[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 1459086444265.jpg (33.67 KB,616x648,77:81,10544420_850377468337891_7….jpg)

 No.10819

Ezen a szar képtáblán csak weebu autisták vannak? Öljétek meg magatokat pls ezt a helyet meg égessétek fel a helyét meg szorjátok fel sóval

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10820

File: 1459086541074.jpg (178.62 KB,1080x1080,1:1,14433795445363.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10821

File: 1459086628183.gif (2.43 MB,266x240,133:120,belongs in the trash.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10822

File: 1459103963463.png (1.36 MB,1232x1400,22:25,a5ba9efa87f7008a64664ba0b6….png)

2/10 mert válaszoltam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10823

Ezt köszönjük annak a hülyének, aki belinkelte perturult a pöcegödörbe (=magyarszar).

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10825

File: 1459107774486.jpg (664.86 KB,1067x1600,1067:1600,Z8KALgg.jpg)

Ezek vagytok ti

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10826

>>10825

Ne terelj, ilyet senki sem állított.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10827

Mostantol hivatalos cringe fonák

https://youtu.be/ZfDHNIAlIoE?t=175

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10828

File: 1459127956826-0.jpg (414.51 KB,1024x683,1024:683,vxnapfbg.jpg)

File: 1459127956856-1.jpg (696.15 KB,1053x1070,1053:1070,1370481018477.jpg)

File: 1459127956898-2.jpg (31.01 KB,500x354,250:177,026.jpg)

File: 1459127957010-3.png (800.27 KB,900x1177,900:1177,143896382210.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10829

File: 1459152136857.jpg (57.75 KB,500x583,500:583,6a0.jpg)

Nah mi van kupi idetaláltál?

Pedig az hittük te élsz, halsz a rajzolt kislányokért.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10838

File: 1459201762745-0.jpg (100.4 KB,600x801,200:267,1457633839032.jpg)

File: 1459201762746-1.jpg (115.51 KB,728x906,364:453,b002.jpg)

File: 1459201762747-2.jpg (106.49 KB,728x913,728:913,j009.jpg)

A szó szoros értelmében annyit kellett volna tenned hogy kezdesz egy új szálat arról amiről akarsz, bár te tényleg nem kellesz ide. Ne hagyd hogy az ajtó seggbe vágjon kifelé. Elég szomorú hogy csak ez tartja benned a lelket.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10841

File: 1459210363682-0.gif (1.81 MB,410x230,41:23,tjOWiBC.gif)

File: 1459210363725-1.jpg (26.43 KB,340x399,340:399,317.jpg)

File: 1459210363958-2.jpg (103.25 KB,640x640,1:1,988477_733707316744363_532….jpg)

File: 1459210364002-3.jpg (78.66 KB,848x960,53:60,11988362_625661567572368_1….jpg)

File: 1459210364029-4.jpg (347.81 KB,930x523,930:523,14343960357.jpg)

>>10838

Te miről beszélsz, kezdtem új szálat arról amiről akartam

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10842

File: 1459210625126-0.png (99.45 KB,500x500,1:1,008_0011.png)

File: 1459210625127-1.jpg (129.92 KB,692x763,692:763,1412495217680.jpg)

File: 1459210625178-2.jpg (90.2 KB,500x335,100:67,1348468316749.jpg)

File: 1459210625179-3.gif (386.35 KB,420x240,7:4,1344959962265.gif)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10843

File: 1459210889976.mp4 (102.78 KB,640x360,16:9,1458854997535.mp4)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10845

File: 1459227729680.jpg (138.47 KB,960x720,4:3,1459147573156.jpg)

>>10841

Legközelebb használd a katalógust: >>3732

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]