[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 0e5a6bdaf33d285⋯.jpg (68.36 KB,760x505,152:101,760x0.jpg)

 No.13562

*elállja az utadat*

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13563

File: ddd5b7f721e7f53⋯.jpg (91.75 KB,1920x1080,16:9,4nd0A6w.jpg)

>>13562

Nincs cigim, csá.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13564

File: d1625fd3d6ca37c⋯.jpg (106.48 KB,647x580,647:580,d1625fd3d6ca37c4cffb774001….jpg)

*mögéd teleportál*

semmi személyzet, kölyök

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13565

File: c8a50cb2cf3551a⋯.jpg (58.55 KB,480x640,3:4,raj0724.jpg)

>>13563

Akkor egy időt mondjál már tesó

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13566

>>13563

de csak buszra kéne kérlekszépen

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13567

File: 9090d27928a9b55⋯.jpg (19.58 KB,280x390,28:39,$_86[1].JPG)

>>13562

Hallod te szerencsétlen macskahormon, tömném a kátyúkat úgyhogy hálás lennék ha lennél olyan drága és eltakarodnál az útból mielőtt beleaszfaltozom a hülye fejedet is, te fogyatékos cingár szardarab.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13572

File: ae51082ae2ae1f5⋯.gif (126.73 KB,400x400,1:1,1490822700757.gif)

>>13565

>>13566

Miért kell mindig kötekedni?! Nem kapsz semmit!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13575

File: 60eb8bb1e3e7301⋯.jpg (46.92 KB,580x425,116:85,olasz herceg.jpg)

>>13572

Mit ugatsz gádzsi, kell egy kés a gyomrodba?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13579

File: 61a44ae647fb742⋯.png (333.49 KB,692x493,692:493,1422248445535.png)

>>13575

Rendben, itt van csak hagyjatok.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13581

File: 53595ffcc87c74f⋯.jpg (2.47 MB,3008x2000,188:125,beretta 92fs.jpg)

Amúgy ha belegondoltok, a lőfegyverek elég drágák, még az amerikai fekete bandák is elég alja eszközökkel vannak felszerelkezve. Ráadásul buták is, ezért nem is nagyon tudják hogyan kéne használni azokat. Vagyis ha kis hazánkban szabad fegyvertartás lenne, akkor a legtöbb cigánynak legfeljebb egy rozsdás pisztolya lenne, amivel célozni se tud. Tehát az egyszeri fegyverbarát polgár elég nagy versenyelőnyben lenne ha belekötne egy-két drága kisebbség.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13582

File: 1f1c0086f4244d8⋯.jpg (215.36 KB,952x1255,952:1255,55841546_p0.jpg)

>>13581

Nem igazán kell érteni egy fegyverhez ahhoz, hogy megölj valakit. Másik, hogy pont az egyszeri fegyverbarát polgártól vennék el a fegyvert és ölnék meg vele.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13583

>>13562

Átgázolok rajta mint egy tank. Ha nem is a súlyom, de a lendületem mindenképpen félresöpri.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13586

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>13582

>Nem igazán kell érteni egy fegyverhez ahhoz, hogy megölj valakit

Dehogynem. Ezt érdemes megnézni, pisztollyal elég nehéz ölni.

>pont az egyszeri fegyverbarát polgártól vennék el a fegyvert és ölnék meg vele

Legfeljebb ha ellopják tőle, viszont a kutatások szerint ritkábban törnek be olyan házba ahol tudják, hogy a tulajdonosnak fegyvere van.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13605

File: 46de35cbcd89bbf⋯.jpg (149.55 KB,800x400,2:1,Magomed.jpg)

*szól hogy az orosz nagykövetség munkatársai idegesek rád*

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]