[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: bccb4dc49e8bb5f⋯.jpg (541.91 KB,1400x1400,1:1,cover.jpg)

ea20b0 No.1922

czy som tu femki chcące spędzić czas z anonem na siekierowaniu/urbexowaniu/inbowaniu/ćpaniu/sraniu z anonem semidynamiczniakiem 26lvl/177cm hir?

anon mobilny hir aczkolwiek najchetniej bym się spotkał w łodzi /wawie, inne miasta też jak najbardziej

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4a8b4d No.1935

File: 04d722da7d24f12⋯.jpg (160.06 KB,815x633,815:633,0004JRFN5EMUEJGO-C321-F4.jpg)

Ja mogę urbexować ale facet 29 lvl here

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

adfa20 No.1938

>>1935

też ujdzie, dej namiary do siebie jakieś

olso jakie miasto?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

443ca8 No.1939

File: 2a15b3ec8fbf801⋯.jpg (2.96 MB,2688x1512,16:9,IMG_20191227_112103.jpg)

>>1938

no lubuskie xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ac6ba2 No.1991

e propozycja dla wszystkich Łodzianinów, oferuje dwie dychy za pójście na cmentarz i zrobienie zdjęcia nagrobku XD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ecc702 No.1993

>>1991

wawanon hir, w wolnym czasie mogę zajechać jeśli chodzi o śp. kominiarza

szkoda że spadł z rowerka, siekierowałem z nim parę razy, spoko wariacik

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

188bff No.1994

>>1993

podaj swoje GG byku pls

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cf5873 No.1995

>>1993

72314773

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ecc702 No.1996

>>1994

60742808 mordo

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]