[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/socpl/ - /soc/ z ludzkÄ… twarzÄ…

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload1 per post.


File: f2883ff4d49471a⋯.png (1.36 MB,1920x1080,16:9,Bez tytułu.png)

482ac6 No.1483

anony czy tu wszyscy są samotni? bo ja pierdolca dostaje, help, gierkuje sobie w for honor i czuję się zajebiście poniżony bo ciągle przegrywam, co mam robić z życiem? moja frustracja narasta, na siebie, na własne spierdolenie aż serce mnie boli i czuję ścisk w klatce piersiowej

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

daa1c7 No.1502

>>1483

wyjdź do ludzi, poćwicz sobie, daj se trochę endorfin

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b9fd1c No.1510

przestań grać w komputer

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

91f2dc No.1538

>>1483

wypierdol to wszystko

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]