[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: b038469eb5189ca⋯.png (995.71 KB, 919x610, 919:610, wrocław.png)

37fba8  No.18

zakładam wrocławską

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

37fba8  No.19

pierdolony karachuj, dostałem bana za pytanie o /soc/

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

111593  No.23

krzyki here

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fb15ee  No.44

skwierzyńska okolice skaja here

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e53d2d  No.45

>>44

przechodze tamtedy czasami

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

91f61a  No.51

>>44

chodzisz może do techbazium?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c2bbf3  No.79

bump

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4cd58b  No.81

File: 7706d5755b8232d⋯.png (32.22 KB, 1172x675, 1172:675, 1518237485988.png)

Też okolice skaja here. Można by wykminić piwko jakieś ze spierdolinkami.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d33b8d  No.85

wrocławiaki najgorsze raki

i pedały

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

68a78e  No.86

>>85

czemu

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

072c3f  No.113

>>86

podwieki, atencyjne pedały i ćpuny

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5498e5  No.150

>>85

potwierdzam

t. anon z popowic

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

5fad7a  No.152

>>81

jestem zainteresowany

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

128f67  No.190

halo, idziemy o 17:00 na dworzec główny oglądać co seby narodowce odpierdolą xD?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2ba566  No.191

>>190

Możemy iść

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d93bc7  No.1932

ostały sie jakieś wrocławiaki?

fabryczna hier [czesc]

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c3199b  No.1933

File: a931c782766b7b0⋯.jpg (26.83 KB, 657x665, 657:665, 83072300_1279013662298096_….jpg)

>>1932

>ostały sie jakieś wrocławiaki?

>

>fabryczna hier [czesc]

Ja może w tym roku xD się przeprowadzę jak co to dam znać tutaj xD

Jesteś jednym z wujaszków? Z nimi raz się widziałem i z Martyną ale potem zerwali ze mną kontakt #profesor

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d93bc7  No.1936

>>1933

żaden wujaszek hier, nigdy nie byłem na siekierze also w tym roku wyjeżdżam za granice (nie zachodziarz here)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

28dd66  No.1937

>>1933

Martynka już wykurwiła na drugi koniec polski i znalazła sobie boja marynarza, szkoda bo brakuje femek, a szczególnie tak bardzo socjalizujących się

t. anon z innego miasta ale w sumie kiedyś bym wpadł do was jakby była jakaś siekiera

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

c4abfd  No.1941

>>1933

czuję niepokój oglądając ten obrazek

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]