[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / abdl / alleycat / covid19 / lewd / random / tech / warroom ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 7a05348fd7c0f3c⋯.png (188.02 KB, 430x400, 43:40, Haeli-Noelle-Wey-Math-Sex-….png)

4b1694  No.87[Reply]

czy jest tu ktoś spierdolony z ms agh?

może siekierka? może po alkoholu nie czuć żeżuncji?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 692de694d8db8b8⋯.jpg (69.7 KB, 750x423, 250:141, Bialystok-3-750x423.jpg)

8ccf3c  No.27[Reply]

Białystok fred

6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a24d1d  No.34

>>32

w ktorej dzielnicy mieszkasz?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a24d1d  No.35

dobre ide spac bo nie wytrzymie

jak chcesz polazic sobie jutro lub kiedy indziej o 1 w nocy to piszaj, w dzien mam za mało dynaminy i nie dam rady xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

625778  No.37

elo kurwiszony

lubię wieczorami jeździć rowerkiem i mogę kiedyś do parku przyjechać bratopięść zbić

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

478453  No.53

>>37

Banp

ktoś jest tutaj?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

497c58  No.54

>>53

tag

ktoś idzie dzisiaj na meczyk? bo ja ogladam na kompie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: d8fbfe3119f2c2d⋯.jpg (112.57 KB, 960x640, 3:2, z16415294V,Powstanie-warsz….jpg)

7c0ef7  No.20[Reply]

miasto stolcowe to nie tylko dynamiczne raki przez które pojęcie

>anon z Warszawy

stało się oksymoronem i symbolem pogardy, spierdony co wyrwały się ze swoich rodzinnych Dąbrówek Zapiździańskich i lokalne sole robiące na magazynach z ukrami też się zdarzają

olso anon od wycieczek na bazar Olimpia jest dla mnie najlepszy, dzięki niemu odkryłem źródło tanich ładnych rzeczy po 4 latach słoikowania

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b5014d  No.24

olso prawy brzeg Wisły hir, nie powiem gdzie bo stalk xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] Next | Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / abdl / alleycat / covid19 / lewd / random / tech / warroom ]