[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: 94639cf5f48a8d8⋯.png (554.68 KB,1440x1080,4:3,vlc_2iESFmQEny.png)

2d4cf3 No.1795

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

584547 No.1797

wchodzicz kurwy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6cefd0 No.1799

nie wchodzić, dostałem bana za "nieznajomość czanmowy" po czym nazwali mnie "bezbekiem" xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3fd80f No.1800

>>1799

dostales bana za nieudolne uzywanie czanowy

>mylenie inba z inb4

>posługiwanie się sekiem

>"babciowanie"

>xd

>sprawdzcie mnie, jestem starociotą… jeny nie znam, dajcie cos starszego!!!

Nikt tak wkurwiający nie wszedł tutaj od miesięcy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

584547 No.1801

>>1799

"czanmowa" rodem z jakiejś kubisiopedii, zakop.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

74510d No.1802

slaby server nie polecam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

82cd61 No.1805

bump

zapraszamy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6c6c9e No.1806

Invite expired

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

db789a No.1810

>>1800

>czanmowa sirius biznes

po tym poznasz foliarza xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]