[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: f92fbfeae01ccbd⋯.jpg (191.13 KB, 1000x665, 200:133, 1000px-Hala_Spodek_2007-10.jpg)

325b13  No.295

są tu jakieś anony z katowic albo okolic? ktoś coś chętny na małą siekierkę? zgłaszać się!

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d685e7  No.296

melduję się

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

13e925  No.635

>>296

no dobra, anonie, wygląda na to, że jest nas aż dwóch xD co powiesz na dwuosobową siekierkę na mariackiej?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d2f1cb  No.737

20lvl anonek melduje sie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1a4914  No.1401

25 lvl tutej

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4a86b3  No.1403

op hir, 23 lvl

jest nas już trzech xD to co robimy?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1a4914  No.1404

>>1403

ćwierćwieczny anon z posta wyzej here. wprawdzie nie jestem stricte z katowic, ale tymi słynnymi kolejami slaskimi mam 25 minut i czasem jezdze xD mozemy siekiernąc jak pogoda nieco sie ogarnie (niby koncowka maja)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cf4980  No.1776

melduje sie, chetny na siekiere

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

016be6  No.1789

25 lvl katowice here

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

624c11  No.1793

to kiedy coś robimy? xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

745064  No.1794

>>1793

ciężko z jednym postem na pontyfikat xD

t.anon z tego wpisu >>1404

mnie pasuje najblizszy weekend oraz ten za dwa tygodnie xD a jak sie zapatruje pozostala dwojka czy tam trojka? xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cf4980  No.1804

>>1794

tu ten anon >>1776

to byloby nas 3 conajmniej, proponuje najblizszy piatek

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

12e591  No.1808

>>1804

Op here. A co powiecie na piątek 5.07 ? Bo w najbliższy nie mogę.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

08625f  No.1813

Podbijam 5.07, żeby anoni się wypowiedzieli

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6e5305  No.1814

>>1808

Zgłaszam obecnosc

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

25232a  No.1841

Raz jeszcze podbijam, bo rzeczony piątek jest już jutro. Co powiecie na 18:00 tam pod kościołem na mariackiej? Znaczy dla mnie może być każda inna godzina, bo ja mam wolne, ale może któryś z was pracuje czy coś

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0d1466  No.1908

20 lvl zglasza siem

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bea7e9  No.1975

teź moge

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

23f28b  No.1981

rybnik hijer moge dojechac jak tu ktos jeszcze wchodzi i planuje

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]