QAnon niet meer alleen Amerikaans is, zoals een vrouwelijke betoger op Museumplein verkondigt, lijkt te kloppen. In Nederland zijn nu vier grote Facebookgroepen die aan QAnon gelieerd zijn, met bijna 12.000 unieke leden. In nog eens ruim driehonderd andere groepen wordt de beweging ook besproken.

Dit jaar zijn in openbare Nederlandse Facebookgroepen zo'n 40.000 berichten over QAnon geplaatst die leidden tot ruim een half miljoen interacties (likes, shares, comments), zo blijkt uit een analyse van de Universiteit van Amsterdam op verzoek van Nieuwsuur. Er is een duidelijke stijgende lijn te zien sinds het begin van de coronacrisis.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 32 / fit / in / k / mai / newbrit / r / wx ]