[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / ausneets / choroy / hydrus / in / miku / random / s ]

/fso/ - Motoryzacja

Make vichan /fso/ board great again
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 29aaaa2716b7c37⋯.jpg (52.11 KB, 620x413, 620:413, z15856447Q.jpg)

 No.4

Czym bzikacie? Traktujecie wasz papamobil jako narzedzie do przemieszczania czy bardziej dupokanapka?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.7

Renault Thalia, prawilne auto dla anona

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.14

Fiat Panda jeździć mogę nie lubię zmieniać biegów plan jest dbać az do zajeźdzenia i kupić następne auto z automatyczną skrzynią to nieporozumienie 3 dekada XXI wieku deptanie sprzęgła

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.15

mercedes w201 190d

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / ausneets / choroy / hydrus / in / miku / random / s ]