[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: b57dbaf0a568b9b⋯.webm (4.08 MB,480x360,4:3,14628967277160.webm)

3137e9 No.166

>soc

>absolutny brak relacji z wypadów do barów czy na konwenty

nawet mi was trochę żal spierdoxy

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

42e559 No.167

przecież bary to smród

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

964d96 No.300

File: 2be526172e8c792⋯.jpg (83.53 KB,605x810,121:162,AD-Annoying-Photos-OCD-99.jpg)

>wypady do barów

Normik fejs

Tylko spacery po parku

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6d83ec No.301

>konwenty

yh

nie wiem jak w innych miastach ale u nas tak już się zbratalisme z anonami że już się nie afiszujemy od dluzszego czasu siekieringiem bo no bambo wołam xD. oczywiście cały czas zapraszame anonow do wzięcia udziału w loterii siekierowej, do wygrania miłe towarzystwo i inne benefity socjalne

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]