[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok
Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 66756330d609f81⋯.jpg (1.46 MB,1417x1417,1:1,Ihsahn-Arktis.jpg)

 No.13440

/z/ene fonák?

Posztoljátok, mit hallgattok épp, lehet rátázni is.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13441

File: 195449578149ee8⋯.gif (62.53 KB,270x270,1:1,1410447593226.gif)

Miért nem jó >>>/kocsog/1003 ?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13443

File: 987adab64979694⋯.jpg (54.56 KB,484x483,484:483,1416341877002.jpg)

>>13441

1. mert elfelejtettem, hogy van /köcsög/

2. mert jó lenne egy értékelős-megbeszélős fonál is zenéről

De persze nem akarok konkurenciát gyártani a másik fonálnak, ha bárkit zavar, akkor törlöm ezt, és átmegyek oda.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13448

>>13441

Netán perköcsög adminhoz van szerencsénk?

Azon túl amit az előttem hozzászóló mond, az a fonál már meglehetősen tele van. Nem is ilyen céllal nyílt és szerintem ostobaság lenne most így a végére beszélgetős, elemzős irányba elterelni.

>>13443

Ne töröld, eltérő a jellege a két fonálnak.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13454

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13456

>>13454

Nevettem amikor a sütőlapon próbálta pörgetni a lemezt.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13591

YouTube embed. Click thumbnail to play.

(─‿‿─)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13885

YouTube embed. Click thumbnail to play.

hapci, hogy legyen itt is valami

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13962

YouTube embed. Click thumbnail to play.

...

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13963

Miért írta rám, hogy identikus szodomita? ...>>13962

>identikus szodomita

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13964

File: 23d4ddcfc050174⋯.webm (7.55 MB,640x360,16:9,1504965052756.webm)

>>13963

avval jelzi neked, hogy te posztoltad. Valaki viccből így fordította és azóta se frissítették.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13965

File: c1dd4af156fe73d⋯.webm (10.61 MB,640x480,4:3,Hymn_to_Pravda_Blizzard.webm)

Itt ki lett annak idején tárgyalva: >>>/kocsog/2391

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13971

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13972

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13973

>>13972

Nagyon avantgárd

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13977

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16427

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16430

YouTube embed. Click thumbnail to play.

brékmiááát bréééékmiáááááát szetmifríííííííí

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16435

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16466

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]