[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: 316e2760f69d25c⋯.jpeg (28.22 KB,367x259,367:259,0A512227-1096-438C-B611-2….jpeg)

fd0738 No.254

Hej,

Mam na imię Kinga i mam 29 lat. Niestety moje życie prywatne ze względu na służbowe wyjazdy zeszło na dalszy plan, ale jak każda kobieta mam swoje potrzeby, stąd ta oferta. Poszukuje sympatycznego, miłego i zadbanego mężczyzny do spotkań bez zobowiązań, nie chcę, aby ktoś sobie coś więcej wyobrażał. Nie chcę się jeszcze wiązać, bo wiem, że moje życie służbowe jest jednym z powodów przez który prowadzenie życia prywatnego staje się bardzo ciężkie i męczące. Za jedno spotkanie oferuję 300 zł w częstotliwości jedno spotkanie na tydzień.

Jeżeli jesteś zdecydowany to napisz do mnie proszę na http://hot-oferty.pl znajdziesz mnie pod nickiem "kingusia".

Pozdrawiam :*

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6567d7 No.255

zesrałem się xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2aee56 No.632

super oferta kurwo xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6eef67 No.1454

24m podkarpaci 180+

sugerowanie kek

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]