[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / ausneets / choroy / hydrus / in / miku / random / s ]

/fso/ - Motoryzacja

Make vichan /fso/ board great again
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: a07611465658d19⋯.png (1.41 MB, 1239x650, 1239:650, 85975846773769898.PNG)

 No.2

jebać rowerzystów, pozdrawiam

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.5

>>2

ej mam ałtko i rower i co teraz? xd

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.6

Samochodziarz here already blachosmrodziarzy januszy to jebać xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.8

>>6

>blachosmrodziarzy

Mamy tu pedała aktywistę miejskiego xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.16

>>5

to tak jak ja musisz nienawidzić rowerzystów gdy jedziesz autem i pryskać szyby jak ich wyprzedzasz

a jak jedziesz rowerem to jechać środkiem pasa i wygrażać kierowcom xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.17

>>16

te kurwy często celowo jadą środkiem bo myślą że jak zmuszą Cię do zmiany pasa to wtedy zachowasz odstęp xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.18

>>17

A hak to jest w końcu z przepisami, bo jedni mówią ze rowerzysta może se jechać srodkieg a inni że wręcz przeciwnie.

Oraz ja rozumiem jechanie tak by nie musieć omijać studzienek bo jechanie zygzakiem znacznie gorsze niż cały czas w pewnej odległości ale widzialem na trasie faceta i kobietę co jechali obok siebie zajmując całą szerokość i facet wygrażał kierowcom

Trochę śmiechłem i nawet nie trąbiłem, zatrąbił ktoś z tyłu i facet sypnął mję wiazanką kurew

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Random][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abcu / ausneets / choroy / hydrus / in / miku / random / s ]