[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: 2f73769a609aa44⋯.jpg (99.18 KB,779x519,779:519,48d7f53ce74d2e33a73f1274aa….jpg)

c55dd5 No.1503

Anony jadą na fen słynny smródstock?

ja jadę w tym roku pierwszy raz i chętnie nawiązałbym sobie jakieś znajomości z anonami, bo na dobrą sprawę jadę tam sam xD

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

95dba4 No.1509

Ostatni smrutstok był 2 lata temu ziomuś

T. Anon który wtedy był, pierwszy i raczej ostatni raz, nawet nie względu na anonow, ale cały festiwal xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b28daf No.1519

Jadę, też pierwszy raz i ogólnie nie mam pojęcia jak to wszystko wygląda

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4f4906 No.1526

>>1519

jeśli samemu to trochę bieda, musisz szukać miejsca przy obozach

poza tym no spodziewaj się stereotypów, że hehe smrutstok, kąpiele w guwnie, upały, rzeka styks z moczu i kału pod tojkami, magowie smrodu uzupełniający manę i od chuja rzeczy dziejących się symultanicznie, chociaż z drugiej strony można też wyjść do ludzi, pogadać, może poderwać jakąś loszkę jak masz dynaminy, zobaczyć znajomych jeśli takich masz, no ogólnie rozdynamizowanie się

ma to swój urok którego warto doświadczyć ale tylko raz xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4f4906 No.1527

>>1526

ale tylko raz warto

zgubiłem gdzieś ostatni wyraz

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b4fcc4 No.1530

>>1526

>może poderwać jakąś loszkę jak masz dynaminy,

taką która ma żółte zęby i/lub śmierdzi jej z gęby, a zajzajerze o dole nawet lepiej nie myśleć

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

fbc3ae No.1532

Znaczy no teoretycznie nie jadę sam, bo z taką grupką i być może znajoma loszka też będzie w tej grupce, a oprócz nich to inna znajoma loszka będzie, ale chyba nie z nami, tyle, ze wszyscy już w jakichś paczkach, grupkach, cudach, a ja ewentualnie obok xD więc praktycznie sam dlatego pytam anonów.

>>1519

A skąd jedziesz? Ja z katowic. Znajomi znajomej organizują kilka busów, które zawożą ludzi tam i spowrotem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]