[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok

Name
Email
Subject
REC
STOP
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webp,webm, mp4, mov, swf, pdf
Max filesize is16 MB.
Max image dimensions are15000 x15000.
You may upload5 per post.


https://translate.google.com/

File: 1455483698893.jpeg (1.06 MB,1587x1559,1587:1559,1455397003327.jpeg)

 No.10355

Anon hogyan nyűgözte le a kiszemeltet Valentin nap alkalmából?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10356

>>10355

Hogy Anon mit csinált, a kivel?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10359

File: 1455487349350.webm (1.93 MB,1280x720,16:9,maki-chan.webm)

>>10356

Hogyan nyűgözte le azt aki tetszik neki.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10360

Ilyesmit írtam...

>.. Vagy másfajta láng táncol majd a szemedben, ahogy mind a tíz körmöddel marsz és szinte kapaszkodsz belém, leszaggatva, levetkőzve magadról mindent ami más esetben visszatart, és abban a pillanattöredékben, amikor vérvörösen égő ajkaid között, a nyelved hegyén, megremegve halnak el szavaid, sóhajaid, ahogy a gyönyör, vágy és izgalom láza ráz, megismerem a vadságod egy olyan oldalát, ami keveseknek adatik meg...

...és tetszett neki.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10361

>>10359

Se-sehogy... Mivel nincs is kit.

>>10360

Prizmalelkű, te vagy az? Bár lehet mégsem, mert nincs ebben most semmi szadizmus.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10362

>>10361

Én, persze.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10363

>>10362

Komolyan mondom, én már lassan csak magamtól félek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10364

File: 1455519646187.png (304.58 KB,429x514,429:514,1455323906304.png)

>>10361

Hogyhogy nincs?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10365

>>10364

Anon vagyok, hogyan lenne? :<

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10366

File: 1455527799723.jpg (151.15 KB,408x576,17:24,1436663648123.jpg)

>>10365

Anonoknak nem lehet?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10367

>>10366

Sőt, úgy látszik, hogy mára már alapkövetelmény!

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10368

>>10363

Na most ezt miért mondod?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10369

>>10366

Ez a sorsunk, ez a végzetünk.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10370

>>10368

Átlátom a posztjaitokat, mint sedthh az IP címeteket.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10727

File: 1458412677894.jpg (245.99 KB,466x723,466:723,1411148940930.jpg)

Bump, mivel udvarlási tanácsokra van szükségem.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10728

>>10727

Mifélékre?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10730

>>10727

Kinek szeretnél udvarolni? Esetleg adhatnánk specializálódott tanácsot.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10751

File: 1458595498363.png (254.93 KB,750x750,1:1,1457564460228.png)

>>10730

Nemismered....

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10764

>>10751

Hát akkor mégis mit vársz? Hogy segítsünk?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.10768

>>10751

Mi a keresztneve? Nem azért mintha ki akarnám találni ismerjük-e, hanem mert vannak sztereotípiák, hogy a különböző nevű lányok mit szeretnek.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.13302

File: 53b0a1687548405⋯.jpg (98.77 KB,640x800,4:5,32be839814f51d49ddbaafb1af….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / 93 / biohzrd / hkacade / hkpnd / tct / utd / uy / yebalnia ]